Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES un ASV privātuma vairogs: pirmais pārskats liecina, ka tas darbojas, bet īstenošanu iespējams pilnveidot

Briselē, 2017. gada 18. oktobrī

Eiropas Komisija šodien publicē pirmo gada ziņojumu par ES un ASV privātuma vairoga darbību. Šā vairoga mērķis ir aizsargāt jebkuras ES atrodošās personas datus, kas komerciālos nolūkos nodoti uzņēmumiem ASV.

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks digitālā vienotā tirgus jautājumos Andruss Ansips sacīja: “Komisija stingri atbalsta privātuma vairoga regulējumu ar ASV. Nodrošinot, ka datu starptautiska pārsūtīšana norit, ievērojot stabilitātes, drošības un drošuma prasības, tiek nesti ieguvumi sertificētiem uzņēmumiem un patērētājiem un uzņēmumiem Eiropā, tostarp ES MVU. Šis pirmais gada pārskats apliecina mūsu apņēmību izveidot striktu sertifikācijas sistēmu, kam piemēro dinamisku uzraudzību.”

Tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre Vera Jourova sacīja: “Transatlantiskai datu pārsūtīšanai ir būtiska nozīme mūsu ekonomikā, bet pamattiesības uz personas datu aizsardzību jānodrošina arī gadījumos, kad personas dati atstāj ES. Mūsu pirmais pārskats liecina, ka privātuma vairogs darbojas labi, bet pastāv zināmas iespējas pilnveidot tā īstenošanu. Privātuma vairogs nav atvilktnē guļošs dokuments. Tas ir reāls regulējums, ko gan ES, gan ASV ir aktīvi jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka mēs neļaujam kristies saviem augstajiem datu aizsardzības standartiem.”

Kad Komisija 2016. gada augustā sāka īstenot privātuma vairogu, tā apņēmās ik gadu veikt privātuma vairoga pārskatus, lai novērtētu, vai tas joprojām nodrošina atbilstīgu personas datu aizsardzības līmeni. Šodien publicētais ziņojums izstrādāts, balstoties uz sanāksmēm ar attiecīgajām ASV iestādēm, kas 2017. gada septembra vidū notika Vašingtonā, kā arī uz visdažādāko ieinteresēto personu pienesumu (tostarp uzņēmumu un NVO ziņojumiem). Pārskata izstrādē piedalījās arī neatkarīgas datu aizsardzības iestādes no ES dalībvalstīm.

Kopumā ziņojums liecina, ka privātuma vairogs arvien nodrošina pienācīgu aizsardzības līmeni personas datiem, kas no ES tiek nosūtīti ASV iesaistītajiem uzņēmumiem. ASV iestādes ir izveidojušas nepieciešamās struktūras un procedūras, lai nodrošinātu privātuma vairoga pareizu darbību, piemēram, paredzot jaunas pārsūdzības iespējas ES iedzīvotājiem. Ir ieviestas sūdzību izskatīšanas un izpildes procedūras, un stiprināta sadarbība ar Eiropas datu aizsardzības iestādēm. Sertifikācijas process darbojas labi — ASV Tirdzniecības departaments nu ir sertificējis vairāk nekā 2400 uzņēmumu. Saistībā ar ASV valsts iestāžu piekļuvi personas datiem valsts drošības nolūkos ASV pusē joprojām ir spēkā attiecīgi aizsardzības pasākumi. 

Ieteikumi privātuma vairoga darbības pilnveidošanai

Ziņojumā tiek rosināti vairāki ieteikumi, kuru mērķis ir turpmāk nodrošināt privātuma vairoga sekmīgu darbību. Starp tiem ir turpmāk minētie ieteikumi.

  • ASV Tirdzniecības ministrijas (Department of Commerce) aktīvāka un regulāra uzraudzība pār to, vai uzņēmumi ievēro savas no privātuma vairoga izrietošās saistības. Tirdzniecības ministrijai turklāt būtu regulāri jāidentificē uzņēmumi, kas sniedz nepatiesus apgalvojumus par dalību privātuma vairogā.
  • Plašāki informētības celšanas pasākumi ES iedzīvotājiem par to, kā īstenot savas tiesības saskaņā ar privātuma vairogu, īpaši par to, kā iesniegt sūdzības.
  • Ciešāka sadarbība starp privātuma aizsardzības izpildiestādēm, t. i., ASV Tirdzniecības departamentu, Federālo tirdzniecības komisiju un ES datu aizsardzības iestādēm (DAI), jo īpaši nolūkā izstrādāt norādes uzņēmumiem un izpildiestādēm.
  • Citu valstu valstspiederīgo aizsardzības, kas ietverta Prezidenta politikas direktīvā Nr. 28 (PPD-28), nostiprināšana ASV patlaban noritošo diskusiju ietvaros par periodiskas atļaujas saņemšanu un Ārvalstu izlūkošanas uzraudzības likuma (Foreign Intelligence Surveillance Act - FISA) 702. sadaļas pārstrādāšanu.
  • Pēc iespējas drīzāk iecelt pastāvīgu privātuma vairoga ombudu, kā arī nodrošināt Privātuma un pilsonisko brīvību pārraudzības padomes (Privacy and Civil Liberties Oversight Board - PCLOB) vakanto vietu aizpildīšanu.

Turpmākie pasākumi

Ziņojums tiks nosūtīts Eiropas Parlamentam, Padomei, 29. pantā minēto datu aizsardzības iestāžu Datu aizsardzības darba grupai un ASV iestādēm. Komisija turpmākajos mēnešos sadarbosies ar ASV iestādēm, lai izstrādātu turpmākos pasākumus saistībā ar tās ieteikumiem. Komisija turpinās cieši uzraudzīt privātuma vairoga darbību, tostarp to, kā ASV iestādes ievēro savas saistības.

Vispārīga informācija

Lēmums par ES un ASV privātuma vairogu tika pieņemts 2016. gada 12. jūlijā, un privātuma vairoga regulējums sāka darboties 2016. gada 1. augustā. Šis regulējums aizsargā ikvienas personas Eiropas Savienībā pamattiesības gadījumos, kad viņas personas dati tiek komerciālos nolūkos pārsūtīti uz Amerikas Savienotajām Valstīm, kā arī nodrošina juridisko noteiktību uzņēmumiem, kuri izmanto transatlantisko datu pārsūtīšanu.

Piemēram, iepērkoties tiešsaistē vai izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus ES, personas datus ES var vākt iesaistīta ASV uzņēmuma filiāle vai uzņēmējdarbības partneris, kurš datus nodod ASV. Piemēram, ceļojumu aģents ES var nosūtīt vārdus, kontaktinformāciju un kredītkaršu numurus viesnīcai ASV, kura ir reģistrējusies privātuma vairoga nolūkiem.

Papildu informācija

Ziņojums un dienestu darba dokuments par gada pārskatu par ES un ASV privātuma vairoga darbību

Jautājumi un atbildes

ASV tirdzniecības sekretāra Rosa un komisāres Jourovas kopīgais paziņojums presei par ES un ASV privātuma vairoga pārskatīšanu (2017. gada septembris)

Paziņojums presei: Eiropas Komisija iepazīstina ar ES un ASV privātuma vairogu (2016. gada jūlijs)

ES un ASV privātuma vairogs: Bieži uzdotie jautājumi

Faktu lapa par ES un ASV privātuma vairogu

Norādes par ES un ASV privātuma vairogu

IP/17/3966

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar