Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Parema õigusloome tegevuskava täitmine

Strasbourg, 24. oktoober 2017

Euroopa Komisjon annab täna teada, kuidas edeneb parema õigusloome tegevuskava täitmine.

Täna avaldatavas kokkuvõttes analüüsitakse reforme, mida on teostatud prioriteetidel põhineva, tõenduspõhise, läbipaistva ja tulemusliku poliitikakujundamise tagamiseks, ning tutvustatakse järgmisi samme. Parem õigusloome toetab komisjoni tegevust president Junckeri 10 poliitilise prioriteedi elluviimisel, mille kohaselt tegutseb komisjon ainult juhul, kui see loob ELi jaoks lisaväärtust, ning teeb seda võimalikult vähem koormaval viisil.

Esimene asepresident Frans Timmermans märkis: „Tänane maailm on tulvil keerukaid poliitilisi väljakutseid. Rohkem kui kunagi varem peame olema kindlad, et meie poliitika toetub faktidele ja tõenditele, seda kujundatakse maksimaalse läbipaistvuse tingimustes ning selle üle otsustatakse täieliku vastutustundega. Euroopa Komisjoni parema õigusloome tegevuskava annab komisjoni ja sidusrühmade käsutusse selleks vajalikud vahendid.

Komisjoni kokkuvõttes parema õigusloome tegevuskava kohta märgitakse, et kasutusele võetud uued vahendid loovad õigeaegsete ja põhjendatud otsuste tegemiseks tugeva aluse. Laialdasem suhtlemine avalikkusega, süstemaatiline hindamine, kvaliteetsed mõjuhinnangud ning tõhustatud õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programm on võimaldanud uusi ettepanekuid ja juba kehtivaid õigusakte paremini hinnata. Selline lähenemisviis sunnib poliitikakujundajaid ja sidusrühmi väitlema tõenditest ja eeldatavatest mõjudest lähtuvalt. Seda täiendab uus täitmise järelevalvet käsitlev lähenemisviis, mille abil tagatakse, et vastu võetud õigusakte hakatakse kiiresti ja tõhusalt järgima.

  • 2017. aastal viis komisjon lõpule paremat õigusloomet käsitlevate sise-eeskirjade ja meetmete ulatusliku ajakohastamise. Need alates 2017. aasta juulist kasutusel olevad uued meetmed suunavad komisjoni töötajate tegevust kogu poliitikatsükli vältel.
  • Komisjon panustab märkimisväärselt mitmetesse uutesse meetmetesse, millega kodanikke ja sidusrühmi paremini kaasata ning neid oma tegevusest paremini teavitada. Aasta lõpuks võetakse täies ulatuses kasutusele õigusloomele kaasaaitamise veebisait, mis võimaldab sidusrühmadel osaleda komisjoni töö igas etapis ning nii läbipaistvusele kaasa aidata. Alates veebisaidi (osalisest) töölerakendamisest 2016. aasta juulis on konsulteerimiseks esitatud 643 algatust, mille arutamisega on jõutud erinevatesse poliitikakujundamise etappidesse. Veebisaidi külastajate arv on jõudnud juba peaaegu 50 000 külastajani kuus.
  • Õiguskontrollikomitee tegevus on täies ulatuses käivitunud ning selle töös osaleb kolm liiget väljastpoolt ELi institutsioone. Õiguskontrollikomitee on komisjoni sõltumatu asutus, mis kontrollib ning väljastab arvamusi ja soovitusi kõigi komisjoni mõjuhinnangute kavandite, põhjalike hindamiste ja toimivuskontrollide kohta.
  • Komisjon on võtnud kohustuse järgida enne õigusaktide läbivaatamist või vastuvõtmist põhimõtet „kõigepealt hinda“. 2016. aastal hinnati veidi alla 50 % mõjuhinnangutest, 2017. aastal tõusis see näitaja peaaegu 70 %-le.
  • Komisjoni eesmärk on säilitada õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) abil ELi õiguse lihtsus, kõrvaldada tarbetu koormus ning kohandada kehtivaid õigusakte, ilma et tehtaks järeleandmisi poliitikaeesmärkides. Ekspertidest ja liikmesriikide esindajatest koosnev REFITi platvorm on siiani väljastanud võimalike lihtsustamismenetluste kohta 58 arvamust, mille täitmist komisjon oma iga-aastastes töökavades jälgib. Komisjon rakendab ka ulatuslikku õigusloome kvaliteedi programmi ning on alates 2015. aastast esitanud 137 lihtsustamisalgatust.

Tarbetute kulude vähendamine ilma poliitikaeesmärkides järeleandmisi tegemata

Kuigi poliitikaeesmärkide saavutamisega kaasnevad kulud, tuleks need loomulikult hoida võimalikult madalad. Komisjon soovitab tarbetute õigusloomekulude vähendamiseks hinnata iga juhtumit eraldi, konsulteerides seejuures kulude kandjate ja ELi õigusest kasusaajatega.

Komisjon on kooskõlas institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe raames võetud kohustusega hinnanud alternatiivseid võimalusi koormuse vähendamiseks, sealhulgas konkreetsetes sektorites koormuse vähendamise eesmärkide kindlaks määramist. Tehtud analüüsile toetudes hakkab komisjon oma hindamistes ja mõjuhinnangutes senisest sagedamini esitama teavet lihtsustamiskulude ja sellest tuleneva kasu kohta, tõhustab jõupingutusi sellise mõju kvantitatiivseks kindlaksmääramiseks ning esitab iga õigusakti ettepaneku puhul koormuse vähendamise eesmärgi alati kui see võimalik on.

Parema õigusloome juurutamine komisjoni DNAs

2015. aastal vastu võetud parema õigusloome tegevuskava oli terviklik reformipakett, mis hõlmas kogu poliitikatsüklit eesmärgiga suurendada ELi poliitika kujundamise protsessi avatust ja läbipaistvust, parandada eelnõude ja muudatuste tõhusamate mõjuhinnangute kaudu uute õigusaktide kvaliteeti ning edendada kehtivate ELi õigusaktide pidevat ja järjekindlat läbivaatamist, et need saavutaks oma eesmärgid võimalikult tõhusal ja tulemuslikul viisil.

Tulemused on olnud head ning komisjon jätkab parema õigusloome poliitika tõhustamist ning komisjoni DNAsse juurutamist. See hõlmab enne ametisoleva komisjoni volituste lõppemist parema õigusloome tegevuskava rakendamisele üldise hinnangu andmist.

Taustteave

President Junckeri poliitilistes suunistes, mille alusel Euroopa Parlament komisjoni ametisse valis, võeti selge kohustus parandada õigusloomet. Lisaks sisereformidele esitas komisjon uue institutsioonidevahelise kokkuleppe ettepaneku ning viis Euroopa Parlamendi ja nõukoguga edukalt lõpule kokkulepet käsitlevad läbirääkimised, mille raames ajakohastati ning tugevdati ühist seisukohta parema õigusloome küsimuses.

Lisateave

Paremad lahendused parema õigusloome tegevuskava paremaks täitmiseks

Komisjoni talituste töödokument liidu jõupingutuste kohta regulatiivse koormuse lihtsustamisel ja vähendamisel

REFITi tulemustabel ja REFITi tulemustabeli kokkuvõte

Eurobaromeetri kiiruuring: ettevõtjate arvamus õigusloomest ja REFITi platvormi liikmete sihtuuring 

Teabeleht parema õigusloome kohta (13. september 2017)

REFITi programm

REFITi platvorm

Institutsioonidevaheline parema õigusloome kokkulepe

Õigusloomele kaasaaitamise veebisait

Kergenda koormat – tee end kuuldavaks!

Pressiteated parema õigusloome tegevuskava kohta

Teabekiri parema õigusloome tegevuskava kohta

IP/17/4004

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar