Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Komisijas 2018. gada darba programma – Vienotākas, stiprākas un demokrātiskākas Eiropas darba programma

Strasbūrā, 2017. gada 24. oktobrī

.

Pēc Komisijas priekšsēdētāja Junkera paziņojumiem runā par stāvokli Savienībā 2017. gadā Eiropas Komisija šodien iepazīstina ar saviem plāniem attiecībā uz darba pabeigšanu pie priekšsēdētāja Ž. K. Junkera desmit politiskajām prioritātēm līdz Komisijas pilnvaru termiņa beigām, kā arī ar virkni tālejošu iniciatīvu Eiropas nākotnei.

Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers teica: “Eiropa atgūst spēku, un mums ir jāizmanto šis atjaunotais impulss. Mēs jau esam iesnieguši 80 % no priekšlikumiem, kas tika solīti, kad šī Komisija uzsāka darbu. Tagad prioritātei ir jābūt pārvērst šos priekšlikumus tiesību aktos un tiesību aktus – praksē. Jo drīzāk Eiropas Parlaments un Padome pabeigs darbu, jo drīzāk mēs redzēsim mūsu kopīgo pūliņu augļus.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss sacīja: “Šodien pieņemtā Komisijas darba programma nodrošinās, ka Eiropa turpina stingri koncentrēt uzmanību uz tām lietām, kurās Eiropas rīcība dod vislielāko pievienoto vērtību. Eiropas Savienība tiks vērtēta nevis pēc tā, cik direktīvu un regulu mēs pieņemam, bet gan pēc tā, kādus taustāmus rezultātus mūsu politika sniedz mūsu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

Šā gada darba programmā iekļauto 26 jauno iniciatīvu fokuss ir divējāds: pirmkārt, ir paredzētas mērķtiecīgas likumdošanas darbības, ar kurām pabeigt mūsu darbu prioritārajās politikas jomās un kuras tiks iesniegtas līdz 2018. gada maijam, lai ļautu Eiropas Parlamentam un Padomei pabeigt likumdošanas darbu pirms Eiropas vēlēšanām 2019. gada jūnijā; otrkārt, darba programmā izklāstītas vērienīgas darbības un iniciatīvas ar tālejošāku perspektīvu laikā, kad Savienība 27 valstu sastāvā veido savu nākotni 2025. gadam un turpmākajiem gadiem. Šie priekšlikumi atspoguļo diskusijas, kas tika uzsāktas ar Komisijas Balto grāmatu par Eiropas nākotni un priekšsēdētāja Ž. K. Junkera runu par stāvokli Savienībā 2017. gadā.

Lai nodrošinātu fokusu uz rezultātu sasniegšanu, Komisijas darba programmā norādīti 66 prioritāri, vēl nepieņemti priekšlikumi, kas iesniegti pēdējo divu gadu laikā un kas Parlamentam un Padomei ātri jāpieņem; Komisija arī ierosina atsaukt 15 vēl nepieņemtus priekšlikumus, par kuriem nav paredzama vienošanās panākšana vai tie vairs neatbilst savam mērķim, vai ir tehniski novecojuši. Darba programmā ir ierosināti 15 priekšlikumi, kas izriet no pašreizējo tiesību aktu normatīvās atbilstības un izpildes (REFIT) pārskatīšanas, ņemot vērā REFIT platformas atzinumus. ES tiesību aktu efektīva piemērošana un izpilde dalībvalstīs arī būs prioritāte, lai nodrošinātu, ka iedzīvotāji un uzņēmumi saņem iecerētos ieguvumus. Komisija atcels trīs novecojušus tiesību aktus.

Darba pabeigšana pie Junkera vadītās Komisijas 10 prioritātēm

Kopš savu pilnvaru termiņa sākuma šī Komisija ir koncentrējusies uz būtiskiem jautājumiem, kuros efektīva rīcība Eiropas līmenī var panākt konkrētas pārmaiņas. Pēdējā gada laikā, kopīgi dalot šīs prioritātes ar Eiropas Parlamentu un Padomi, tika panākts stabils progress galvenajās jomās un gūti rezultāti visās 10 prioritātēs. Šajā darba programmā tagad ir izklāstīti konkrēti priekšlikumi turpmākajam gadam, lai pabeigtu mūsu darbu.

Lai stimulētu nodarbinātību, izaugsmi un investīcijas, Komisija strādās pie tā, lai īstenotu Rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku un pabeigtu digitālā vienotā tirgus, enerģētikas savienības, kapitāla tirgus savienības, ekonomiskās un monetārās savienības un banku savienības izveidi. Iniciatīva par taisnīgu nodokļu sistēmu digitālajā ekonomikā, sociālā taisnīguma pasākumu kopums, kā arī priekšlikums uzlabot ES pārtikas piegādes ķēdi palīdzēs veidot dziļāku un taisnīgāku iekšējo tirgu ar nostiprinātu rūpniecības bāzi. Mēs arī iesniegsim mērķtiecīgus, jaunus pasākumus, lai pabeigtu drošības savienību un panāktu rezultātus ES programmas migrācijas jomā un Globālās stratēģijas īstenošanā, un nostiprināsim Savienības civilās aizsardzības mehānismu. Komisija turpinās īstenot līdzsvaroto un progresīvo tirdzniecības politiku, lai izmantotu globalizāciju, pabeidzot nolīgumus ar Japānu, Singapūru un Vjetnamu, un risinās sarunas ar Meksiku un Mercosur.

Iecerētie rezultāti pēc 2025. gada

Pabeidzot pašreizējo programmu, Komisija turpinās strādāt pie tā, lai sagatavotu Savienību nākotnei. 2018. gada darba programmā ir ietvertas vairākas iniciatīvas, kas vērstas uz tālāku nākotni – uz 2025. gadu un turpmākajiem gadiem. No 2019. gada 30. marta Eiropas Savienība būs 27 dalībvalstu Savienība, un tagad ir īstais laiks, lai veidotu šo vienotāko, stiprāko un demokrātiskāko Savienību.

Vienotākai Savienībai būs vajadzīga ticama paplašināšanās perspektīva vadībā esošajām kandidātvalstīm Rietumbalkānos. Lai izveidotu stiprāku Savienību, Komisija iesniegs priekšlikumu par nākotnes daudzgadu finanšu shēmu, kā arī ierosinās panākt efektīvāku tiesību aktu pieņemšanu vienotā tirgus jomā un lielāku efektivitāti un konsekvenci kopējās ārpolitikas īstenošanā. Mēs pieņemsim pārdomu dokumentu par ilgtspējīgu Eiropas nākotni un paziņojumu par ES enerģētikas un klimata politikas nākotni un ierosināsim iekļaut Eiropas Prokuratūras uzdevumos arī terorisma problēmas risināšanu. Lai panāktu demokrātiskāku Savienību, mēs sagatavosim priekšlikumus par pastāvīga un pārskatatbildīga Eiropas ekonomikas un finanšu ministra amata izveidi, iniciatīvu par subsidiaritātes un proporcionalitātes turpmāku uzlabošanu un paziņojumu par efektivitātes uzlabošanu Eiropas Savienības vadības līmenī. Mēs arī ierosināsim iniciatīvu par tiesiskuma nodrošināšanu.

Konteksts

Katru gadu Komisija pieņem darba programmu, kurā izklāstīts pasākumu saraksts, ko paredzēts īstenot nākamajā gadā. Darba programma informē sabiedrību un likumdevējus par mūsu politisko apņemšanos nākt klajā ar jaunām iniciatīvām, atsaukt vēl nepieņemtos priekšlikumus un pārskatīt spēkā esošos ES tiesību aktus.

Sagatavojot 2018. gada darba programmu, Komisijas darbu papildināja apspriešanās ar Eiropas Parlamentu un Padomi, ņemot vērā Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu un Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām un pamatojoties uz nodomu vēstuli, ko Komisijas priekšsēdētājs Junkers un priekšsēdētāja pirmais vietnieks Timmermanss nosūtīja 13. septembrī pēc Komisijas priekšsēdētāja runas par stāvokli Eiropas Savienībā.

Sīkāka informācija

Komisijas 2018. gada darba programma – galvenie dokumenti

Jautājumi un atbildes par Komisijas 2018. gada darba programmu

Faktu lapa: Jaunas iniciatīvas, ar kurām jāpabeidz darbs pie Komisijas priekšsēdētāja Junkera 10 prioritātēm un iniciatīvām, kas uzsāktas 2025. gada perspektīvā.

Faktu lapa: Prioritārie, vēl nepieņemtie priekšlikumi, kas Parlamentam un Padomei ātri jāpieņem

IP/17/4002

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar