Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija - Priopćenje za tisak

Upotpunjavanje Agende za bolju regulativu

Strasbourg, 24. listopada 2017.

Komisija danas iznosi stajališta o tome kako upotpuniti Agendu za bolju regulativu.

U današnjem pregledu analiziraju se reforme provedene kako bi donošenje politika bilo usmjereno na prioritete, utemeljeno na činjenicama, transparentno i učinkovito, a detaljno se opisuju i sljedeći potrebni koraci. Agenda za bolju regulativu temelj je rada Komisije na ostvarivanju 10 političkih prioriteta predsjednika Junckera i osigurava da Komisija djeluje samo ako se djelovanjem na razini EU-a postiže dodana vrijednost i na način koji najmanje opterećuje.

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans izjavio je: „Današnji svijet opterećen je kompleksnim političkim izazovima. Više nego ikad prije, moramo biti sigurni da su nam politike utemeljene na činjenicama i dokazima, da su osmišljene transparentno i da se o njima odlučuje odgovorno. Svrha je Komisijine Agende za bolju regulativu da to nama i našim dionicima omogući.”

Komisijinom revizijom Agende za bolju regulativu ustanovljeno je da su novi alati solidna osnova za pravovremene i dobre političke odluke. Širokim uključivanjem javnosti, sustavnom evaluacijom, visokokvalitetnim procjenama učinaka i pristupom utemeljenim na programu za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT) omogućeno je bolje ocjenjivanje novih prijedloga i postojećeg zakonodavstva. Tim pristupom prisiljava se kreatore politika i dionike da raspravljaju na temelju činjenica i očekivanih učinaka. To je dopunjeno novim pristupom provedbi kako bi se osigurala brza i učinkovita primjena donesenih zakona.

  • Komisija je 2017. dovršila veliko ažuriranje internih smjernica i alata za bolju regulativu. Novi su alati na snazi od srpnja 2017., a osoblje Komisije njima se služi tijekom cijelog ciklusa politike.
  • Za bolje informiranje i bolju komunikaciju s građanima i dionicima Komisija se oslanja na čitav niz novih instrumenata. Internetska stranica „Pridonesite zakonodavnom postupku” postat će potpuno operativna do kraja 2017., čime će se povećati transparentnost, a dionicima omogućiti sudjelovanje u svim fazama rada Komisije. Od (djelomičnog) pokretanja te stranice u srpnju 2016. na njoj su, u svrhu savjetovanja, u raznim fazama postupka donošenja politika, objavljene 643 inicijative. Tu internetsku stranicu već posjećuje gotovo 50 000 korisnika mjesečno.
  • Odbor za nadzor regulative sada radi punim kapacitetom, s troje članova koji nisu iz institucija EU-a. Taj je odbor neovisno Komisijino tijelo koje pregledava sve Komisijine nacrte procjena učinaka, velike evaluacije i provjere primjerenosti postojećeg zakonodavstva te o njima daje mišljenja i preporuke.
  • Komisija se obvezala primjenjivati načelo „prvo ocijeni” prije revidiranja postojećeg ili donošenja novog zakonodavstva. U 2016. evaluirano je gotovo 50 % procjena učinaka, a u 2017. taj se postotak povećao na gotovo 70 %.
  • S pomoću Programa za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT) Komisija želi postići jednostavnost prava EU-a, ukloniti nepotrebna opterećenja i postojeće zakone prilagoditi a da ne ugrozi ciljeve politika. Platforma REFIT, čiji su članovi stručnjaci i predstavnici država članica, dosad je donijela 58 mišljenja o mogućim pojednostavnjenjima, koja Komisija prati i uzima u obzir pri izradi svojeg godišnjeg plana rada. Komisija provodi i opsežan program za primjerenost i učinkovitost propisa te je od 2015. pokrenula 137 inicijativa za pojednostavnjenje.

Smanjenje nepotrebnih troškova bez ugrožavanja ciljeva politika

Ostvarenje bilo kojeg cilja politike za sobom povlači troškove, ali bi ih naravno trebalo svesti na minimum. Komisija redovito predlaže ukidanje nepotrebnih regulatornih troškova na temelju pojedinačnih evaluacija uz savjetovanje s onima koji to opterećenje nose i onima koji imaju koristi od zakonodavstva EU-a.

U skladu s obvezama iz Međuinstitucijskog sporazuma o boljoj izradi zakonodavstva Komisija razmatra alternativne pristupe smanjenju opterećenja, uključujući utvrđivanje ciljeva smanjenja opterećenja po sektorima. Na temelju svoje analize Komisija će u evaluacijama i procjenama učinaka dosljednije prezentirati informacije o trošku i koristi od pojednostavnjenja, pojačati napore da kvantificira te učinke i, kad god može, prezentirati cilj smanjenja opterećenja za svaki prijedlog revizije zakonodavstva.

Ugrađivanje bolje regulative u Komisijin DNK

Agenda za bolju regulativu donesena 2015. bila je sveobuhvatan paket reformi koji je obuhvaćao čitav ciklus politika, a njime se željelo povećati otvorenost i transparentnost procesa odlučivanja u EU-u, poboljšati kvalitetu novog zakonodavstva boljim procjenama učinaka nacrtâ novih i izmjenâ postojećih zakona te promicati stalno i dosljedno revidiranje postojećeg zakonodavstva EU-a kako bi se politikama EU-a efektivno i efikasno ostvarili utvrđeni ciljevi.

Već je mnogo ostvareno, a Komisija će svoju politiku bolje regulative nastaviti poboljšavati i ugrađivati je u svoj DNK. To podrazumijeva i ukupnu ocjenu provedbe Agende za bolju regulativu prije kraja mandata ove Komisije.

Kontekst

Političkim smjernicama predsjednika Junckera, na temelju kojih je Parlament izabrao ovu Komisiju, najavljena je snažna predanost cilju bolje regulative. Osim internih reformi Komisija je predstavila novi Međuinstitucijski sporazum o ažuriranju i jačanju dogovora o boljoj regulativi te uspješno dovršila pregovore o njemu s Europskim parlamentom i Vijećem.

Dodatne informacije

Upotpunjavanje Agende za bolju regulativu: bolja rješenja za bolje rezultate

Radni dokument službi Komisije o naporima Unije za pojednostavnjenje zakonodavstva i smanjenje administrativnih opterećenja

Pregled uspješnosti REFIT-a i Sažeti pregled uspješnosti REFIT-a

Istraživanje Flash Eurobarometar o percepciji regulative sa stajališta poslovnih subjekata i Ciljana anketa među članovima platforme REFIT 

Informativni članak „Bolja regulativa” (13. rujna 2017.)

Program REFIT

Platforma REFIT

Međuinstitucijski sporazum o boljoj izradi zakonodavstva

Internetska stranica „Pridonesite zakonodavnom postupku”

Portal „Smanjenje opterećenja”

Priopćenje za tisak o Agendi za bolju regulativu

Obavijest o Agendi za bolju regulativu

IP/17/4004

Osobe za kontakt s medijima:

Upiti građana: Europe Direct telefonom na 00 800 67 89 10 11 ili e-poštom


Side Bar