Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Ολοκλήρωση του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας

Στρασβούργο, 24 Οκτωβρίου 2017

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει σήμερα τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ολοκληρώσουμε το θεματολόγιό μας για τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Στη σημερινή επανεξέταση αναλύονται οι μεταρρυθμίσεις που θεσπίστηκαν για να διασφαλιστεί ότι η χάραξη πολιτικής βασίζεται σε προτεραιότητες, είναι τεκμηριωμένη, διαφανής και αποτελεσματική, ενώ παρατίθενται λεπτομερώς τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν. Η βελτίωση της νομοθεσίας αποτελεί τη βάση του έργου της Επιτροπής για την υλοποίηση των 10 πολιτικών προτεραιοτήτων του Προέδρου Γιούνκερ, καθώς διασφαλίζει ότι η Επιτροπή ενεργεί μόνον σε περιπτώσεις όπου η ΕΕ προσδίδει προστιθέμενη αξία, και το πράττει με όσο το δυνατόν λιγότερο επαχθή τρόπο.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κ. Frans Timmermans, δήλωσε σχετικά: «Ο κόσμος σήμερα χαρακτηρίζεται από περίπλοκες προκλήσεις πολιτικής. Πρέπει να είμαστε βέβαιοι, περισσότερο από ποτέ, ότι οι πολιτικές μας βασίζονται σε γεγονότα και στοιχεία, εκπονούνται με τη μέγιστη διαφάνεια και αποφασίζονται με πλήρη λογοδοσία. Στόχος του θεματολογίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας είναι να δοθούν σε εμάς και τους ενδιαφερόμενούς μας τα εργαλεία για να το επιτύχουμε.»

Από την επανεξέταση του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας από την Επιτροπή προκύπτει ότι τα νέα εργαλεία που θεσπίστηκαν παρέχουν στέρεη βάση για έγκαιρες και ορθές αποφάσεις πολιτικής. Χάρη στον πιο διευρυμένο διάλογο με το κοινό, τη συστηματική αξιολόγηση, τις υψηλής ποιότητας εκτιμήσεις επιπτώσεων και μια ενισχυμένη προσέγγιση του προγράμματος «REFIT», έχει καταστεί δυνατή η βελτίωση της αξιολόγησης των νέων προτάσεων και της υφιστάμενης νομοθεσίας. Με αυτήν την προσέγγιση, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι, αναγκάζονται να επιχειρηματολογούν με βάση στοιχεία και αναμενόμενες επιπτώσεις. Συμπληρώνεται περαιτέρω με μια νέα προσέγγιση όσον αφορά την επιβολή, ώστε να διασφαλίζεται η ταχεία και αποτελεσματική συμμόρφωση με τη νομοθεσία που έχει εκδοθεί.

  • Το 2017, η Επιτροπή ολοκλήρωσε μια εκτεταμένη επικαιροποίηση των εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Αυτά τα νέα εργαλεία, που είναι σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2017, καθοδηγούν το προσωπικό της Επιτροπής σε ολόκληρο τον κύκλο πολιτικής.
  • Η Επιτροπή επενδύει σημαντικά σε ένα φάσμα νέων εργαλείων για τη βελτίωση του διαλόγου με τους πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη και την ενημέρωσή τους για το εξελισσόμενο έργο της. Μέχρι το τέλος αυτού του έτους, ο ιστότοπος «Συμβάλετε στη νομοθετική διαδικασία» θα είναι πλήρως λειτουργικός και θα παρέχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε κάθε στάδιο των εργασιών της Επιτροπής, ενισχύοντας τη διαφάνεια. Μετά τη (μερική) έναρξη του ιστότοπου τον Ιούλιο του 2016, έχουν αναρτηθεί συνολικά 643 πρωτοβουλίες για διαβούλευση, σε διάφορα στάδια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής. Η κίνηση στον ιστότοπο έχει ήδη ανέλθει σε σχεδόν 50 000 χρήστες μηνιαίως.
  • Η επιτροπή ρυθμιστικού ελέγχου λειτουργεί πλέον στο έπακρο των δυνατοτήτων της, με τρία μέλη εκτός των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Η επιτροπή αποτελεί ανεξάρτητο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή φορέα που εξετάζει και εκδίδει γνώμες και συστάσεις για όλα τα σχέδια εκτιμήσεων επιπτώσεων, τις μείζονες αξιολογήσεις και τους έλεγχους καταλληλότητας της ισχύουσας νομοθεσίας από την Επιτροπή.
  • Πριν από την αναθεώρηση ή τη θέσπιση νομοθεσίας, η Επιτροπή έχει δεσμευτεί να τηρεί την αρχή «πρώτα η αξιολόγηση». Το 2016 πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις για κατά τι λιγότερο από το 50 % των εκτιμήσεων επιπτώσεων, ενώ το 2017 το ποσοστό αυτό αυξήθηκε σε σχεδόν 70 %.
  • Μέσω του προγράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT), η Επιτροπή αποσκοπεί στην απλούστευση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την κατάργηση του περιττού φόρτου και την προσαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη στόχων πολιτικής. Η πλατφόρμα REFIT, αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες και εθνικούς εκπροσώπους, έχει εκδώσει μέχρι σήμερα 58 γνώμες σχετικά με πιθανές διαδικασίες απλούστευσης, στις οποίες η Επιτροπή δίνει συνέχεια με τα ετήσια προγράμματα εργασιών της. Η Επιτροπή υλοποιεί επίσης εκτεταμένο πρόγραμμα καταλληλότητας του κανονιστικού πλαισίου και έχει δρομολογήσει 137 πρωτοβουλίες απλούστευσης από το 2015.

Μείωση του περιττού κόστους χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η επίτευξη στόχων πολιτικής

Μολονότι η επίτευξη οποιουδήποτε στόχου πολιτικής συνεπάγεται κόστος, αυτό θα πρέπει, βεβαίως, να περιορίζεται στο ελάχιστο. Η Επιτροπή προτείνει συνεχώς την εξάλειψη του περιττού ρυθμιστικού κόστους με βάση κατά περίπτωση αξιολογήσεις σε διαβούλευση με εκείνους που υφίστανται τον φόρτο και ωφελούνται από τη νομοθεσία της ΕΕ.

Σύμφωνα με τη δέσμευση στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, η Επιτροπή εξέτασε εναλλλακτικές προσεγγίσεις για τη μείωση του φόρτου, συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού στόχων για τη μείωση του φόρτου σε συγκεκριμένους τομείς. Με βάση την ανάλυσή της, η Επιτροπή θα υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με το κόστος και τα οφέλη της απλούστευσης με μεγαλύτερη συνέπεια στις αξιολογήσεις και τις εκτιμήσεις επιπτώσεών της, θα εντείνει τις προσπάθειές της για να προσδιορίσει ποσοτικά τα εν λόγω αποτελέσματα και θα παρουσιάζει στόχο για τη μείωση του φόρτου για κάθε πρόταση αναθεώρησης της νομοθεσίας, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Ενσωμάτωση της βελτίωσης της νομοθεσίας στο DNA της Επιτροπής

Το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας, που εγκρίθηκε το 2015, αποτέλεσε ολοκληρωμένη δέσμη μεταρρυθμίσεων η οποία κάλυπτε ολόκληρο τον κύκλο πολιτικής και είχε σκοπό να ενισχύσει τον ανοικτό χαρακτήρα και τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ, να βελτιώσει την ποιότητα της νέας νομοθεσίας χάρη σε καλύτερες εκτιμήσεις επιπτώσεων των σχεδίων νομοθετικών πράξεων και των τροποποιήσεών τους, και να προωθήσει τη σταθερή και συνεκτική αναθεώρηση της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ, ούτως ώστε να επιτύχει τους στόχους της με τον πλέον αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

Πολλά έχουν επιτευχθεί, και η Επιτροπή θα συνεχίσει να βελτιώνει την πολιτική της για τη βελτίωση της νομοθεσίας και να την ενσωματώνει στο DNA της. Η προσπάθεια αυτή περιλαμβάνει συνολική αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο έχει υλοποιηθεί το θεματολόγιό της για τη βελτίωση της νομοθεσίας, πριν από τη λήξη της θητείας της παρούσας Επιτροπής.

Ιστορικό

Οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου Γιούνκερ, με βάση τις οποίες το Κοινοβούλιο εξέλεξε την παρούσα Επιτροπή, περιλαμβάνουν σαφή δέσμευση για βελτίωση της νομοθεσίας. Εκτός από τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις, η Επιτροπή υπέβαλε και διαπραγματεύθηκε με επιτυχία μια νέα διοργανική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με σκοπό την επικαιροποίηση και την ενίσχυση της κοινής αντίληψης όσον αφορά τη βελτίωση της νομοθεσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ολοκλήρωση του θεματολογίου για τη βελτίωση της νομοθεσίας: Καλύτερες λύσεις για καλύτερα αποτελέσματα

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής σχετικά με τις προσπάθειες της Ένωσης για την απλούστευση και τη μείωση του κανονιστικού φόρτου

Πίνακας αποτελεσμάτων REFIT και συνοπτική παρουσίαση του πίνακα αποτελεσμάτων REFIT

Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο σχετικά με την εικόνα που έχει ο επιχειρηματικός κόσμος για τη νομοθεσία και στοχευμένη έρευνα μελών της πλατφόρμας REFIT 

Ενημερωτικό δελτίο για τη βελτίωση της νομοθεσίας (13 Σεπτεμβρίου 2017)

Το πρόγραμμα REFIT

Η πλατφόρμα REFIT

Διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου

Ιστότοπος «Συμβάλετε στη νομοθετική διαδικασία»

Πύλη για τη μείωση του φόρτου

Δελτίο Τύπου σχετικά με το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας

Σημείωμα σχετικά με το θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας

IP/17/4004

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar