Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Dokončení programu zlepšování právní úpravy

Štrasburk 24. října 2017

Evropská komise dnes představila návrh, jak dokončit program zlepšování právní úpravy.

Ve svém dnešním přezkumu analyzuje zavedené reformy, které mají zajistit, aby se tvorba politik řídila prioritami, důkazy a byla transparentní a účinná. Komise dále v dokumentu předkládá podrobný postup do budoucna. Program zlepšování právní úpravy tvoří základ úsilí Komise o dosažení 10 politických priorit, které stanovil předseda Juncker. Zároveň zajišťuje, aby Komise jednala pouze v případech, kdy řešení na úrovni EU přináší přidanou hodnotu. Toto jednání má být navíc co nejméně zatěžující.

První místopředseda Komise Frans Timmermans při této příležitosti prohlásil: „Dnešní svět je plný složitých politických otázek. Více než kdy předtím tak musíme zajistit, aby naše politiky vycházely z faktů a důkazů, vznikaly co nejtransparentnějším způsobem a rozhodovalo se o nich při plné odpovědnosti. Toto nám a zainteresovaným stranám umožňuje právě program zlepšování právní úpravy.

Z přezkumu tohoto programu, který Komise provedla, vyplývá, že díky zavedeným novým nástrojům je možné přijímat včasná a náležitá politická rozhodnutí. Díky širšímu zapojení veřejnosti, systematickým hodnocením, vysoce kvalitním posouzením dopadů a posílenému přístupu REFIT se nám daří lépe postupovat při hodnocení nových návrhů i stávající legislativy. Tento přístup nutí tvůrce politiky i zúčastněné subjekty k tomu, aby argumentovali na základě důkazů a očekávaných dopadů. Kromě toho se používá i nový přístup k prosazování práva, který má zajistit rychlou implementaci a efektivní dodržování přijatých právních předpisů.

  • V roce 2017 dokončila Komise rozsáhlou aktualizaci interních pokynů a nástrojů pro zlepšování právní úpravy. Tyto nové nástroje, které jsou v platnosti od července 2017, poskytují zaměstnancům Komise vedení kompletním legislativním cyklem.
  • Komise dále investuje do rozvoje několika nových nástrojů, díky nimž by se mohli lépe zapojit občané a zainteresované subjekty a které by je průběžně informovaly o činnosti Komise v této oblasti. Za tímto účelem vznikly nové internetové stránky s názvem Podílejte se na tvorbě právních předpisů EU, kde se zainteresované subjekty mohou zapojit do tvorby politik ve všech fázích legislativního cyklu. Díky tomu se posiluje transparentnost tvorby politik. Provoz stránek byl zahájen v červenci 2016 a plně funkční by měly být do konce tohoto roku. Dosud bylo na stránkách ke konzultaci v různých fázích legislativního procesu předloženo celkem 643 inciativ. Měsíčně stránky navštíví téměř 50 000 uživatelů.
  • Plně funkční je nyní i Výbor pro kontrolu regulace, který se skládá ze tří členů činných mimo orgány EU. Výbor je nezávislým útvarem Komise, který provádí analýzy a vydává stanoviska a doporučení, jež se týkají všech návrhů posouzení dopadů vydaných Komisí a hlavních hodnocení a kontrol účelnosti stávajících právních předpisů.
  • Komise se zavázala k tomu, že předtím, než provede přezkum právního předpisu nebo předloží návrh, bude uplatňovat zásadu „nejprve hodnotit“. V roce 2016 bylo zhodnoceno téměř 50 % posouzení dopadů, v roce 2017 se pak jednalo o téměř 70%.
  • Prostřednictvím Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) chce Komise zajistit, aby byla právní úprava EU jednoduchá a srozumitelná, aby se odstranila zbytečná byrokratická zátěž a provedla se úprava stávajících právních předpisů při zachování politických cílů. Platforma REFIT, která sdružuje odborníky a zástupce členských zemí, dosud vydala 58 stanovisek ke zjednodušování platných předpisů. Ty pak Komise zohledňuje ve svém každoročním pracovním programu. Komise rovněž provádí rozsáhlý program pro účelnost právních předpisů a od roku 2015 zahájila ke zjednodušení legislativy 137 iniciativ.

Snížit zbytečné náklady a neohrozit přitom politické cíle

Dosažení jakéhokoli politického cíle s sebou nese určité náklady. Nicméně ty by měly být co nejnižší. Komise soustavě předkládá návrhy na odstranění zbytečných regulačních nákladů na základě individuálních hodnocení jednotlivých případů a po konzultaci s těmi subjekty, kterých se daná zátěž týká a kterým právní úprava EU přináší užitek.

V souladu se závazkem, který přijala v interinstitucionální dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů, Komise posuzuje alternativní přístupy ke snížení zátěže, včetně možnosti stanovit konkrétní cíle snížení v jednotlivých sektorech. Na základě provedené analýzy bude Komise předkládat systematičtěji informace o nákladech a přínosech zjednodušení právní úpravy ve svých hodnoceních a posouzeních dopadů. Zvýší také své úsilí kvantifikovat dopad zjednodušení a bude pokud možno u každého návrhu na přezkum legislativy uvádět cíl, kterého by se při snižování zátěže mělo dosáhnout.

Lepší právní úprava instinktem Komise

Program zlepšování právní úpravy přijatý v roce 2015 představuje souhrnný balíček reforem a zahrnuje celý cyklus tvorby politiky. Má podporovat otevřenost a transparentnost rozhodovacího procesu v EU a zlepšit kvalitu nových právních předpisů prostřednictvím lepšího posouzení dopadu legislativních návrhů a změn. Bude rovněž podnětem pro neustálý a důsledný přezkum stávajících právních předpisů EU, aby bylo cílů politik EU dosaženo co nejefektivnějším způsobem.

Doposud se již podařilo dosáhnout značných výsledků, nicméně Komise je odhodlána ve zlepšování právní úpravy pokračovat a zajistit, aby se pro ni stala samozřejmou, téměř instinktivní volbou. Proto chce Komise ještě před koncem svého funkčního období provést celkové posouzení toho, jak tento program funguje.

Souvislosti

Politické směry předsedy Komise Junckera, na jejichž základě Parlament zvolil touto Komisí, přinesly jasný závazek zlepšovat právní úpravu. Vedle interních reforem Komise představila a úspěšně vyjednala novou interinstitucionální dohodu s Evropským parlamentem a Radou, jíž se má modernizovat a prohloubit společný pohled na zlepšování právní úpravy.

Další informace

Dokončení programu zlepšení právní úpravy: Lepší řešení v zájmu dosažení lepších výsledků

Pracovní dokument útvarů Komise o úsilí EU zjednodušit a snížit regulační zátěž

Srovnávací přehled programu REFIT a jeho shrnutí

Flash Eurobarometer: pohled obchodního sektoru na regulaci a Cílený průzkum mínění členů platformy REFIT 

Informační přehled týkající se zlepšování právní úpravy (13. září 2017)

Program REFIT

Platforma REFIT

Interinstitucionální dohoda o zdokonalení tvorby právních předpisů

Podílejte se na tvorbě právních předpisů EU – internetové stránky

Portál věnovaný snižování administrativní zátěže

Tisková zpráva o programu zlepšování právní úpravy

Program zlepšování právní úpravy – otázky a odpovědi

IP/17/4004

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar