Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionens arbetsprogram 2018: en agenda för ett mer enat, starkare och mer demokratiskt EU

Strasbourg den 24 oktober 2017

.

Efter tillkännagivandena i Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2017 lägger EU-kommissionen i dag fram sina planer för att avsluta arbetet med ordförande Jean-Claude Junckers tio politiska prioriteringar innan mandatet löper ut, liksom flera långsiktiga initiativ för EU:s framtid.

– EU håller på att återfå sin styrka, och vi måste ta vara på det här tillfället, säger kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Vi har redan lagt fram 80 % av de förslag vi utlovade när vi tillträdde. Nu måste vi satsa på att omsätta förslagen i lagstiftning och lagstiftningen i praktiken. Ju förr Europaparlamentet och rådet blir färdiga, desto förr får vi nytta av våra gemensamma ansträngningar.

– Det arbetsprogram som vi antar i dag garanterar att EU:s fokus ligger kvar på de områden där EU tillför mest mervärde, säger förste vice ordförande Frans Timmermans. EU kommer inte att bedömas efter hur många direktiv och förordningar vi antar, utan efter vilka påtagliga resultat vår politik får för enskilda och företag.

Årets arbetsprogram omfattar 26 nya initiativ och har två inriktningar. För det första riktade lagstiftningsåtgärder för att färdigställa vårt arbete på prioriterade politikområden, som kommer att läggas fram senast i maj 2018 så att Europaparlamentet och rådet kan slutföra lagstiftningsarbetet före valet till Europaparlamentet i juni 2019. För det andra innehåller arbetsprogrammet även ambitiösa åtgärder och initiativ som är mer långsiktiga, när det nya EU med 27 länder formar sin framtid för åren fram till 2025 och därefter. Förslagen återspeglar den diskussion som kommissionen inledde med sin vitbok om EU:s framtid och Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2017.

För att vi ska vara resultatinriktade anges i arbetsprogrammet 66 prioriterade pågående förslag som vi har lagt fram de senaste två åren och som behöver antas snabbt av parlamentet och rådet. Kommissionen vill även dra tillbaka 15 pågående förslag som har gått i stå, inte längre tjänar sitt syfte eller är tekniskt föråldrade. I arbetsprogrammet presenteras 15 förslag efter översyner av den befintliga lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit), med beaktande av Refit-plattformens yttranden. Effektiv tillämpning av EU-lagstiftningen i medlemsländerna kommer också att prioriteras, så att medborgare och företag får del av de fördelar som är meningen med lagstiftningen. Kommissionen tänker upphäva tre föråldrade rättsakter.

Slutspurt för Junckerkommissionens tio prioriteringar

Ända från mandatperiodens början har den här kommissionen koncentrerat sig på de stora frågorna där EU-åtgärder kan ge konkreta resultat. Det senaste året har vi i samarbete med Europaparlamentet och rådet gjort betydande framsteg på viktiga områden och gett resultat för alla de tio prioriteringarna. I arbetsprogrammet anges nu konkreta förslag för det kommande året så att vi kan avsluta arbetet.

För att främja jobb, tillväxt och investeringar kommer kommissionen att fortsätta med handlingsplanen för den cirkulära ekonomin och färdigställa den digitala inre marknaden, energiunionen, kapitalmarknadsunionen, den ekonomiska och monetära unionen och bankunionen. Ett initiativ om rättvis beskattning i den digitala ekonomin, ett paket om social rättvisa och ett förslag om att förbättra EU:s livsmedelskedja ska alla bidra till en fördjupad och rättvisare inre marknad med en stärkt industribas. Vi kommer också att lägga fram nya åtgärder för att nå resultat med säkerhetsunionen och EU:s migrationsagenda och globala strategi, och stärka EU:s civilskyddsmekanism. Kommissionen kommer att fortsätta sin balanserade och progressiva handelspolitik för att utnyttja globaliseringen genom att slutföra avtal med Japan, Singapore och Vietnam och fortsätta förhandlingarna med Mexiko och Mercosur.

Resultat efter 2025

Samtidigt som vi försöker avsluta arbetet med dagens frågor arbetar den här kommissionen också på morgondagens EU. Arbetsprogrammet för 2018 innehåller ett antal initiativ som blickar framåt mot 2025 och åren efter. Den 30 mars 2019 blir EU en union med 27 länder, och nu är det dags att utforma detta mer enade, starkare och mer demokratiska EU.

Ett mer enat EU förutsätter trovärdiga utsikter till EU-medlemskap för föregångsländerna på västra Balkan. För att bygga ett starkare EU kommer kommissionen att lägga fram förslag om nästa fleråriga budgetram, effektivare lagstiftning på den inre marknaden och en effektivare och mer konsekvent gemensam utrikespolitik. Vi kommer att anta ett diskussionsunderlag om en hållbar europeisk framtid och ett meddelande om EU:s framtida energi- och klimatpolitik, och föreslå att Europeiska åklagarmyndighetens uppgifter utökas till terroristbekämpning. För ett mer demokratiskt EU tänker vi lägga fram förslag om en permanent, politiskt redovisningsskyldig europeisk ekonomi- och finansminister, ett initiativ om stärkt subsidiaritet och proportionalitet samt ett meddelande om effektivare styrning av EU. Vi kommer också att föreslå ett initiativ om iakttagande av rättsstatsprincipen.

Bakgrund

Varje år antar kommissionen ett arbetsprogram som innehåller planerade åtgärder inför det kommande året. Arbetsprogrammet ger allmänheten, rådet och Europaparlamentet information om våra planer på nya initiativ, på att dra tillbaka förslag och se över befintliga EU-lagar.

Kommissionens beredning av arbetsprogrammet för 2018 berikades av samråd med Europaparlamentet och rådet på basis av dels det nya interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning och ramavtalet om förbindelserna mellan parlamentet och kommissionen, med utgångspunkt i ordförande Jean-Claude Junckers och förste vice ordförande Frans Timmermans avsiktsförklaring den 13 september efter ordförandens tal om tillståndet i Europeiska unionen.

Mer information

Kommissionens arbetsprogram 2018 – Viktiga handlingar

Frågor och svar om kommissionens arbetsprogram 2018

Faktablad: New initiatives to complete the work on President Juncker's 10 Priorities & initiatives launched with a 2025 perspective (eneglska)

Faktablad: Priority pending proposals requiring swift adoption by the Parliament and Council (engelska)

IP/17/4002

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar