Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komission työohjelma 2018: Yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi unioni

Strasbourg 24. lokakuuta 2017

Euroopan komissio esittää tänään suunnitelmansa puheenjohtaja Junckerin kymmeneen painopisteeseen perustuvan työn viimeistelemiseksi ennen komission toimikauden päättymistä sekä joukon Euroopan tulevaisuuteen tähtääviä aloitteita, joista puheenjohtaja ilmoitti jo unionin tilaa käsittelevässä vuoden 2017 puheessaan.

Puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi, että Euroopan unioni on selvästi taas vahvistumassa, ja tästä on otettava kaikki irti. ”Olemme nyt esittäneet 80 prosenttia niistä ehdotuksista, jotka toimikautemme alussa lupasimme. On aika panostaa siihen, että säädösehdotukset hyväksytään ja säädökset pannaan täytäntöön. Mitä pikemmin Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat tehtyä oman osuutensa työstä, sitä pikemmin pääsemme nauttimaan yhteisten toimien tuloksista”, Juncker sanoi.

”Tänään hyväksytty komission työohjelma takaa, että EU keskittyy tiukasti niihin asioihin, joissa sen toiminnasta saadaan eniten lisäarvoa. Euroopan unionia ei arvioida hyväksyttyjen direktiivien ja asetusten lukumäärän perusteella, vaan sen mukaan, millaisia tuloksia saamme aikaan kansalaisten ja yritysten hyväksi”, totesi puolestaan komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans.

Ensi vuoden työohjelmassa esitetään 26 uutta aloitetta, joilla on kaksi keskeistä tavoitetta. Ensinnäkin ohjelmassa on kohdennettuja säädösehdotuksia, joilla viedään päätökseen painopistealoihin liittyvä työ. Ehdotukset esitetään toukokuuhun 2018 mennessä, jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat lainsäädäntötyön päätökseen ennen kesäkuussa 2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja. Toiseksi esitetään pidemmälle tähtääviä kunnianhimoisia toimia ja aloitteita, jotka antavat suuntaa uuden, 27 jäsenvaltion unionin tulevaisuudelle vuoteen 2025 ja sen jälkeen. Nämä ehdotukset perustuvat keskusteluun, joka käynnistyi komission antamasta Euroopan tulevaisuutta käsittelevästä valkoisesta kirjasta ja puheenjohtaja Junckerin pitämästä unionin tilaa käsittelevästä vuoden 2017 puheesta.

Koska tavoitteena on keskittyä tuloksiin, komission työohjelmassa luetellaan 66 ensisijaista vireillä olevaa aloitetta, jotka on esitetty kahden viime vuoden aikana ja jotka parlamentin ja neuvoston olisi nyt hyväksyttävä. Lisäksi komissio ehdottaa, että 15 vireillä olevaa ehdotusta perutaan, koska niistä ei todennäköisesti päästä lähiaikoina yhteisymmärrykseen tai ne eivät enää vastaa alkuperäistä tarkoitusta tai ovat teknisesti vanhentuneita. Työohjelmassa esitetään 15 ehdotusta, jotka perustuvat voimassa olevan sääntelyn toimivuutta ja tuloksellisuutta koskevaan REFIT-ohjelmaan REFIT-foorumin lausuntojen pohjalta. Yhtenä painopisteenä on myös EU:n lainsäädännön tuloksellinen soveltaminen ja täytäntöönpano jäsenvaltioissa, jotta voidaan varmistaa kansalaisten ja yritysten etujen toteutuminen käytännössä. Komissio kumoaa kolme vanhentunutta säädöstä.

Junckerin komission kymmeneen painopisteeseen liittyvien toimien loppuunsaattaminen

Tämä komissio on toimikautensa alusta asti keskittynyt isoihin asioihin, joissa voidaan Euroopan tason toimilla saada aikaan konkreettisia tuloksia. Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat olleet kanssamme yhtä mieltä painopisteistä, minkä ansiosta viime vuonna keskeisillä aloilla edettiin vakaasti ja saatiin aikaan tuloksia kaikkien kymmenen painopisteen osalta. Tässä työohjelmassa esitetään konkreettisia ehdotuksia tulevaa vuotta varten, jotta työ voidaan saattaa loppuun.

Komissio vauhdittaa työllisyyttä, kasvua ja investointeja jatkamalla kiertotaloutta koskevan EU:n toimintasuunnitelman toteuttamista. Lisäksi täydennetään digitaalisia sisämarkkinoita, energiaunionia, pääomamarkkinaunionia, talous- ja rahaliittoa ja pankkiunionia. Aloite oikeudenmukaisesta verotuksesta digitaalitaloudessa, sosiaalista oikeudenmukaisuutta koskeva paketti ja ehdotus EU:n elintarvikeketjun parantamiseksi edistävät kaikki osaltaan syvempien ja oikeudenmukaisempien sisämarkkinoiden ja lujemman teollisen perustan rakentamista. Lisäksi esitetään uusia toimenpiteitä turvallisuusunionin täydentämiseksi ja EU:n muuttoliikeagendan ja globaalistrategian toteuttamiseksi sekä unionin pelastuspalvelumekanismin lujittamiseksi. Komissio jatkaa tasapainoista ja kehittyvää kauppapolitiikkaa globalisaation hallitsemiseksi tekemällä kauppasopimukset Japanin, Singaporen ja Vietnamin kanssa ja jatkamalla neuvotteluja Meksikon ja Mercosurin kanssa.

Tulevaisuus vuoden 2025 jälkeen

Samalla kun toteutamme tämän päivän tavoitteita, valmistelemme unionia tulevaisuutta varten. Vuoden 2018 työohjelmaan sisältyy useita aloitteita, jotka tähtäävät pidemmälle tulevaisuuteen, vuoteen 2025 ja siitä eteenpäin. Koska unionissa on 30. maaliskuuta 2019 alkaen 27 jäsenvaltiota, on aika hahmotella yhtenäisempää, vahvempaa ja demokraattisempaa unionia.

Yhtenäisempi unioni edellyttää uskottavia jäsenyysnäkymiä Länsi-Balkanin edistyneimmille ehdokasmaille. Vahvemman unionin rakentamista varten komissio esittää ehdotuksen monivuotisesta rahoituskehyksestä ja ehdottaa lisäksi sisämarkkinoiden lainsäädäntömenettelyn tehostamista ja yhteisen ulkopolitiikan täytäntöönpanon tehokkuuden ja johdonmukaisuuden parantamista. Komissio laatii pohdinta-asiakirjan Euroopan kestävästä tulevaisuudesta ja tiedonannon EU:n energia- ja ilmastopolitiikan tulevaisuudesta. Lisäksi Euroopan syyttäjänviraston tehtävänkuvaa ehdotetaan laajennettavaksi niin, että se kattaa myös terrorismintorjunnan. Demokraattisemman unionin luomiseksi komissio ehdottaa pysyvän ja vastuuvelvollisen Euroopan talous- ja finanssiministerin tehtävän luomista ja esittää toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden tehostamista koskevan aloitteen sekä tiedonannon vaihtoehdoista tehokkuuden lisäämiseksi Euroopan unionin ohjaamisessa. Lisäksi esitetään aloite oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen valvonnasta.

Tausta

Komissio laatii vuosittain työohjelman, jossa esitetään seuraavan vuoden aikana toteutettavat toimet. Työohjelmassa kerrotaan kansalaisille ja lainsäätäjälle komission poliittisista sitoumuksista, joiden mukaisesti se esittää uusia aloitteita, peruuttaa aiemmin tehtyjä ehdotuksia ja tarkistaa voimassa olevaa EU:n lainsäädäntöä.

Vuoden 2018 työohjelman laatimista varten on kuultu Euroopan parlamenttia ja neuvostoa. Kuuleminen perustui parempaa lainsäädäntöä koskevaan uuteen toimielinten väliseen sopimukseen ja parlamentin ja komission välisiä suhteita koskevaan puitesopimukseen sekä kirjeeseen, jonka puheenjohtaja Juncker ja ensimmäinen varapuheenjohtaja Timmermans lähettivät 13. syyskuuta 2017 Euroopan unionin tilaa koskevan puheen jälkeen.

Lisätietoja

Komission työohjelma vuodelle 2018 – keskeiset asiakirjat

Kysymyksiä ja vastauksia komission työohjelmasta vuodelle 2018

Tietosivu: Uudet aloitteet, joilla viedään päätökseen puheenjohtaja Junckerin kymmeneen painopisteeseen perustuva työ, ja aloitteet, joilla tähdätään vuoteen 2025

Tietosivu: Ensisijaiset vireillä olevat ehdotukset, jotka parlamentin ja neuvoston olisi hyväksyttävä viipymättä

IP/17/4002

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar