Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Program prac Komisji na rok 2018: Plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Europy

Strasburg, 24 października 2017 r.

.

Zgodnie z zapowiedziami przewodniczącego Jeana-Claude'a Junckera w orędziu o stanie Unii 2017 Komisja Europejska przedstawia dzisiaj plany dokończenia prac nad realizacją sformułowanych przez Junckera dziesięciu priorytetów politycznych przed upływem kadencji Komisji, a także nakreśla dalekosiężne inicjatywy związane z przyszłością Europy.

Przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: Europa odzyskuje siłę. Musimy wykorzystać ten nowy impuls. Przedłożyliśmy już 80 proc. wniosków, które obiecaliśmy, gdy Komisja obecnej kadencji obejmowała urząd. Obecnym priorytetem powinno być przełożenie tych wniosków na prawo, a następnie wdrożenie prawa w praktyce. Im szybciej Parlament Europejski i Rada zakończą swoje prace, tym szybciej zobaczymy owoce naszych wspólnych wysiłków.

Pierwszy wiceprzewodniczący Komisji, Frans Timmermans, stwierdził: Przyjęty dzisiaj program prac Komisji zagwarantuje, że Europa będzie nadal zdecydowanie koncentrować się na obszarach, w których działania unijne mają największą wartość dodaną. Unia Europejska nie będzie rozliczana na podstawie liczby dyrektyw i rozporządzeń, które przyjmujemy, lecz na podstawie wymiernych korzyści, jakie nasze strategie polityczne przynoszą obywatelom i przedsiębiorstwom w Unii.

Skoncentrowanie się na 26 nowych inicjatywach w tegorocznym programie prac ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, do maja 2018 r. zostaną przedłożone wszystkie wnioski w sprawie ukierunkowanych działań ustawodawczych niezbędnych do ukończenia naszych prac w priorytetowych obszarach polityki. Pozwoli to Parlamentowi Europejskiemu i Radzie na sfinalizowanie prac ustawodawczych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w czerwcu 2019 r. Po drugie, w programie prac przedstawiono ambitne działania i inicjatywy o bardziej dalekosiężnym charakterze, w miarę jak nowa Unia składająca się z 27 państw członkowskich kształtuje swoją przyszłość do roku 2025 i później. Wnioski te odzwierciedlają debatę rozpoczętą w wydanej przez Komisję białej księdze w sprawie przyszłości Europy i w wygłoszonym przez przewodniczącego Junckera orędziu o stanie Unii 2017.

Aby skoncentrować się na realizacji celów, w programie prac Komisji określono 66 oczekujących na przyjęcie priorytetowych wniosków, które przedstawiliśmy w ciągu ostatnich dwóch lat i w przypadku których konieczne jest szybkie przyjęcie przez Parlament i Radę. Komisja proponuje również wycofanie 15 oczekujących na przyjęcie wniosków, w odniesieniu do których nie można spodziewać się osiągnięcia porozumienia, które straciły rację bytu lub są technicznie nieaktualne. W programie prac proponuje się 15 wniosków wynikających z przeglądu obecnych przepisów w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT), z uwzględnieniem opinii platformy REFIT. Skuteczne stosowanie i egzekwowanie prawa UE przez państwa członkowskie pozostaje priorytetem, tak aby obywatele i przedsiębiorstwa mogli odczuwać zamierzone korzyści. Komisja uchyli trzy przestarzałe akty prawne.

Kończenie prac nad 10 priorytetami Komisji Junckera

Od początku swojej kadencji obecna Komisja koncentruje się na istotnych kwestiach, w których skuteczne działania na szczeblu europejskim mogą przynieść konkretne rezultaty. W ciągu ostatniego roku, dzięki współpracy w zakresie wspomnianych priorytetów z Parlamentem Europejskim i Radą, dokonano znacznych postępów w kluczowych obszarach i osiągnięto wyniki w zakresie wszystkich 10 priorytetów. W programie prac przedstawiono obecnie konkretne propozycje na kolejny rok dotyczące zakończenia prac.

Aby zwiększyć zatrudnienie, wzrost gospodarczy i inwestycje, Komisja będzie kontynuować starania na rzecz realizacji planu działania UE dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym oraz działania na rzecz ukończenia tworzenia jednolitego rynku cyfrowego, unii energetycznej, unii rynków kapitałowych, unii gospodarczej i walutowej oraz unii bankowej. Inicjatywa dotycząca równości opodatkowania w gospodarce cyfrowej, pakiet dotyczący sprawiedliwości społecznej oraz wniosek mający na celu poprawę łańcucha dostaw żywności w UE przyczynią się do pogłębionego i bardziej sprawiedliwego rynku wewnętrznego opartego na wzmocnionej bazie przemysłowej. Zaproponujemy również nowe środki mające na celu zakończenie procesu tworzenia unii bezpieczeństwa, zrealizujemy unijny program w zakresie migracji oraz globalną strategię, a także wzmocnimy Unijny Mechanizm Ochrony Ludności. Komisja będzie kontynuowała swoją wyważoną i postępową politykę handlową mającą na celu wykorzystanie możliwości płynących z globalizacji, finalizując umowy z Japonią, Singapurem i Wietnamem oraz kontynuując negocjacje z Meksykiem i Mercosurem.

Perspektywa po roku 2025

Realizując swój dzisiejszy program, Komisja nie zapomina o pracach nad przygotowaniem przyszłości Unii. W programie prac na rok 2018 znajduje się wiele inicjatyw wykraczających daleko w przyszłość, do roku 2025 i później. Od dnia 30 marca 2019 r. Unia Europejska będzie unią 27 państw członkowskich. Nadszedł czas nadać kształt tej bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii.

Bardziej zjednoczona Unia będzie wymagać wiarygodnej perspektywy rozszerzenia dla głównych państw kandydujących z Bałkanów Zachodnich. Aby zbudować silniejszą Unię, Komisja przedstawi wniosek w sprawie przyszłych wieloletnich ram finansowych, zaproponuje też sprawniejszy proces ustawodawczy w zakresie jednolitego rynku oraz skuteczniejsze i bardziej spójne wdrażanie wspólnej polityki zagranicznej. Przyjmiemy dokument otwierający debatę w sprawie zrównoważonej przyszłości Europy oraz komunikat w sprawie przyszłej unijnej polityki energetycznej i klimatycznej. Zaproponujemy również rozszerzenie zakresu zadań Prokuratury Europejskiej, aby mogła zwalczać terroryzm. Aby Unia była bardziej demokratyczna, Komisja przedstawi propozycje dotyczące stworzenia stałej funkcji Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów, inicjatywę na rzecz dalszego wzmocnienia zasad pomocniczości i proporcjonalności, a także komunikat w sprawie poprawy efektywności u steru Unii Europejskiej. Zaproponuje również inicjatywę dotyczącą egzekwowania praworządności.

Kontekst

Co roku Komisja przyjmuje program prac, w którym określa listę działań, jakie zamierza podjąć w nadchodzącym roku. Za pośrednictwem programu prac Komisja informuje opinię publiczną i współprawodawców o swoich zobowiązaniach politycznych dotyczących zgłoszenia nowych inicjatyw ustawodawczych, wycofania wniosków oczekujących na przyjęcie oraz przeglądu istniejącego prawodawstwa UE.

Do przygotowania programu prac na rok 2018 Komisja wykorzystała wyniki konsultacji z Parlamentem Europejskim i Radą przeprowadzonych w kontekście Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa i porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem a Komisją oraz w oparciu o list intencyjny, który przewodniczący J.C. Juncker i pierwszy wiceprzewodniczący F. Timmermans przedstawili w dniu 13 września po wygłoszeniu orędzia przewodniczącego o stanie Unii Europejskiej.

Więcej informacji

Program prac Komisji na rok 2018 – najważniejsze dokumenty

Pytania i odpowiedzi na temat programu prac Komisji na rok 2018

Zestawienie informacji: Nowe inicjatywy w celu ukończenia prac nad 10 priorytetami i inicjatywami przewodniczącego Junckera w perspektywie do 2025 r.

Zestawienie informacji: Oczekujące priorytetowe wnioski wymagające szybkiego przyjęcia przez Parlament i Radę

IP/17/4002

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar