Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Zakończenie programu lepszego stanowienia prawa

Strasburg, 24 października 2017 r.

Komisja Europejska wskazała dziś sposoby zakończenia programu lepszego stanowienia prawa.

Dzisiejszy przegląd zawiera analizę reform wprowadzonych w celu zagwarantowania, że proces kształtowania polityki będzie przejrzysty i skuteczny, ukierunkowany na priorytety i oparty na potwierdzonych danych, jak również informacje dotyczące działań, które należy podjąć. Lepsze uregulowania prawne stanowią podstawę prac Komisji mających na celu realizację przedstawionych przez przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera 10 priorytetów politycznych, poprzez zagwarantowanie, że Komisja będzie działać jedynie wtedy, gdy działania UE będą generować wartość dodaną, i w sposób skutkujący jak najmniejszymi obciążeniami.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, Frans Timmermans, powiedział: Dzisiejsza rzeczywistość nacechowana jest złożonymi wyzwaniami politycznymi. Bardziej niż kiedykolwiek, musimy mieć pewność, że nasze strategie polityczne są solidnie oparte na potwierdzonych danych i faktach, opracowane z zachowaniem jak największej przejrzystości i pełnej rozliczalności. Program lepszego stanowienia prawa Komisji Europejskiej oznacza, że zarówno my sami, jak i inne zainteresowane strony, otrzymamy lepsze instrumenty umożliwiające realizację tego celu.

Przeprowadzony przez Komisję przegląd prowadzonego przez nią programu lepszego stanowienia prawa pokazuje, że wprowadzone nowe instrumenty dają solidną podstawę do podjęcia we właściwym czasie rozsądnych decyzji politycznych. Szerszy dialog ze społeczeństwem, systematyczna i wysokiej jakości ocena podejmowanych decyzji i ich skutków, a także wzmocnione podejście „REFIT”, umożliwiły lepszą ocenę nowych wniosków i obowiązującego prawodawstwa. To podejście zmusza decydentów politycznych oraz zainteresowane strony do oparcia swojej argumentacji na potwierdzonej wiedzy i przewidywanych skutkach. Dodatkowym elementem jest nowe podejście do egzekwowania przepisów, aby zapewnić szybkie i skuteczne przestrzeganie przyjętego prawodawstwa.

  • W 2017 r. Komisja przeprowadziła gruntowną aktualizację wewnętrznych wytycznych i narzędzi służących lepszemu stanowieniu prawa. Te nowe narzędzia, dostępne od lipca 2017 r., zapewniają pracownikom Komisji cenne wskazówki dotyczące całego cyklu polityki.
  • Komisja inwestuje w szereg nowych narzędzi, aby lepiej współpracować z obywatelami i zainteresowanymi stronami, a także lepiej ich informować o swoich bieżących pracach. Do końca tego roku będzie w pełni operacyjna strona internetowa umożliwiająca „czynne uczestnictwo w stanowieniu prawa”, dzięki czemu zainteresowane strony będą mogły uczestniczyć w każdym etapie prac Komisji, i która będzie również stanowić impuls do zwiększenia przejrzystości. Od uruchomienia (częściowego) strony internetowej w lipcu 2016 r. zostały przekazane do konsultacji na różnych etapach procesu decyzyjnego łącznie 643 inicjatywy. Stronę internetową odwiedza już prawie 50 000 osób miesięcznie.
  • Rada ds. Kontroli Regulacyjnej osiągnęła już pełną zdolność operacyjną, a w jej składzie jest trzech członków spoza instytucji UE. Rada jest niezależnym organem Komisji, który bada i wydaje opinie i zalecenia dotyczące wszystkich projektów ocen skutków Komisji, a także ważniejszych oceni i „kontroli sprawności” obowiązującego prawodawstwa.
  • Przez dokonywaniem przeglądu ustawodawstwa lub wprowadzeniem nowych przepisów, Komisja zobowiązała się stosować zasadę „najpierw oceniaj”. W 2016 r. dokonano przeglądu nieco poniżej 50 % ocen wpływu, a w 2017 r. liczba ta wzrosła do prawie 70 %.
  • Za pośrednictwem swojego programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) Komisja zamierza uprościć prawo unijne, usunąć niepotrzebne obciążenia oraz dostosować istniejące prawodawstwo bez narażania celów politycznych. Złożona z ekspertów i przedstawicieli krajowych platforma programu REFIT wydała do tej pory 58 opinii na temat możliwości wprowadzenia uproszczeń, które Komisja uwzględnia w swoich rocznych programach prac. Komisja prowadzi również szeroko zakrojony program sprawności i wydajności regulacyjnej i uruchomiła od 2015 r. 137 inicjatyw dotyczących wprowadzania uproszczeń.

Zmniejszanie zbędnych kosztów bez narażania celów politycznych

Jakkolwiek osiąganie celów każdej polityki wiąże się z pewnymi kosztami, powinny one być ograniczone do minimum. Komisja stale proponuje eliminowanie zbędnych kosztów regulacyjnych w oparciu o indywidualną ocenę każdego przypadku i w porozumieniu z podmiotami ponoszącymi koszty i czerpiącymi korzyści z prawodawstwa UE.

Zgodnie z zobowiązaniem podjętym w porozumieniu międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa, Komisja dokonała oceny alternatywnych sposobów zmniejszenia obciążeń, w tym określania celów zmniejszenia obciążeń w poszczególnych sektorach. W oparciu o swoją analizę Komisja będzie w swoich badaniach i ocenach skutków w bardziej konsekwentny sposób przedstawiać informacje na temat kosztów i korzyści, zwiększy starania na rzecz ilościowego określania takich skutków i, tam, gdzie to możliwe, przedstawienia celu zmniejszenia obciążeń w odniesieniu do każdej propozycji zmiany przepisów prawnych.

Włączenie starań na rzecz lepszych uregulowań prawnych do podstawowych zasad pracy Komisji.

Przyjęty w 2015 r. program na rzecz lepszego stanowienia prawa jest kompleksowym pakietem reform, obejmującym cały cykl kształtowania polityki, który ma się przyczynić do zwiększenia otwartości i przejrzystości procesu decyzyjnego UE i do poprawy jakości nowych przepisów poprzez lepszą ocenę skutków proponowanych aktów ustawodawczych i poprawek. Będzie on także stanowić zachętę do stałego i spójnego przeglądu istniejących przepisów UE, tak aby były one realizowane w jak najbardziej efektywny i skuteczny sposób.

Wiele już osiągnięto, a Komisja będzie kontynuować prace nad doskonaleniem polityki lepszych uregulowań prawnych i włączaniem jej do podstawowych zasad swojej pracy. Będzie to obejmować całościową ocenę sposobu, w jaki program lepszego stanowienia prawa zostanie wdrożony przed końcem kadencji obecnej Komisji.

Kontekst

Wytyczne polityczne przewodniczącego Junckera, na podstawie których Parlament wybrał obecną Komisję, zawierają wyraźne zobowiązanie na rzecz lepszego stanowienia prawa. Oprócz wprowadzania wewnętrznych reform Komisja przedstawiła i ukończyła pomyślnie negocjacje w sprawie nowego porozumienia międzyinstytucjonalnego z Parlamentem Europejskim i Radą, aby zaktualizować i umocnić wspólne porozumienie w odniesieniu do lepszego stanowienia prawa.

Więcej informacji:

Zakończenie prac w zakresie lepszego stanowienia prawa Lepsze rozwiązania na rzecz lepszych wyników

Dokument roboczy służb Komisji dotyczący unijnych starań zmierzających do uproszczenia i do zmniejszenia obciążeń regulacyjnych

Tablica wyników REFIT i podsumowanie tablicy wyników REFIT

Badanie Eurobarometr Flash na temat postrzegania przepisów przez przedsiębiorstwa i ukierunkowane badanie członków platformy REFIT 

Arkusz informacyjny „Lepsze stanowienie prawa” (13 września 2017 r.)

Program REFIT

Platforma REFIT

Porozumienie międzyinstytucjonalne w sprawie lepszego stanowienia prawa

Strona internetowa poświęcona udziałowi obywateli w procesie kształtowania prawa

Portal „Zmniejsz formalności”

Komunikat prasowy dotyczący Programu lepszego stanowienia prawa

Zestawienie informacji na temat Programu lepszego stanowienia prawa

IP/17/4004

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar