Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ: първият преглед показва, че той функционира, но изпълнението може да бъде подобрено

Брюксел, 18 октомври 2017 r.

Днес Европейската комисия публикува своя първи годишен доклад относно функционирането на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ. Щитът има за цел да защити личните данни на всички лица в ЕС, предавани към дружества в САЩ за търговски цели.

Заместник-председателят на Комисията Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Комисията застава твърдо зад споразумението със САЩ за Щита за личните данни. Осигуряването на стабилност, безопасност и сигурност при международните трансфери на данни е от полза за сертифицираните дружества и европейските потребители и предприятия, включително МСП. Първият годишен преглед показва ангажираността ни да създадем солидна схема за сертифициране с динамична надзорна дейност.“

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Трансатлантическото предаване на данни е от основно значение за нашата икономика, но основното право на защита на личните данни трябва да бъде гарантирано и когато личните данни излизат от ЕС. Нашият първи преглед сочи, че Щитът за личните данни функционира добре, но прилагането му може още да се подобри. Щитът за личните данни не е документ, лежащ на някой рафт. Той е живо споразумение, за което трябва активно да следят както ЕС, така и САЩ, за да се гарантира, че съхраняваме високите си стандарти за защита на данните.“

Когато постави началото на Щита за личните данни през август 2016 г., Комисията се ангажира да извършва преглед всяка година, за да прецени дали той продължава да гарантира адекватно ниво на защита на личните данни. Днешният доклад е изготвен въз основа на срещи с всички съответни органи на САЩ, проведени във Вашингтон в средата на септември 2017 г., както и въз основа на принос от широк кръг заинтересовани страни (включително доклади на предприятия и неправителствени организации). В прегледа са участвали и независими органи за защита на данните от държави — членки на ЕС.

Като цяло докладът показва, че Щитът за личните данни продължава да гарантира адекватно ниво на защита на личните данни, предавани от ЕС на участващите дружества в САЩ. Органите на САЩ са въвели необходимите структури и процедури, за да се осигури правилното функциониране на Щита за личните данни, като например нови възможности за правна защита за гражданите на ЕС. Бяха създадени процедури за обработка на жалби и за правоприлагане и беше засилено сътрудничеството с европейските органи за защита на данните. Процесът на сертифициране функционира добре — Департаментът по търговията на САЩ вече е сертифицирал над 2 400 дружества. Що се отнася до достъпа до лични данни от публичните органи на САЩ за целите на националната сигурност, продължават да са в сила необходимите гаранции от страна на САЩ. 

Препоръки за по-нататъшно подобряване на функционирането на Щита за личните данни

В доклада се предлагат редица препоръки, за да се гарантира продължаващо успешно функциониране на Щита за личните данни. Сред тях са:

  • Извършване от Департамента по търговия на САЩ на по-активен и редовен мониторинг върху начина, по който дружествата спазват задълженията си по Щита за личните данни. Департаментът по търговия на САЩ следва също така да извършва редовни проверки за дружества, които правят неверни твърдения относно участието си в Щита за личните данни.
  • По-добро осведомяване на гражданите в ЕС за това как да упражняват правата си съгласно Щита за личните данни и особено относно начина за подаване на жалби.
  • По-тясно сътрудничество между правоприлагащите органи в областта на личните данни, т.е. Департамента по търговия на САЩ, Федералната комисия за търговия и органите в ЕС за защита на данните (ОЗД), като сред целите е да се разработят насоки за дружествата и правоприлагащите органи.
  • Включване на защитата, осигурявана на лицата, които не са американски граждани, от Президентска изпълнителна директива 28, в текущия дебат в САЩ във връзка с повторното одобряване и реформата на раздел 702 от Закона за упражняване на надзор върху външното разузнаване.
  • Назначаване във възможно най-кратък срок на постоянен омбудсман по Щита за личните данни, както и попълване на незаетите постове в Надзорния съвет по въпросите на неприкосновеността на личния живот и гражданските свободи.

Следващи стъпки

Докладът ще бъде изпратен на Европейския парламент, Съвета, Работната група по член 29 на органите за защита на данните и на органите на САЩ. Комисията ще работи с органите на САЩ по предприемането на последващи действия по препоръките ѝ през идните месеци. Комисията ще продължи да наблюдава отблизо функционирането на Щита за личните данни, включително как органите на САЩ изпълняват ангажиментите си.

Контекст

Решението за Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ бе прието на 12 юли 2016 г. и рамката на Щита за личните данни започна да функционира на 1 август 2016 г. Тази рамка защитава основните права на всеки един в ЕС, чиито лични данни се предават на Съединените щати за търговски цели, и установява правна яснота за предприятията, разчитащи на трансатлантическо предаване на данни.

Например, при пазаруване онлайн или при използване на социалните медии в ЕС е възможно лични данни да бъдат събирани в ЕС от клон или бизнес партньор на участващо американско дружество, който след това ги прехвърля в САЩ. Така например, туристически агент в ЕС може да изпрати имена, данни за връзка и номера на кредитни карти на хотел в САЩ, който е регистриран съгласно Щита за личните данни.

За повече информация:

Доклад и работен документ на службите на Комисията относно годишния преглед на функционирането на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ

Въпроси и отговори

Съвместно изявление за пресата от министъра на търговията на САЩ Рос и комисар Йоурова по прегледа на Щита за личните данни (септември 2017 г.)

Съобщение за медиите: Европейската комисия стартира „Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ“ (юли 2016 г.)

Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ: Често задавани въпроси

Информационен документ относно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ

Ръководство относно Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ

IP/17/3966

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar