Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Работна програма на Комисията за 2018 г.: програма за по-обединена, по-силна и по-демократична Европа

Страсбург, 24 октомври 2017 r.

.

В изпълнение на заявеното в речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза през 2017 г. днес Европейската комисия представя плановете си за завършване на работата по десетте политически приоритета на председателя Юнкер преди края на мандата си, както и поредица от дългосрочни инициативи за бъдещето на Европа.

Председателят Жан-Клод Юнкер заяви: „Европа възвръща своята сила и трябва да се възползваме от този нов импулс. Вече представихме 80 % от предложенията, с които се ангажирахме, когато настоящата Комисия встъпи в длъжност. Сега трябва предложенията приоритетно да се превърнат в закони, а законите да започнат да се прилагат. Колкото по-скоро Европейският парламент и Съветът приключат своята работа, толкова по-скоро ще видим ползите от съвместните ни усилия.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Приетата днес работна програма на Комисията ще гарантира, че Европа продължава да бъде твърдо съсредоточена върху това, за което действията на европейско равнище имат най-голяма добавена стойност. За Европейския съюз ще се съди не по броя на директивите и регламентите, които ще приемем, а по осезаемите резултати от нашите политики за гражданите и предприятията.

Новите 26 инициативи в тазгодишната работна програма са съсредоточени върху две направления. На първо място, има целенасочени законодателни действия, благодарение на които ще приключим работата си в приоритетните области на политиката. Те ще бъдат представени до май 2018 г., за да може Европейският парламент и Съветът да приключат работата по законодателството преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г. На второ място, в работната програма са представени амбициозни действия и инициативи в по-дългосрочен план, тъй като новият Съюз от 27 държави определя своето бъдеще за 2025 г. и след това. Тези предложения отразяват дебата, стартиран с Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа и речта за състоянието на Съюза през 2017 г. на председателя Юнкер.

За да се наблегне на резултатите, в работната програма на Комисията са определени 66 приоритетни неприети предложения, които сме представили през последните две години и трябва да бъдат приети бързо от Парламента и Съвета; Комисията също така предлага 15 неприети предложения да бъдат оттеглени, ако няма изгледи за постигане на споразумение, ако вече не изпълняват предназначението си или са остарели в техническо отношение. В работната програма са направени 15 предложения, които са следствие от прегледите за пригодност и резултатност на действащите закони (REFIT) и отразяват становищата от платформата REFIT. Ефективното прилагане и изпълнение на правото на ЕС от страна на държавите членки също ще бъде приоритет, за да се гарантира, че гражданите и предприятията се възползват от предвидените ползи. Комисията ще отмени три законодателни акта, които вече не са актуални.

Завършване на работата по 10-те приоритета на Комисията „Юнкер“

От началото на своя мандат настоящата Комисия е съсредоточена върху важните неща, при които ефективните действия на европейско равнище могат да доведат до конкретна промяна. През последната година с приобщаването на Европейския парламент и Съвета към тези приоритети беше постигнат стабилен напредък в ключови области и бяха отбелязани резултати по всичките 10 приоритета. В настоящата работна програма се определят конкретни предложения за следващата година, благодарение на които да завършим работата си.

За да се стимулират заетостта, растежът и инвестициите, Комисията ще продължи да работи по изпълнението на плана за действие за кръговата икономика и за завършването на цифровия единен пазар, енергийния съюз, съюза на капиталовите пазари, икономическия и паричен съюз и банковия съюз. Инициатива за справедливо данъчно облагане в цифровата икономика, пакет за социалната справедливост и предложение за подобряване на веригата за доставка на храни в ЕС ще допринесат за установяването на по-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база. Ще предложим и нови целенасочени мерки за завършване на съюза на сигурност, ще работим за постигането на резултати по програмата на ЕС за миграцията и глобалната стратегия и ще укрепим Механизма за гражданска защита на Съюза. Комисията ще продължи да прилага своята балансирана и прогресивна търговска политика, за да извлече ползи от глобализацията, като финализира споразуменията с Япония, Сингапур и Виетнам, и ще продължи преговорите с Мексико и Меркосур.

Изпълнението след 2025 г.

След като приключи работата по днешната програма, настоящата Комисия ще се заеме с подготовката на утрешния Съюз. Работната програма за 2018 г. включва редица инициативи, чиято перспектива е още по-дългосрочна — 2025 г. и след нея. От 30 март 2019 г. Европейският съюз ще се състои от 27 държави членки и сега е моментът да оформим този по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз.

За да има по-обединен Съюз, ще е необходимо за водещите страни кандидатки от Западните Балкани да има надеждна перспектива за присъединяване. За да се изгради по-силен Съюз, Комисията ще представи предложение за бъдещата многогодишна финансова рамка и ще предложи също по-ефикасно законотворчество в областта на единния пазар и по-голяма ефективност и последователност при изпълнението на общата външна политика. Ще приемем документ за размисъл относно устойчивото бъдеще на Европа и съобщение относно бъдещето на политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата и ще предложим задачите на Европейската прокуратура да се разширят, като в тях се включи борбата срещу тероризма. За по-демократичен Съюз ще направим предложения за създаването на пост на постоянен и подлежащ на отчетност европейски министър на икономиката и финансите, инициатива за по-нататъшно засилване на субсидиарността и пропорционалността, както и съобщение относно засилването на ефективността на ръководството на Европейския съюз. Ще предложим и инициатива за укрепване на прилагането на принципите на правовата държава.

Контекст

Всяка година Комисията приема работна програма, в която се посочват действията, които ще предприеме през следващата година. С работната програма информираме обществеността и съзаконодателите за политическите си ангажименти да представим нови инициативи, да оттеглим внесени предложения и да преразгледаме съществуващото законодателство на ЕС.

Изготвянето на работната програма за 2018 г. от Комисията беше облагодетелствано от консултации с Европейския парламент и Съвета в контекста на Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество и Рамковото споразумение за отношенията между Парламента и Комисията. То се основаваше на писмото за намеренията, изпратено от председателя Юнкер и от първия заместник-председател Тимерманс на 13 септември, след речта на председателя за състоянието на Европейския съюз.

За повече информация

Работна програма на Комисията за 2018 г. — основни документи

Въпроси и отговори: Работната програма на Комисията за 2018 г.

Информационен документ: Нови инициативи за завършване на работата по 10-те приоритета на председателя Юнкер и инициативи, стартирани в перспективата на 2025 г.

Информационен документ: Приоритетни неприети предложения, които изискват бързо приемане от Парламента и Съвета

IP/17/4002

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar