Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Komisjoni 2018. aasta tööprogramm: tegevuskava ühtsema, tugevama ja demokraatlikuma Euroopa saavutamiseks

Strasbourg, 24. oktoober 2017

.

Võttes aluseks president Junckeri selleaastase kõne Euroopa Liidu olukorrast, tutvustab Euroopa Komisjon täna oma kava president Junckeri kümne poliitilise prioriteedi kallal tehtava töö lõpuleviimiseks enne praeguse komisjoni ametiaja lõppu ning mitut Euroopa tulevikku käsitlevat algatust edaspidiseks.

President Jean-Claude Juncker ütles: „Euroopa jõud on taastumas ja me peame seda uut hoogu ära kasutama. Oleme esitanud 80% neist ettepanekutest, mida lubasime, kui praegune komisjon tööd alustas. Nüüd peab esmatähtsaks saama, et nende ettepanekute põhjal sünniksid õigusaktid ja et need seejärel ka ellu viidaks. Mida varem Euroopa Parlament ja nõukogu oma töö lõpule viivad, seda kiiremini näeme ühiste jõupingutuste tulemusi.

Esimene asepresident Frans Timmermans märkis: „Täna vastuvõetud komisjoni tööprogramm tagab, et Euroopa tähelepanu koondatakse ka edaspidi kindlalt asjadele, mille puhul on Euroopa tasandi meetmetel suurim lisaväärtus. Euroopa Liitu ei hinnata mitte direktiivide ja määruste arvu järgi, vaid meie poliitika tulemuste alusel, mis on kodanike ja ettevõtete jaoks käegakatsutavad.

Selle aasta tööprogrammi 26 uuel algatusel on kaks põhisuunda. Esiteks sisaldab see sihipäraseid seadusandlikke meetmeid, millega viiakse lõpule töö prioriteetsetes poliitikavaldkondades ja mis kõik esitatakse 2018. aasta maiks, et Euroopa Parlament ja nõukogu saaksid seadusandliku töö lõpule viia enne 2019. aasta juunis toimuvaid Euroopa valimisi. Teiseks esitatakse tööprogrammis ambitsioonikaid meetmeid ja algatusi, mis on suunatud kaugemale tulevikku ning millega kujundatakse uue 27 liikmeriigiga liidu tulevikku aastani 2025 ja pärast seda. Need ettepanekud põhinevad arutelul, mis käivitati komisjoni valge raamatuga Euroopa tuleviku kohta ja president Junckeri kõnega Euroopa Liidu olukorrast 2017.

Tulemuskesksuse tagamiseks määratakse komisjoni tööprogrammis kindlaks 66 prioriteetset menetluses olevat ettepanekut, mis on esitatud viimase kahe aasta jooksul ja mis tuleks parlamendis ja nõukogus kiiresti vastu võtta. Samuti soovitab komisjon võtta tagasi 15 menetluses olevat ettepanekut, mille puhul ei ole kokkulepet ette näha või mis ei täida enam oma otstarvet või mis on tehniliselt iganenud. Tööprogrammis tehakse mitu ettepanekut, mis tulenevad kehtivate õigusaktide läbivaatamisest õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) raames, võttes arvesse REFITi platvormi arvamusi. ELi õigusaktide tulemuslik kohaldamine ja nende täitmise tagamine liikmesriikides on samuti esmatähtis, et tagada nendest tuleneva kasu jõudmine kodanike ja ettevõteteni. Komisjon tunnistab kehtetuks kolm aegunud õigusakti.

Junckeri komisjoni kümne prioriteediga seotud töö lõpuleviimine

Oma ametiaja algusest peale on praegune komisjon keskendunud tähtsatele teemadele, mille puhul tulemuslik Euroopa tegevus saab midagi konkreetselt muuta. Viimase aasta jooksul on neid prioriteete Euroopa Parlamendi ja nõukoguga jagades tehtud põhivaldkondades korralikke edusamme ja saavutatud tulemusi kõigi kümne prioriteedi puhul. Praegune tööprogramm sisaldab konkreetseid ettepanekuid tulevaks aastaks, et töö lõpule viia.

Tööhõive, majanduskasvu ja investeeringute edendamiseks jätkab komisjon tööd, et saavutada tulemusi seoses ringmajanduse tegevuskavaga ja ehitada üles digitaalne ühtne turg, energialiit, kapitaliturgude liit, majandus- ja rahaliit ning pangandusliit. Digitaalmajanduse õiglase maksustamise algatus, sotsiaalse õigluse pakett ja ettepanek ELi toidutarneahela parandamiseks aitavad kõik kaasa tugevama tööstusbaasiga süvendatud ja õiglasema siseturu saavutamisele. Esitame ka uued sihipärased meetmed julgeolekuliidu ülesehitamiseks, täidame ELi rände tegevuskava ja üldist strateegiat ning tugevdame liidu kodanikukaitse mehhanismi. Komisjon järgib tasakaalustatud ja progressiivset kaubanduspoliitikat, et ohjata üleilmastumist, sõlmides lepingud Jaapani, Singapuri ja Vietnamiga, ning jätkab läbirääkimisi Mehhiko ja Mercosuriga.

2025. aastast kaugemale ulatuvad eesmärgid

Täna esitatud tegevuskava ellu viies jätkab praegune komisjon ühtlasi ettevalmistustööd liidu homseks päevaks. 2018. aasta tööprogramm sisaldab algatusi, mis vaatavad kaugemale tulevikku – aastasse 2025 ja kaugemale. Alates 30. märtsist 2019 on Euroopa Liidus 27 liikmesriiki ja käes on aeg hakata kujundama seda liitu ühtsemaks, tugevamaks ja demokraatlikumaks.

Ühtsemas liidus on vaja reaalset ühinemisväljavaadet Lääne-Balkani kõige edasijõudnumate kandidaatriikide jaoks. Tugevama liidu ülesehitamiseks esitab komisjon ettepaneku edaspidise mitmeaastase finantsraamistiku kohta ning teeb lisaks ettepaneku ühtset turgu käsitleva õigusloome tõhustamise ja ühise välispoliitika tõhusama ja järjepidevama rakendamise kohta. Võtame vastu aruteludokumendi Euroopa jätkusuutliku tuleviku kohta ja teatise ELi energia- ja kliimapoliitika tuleviku kohta ning teeme ettepaneku laiendada Euroopa Prokuratuuri ülesandeid, et nende hulka kuuluks ka terrorismivastane võitlus. Demokraatlikuma liidu nimel teeme ettepanekud luua alalise ja poliitiliselt vastutava Euroopa majandus- ja rahandusministri ametikoht ning esitame algatuse subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse edasise parandamise kohta ja teatise Euroopa Liidu juhtimise tõhusamaks muutmise kohta. Samuti teeme ettepaneku algatuseks, mis käsitleb õigusriigi põhimõtte järgimise tagamist.

Taust

Komisjon võtab igal aastal vastu tööprogrammi, milles loetletakse meetmed, mida ta kavatseb võtta järgmise aasta jooksul. Tööprogrammiga antakse üldsusele ja kaasseadusandjatele teada, millised on meie poliitilised plaanid seoses uute algatuste esitamise, menetluses olevate ettepanekute tagasivõtmise ja kehtivate ELi õigusaktide läbivaatamisega.

2018. aasta tööprogrammi ette valmistades on komisjon võtnud arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukoguga peetud konsultatsioone, mis toimusid institutsioonidevahelise parema õigusloome kokkuleppe ning parlamendi ja komisjoni vaheliste suhete raamkokkuleppe kontekstis ja põhinesid kavatsusavaldusel, mille president Juncker ja asepresident Timmermans saatsid pärast 13. septembril peetud presidendi kõnet olukorra kohta Euroopa Liidus.

Lisateave

Komisjoni 2018. aasta tööprogramm – peamised dokumendid

Küsimused ja vastused komisjoni 2018. aasta tööprogrammi kohta

Teabeleht: Uued algatused president Junckeri kümne poliitilise prioriteedi kallal tehtava töö lõpuleviimiseks ja algatused, mille puhul on silmas peetud 2025. aastat.

Teabeleht: Menetluses olevad prioriteetsed ettepanekud, mis tuleb kiiresti parlamendis ja nõukogus vastu võtta.

IP/17/4002

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar