Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely: Kehys toimii, mutta täytäntöönpanossa on vielä parantamisen varaa

Bryssel 18. lokakuuta 2017

Komissio julkaisee tänään EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn toimintaa käsittelevän ensimmäisen vuosikertomuksensa. Järjestelyn tarkoituksena on suojella kaikkien EU:ssa asuvien henkilötietoja, kun niitä siirretään Yhdysvalloissa toimiville yrityksille kaupallisia tarkoituksia varten.

”Komissio tukee voimakkaasti Privacy Shield -järjestelyä Yhdysvaltojen kanssa. Kansainvälisen tiedonsiirron toteuttaminen laillisesti, turvallisesti ja suojatusti hyödyttää paitsi varmennettuja yrityksiä myös eurooppalaisia kuluttajia ja pk-yrityksiä. Tämä ensimmäinen vuotuinen tarkastelu osoittaa, että EU on sitoutunut luomaan vahvan varmennusjärjestelmän, jota myös valvotaan aktiivisesti”, totesi digitaalisista sisämarkkinoista vastaava varapuheenjohtaja Andrus Ansip.

”Transatlanttinen tiedonsiirto on tärkeää taloudellemme, mutta kansalaisten perusoikeus tietosuojaan on varmistettava myös silloin, kun henkilötietoja siirretään EU:n ulkopuolelle. Ensimmäinen tarkastelumme osoittaa, että järjestely toimii hyvin, mutta sen täytäntöönpanossa on vielä parantamisen varaa. Privacy Shield -järjestely ei ole kaappiin pölyttymään jäänyt asiakirja. Se on dynaaminen sopimus, jonka toteutumista EU:n ja Yhdysvaltojen on seurattava aktiivisesti, jotta voimme varmistaa korkeiden tietosuojanormiemme noudattamisen”, painotti oikeus-, kuluttaja- ja tasa-arvoasioista vastaava komissaari Věra Jourová.

Privacy Shield -järjestely otettiin käyttöön elokuussa 2016. Komissio sitoutui tarkastelemaan järjestelyä vuosittain arvioidakseen, takaako se henkilötiedoille edelleen riittävän suojan. Tänään julkaistu vuosikertomus perustuu tapaamisiin Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa Washingtonissa syyskuun puolivälissä 2017. Siinä otetaan huomioon myös monien eri sidosryhmien lausunnot (mm. yritysten ja kansalaisjärjestöjen raportit). Lisäksi tarkasteluun osallistuivat EU-maiden riippumattomat tietosuojaviranomaiset.

Vuosikertomuksesta käy ilmi, että Privacy Shield -järjestely takaa edelleen riittävän suojan henkilötiedoille, jotka siirretään EU:sta järjestelyyn osallistuville yrityksille Yhdysvaltoihin. Yhdysvaltojen viranomaiset ovat ottaneet käyttöön tarvittavat rakenteet ja menettelyt Privacy Shield -järjestelyn toimivuuden varmistamiseksi. Näihin kuuluvat mm. EU:n alueella asuvien henkilöiden käytettävissä olevat uudet oikeussuojakeinot. Uusien käsittely- ja täytäntöönpanomenettelyjen lisäksi on yhteistyötä Euroopan tietosuojaviranomaisten kanssa tehostettu. Varmennusprosessi toimii hyvin: Yhdysvaltojen kauppaministeriö on nyt varmentanut yli 2 400 yritystä. Lisäksi Yhdysvalloissa sovelletaan edelleen asiaankuuluvia suojatoimia, jotka koskevat yhdysvaltalaisten viranomaisten pääsyä henkilötietoihin kansallisen turvallisuuden nimissä. 

Suositukset Privacy Shield -järjestelyn toimivuuden parantamiseksi

Vuosikertomuksessa esitetään useita suosituksia Privacy Shield -järjestelyn toimivuuden varmistamiseksi jatkossakin. Näitä ovat:

  • Yhdysvaltojen kauppaministeriön entistä ennakoivammat ja säännöllisemmät toimet, joilla seurataan, miten yritykset noudattavat Privacy Shield - järjestelyn mukaisia velvoitteitaan. Kauppaministeriön on järjestelmällisesti pyrittävä tunnistamaan sellaiset yritykset, jotka esittävät totuudenvastaisia väitteitä osallistumisestaan Privacy Shield -järjestelyyn.
  • EU:n kansalaisille suunnattu tehokkaampi tiedotus Privacy Shield -järjestelyyn liittyvien oikeuksien käytöstä ja erityisesti valitusten tekemistä koskeva opastus.
  • Yksityisyyden suojaa valvovien viranomaisten (mm. Yhdysvaltojen kauppaministeriö, Yhdysvaltojen liittovaltion kauppakomissio ja EU:n tietosuojaviranomaiset) entistä tiiviimpi yhteistyö yrityksille ja viranomaisille tarkoitettujen ohjeiden laatimiseksi.
  • Presidentin määräykseen 28 (Presidential Policy Directive, PPD-28) sisältyvien muita kuin amerikkalaisia koskevien yksityisyydensuojatoimien vahvistaminen osana Yhdysvalloissa käytävää keskustelua FISA-lain (Foreign Intelligence Surveillance Act) 702 §:n uudelleen hyväksymisestä ja uudistamisesta.
  • Privacy Shield -järjestelyn pysyvän oikeusasiamiehen mahdollisimman pikainen nimittäminen. Lisäksi olisi nimitettävä yksityisyyden suojan ja kansalaisvapauksien valvonnasta vastaavan lautakunnan (Privacy and Civil Liberties Oversight Board, PCLOB) vielä puuttuvat jäsenet.

Seuraavat vaiheet

Vuosikertomus toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle, 29 artiklan mukaiselle tietosuojaviranomaisten työryhmälle ja Yhdysvaltojen viranomaisille. Komissio toimii yhteistyössä Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa annettujen suositusten jatkotoimien varmistamiseksi tulevina kuukausina. Se aikoo jatkossakin seurata tarkasti Privacy Shield -kehyksen toimivuutta ja arvioi tässä yhteydessä mm. Yhdysvaltojen viranomaisten antamien sitoumusten noudattamista.

Tausta

Komissio päätti EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn hyväksymismenettelyn 12. heinäkuuta 2016, jonka jälkeen uusi kehys tuli voimaan 1. elokuuta 2016. Kehys turvaa kaikkien EU:ssa asuvien perusoikeudet, kun heidän henkilötietojaan siirretään Yhdysvaltoihin kaupallisia tarkoituksia varten, ja tuo oikeudellista selkeyttä yrityksille, jotka turvautuvat transatlanttiseen tiedonsiirtoon.

Esimerkiksi EU:ssa tehtyjen verkko-ostosten tai sosiaalisen median käytön yhteydessä Privacy Shield -järjestelyyn osallistuvan amerikkalaisyhtiön sivuliike tai kumppaniyritys voi kerätä EU:ssa henkilötietoja, jotka siirretään Yhdysvaltoihin. EU:ssa toimiva matkatoimisto voi esimerkiksi lähettää matkustajien nimi- ja yhteystiedot sekä luottokorttitiedot Yhdysvalloissa toimivalle, Privacy Shield -järjestelyyn osallistuvalle hotellille.

Lisätietoja

EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn toimintaa koskevan vuotuisen tarkastelun yhteydessä laadittu kertomus ja komission yksiköiden valmisteluasiakirja

Kysymyksiä ja vastauksia

Yhdysvaltojen kauppaministeri Wilbur Rossin ja komissaari Věra Jourován yhteinen lehdistötiedote EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn toiminnan tarkastelusta (syyskuu 2017)

Lehdistötiedote: Euroopan komissio ottaa käyttöön EU:n ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -järjestelyn (heinäkuu 2016)

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -järjestely: Usein kysyttyä

Tietosivu EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä Privacy Shield -järjestelystä

EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -järjestelyä esittelevä opas

IP/17/3966

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar