Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Paremman sääntelyn agendan toteuttaminen

Strasbourg 24. lokakuuta 2017

Euroopan komissio kertoo tänään, miten paremman sääntelyn agenda saadaan toteutettua.

Tänään julkaistavassa tarkastelussa analysoidaan uudistuksia, joita on toteutettu sen varmistamiseksi, että politiikan laadinta on painopisteisiin ja näyttöön perustuvaa, läpinäkyvää ja tuloksellista ja että siinä määritetään toimet, jotka on toteutettava seuraavaksi. Puheenjohtaja Junckerin kymmenen painopisteen toteuttamiseksi tehtävän työn taustalla on sääntelyn parantaminen niin, että komissio toteuttaa toimia ainoastaan silloin, kun EU tuo lisäarvoa, ja silloinkin mahdollisimman kevyellä tavalla.

Komission ensimmäisen varapuheenjohtajan Frans Timmermansin mukaan politiikkahaasteet ovat tämän päivän maailmassa monimutkaisia. ”Meidän on oltava varmempia kuin koskaan, että perustamme politiikkamme tosiseikkoihin ja näyttöön, laadimme politiikkamme mahdollisimman läpinäkyvästi ja meillä on täysi vastuuvelvollisuus päätöksistä. Euroopan komission paremman sääntelyn agendassa on kyse siitä, että annamme itsellemme ja sidosryhmillemme tähän välineet.

Komissio toteaa paremman sääntelyn agendaa koskevassa tarkastelussa, että käyttöön otetut uudet välineet tarjoavat vakaan perustan oikea-aikaisille ja järkeville päätöksille. Suuren yleisön kanssa käytävän laajemman vuoropuhelun, järjestelmällisen evaluoinnin, korkealaatuisten vaikutustenarviointien ja vahvistetun ”REFIT-toimintamallin” ansiosta on voitu parantaa uusien ehdotusten ja voimassa olevan lainsäädännön arviointia. Tällainen toimintamalli pakottaa päätöksentekijät ja sidosryhmät perustelemaan kantansa näytön ja odotettujen vaikutusten avulla. Sitä täydentää uusi noudattamisen valvontaa koskeva lähestymistapa, jolla varmistetaan, että hyväksyttyä lainsäädäntöä aletaan noudattaa nopeasti ja tosiasiallisesti.

  • Komissio sai vuonna 2017 päätökseen paremman sääntelyn sisäisiä ohjeita ja välineitä koskevan mittavan päivityksen. Nämä heinäkuusta 2017 voimassa olleet uudet välineet ohjaavat komission henkilöstöä politiikan laadinnan kaikissa vaiheissa.
  • Komissio panostaa merkittävästi uusiin välineisiin, joilla parannetaan yhteyttä kansalaisiin ja sidosryhmiin, ja tiedottaa näille käynnissä olevasta työstään. Läpinäkyvyyttä lisäävä ”Lainsäädännön valmisteluun osallistuminen” -verkkosivusto tulee kaikilta osin käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä. Sen kautta sidosryhmillä on mahdollisuus osallistua lainsäädännön valmisteluun komission työn kaikissa vaiheissa. Sen jälkeen kun osa sivustosta avattiin heinäkuussa 2016, siellä on päätöksentekoprosessin eri vaiheissa julkaistu kuulemista varten yhteensä 643 aloitetta. Sivustolla on jo lähes 50 000 käyttäjää kuukaudessa.
  • Sääntelyntarkastelulautakunta on riippumaton komission elin, joka tutkii kaikki komission vaikutustenarvioinnit sekä voimassa olevan lainsäädännön mittavammat evaluoinnit ja toimivuustarkastukset sekä antaa niistä lausuntoja ja suosituksia. Lautakunnassa on kolme jäsentä EU:n toimielinten ulkopuolelta ja se toimii nyt täydellä kapasiteetilla.
  • Komissio on sitoutunut noudattamaan ”ensin arvioidaan” -periaatetta ennen lainsäädännön tarkistamista tai esittämistä. Vuonna 2016 vaikutustenarvioinneista arvioitiin hieman alle 50 % ja vuonna 2017 lähes 70 %.
  • Komissio pyrkii sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevan ohjelman (REFIT) avulla yksinkertaistamaan EU:n lainsäädäntöä, poistamaan tarpeettomat rasitteet ja mukauttamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä tinkimättä politiikan tavoitteista. Asiantuntijoista ja jäsenvaltioiden edustajista muodostuva REFIT-foorumi on tähän mennessä antanut mahdollisista yksinkertaistamistoimista 58 lausuntoa, jotka komissio ottaa huomioon vuotuisissa työohjelmissaan. Komissio toteuttaa myös laajaa sääntelyn toimivuutta koskevaa ohjelmaa ja on vuodesta 2015 lukien käynnistänyt 137 yksinkertaistamisaloitetta.

Vähennetään tarpeettomia kustannuksia tinkimättä politiikkatavoitteista

Minkä tahansa politiikkatavoitteen saavuttaminen merkitsee kustannuksia, mutta ne olisi luonnollisesti pidettävä mahdollisimman pieninä. Komissio tekee jatkuvasti ehdotuksia tarpeettomien sääntelykustannusten poistamiseksi tapauskohtaisten arviointien perusteella kuullen niitä, jotka taakkaa kantavat, ja niitä, joita EU:n lainsäädäntö hyödyttää.

Paremmasta lainsäädännöstä tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti komissio on arvioinut vaihtoehtoisia lähestymistapoja taakan keventämiseen, kuten taakankevennystavoitteiden asettaminen tietyillä aloilla. Analyysinsa pohjalta komissio esittää evaluoinneissaan ja vaikutustenarvioinneissaan tiedot yksinkertaistamisen kustannuksista ja hyödyistä johdonmukaisemmin, panostaa näiden vaikutusten määrälliseen ilmaisemiseen ja esittää taakankevennystavoitteen kaikkien lainsäädännön tarkistamista koskevien ehdotusten yhteydessä aina kun se on mahdollista.

Ohjelmoidaan sääntelyn parantaminen komission DNA:han

Vuonna 2015 hyväksytty paremman sääntelyn agenda on EU:n päätöksenteon valmistelun kaikki vaiheet kattava laaja uudistuspaketti, jolla lisätään päätöksentekoprosessin avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Sääntelyn laatua parannetaan kehittämällä sekä uusien säädösten että vanhoihin säädöksiin tehtävien muutosten vaikutusten arviointia. Lisäksi edistetään voimassa olevan lainsäädännön jatkuvaa ja systemaattista tarkastelua. Uudistuksilla pyritään siihen, että EU:n politiikan tavoitteet saavutettaisiin mahdollisimman tuloksellisesti ja tehokkaasti.

Paljon on jo saatu aikaan, ja komissio aikookin jatkaa sääntelyn parantamista ohjelmoimalla sen komission DNA:han. Tähän liittyen tehdään ennen nykyisen komission toimikauden päättymistä kokonaisarvio siitä, miten paremman sääntelyn agenda on toteutunut.

Tausta

Puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin poliittisissa suuntaviivoissa (joiden perusteella parlamentti valitsi nykyisen komission) sitoudutaan selkeästi sääntelyn parantamiseen. Sisäisten uudistusten lisäksi komissio on neuvottelut Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa uuden toimielinten välisen sopimuksen, jolla päivitetään ja vahvistetaan yhteisymmärrystä paremmasta sääntelystä.

Lisätietoja

Paremman sääntelyn agendan toteuttaminen: Parempia ratkaisuja ja parempia tuloksia

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja Union's Efforts to Simplify and to Reduce Regulatory Burden

REFIT-tulostaulu ja REFIT-tulostaulun yhteenveto

Flash-eurobarometri sääntelyä koskevista yritysten käsityksistä ja REFIT-foorumin jäsenille kohdennettu kysely 

Parempaa sääntelyä koskeva tietosivu (13. syyskuuta 2017)

REFIT-ohjelma

REFIT-foorumi

Toimielinten välinen sopimus paremmasta lainsäädännöstä

Lainsäädännön valmisteluun osallistuminen

Kevennä sääntelytaakkaa -verkkopalvelu

Lehdistötiedote paremman sääntelyn agendasta

Paremman sääntelyn agenda: kysymyksiä & vastauksia

IP/17/4004

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar