Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

2018 m. Komisijos darbo programa. Vieningesnės, stipresnės ir demokratiškesnės Europos kūrimo darbotvarkė

Strasbūras, 2017 m. spalio 24 d.

.

Kaip skelbta Europos Komisijos Pirmininko J.-C. Junkerio 2017 m. pranešime apie Sąjungos padėtį, Europos Komisija šiandien pristato J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos dešimties politinių prioritetų įgyvendinimo iki kadencijos pabaigos planus, taip pat kelias būsimas Europos ateities iniciatyvas.

Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris sakė: „Europa atgauna jėgas, taigi privalome pasinaudoti šiuo momentu. 80 proc. Komisijos kadencijos pradžioje žadėtų pasiūlymų jau pateikti svarstyti. Dabar pirmenybę reikia teikti tam, kad pasiūlymai taptų teisės aktais, o teisės aktai būtų praktiškai įgyvendinami. Kuo greičiau Europos Parlamentas ir Taryba baigs savo darbą, tuo anksčiau pajusime mūsų bendrų pastangų naudą.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas kalbėjo: „Šiandien priimama Komisijos darbo programa bus užtikrinta, kad Europa toliau skirs dėmesį veiklai, kurios pridėtinė vertė yra didžiausia. Apie Europos Sąjungą bus sprendžiama ne pagal priimtų direktyvų ir reglamentų skaičių, bet pagal apčiuopiamus vykdomos politikos rezultatus, kuriais galės džiaugtis piliečiai ir įmonės.

26 naujų iniciatyvų šių metų darbo programoje kryptis dvejopa. Pirma, numatyti tiksliniai teisėkūros veiksmai, skirti baigti mūsų darbui prioritetinėse politikos srityse: jie bus pateikti svarstyti 2018 m. pavasarį, kad Europos Parlamentas ir Taryba galėtų baigti teisėkūros darbus iki 2019 m. birželio mėn. Europos Parlamento rinkimų. Antra, darbo programoje taip pat išvardyti plataus užmojo ir tolesnės perspektyvos veiksmai ir iniciatyvos, kuriomis nauja 27 valstybių narių Sąjunga formuos savo ateitį iki 2025 metų ir vėliau. Šiuose pasiūlymuose atsižvelgta į Komisijos baltąja knyga dėl Europos ateities inicijuotą diskusiją ir Komisijos Pirmininko Junckerio 2017 m. pranešimą apie Sąjungos padėtį.

Daugiausia dėmesio skiriant įgyvendinimui, Komisijos darbo programoje nurodyti 66 svarstomi prioritetiniai pasiūlymai, pateikti per pastaruosius dvejus metus, nes reikia greito Europos Parlamento ir Tarybos patvirtinimo. Komisija taip pat siūlo atšaukti 15 dar nepriimtų pasiūlymų, jeigu nepanašu, kad dėl jų bus susitarta, jei jie nebeatitinka tikslo ar yra techniškai pasenę. Darbo programoje pateikti 15 pasiūlymų, parengtų atlikus galiojančių teisės aktų peržiūros pagal reglamentavimo kokybės ir rezultatų programą (REFIT), atsižvelgiant į REFIT platformos nuomones. Be to, siekiant užtikrinti, kad piliečiai ir įmonės gautų numatytą naudą, daugiausia dėmesio bus skiriama tam, kad valstybės narės veiksmingai taikytų ES teisės aktus ir užtikrintų jų vykdymą. Komisija panaikins tris pasenusius teisės aktus.

J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos dešimties prioritetų įgyvendinimo pabaiga

Dar pačioje kadencijos pradžioje Komisija savo prioritetu pasirinko svarbiausius uždavinius, kuriuos akivaizdžiai naudingiau spręsti Europos lygmeniu. Pernai sprendžiant šiuos uždavinius su Europos Parlamentu ir Taryba padaryta nemenka pažanga pagrindinėse srityse ir pasiekta visų 10 prioritetų rezultatų. Šioje darbo programoje nustatomi konkretūs kitų metų darbų pabaigimo pasiūlymai.

Kad skatintų darbo vietų kūrimą, ekonomikos augimą ir investicijas, Komisija toliau sieks Žiedinės ekonomikos veiksmų plano rezultatų, baigs kurti bendrąją skaitmeninę rinką, energetikos sąjungą, kapitalo rinkų sąjungą, ekonominę ir pinigų sąjungą ir bankų sąjungą. Sąžiningo apmokestinimo skaitmeninėje ekonomikoje iniciatyva, socialinio teisingumo teisės aktų rinkiniu ir pasiūlymu gerinti ES maisto tiekimo grandinę bus kuriama stipresnė ir teisingesnė vidaus rinka, turinti tvirtesnį pramonės pagrindą. Be to, kad įgyvendintume ES migracijos darbotvarkę ir visuotinę strategiją, pateiksime naujų tikslinių priemonių saugumo sąjungos kūrimui užbaigti ir sustiprinsime Sąjungos civilinės saugos mechanizmą. Siekdama suvaldyti globalizaciją, Komisija tęs subalansuotą ir pažangią prekybos politiką ir užbaigs rengti susitarimus su Japonija, Singapūru ir Vietnamu ir tęs derybas su Meksika ir Pietų Amerikos šalių bendrąja rinka.

Įgyvendinimas po 2025 m.

Įgyvendinusi šiandieninę darbotvarkę, Komisija tęs Sąjungos ateities kūrimo darbus. Į 2018 m. darbo programą įtrauktos kelios iniciatyvos, kuriose žvelgiama į 2025 m. metus ir vėlesnį laikotarpį. Nuo 2019 m. kovo 30 d. Europos Sąjunga vienys 27 valstybes nares, taigi dabar yra laikas formuoti vieningesnę, stipresnę ir demokratiškesnę Sąjungą.

Siekdami vieningesnės Sąjungos, turime suteikti patikimą plėtros perspektyvą geriausiai pasirengusioms Vakarų Balkanų kandidatėms. Kad Sąjunga būtų stipresnė, Komisija pateiks būsimą daugiametę finansinę programą, be to, siūlys veiksmingesnę bendrosios rinkos teisėkūrą ir efektyvesnį ir nuoseklesnį bendrosios užsienio politikos įgyvendinimą. Priimsime diskusijoms skirtą dokumentą dėl tvarios Europos ateities užtikrinimo, komunikatą dėl ES energetikos ir klimato politikos ateities ir pasiūlysime išplėsti Europos prokuratūros funkcijas, kad, be kita ko, būtų užkertamas kelias terorizmui. Siekdami demokratiškesnės Sąjungos, siūlysime įsteigti nuolatinio atsakingojo Europos ekonomikos ir finansų ministro pareigybę, pateiksime iniciatyvą dėl tolesnio subsidiarumo ir proporcingumo principo stiprinimo ir komunikatą dėl būdų, kuriais galima padidinti vadovavimo Europos Sąjungai veiksmingumą. Be to, siūlysime teisinės valstybės principo užtikrinimo iniciatyvą.

Pagrindiniai faktai

Kiekvienais metais priimamoje darbo programoje Komisija nurodo planuojamus kitų metų veiksmus. Iš darbo programos visuomenė ir kiti teisės aktų leidėjai sužino apie Komisijos politinius įsipareigojimus pristatyti naujas iniciatyvas, atšaukti dar nepriimtus pasiūlymus bei peržiūrėti galiojančius ES teisės aktus.

Rengiant Komisijos 2018 m. darbo programą konsultuotasi su Europos Parlamentu ir Taryba pagal naująjį Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros ir Pagrindų susitarimą dėl Parlamento ir Komisijos santykių, atsižvelgiant į Komisijos Pirmininko J.-C. Junckerio bei jo pirmojo pavaduotojo F. Timmermanso rugsėjo 13 d. ketinimų raštą, išsiųstą Komisijos Pirmininkui perskaičius pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį.

Daugiau informacijos

2018 m. Komisijos darbo programa. Pagrindiniai dokumentai

2018 m. Komisijos darbo programa. Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė. Naujos iniciatyvos, skirtos J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos dešimties prioritetų įgyvendinamajam darbui baigti, ir iniciatyvos, kurių reikia imtis žvelgiant į 2025 m. perspektyvą

Informacijos suvestinė. Svarstomi prioritetiniai pasiūlymai, kuriuos turi greitai priimti Parlamentas ir Taryba

IP/17/4002

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar