Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Labāka regulējuma programmas izstrādes pabeigšana

Strasbūrā, 2017. gada 24. oktobrī

Eiropas Komisija šodien izklāsta to, kā mēs varam pabeigt labāka regulējuma programmas izstrādi.

Šodienas pārskatā ir analizētas reformas, kas ieviestas, lai nodrošinātu, ka politikas veidošana ir vērsta uz prioritātēm, balstās uz faktiem un ir pārredzama un efektīva, kā arī uzskaitīti turpmākie veicamie pasākumi. Labāks regulējums ir pamatā Komisijas darbam, kura mērķis ir īstenot Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera 10 politiskās prioritātes, nodrošinot to, ka Komisija rīkojas vienīgi jomās, kurās ES sniedz pievienoto vērtību, un Komisija to dara, radot pēc iespējas mazāk apgrūtinājumu.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss teica: „Mūsdienu pasaule ir sarežģītu politikas problēmu pilna. Vairāk kā jebkad agrāk mums jābūt drošiem, ka mūsu politika ir balstīta uz faktiem un pierādījumiem, tiek izstrādāta ar pēc iespējas lielāku pārredzamību un ka politiskie lēmumi tiek pieņemti, nodrošinot pilnīgu pārskatatbildību. Eiropas Komisijas labāka regulējuma programmas jēga ir nodrošināt mums un mūsu iesaistītajām pusēm instrumentus, lai to darītu.

Komisijas veiktajā labāka regulējuma programmas pārskatīšanā ir konstatēts, ka jaunie ieviestie instrumenti nodrošina stabilu pamatu savlaicīgiem un pamatotiem politikas lēmumiem. Plašāka sabiedrības iesaiste, sistemātisks izvērtējums, augstas kvalitātes ietekmes novērtējumi un pilnveidota REFIT pieeja – tas viss ir ļāvis uzlabot jaunu priekšlikumu un esošo tiesību aktu novērtēšanu. Ar šo pieeju gan politikas veidotāji, gan ieinteresētās personas var diskutēt, balstoties uz faktiem un paredzamo ietekmi. To vēl papildina jauna pieeja attiecībā uz izpildi, lai nodrošinātu, ka pieņemtie tiesību akti tiek raiti un efektīvi ievēroti.

  • 2017. gadā Komisija pabeidza iekšējo vadlīniju un instrumentu vērienīgu atjaunināšanu labāka regulējuma jomā. Šie jaunie instrumenti, kas ir spēkā kopš 2017. gada jūlija, visā politikas ciklā nodrošina vadlīnijas Komisijas darbiniekiem.
  • Komisija veic būtiskus ieguldījumus dažādos jaunos instrumentos, lai labāk iesaistītu pilsoņus un ieinteresētās personas un informētu par savu aktuālo darbu. Līdz gada beigām pilnā apmērā sāks darboties tīmekļa vietne „Iesaistieties tiesību aktu izstrādē”, ļaujot ieinteresētajām personām piedalīties katrā Komisijas darba posmā un uzlabojot pārredzamību. Kopš 2016. gada jūlijā šī tīmekļa vietne sāka (daļēji) darboties, apspriešanai dažādos politikas veidošanas procesa posmos ir ierosinātas kopumā 643 iniciatīvas. Tīmekļa vietnes apmeklētāju skaits jau sasniedzis gandrīz 50 000 lietotāju mēnesī.
  • Regulējuma kontroles padome tagad strādā ar pilnu jaudu, un tajā ir trīs dalībnieki, kas nav nevienas ES iestādes darbinieki. Padome ir neatkarīga Komisijas struktūra, kas izskata un sniedz atzinumus un ieteikumus par visiem Komisijas ietekmes novērtējumu projektiem, kā arī par spēkā esošo tiesību aktu nozīmīgiem novērtējumiem un atbilstības pārbaudēm.
  • Pirms Komisija pārskata tiesību aktus vai ierosina jaunus, tā ir apņēmusies piemērot „iepriekšējas izvērtēšanas” principu. 2016. gadā izvērtējumi tika veikti nedaudz mazāk par 50 % ietekmes novērtējumu, savukārt 2017. gadā šis skaits ir palielinājies līdz gandrīz 70 %.
  • Izmantojot savu Normatīvās atbilstības un izpildes programmu (REFIT), Komisijas mērķis ir panākt, ka ES tiesību akti arī turpmāk ir vienkārši, likvidēt nevajadzīgu slogu un pielāgot esošos tiesību aktus, neapdraudot politikas mērķus. REFIT ekspertu un valstu pārstāvju platforma līdz šim ir sniegusi 58 atzinumus par iespējamiem vienkāršošanas pasākumiem, kurus Komisija ņem vērā savās gada darba programmās. Komisija arī īsteno plašu normatīvās atbilstības programmu un kopš 2015. gada ir sākusi 137 vienkāršošanas iniciatīvas.

Nevajadzīgu izmaksu samazināšana, neapdraudot politikas mērķus

Kaut arī jebkura politikas mērķa sasniegšana ir saistīta ar izmaksām, tās, protams, būtu jāsamazina līdz minimumam. Komisija nemitīgi ierosina izskaust nevajadzīgas regulējuma izmaksas, pamatojoties uz katra gadījuma atsevišķu izvērtējumu un apspriežoties ar tiem, kurus skar nevajadzīgais slogs un kuri gūst labumu no ES tiesību aktiem.

Saskaņā ar Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu izklāstīto apņemšanos Komisija ir izvērtējusi alternatīvas pieejas sloga samazināšanai, tostarp nosakot konkrētās nozarēs sloga samazināšanas mērķus. Balstoties uz pašas veikto analīzi, Komisija savos izvērtējumos un ietekmes novērtējumos konsekventāk sniegs informāciju par vienkāršošanas izmaksām un ieguvumiem, pastiprinās savus centienus izteikt skaitļos šādu ietekmi un, kad vien iespējams, nāks klajā ar sloga samazināšanas mērķi katram tiesību aktu pārskatīšanas priekšlikumam.

Labāks regulējums – Komisijas darba pamatprincips

Labāka regulējuma programma, kas tika pieņemta 2015. gadā, bija visaptverošs reformu kopums, kurš aptver visu politikas ciklu un kura mērķis ir palielināt atvērtību un pārredzamību ES lēmumu pieņemšanas procesā, uzlabot jauno tiesību aktu kvalitāti, pateicoties labākiem tiesību aktu projektu un grozījumu ietekmes novērtējumiem, un veicināt pastāvīgu un konsekventu spēkā esošo ES tiesību aktu pārskatīšanu, lai sasniegtu to mērķus visefektīvākajā un vislietderīgākajā veidā.

Ir paveikts daudz, un Komisija turpinās uzlabot savu labāka regulējuma politiku un padarīt to par Komisijas darbības pamatprincipu. Tas nozīmēs arī vispārēja novērtējuma izstrādi par to, kā labāka regulējuma programma ir tikusi īstenota līdz šīs Komisijas pilnvaru termiņa beigām.

Konteksts

Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera politikas pamatnostādnēs, uz kuru pamata Eiropas Parlaments ievēlēja šo Komisijas kolēģiju, ir ietverta skaidra apņemšanās nodrošināt labāku regulējumu. Papildus iekšējām reformām Komisija nāca klajā ar jaunu iestāžu nolīgumu un sekmīgi risināja sarunas par to ar Eiropas Parlamentu un Padomi, lai atjauninātu un stiprinātu kopīgo izpratni par labāku regulējumu.

Sīkāka informācija

Labāka regulējuma programmas izstrādes pabeigšana – labāki risinājumi labākiem rezultātiem

Komisijas dienestu darba dokuments par Savienības centieniem vienkāršot un samazināt regulatīvo slogu

REFIT rezultātu pārskats un REFIT rezultātu pārskata kopsavilkums

Eirobarometra zibensaptauja par regulējuma uztveri uzņēmumu vidū un REFIT platformas dalībnieku mērķtiecīgu aptauja 

Faktu lapa par labāku regulējumu (2017. gada 13. septembris)

REFIT programma

REFIT platforma

Iestāžu nolīgums par labāku likumdošanas procesu

Tīmekļa vietne „Iesaistieties tiesību aktu izstrādē”

Vietne "Kā atvieglot slogu – izsakieties!"

Paziņojums presei "Labāka regulējuma programma"

Faktu lapa par labāka regulējuma programmu

IP/17/4004

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar