Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Приключване на програмата за по-добро регулиране

Страсбург, 24 октомври 2017 r.

Днес Европейската комисия очертава начините за приключване на нашата програма за по-добро регулиране.

С днешния преглед се прави анализ на реформите, въведени с цел да се гарантира, че процесът на изготвяне на политики е насочен към приоритети, основан на доказателства, прозрачен и ефективен. В него се описват подробно и следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети. По-доброто регулиране е в основата на работата на Комисията за постигане на 10-те политически приоритета на председателя Юнкер, като гарантира, че Комисията действа единствено когато ЕС носи добавена стойност, при това по възможно най-необременяващ начин.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Днешният свят е пълен със сложни предизвикателства пред политиката. Повече от всякога трябва да бъдем сигурни, че нашите политики се основават на факти и на доказателства, разработват се по напълно прозрачен начин и отнасящите се до тях решения се вземат при пълна отчетност. Програмата на Европейската комисия за по-добро регулиране е начинът да дадем на себе си и на другите заинтересовани страни средствата за постигане на това.

При прегледа, който Комисията извърши на своята програма за по-добро регулиране, бе установено, че нововъведените инструменти са солидна основа за навременни и добри решения в областта на политиката. По-широкото ангажиране с обществеността, систематичното оценяване, висококачествените оценки на въздействието и подсиленият подход „REFIT“ позволиха по-добро оценяване на новите предложения и на действащото законодателство. При този подход създателите на политики и заинтересованите страни са длъжни да се аргументират въз основа на доказателства и предвид на очакваното въздействие. Той се допълва от нов подход към прилагането, за да се гарантира бързо и ефективно спазване на приетите закони.

  • През 2017 г. Комисията извърши мащабна актуализация на вътрешните насоки и инструменти за по-добро регулиране. Тези нови инструменти, в сила от юли 2017 г. , направляват службите на Комисията през целия цикъл на изработване на политики.
  • Комисията инвестира значително в редица нови инструменти, за да работи в по-тясна връзка с гражданите и заинтересованите страни и за да ги информира за текущата си работа. До края на тази година ще започне изцяло да функционира уебсайтът за „участие в изготвянето на законодателството“ , като заинтересованите страни ще могат да участват във всички етапи от работата на Комисията и ще се увеличи прозрачността. От частичното стартиране на уебсайта през юли 2016 г. досега за консултация бяха публикувани общо 643 инициативи на различни етапи от процеса на изготвяне на политики. Посещаемостта на уебсайта вече достигна почти 50 000 потребители на месец.
  • Комитетът за регулаторен контрол вече работи при пълен капацитет с трима членове извън институциите на ЕС. Комитетът е независим орган на Комисията, който разглежда и изготвя становища и препоръки по всички проекти на оценки на въздействието на Комисията, както и по основни оценки и проверки за пригодност на съществуващото законодателство.
  • Преди преразглеждането или въвеждането на законодателство Комисията се ангажира да прилага принципа „първо оцени“. През 2016 г. бяха извършени оценки на малко под 50 % от оценките на въздействието, а през 2017 г. този дял нарасна на почти 70 %.
  • Чрез своята Програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT) Комисията се стреми да към опростяване на законодателството на ЕС, премахване на излишната тежест и адаптиране на действащото законодателство, без да се правят компромиси с целите на политиката. До момента платформата REFIT от експерти и национални представители е издала 58 становища за възможно опростяване на законодателството, които Комисията взема предвид в своите годишни работни програми. Комисията също така провежда обширна програма за пригодност и резултатност на регулаторната рамка и от 2015 г. насам е стартирала 137 инициативи за опростяване.

Намаляване на ненужните разходи, без да се правят компромиси с целите на политиката

Въпреки че постигането всяка цел на политиката е свързано с разходи, те следва да бъдат сведени до минимум. Комисията непрекъснато прави предложения за премахване на ненужни регулаторни разходи въз основа на индивидуални оценки и след консултации със страните, които понасят тежестите, и с тези, на които законодателството на ЕС носи ползи.

В съответствие с ангажимента, поет в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, Комисията направи оценка на алтернативни подходи за намаляване на тежестта, включително като се определят цели за намаляване на тежестта в конкретни сектори. Въз основа на своя анализ в своите оценки и в оценките на въздействието Комисията ще представя по-последователно информация за разходите и ползите от опростяването, ще положи повече усилия за количествено определяне на това отражение и за всяко предложение за преразглеждане на законодателство ще представя цел за намаляване на тежестта, когато това е възможно.

По-доброто регулиране трябва да стане част от самата ДНК на Комисията

Приетата през 2015 г. програма за по-добро регулиране бе всеобхватен пакет от реформи, обхващащ целия цикъл на изработване на политиките. Неговата цел бе да се повишат откритостта и прозрачността на процеса на вземане на решения в ЕС , да се подобри качеството на новото законодателство чрез по-добри оценки на въздействието на законопроектите и проектоизмененията и да се насърчи извършването на постоянен и последователен преглед на действащото законодателство на ЕС, така че то да постига своите цели по възможно най-ефективен и ефикасен начин.

Бе постигнато много и Комисията ще продължи да усъвършенства своята политика за по-добро регулиране, като го направи част от своята ДНК. Това ще включва цялостна оценка на изпълнението на програмата за по-добро регулиране преди края на настоящия мандат на Комисията.

Контекст

В политическите насоки на председателя Юнкер, въз основа на които Европейският парламент избра Комисията, бе поет ясен ангажимент за по-добро регулиране. Освен вътрешните реформи Комисията представи и успешно договори ново междуинституционално споразумение с Европейския парламент и Съвета за актуализиране и укрепване на общото разбиране във връзка с по-доброто регулиране.

За повече информация

Приключване на програмата за по-добро регулиране: по-добри решения за постигане на по-добри резултати

Експресно проучване на Евробарометър относно оценката на предприятията на правната уредба

Информационен документ относно по-доброто регулиране (13 септември 2017 г.)

Програма REFIT

Платформа REFIT

Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество

Портал „Облекчете товара“

Съобщение за медиите относно програмата за по-добро регулиране

Информационна бележка относно програмата за по-добро регулиране

IP/17/4004

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar