Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Pracovní program Komise na rok 2018: Program na vybudování jednotnější, silnější a demokratičtější Evropy

Štrasburk 24. října 2017

.

V návaznosti na projev předsedy Junckera o stavu Unie v roce 2017 předkládá dnes Evropská komise svůj plán, jak před koncem mandátu dokončit práci na deseti politických prioritách předsedy Junckera, a dále řadu iniciativ zaměřených na budoucnost Evropy.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uved: “Evropa znovu nabírá sílu a my musíme tento nový impuls využít. Předložili jsme již 80 % návrhů, které jsme přislíbili, když se tato Komise ujala úřadu. Prioritou nyní bude prosadit tyto návrhy jako právní předpisy a tyto předpisy začít uplatňovat v praxi. Čím dříve Evropský parlament a Rada dokončí svůj díl práce, tím dříve bude patrný přínos našeho společného úsilí.

První místopředseda Komise Frans Timmermans při této příležitosti prohlásil: „Podle pracovního programu Komise, který byl dnes přijat, se bude EU i nadále zaměřovat na ty oblasti, ve kterých přináší činnost na úrovni EU nejvyšší přidanou hodnotu. Evropská unie nebude posuzována na základě počtu přijatých směrnic a nařízení, nýbrž podle toho, jaké hmatatelné výsledky přinesou politická opatření naše politiky našim občanům a podnikům."

Zaměření 26 nových iniciativ letošního pracovního programu je dvojí. Zaprvé jde o konkrétně zaměřená legislativní opatření k dokončení práce na prioritních oblastech politiky. Komise je předloží do května 2018, aby umožnila Evropskému parlamentu a Radě dokončit jejich legislativní postup před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2019. Zadruhé obsahuje pracovní program ambiciózní opatření a iniciativy s výrazným zaměřením do budoucna, kterými Unie 27 členských států formuje vývoj do roku 2025 a následující období. Tyto návrhy odrážejí diskusi, kterou odstartovala bílá kniha Komise o budoucnosti Evropyprojev předsedy Komise Junckera o stavu Unie v roce 2017.

I tento pracovní program Komise klade důraz na výsledky a uvádí 66 prioritních projednávaných návrhů, které Komise v uplynulých dvou letech předložila a jejichž urychlené přijetí v Parlamentu a Radě je žádoucí. Komise rovněž navrhuje stáhnout 15 projednávaných návrhů, u nichž nelze očekávat dosažení shody, které již neslouží svému účelu nebo jsou technicky zastaralé. Pracovní program navrhuje 15 opatření na základě přezkumu platných právních předpisů v rámci Programu pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT), která zohledňují stanoviska platformy REFIT. Prioritou poté bude i účinné uplatňování a vymáhání těchto právních předpisů ze strany členských států, aby mohli občané a podniky skutečně těžit ze zamýšleného přínosu. Komise kromě toho také tři zastaralé právní předpisy zruší.

Dokončení práce na 10 prioritách Junckerovy Komise

Od počátku funkčního období se tato Komise zaměřuje na záležitosti zásadního významu, kde mají opatření na úrovni EU potenciál přinést konkrétní výsledky. V průběhu minulého roku, kdy Komise tyto priority sdílela s Evropským parlamentem a Radou, se v klíčových oblastech dosáhlo značného pokroku a úsilí přineslo výsledky u všech 10 priorit. Nový pracovní program vytyčuje konkrétní návrhy pro následující rok, které naše předsevzetí dokončí.

S cílem podpořit zaměstnanost, investice a růst ekonomiky bude Komise pokračovat v plnění akčního plánu EU pro oběhové hospodářství a k dotvoření jednotného digitálního trhu, energetické unie, unie kapitálových trhů, hospodářskou a měnovou unii a bankovní unii. K prohloubení vnitřního trhu, jeho spravedlivosti a k posílení průmyslové základny přispěje iniciativa zaměřená na spravedlivé zdanění v digitální ekonomice, balíček opatření v oblasti sociální spravedlnosti a návrh na zdokonalení potravinového dodavatelského řetězce. Komise také předloží nová konkrétní opatření směřující k dokončení bezpečnostní unie, pokročí v práci na Evropském programu pro migraci a globální strategii a posílí Mechanismus civilní ochrany Unie. Bude i nadále prosazovat vyváženou a progresivní obchodní politiku, která EU umožní využít výhod globalizace, a zasadí se o finalizaci dohody s Japonskem, Singapurem a Vietnamem a bude pokračovat v jednání s Mexikem a Mercosurem.

Období po roce 2025

Souběžně s dokončováním aktuálního programu bude Komise připravovat Unii i na budoucí období. Pracovní program na rok 2018 obsahuje řadu iniciativ, které se zaměřují na období do roku 2025 i na následujících roky. Od 30. března 2019 bude mít Evropská unie 27 členských států a nastal čas usilovat o to, aby byla do budoucna jednotnější, silnější a demokratičtější.

Jako jednotnější Unie budeme muset nabídnout přesvědčivou perspektivu rozšíření hlavním kandidátům z oblasti západního Balkánu. V zájmu silnější Unie předloží Komise návrh budoucího víceletého finančního rámce a rovněž navrhne účinnější způsob tvorby právních předpisů pro jednotný trh a zasadí se o větší účinnost a soudržnost při provádění společné zahraniční politiky. Přijme diskusní dokument k tématu udržitelné evropské budoucnosti a sdělení o budoucnosti politiky EU v oblasti energetiky a klimatu a navrhne rozšíření mandátu Úřadu evropského veřejného žalobce, abychom mohli účinně bojovat proti terorismu. V rámci posilování demokratičnosti Unie předloží Komise návrh na vytvoření funkce stálého a odpovědného evropského ministra hospodářství a financí, iniciativy k posílení zásady subsidiarity a proporcionality a sdělení o posílení efektivity předsednictví Evropské unie. Rovněž navrhneme iniciativu, jejímž cílem bude posílit právní stát.

Souvislosti

Pracovní program se seznamem opatření, jež Komise přijme v nadcházejících dvanácti měsících, se přijímá každoročně. Tento program informuje veřejnost a spolutvůrce právních předpisů o politických závazcích Komise předložit nové iniciativy, stáhnout projednávané návrhy a přezkoumat stávající právní předpisy EU.

Přípravu pracovního programu na rok 2018 obohatil vstup z konzultací s Evropským parlamentem a Radou v kontextu interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů a rámcové dohody o vztazích mezi Parlamentem a Komisí a na základě prohlášení o záměru, které předseda Juncker a první místopředseda Timmermans předložili 13. září 2017 poté, co předseda vystoupil s projevem o stavu Evropské unie.

Další informace

Pracovní program Komise na rok 2018 – klíčové dokumenty

Pracovnímu program Komise na rok 2018 – otázky a odpovědi

Infopřehled: Nové iniciativy k dokončení práce na 10 prioritách předsedy Junckera a iniciativy na období do roku 2025

Infopřehled: Prioritní projednávané návrhy, které vyžadují urychlené přijetí v Parlamentu a Radě

IP/17/4002

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar