Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Delovni program Komisije za leto 2018: načrt za enotnejšo, močnejšo in bolj demokratično Evropo

Strasbourg, 24. oktobra 2017

.

Po napovedih predsednika Junckerja v govoru o stanju v Uniji leta 2017 je Evropska komisija danes predstavila načrte za dokončanje dela na področju desetih političnih prednostnih nalog predsednika Junckerja pred koncem svojega mandata kot tudi številne pobude, usmerjene v prihodnost Evrope.

Predsednik Jean-Claude Juncker je povedal: „Evropa se znova krepi in ta ponovni zagon moramo izkoristiti. Predložili smo že 80 % predlogov, ki smo jih obljubili, ko je ta Komisija nastopila mandat. Največjo pozornost je zdaj treba nameniti pretvarjanju predlogov v zakonodajo in izvajanju zakonodaje v praksi. Prej ko Evropski parlament in Svet dokončata svoje delo, prej bomo lahko uzrli koristi naših skupnih prizadevanj.“

Prvi podpredsednik Frans Timmermans je dejal: „Danes sprejeti delovni program Komisije bo zagotovil, da bo Evropa svojo pozornost še naprej odločno usmerjala na vprašanja, pri katerih ukrepanje na evropski ravni prinaša največjo dodano vrednost. Evropska unija ne bo ocenjevana po številu direktiv in uredb, ki jih sprejmemo, temveč po oprijemljivih rezultatih, ki jih naše politike prinašajo državljanom in podjetjem v EU.“

Letošnji delovni program vsebuje 26 novih pobud z dvojnim poudarkom. Najprej določa usmerjene zakonodajne ukrepe za dokončanje dela na prednostnih področjih politike, ki bodo predloženi do maja 2018, da bi Evropski parlament in Svet lahko dokončala zakonodajno delo pred evropskimi volitvami junija 2019. Nadalje predstavlja ambiciozne ukrepe in pobude, ki so bolj usmerjeni v prihodnost, ko bo nova Unija 27 držav članic oblikovala lastno prihodnost za leto 2025 in pozneje. Ti predlogi temeljijo na razpravi, ki se je začela po beli knjigi Komisije o prihodnosti Evrope in govoru predsednika Junckerja o stanju v Uniji leta 2017.

Da bi Komisija zagotovila osredotočenost na doseganje rezultatov, v delovnem programu določa 66 prednostnih predlogov v obravnavi, ki smo jih predložili v zadnjih dveh letih ter bi jih morala Parlament in Svet kmalu sprejeti. Poleg tega Komisija predlaga umik 15 predlogov v obravnavi, pri katerih ni mogoče pričakovati dogovora, ne služijo več svojemu namenu ali so tehnično zastareli. Delovni program vsebuje 15 predlogov, ki izhajajo iz revizij veljavne zakonodaje na podlagi programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT) ter upoštevajo mnenja platforme REFIT. Prednostna naloga bosta tudi učinkovita uporaba in izvrševanje prava EU s strani držav članic, da bi državljanom in podjetjem zagotovili načrtovane koristi. Komisija bo razveljavila tri zastarele zakonodajne akte.

Dokončanje dela na področju desetih prednostnih nalog Junckerjeve Komisije

Komisija se od začetka svojega mandata osredotoča na pomembna vprašanja, pri katerih lahko z učinkovitim ukrepanjem na evropski ravni dosežemo konkretne spremembe. V zadnjem letu smo z delitvijo teh prednostnih nalog z Evropskim parlamentom in Svetom dosegli dober napredek na ključnih področjih in rezultate pri vseh desetih prednostnih nalogah. Delovni program določa konkretne predloge za prihodnje leto, s katerimi želimo dokončati svoje delo.

Komisija bo za spodbujanje novih delovnih mest, rasti in naložb nadaljevala delo za uresničitev akcijskega načrta za krožno gospodarstvo ter dokončanje enotnega digitalnega trga, energetske unije, unije kapitalskih trgov, ekonomske in monetarne unije ter bančne unije. Pobuda za pravično obdavčitev v digitalnem gospodarstvu, sveženj za socialno pravičnost in predlog za izboljšanje verige preskrbe s hrano v EU bodo prispevali k bolj povezanemu in pravičnejšemu notranjemu trgu z okrepljeno industrijsko bazo. Predložili bomo tudi nove usmerjene ukrepe za dokončanje varnostne unije ter uresničitev evropske agende o migracijah in globalne strategije. Poleg tega bomo okrepili mehanizem Unije na področju civilne zaščite. Komisija bo nadaljevala uravnoteženo in progresivno trgovinsko politiko, da bi izkoristila globalizacijo z dokončanjem sporazumov z Japonsko, Singapurjem in Vietnamom, nadaljevala pa bo tudi pogajanja z Mehiko in Mercosurjem.

Napredek po letu 2025

Ob izpolnjevanju sedanjega načrta si bomo prizadevali tudi za pripravo Unije v prihodnosti. Delovni program za leto 2018 vključuje več pobud, ki so namenjene za leto 2025 in po njem. Od 30. marca 2019 bo imela Unija 27 držav članic in zdaj je čas za oblikovanje te enotnejše, močnejše in bolj demokratične Unije.

Za enotnejšo unijo je potrebna verodostojna širitvena perspektiva za vodilne države kandidatke na Zahodnem Balkanu. Za oblikovanje močnejše Unije bo Komisija predložila predlog za prihodnji večletni finančni okvir. Predlagala bo tudi učinkovitejšo pripravo zakonodaje za enotni trg ter večjo učinkovitost in doslednost pri izvajanju skupne zunanje politike. Sprejeli bomo dokument z razmislekom o trajnostni prihodnosti Evrope in sporočilo o prihodnosti energetske in podnebne politike EU ter predlagali razširitev nalog Evropskega javnega tožilstva, da bi zajemale tudi terorizem. Za bolj demokratično Unijo bomo pripravili predloge za uvedbo trajnega in odgovornega evropskega ministra za gospodarstvo in finance, pobudo o nadaljnji krepitvi subsidiarnosti in sorazmernosti ter sporočilo o izboljšanju učinkovitosti na čelu Evropske unije. Predlagali bomo tudi pobudo za uveljavljanje vladavine prava.

Ozadje

Komisija vsako leto sprejme delovni program, ki vsebuje seznam ukrepov, ki jih bo sprejela v naslednjih dvanajstih mesecih. Z njim javnost in sozakonodajalca seznani s svojimi političnimi zavezami za predložitev novih pobud, umik predlogov v obravnavi in pregled veljavne zakonodaje EU.

Pripravo delovnega programa Komisije za leto 2018 so obogatila posvetovanja z Evropskim parlamentom in Svetom v okviru Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje in okvirnega sporazuma o odnosih med Parlamentom in Komisijo ter na podlagi pisma o nameri, ki sta ga poslala predsednik Juncker in prvi podpredsednik Timmermans 13. septembra po predsednikovem govoru o stanju v Evropski uniji.

Več informacij

Delovni program Komisije za leto 2018 – ključni dokumenti

Vprašanja in odgovori o delovnem programu Komisije za leto 2018

Informativni pregled: Nove pobude za dokončanje dela na področju desetih prednostnih nalog predsednika Junckerja in pobude, usmerjene v leto 2025 in pozneje

Informativni pregled: Prednostni predlogi v obravnavi, ki bi jih morala Parlament in Svet kmalu sprejeti

IP/17/4002

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar