Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Geresnio reglamentavimo darbotvarkės įgyvendinimas

Strasbūras, 2017 m. spalio 24 d.

Europos Komisija šiandien paskelbė, kaip galime užbaigti įgyvendinti geresnio reglamentavimo darbotvarkę.

Šiandieninėje peržiūroje aptariamos reformos, kurių imtasi siekiant užtikrinti prioritetais ir įrodymais pagrįstą, skaidrų ir efektyvų politikos formavimą, ir nustatomi tolesni veiksmai. Įgyvendinant geresnio reglamentavimo darbotvarkę prisidedama prie Komisijos pastangų siekti 10-ies Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio nustatytų politinių prioritetų ir užtikrinama, kad Komisija imtųsi veiksmų tik tuomet, kai ES lygmens veikla suteikiama papildomos naudos, ir tai darytų kuo paprasčiau.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas sakė: „Šiuolaikinis pasaulis pilnas sudėtingų politikos iššūkių. Šiandien kaip niekad turime užtikrinti, kad mūsų politika būtų grindžiama faktais ir įrodymais ir formuojama kuo skaidriau, o sprendimai priimami prisiimant visišką atsakomybę. Tam skirtas priemones mums ir suinteresuotiesiems subjektams kaip tik ir suteikia Europos Komisijos geresnio reglamentavimo darbotvarkė.

Komisijos parengtoje geresnio reglamentavimo darbotvarkės peržiūroje nurodoma, kad nustatytos naujos priemonės sudaro tvirtą pagrindą laiku priimti apgalvotus politikos sprendimus. Aktyvesnis bendravimas su visuomene, sistemingai atliekamas vertinimas, aukštos kokybės poveikio vertinimai ir REFIT požiūrio stiprinimas sudarė sąlygas geriau įvertinti naujus pasiūlymus ir galiojančius teisės aktus. Taikant šį požiūrį politikos formuotojai ir suinteresuotieji subjektai savo diskusijose skatinami remtis įrodymais ir numatomu poveikiu. Be to, įtrauktas naujas požiūris į vykdymo užtikrinimą, siekiant, kad priimtų teisės aktų būtų laikomasi nedelsiant ir efektyviai.

  • 2017 m. Komisija užbaigė plataus masto geresnio reglamentavimo vidaus gairių ir priemonių atnaujinimą. Šios naujos 2017 m. liepos mėn. įsigaliojusios priemonės padeda Komisijos darbuotojams visais politikos ciklo etapais.
  • Komisija daug investuoja į naujų priemonių, kuriomis piliečiai ir suinteresuotieji subjektai būtų aktyviau įtraukiami į jos veiklą ir informuojami apie jos vykdomą darbą, kūrimą. Iki šių metų pabaigos visu pajėgumu pradės veikti interneto svetainė „Dalyvaukite teisėkūros darbe“. Ji suinteresuotiesiems subjektams sudarys sąlygas dalyvauti kiekviename Komisijos darbo etape ir suteiks daugiau skaidrumo. Svetainė iš dalies pradėjo veikti 2016 m. liepos mėn., joje konsultacijoms pateiktos 643 skirtingais politikos formavimo etapais nagrinėjamos iniciatyvos. Per mėnesį šią svetainę jau aplanko beveik 50 000 naudotojų.
  • Visu pajėgumu jau veikia Reglamentavimo patikros valdyba, kurios veikloje dalyvauja trys ES institucijoms nepriklausantys nariai. Ši valdyba yra nepriklausoma Komisijos įstaiga, kuri nagrinėja visus Komisijos poveikio vertinimų projektus ir svarbiausius galiojančių teisės aktų vertinimus bei tinkamumo patikras, skelbia nuomones apie juos ir teikia rekomendacijas.
  • Prieš peržiūrėdama ar priimdama naujus teisės aktus Komisija yra įsipareigojusi laikytis principo „pirmiausia įvertinti“. 2016 m. buvo įvertinta kiek mažiau nei 50 % poveikio vertinimų, o 2017 m. šis skaičius išaugo iki beveik 70 %.
  • Įgyvendindama Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT) Komisija siekia supaprastinti ES teisės aktus, pašalinti nereikalingą naštą ir pritaikyti galiojančius teisės aktus nenutolstant nuo politikos tikslų. Iš ekspertų ir nacionalinių atstovų sudaryta REFIT platforma jau pateikė 58 nuomones dėl galimo supaprastinimo – į jas Komisija atsižvelgia savo metinėse darbo programose. Komisija taip pat įgyvendina išsamią Reglamentavimo kokybės programą, pagal kurią nuo 2015 m. pradėjo 137 supaprastinimo iniciatyvas.

Sumažinti nereikalingas išlaidas nenutolstant nuo politikos tikslų

Išlaidos, patiriamos siekiant politikos tikslų, turi būti kuo mažesnės. Įvertinusi kiekvieną konkretų atvejį ir pasikonsultavusi su šalimis, kurioms tenka našta ir kurios gauna naudos iš ES teisės aktų, Komisija nuolat siūlo panaikinti nereikalingas reglamentavimo išlaidas.

Atsižvelgdama į Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytą įpareigojimą Komisija įvertino alternatyvius naštos mažinimo metodus ir nustatė naštos mažinimo konkrečiuose sektoriuose tikslus. Remdamasi analize Komisija savo vertinimuose ir poveikio vertinimuose nuosekliau teiks informaciją apie supaprastinimo išlaidas ir naudą, dės daugiau pastangų siekdama jas įvertinti ir, kai įmanoma, į kiekvieną teisės akto peržiūros pasiūlymą įtrauks naštos mažinimo tikslą.

Geresnis reglamentavimas – neatsiejama Komisijos veiklos dalis

2015 m. priimta geresnio reglamentavimo darbotvarkė – tai išsamus visą politikos formavimo ciklą apimantis reformų rinkinys, kuriuo siekiama padidinti ES sprendimų priėmimo proceso atvirumą bei skaidrumą, atliekant geresnius teisės aktų projektų ir pakeitimų poveikio vertinimus pagerinti naujų teisės aktų kokybę ir skatinti atlikti nuolatinę ir nuoseklią galiojančių ES teisės aktų peržiūrą, kad juose nustatyti tikslai būtų pasiekti efektyviausiu ir veiksmingiausiu būdu.

Jau padaryta didelė pažanga, bet Komisija ir toliau tobulins geresnio reglamentavimo politiką ir įtrauks ją į visas savo veiklos sritis. Bus atliktas ir bendras vertinimas, kaip geresnio reglamentavimo darbotvarkė buvo įgyvendinama iki šios Komisijos kadencijos pabaigos.

Pagrindiniai faktai

Pirmininko J.-C. Junckerio politinėse gairėse, kuriomis remdamasis Parlamentas išrinko šią Komisiją, aiškiai įsipareigota siekti geresnio reglamentavimo. Komisija ne tik įgyvendino vidaus reformas, bet ir po sėkmingų derybų su Europos Parlamentu ir Taryba parengė naują tarpinstitucinį susitarimą. Šio susitarimo tikslas – atnaujinti ir sustiprinti bendrą geresnio reglamentavimo supratimą.

Daugiau informacijos

Geresnio reglamentavimo darbotvarkės įgyvendinimas. Geresni sprendimai siekiant geresnių rezultatų

Tarnybų darbinis dokumentas dėl reglamentavimo naštos supaprastinimo ir mažinimo

REFIT rezultatų suvestinė ir REFIT rezultatų suvestinės santrauka

„Eurobarometro“ greitoji apklausa apie įmonių požiūrį į reglamentavimą ir REFIT platformos narių tikslinis tyrimas 

Geresnio reglamentavimo informacijos suvestinė (2017 m. rugsėjo 13 d.)

REFIT programa

REFIT platforma

Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros

Interneto svetainė „Dalyvaukite teisėkūros darbe“

Portalo skiltis „Palengvinkite naštą“

Spaudos pranešimas apie geresnio reglamentavimo darbotvarkę

Informacinis pranešimas apie geresnio reglamentavimo darbotvarkę

IP/17/4004

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar