Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

ELi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield: esimene läbivaatamine näitab, et raamistik toimib, kuid selle rakendamist saaks parandada

Brüssel, 18. oktoober 2017

Euroopa Komisjon avaldab täna esimese aastaaruande ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield toimimise kohta. Raamistiku eesmärk on kaitsta ELi elanikke, kelle isikuandmeid edastatakse ärilisel otstarbel USA ettevõtetele.

Digitaalse ühtse turu eest vastutav komisjoni asepresident Andrus Ansip ütles: „Komisjon toetab kindlalt USAga sõlmitud andmekaitseraamistikku Privacy Shield. Rahvusvahelise andmeedastuse usaldusväärseks, ohutuks ja turvaliseks muutmisest saavad kasu sertifitseeritud ettevõtted ning Euroopa tarbijad ja ettevõtted, sealhulgas ELi VKEd. Raamistiku esimene iga-aastane läbivaatamine näitab meie pühendumust tugeva sertifitseerimiskava loomisele ja dünaamilisele järelevalvealasele tööle.“

Õigus- ja tarbijaküsimuste ning soolise võrdõiguslikkuse volinik Věra Jourová märkis: „Atlandi-ülene andmete edastamine on meie majanduse jaoks väga oluline, kuid isikuandmete kaitse on põhiõigus, mis tuleb tagada ka siis, kui andmed liiguvad EList väljapoole. Meie esimene läbivaatamine näitab, et andmekaitseraamistik Privacy Shield toimib hästi, kuid selle rakendamist saaks parandada. Privacy Shield ei ole sahtlis olev dokument. See on kehtiv raamistik, mille toimimist nii EL kui ka USA peavad aktiivselt jälgima, et kaitsta meie rangeid andmekaitsenorme.“

Kui komisjon võttis 2016. aasta augustis kasutusele andmekaitseraamistiku Privacy Shield, võttis ta kohustuse vaadata andmekaitseraamistik läbi kord aastas, et hinnata seda, kas see tagab jätkuvalt piisava isikuandmete kaitse. Tänane aruanne põhineb 2017. aasta septembri keskel Washingtonis kõigi asjaomaste USA ametiasutustega toimunud kohtumistel ja mitmesuguste sidusrühmade tagasisidel (sealhulgas ettevõtete ja valitsusväliste organisatsioonide aruanded). Läbivaatamisel osalesid ka ELi liikmesriikide sõltumatud andmekaitseasutused.

Aruandest nähtub üldiselt, et andmekaitseraamistik Privacy Shield tagab jätkuvalt EList andmekaitseraamistikku järgivatele USA ettevõtetele edastatud isikuandmete piisava kaitse. USA ametiasutused on loonud andmekaitseraamistiku nõuetekohase toimimise tagamiseks vajalikud struktuurid ja menetlused, näiteks uued õiguskaitsevõimalused ELi elanikele. Kehtestatud on kaebuste käsitlemise ja jõustamismenetlused ning koostööd Euroopa andmekaitseasutustega on suurendatud. Sertifitseerimisprotsess toimib hästi – USA kaubandusministeerium on praeguseks sertifitseerinud üle 2400 ettevõtte. Mis puudutab USA avaliku sektori asutuste juurdepääsu isikuandmetele riikliku julgeoleku huvides, siis asjakohased kaitsemeetmed on USA poolel jätkuvalt olemas. 

Soovitused andmekaitseraamistiku Privacy Shield toimimise edasiseks parandamiseks

Aruandes esitatakse mitu soovitust, et tagada andmekaitseraamistiku Privacy Shield edukas toimimine ka edaspidi. Nende hulgas on järgmised soovitused.

  • USA kaubandusministeerium peaks proaktiivsemalt ja korrapärasemalt jälgima, et ettevõtted täidavad andmekaitseraamistikuga Privacy Shield seotud kohustusi. USA kaubandusministeerium peaks korrapäraselt uurima, kas on ettevõtteid, kellel väited andmekaitseraamistiku Privacy Shield järgimise kohta ei vasta tõele.
  • ELi kodanike teadlikkust sellest, kuidas nad saavad oma õigusi andmekaitseraamistiku Privacy Shield alusel kasutada, eelkõige, kuidas esitada kaebusi, tuleks veelgi suurendada.
  • Andmekaitset tagavad asutused, st USA kaubandusministeerium, föderaalne kaubanduskomisjon ja ELi andmekaitseasutused, peaksid tegema tihedamat koostööd, eelkõige selleks, et töötada välja juhised ettevõtetele ja jõustamisasutustele.
  • USAs välisluure jälitustegevuse seaduse (FISA) 702. jao ennistamise ja reformi üle toimuva arutelu raames tuleks sätestada presidendi poliitikasuunise nr 28 (PPD-28) kohane mitteameeriklaste kaitse.
  • Võimalikult kiiresti tuleks määrata ametisse alaline andmekaitseraamistiku Privacy Shield ombudsman ning tagada eraelu puutumatuse ja kodanikuvabaduste järelevalve komisjoni täielik komplekteerimine.

Järgmised sammud

Aruanne saadetakse Euroopa Parlamendile, nõukogule, artikli 29 andmekaitseasutuste töörühmale ja USA ametiasutustele. Komisjon teeb lähikuudel USA ametiasutustega tööd soovituste täitmise asjus. Komisjon jälgib ka edaspidi tähelepanelikult andmekaitseraamistiku Privacy Shield toimimist, sealhulgas seda, kuidas USA ametiasutused täidavad oma kohustusi.

Taust

Otsus ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohta võeti vastu 12. juulil 2016 ja andmekaitseraamistik võeti kasutusele 1. augustil 2016. Raamistik kaitseb ELis kõigi nende inimeste põhiõigusi, kelle isikuandmeid edastatakse ärilisel otstarbel Ameerika Ühendriikidele. Samuti annab see õigusselguse ettevõtetele, kes sõltuvad Atlandi-ülesest andmete edastamisest.

ELis internetis ostude tegemise või sotsiaalmeedia kasutamise korral võib andmekaitseraamistikku järgiv Ameerika ettevõtte filiaal või äripartner koguda ELis isikuandmeid, mis edastatakse USA-le. Näiteks võib ELi reisibüroo edastada USAs asuvale andmekaitseraamistikku järgivale hotellile nimed, kontaktandmed ja krediitkaardiandmed.

Lisateave

Aruanne ja komisjoni talituste töödokument ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield toimimise iga-aastase läbivaatamise kohta

Küsimused ja vastused

USA kaubandusministri Wilbur Rossi ja volinik Věra Jourová ühine pressiavaldus ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield läbivaatamise kohta (september 2017)

Pressiteade: Euroopa Komisjon võtab kasutusele ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield (juuli 2016)

ELi-USA andmekaitseraamistik Privacy Shield: korduma kippuvad küsimused

Teabeleht ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohta

ELi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield juhend

IP/17/3966

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar