Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Säkerhetsunionen: Kommissionen föreslår nya åtgärder för att skydda EU-invånarna bättre

Bryssel den 18 oktober 2017

.

Kommissionen lägger i dag tillsammans med sin elfte rapport om säkerhetsunionen fram ett antal operativa och praktiska åtgärder för att bättre försvara EU-invånarna mot terroristhot och skapa ett EU som skyddar, i enlighet med ordförande Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2017. Målet med åtgärderna är att komma till rätta med de sårbarheter som blottats genom den senaste tidens attacker. De kommer att hjälpa medlemsstaterna att skydda offentliga platser och bidra till att ta ifrån terroristerna deras handlingsutrymme.Kommissionen vill också ytterligare stärka EU:s yttre åtgärder i kampen mot terrorism – bland annat genom Europol – och rekommenderar att EU inleder förhandlingar om ett reviderat avtal om passageraruppgifter med Kanada.

– Vi kommer aldrig att ge efter för terrorister som attackerar vår säkerhet och våra friheter, säger förste vice ordförande Frans Timmermans. Européerna kräver att de nationella regeringarna och EU tar krafttag mot dessa risker. De nya åtgärder som presenteras idag kommer att hjälpa EU-länderna att ta ifrån terroristerna deras möjligheter att utföra ondskefulla handlingar och kommer också att bättre skydda våra offentliga platser och därigenom vårt sätt att leva.

– Terrorismen har inga gränser, säger Dimitris Avramopoulos, kommissionär med ansvar för migration, inrikes frågor och medborgarskap. Det enda sättet för oss att effektivt bekämpa den är att göra det tillsammans – både inom EU och med våra partner runtom i världen. Ett effektivt utbyte av information som passageraruppgifter är avgörande för allmänhetens säkerhet. Därför rekommenderar vi i dag att rådet bemyndigar förhandlingar om ett reviderat avtal med Kanada, och därför kommer vi att föreslå internationella avtal mellan Europol och viktiga länder. Vi kommer också att fortsätta att arbeta tillsammans med EU-länderna för att i framtiden skapa en europeisk underrättelseenhet.

– Tyvärr kommer vi aldrig helt att bli av med risken för terrorism, men vi fortsätter att krympa terroristernas utrymme att förbereda och utföra sina brott, säger Julian King, kommissionär med ansvar för säkerhetsunionen. Vartefter som terroristerna ändrar sin taktik utökar vi vårt stöd till EU-länderna för att bemöta dessa hot genom att skydda offentliga platser där människor samlas och samtidigt skära av terroristernas tillgång till farliga bombtillverkningsmaterial och finansieringskällor.

Skydda offentliga platser

Eftersom terroristerna allt oftare riktar in sig på offentliga och folktäta platser, vilket framgår av den senaste tidens attacker i Barcelona, London, Manchester och Stockholm, lägger kommissionen i dag fram en handlingsplan för att hjälpa EU-länderna att skydda och minska sårbarheten för offentliga platser. Till åtgärderna hör bland annat följande:

  • Ökat ekonomiskt stöd: Kommissionen tillhandahåller idag 18,5 miljoner euro från fonden för inre säkerhet för att stödja projekt som förbättrar skyddet av offentliga platser i flera länder. Under 2018 kommer ytterligare 100 miljoner euro från Innovativa åtgärder i städerna att hjälpa städer att investera i säkerhetslösningar.
  • Riktlinjer: Under det kommande året kommer kommissionen att utfärda nya riktlinjer för att hjälpa EU-länderna att komma till rätta med en rad olika frågor som rör skyddet av offentliga platser och ökad medvetenhet bland allmänheten. I riktlinjerna kommer det att ingå tekniska lösningar med inbyggt säkerhetsskydd för att göra offentliga platser säkrare och samtidigt bevara dem öppna och offentliga.
  • Utbyte av bästa praxis: Kommissionen kommer att inrätta ett forum för aktörer och ett nätverk för allvarliga säkerhetslägen i november för att tillhandahålla en plattform för gemensam utbildning och gemensamma övningar och på så sätt förbättra beredskapen inför attacker.
  • Förbättrat samarbete mellan lokala aktörer och den privata sektorn: Kommissionen kommer att inrätta ett forum för aktörer för att uppmuntra offentlig-privata partnerskap för säkerhet och samarbeta med privata aktörer som shoppingcentrum, konsertarrangörer, idrottsarenor och biluthyrningsföretag. De lokala och regionala myndigheternas medverkan kommer att stärkas genom ett högnivåmöte om bästa praxis för skydd av offentliga platser.

Sannolikheten för attacker som involverar kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen är visserligen liten, men kommissionen lägger i dag även fram en handlingsplan för att öka EU:s beredskap, motståndsförmåga och samordning kring sådana attacker. Till de åtgärder mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen som föreslås i dag hör inrättandet av ett säkerhetsnätverk på EU-nivå och ett kunskapscentrum inom det europeiska centrumet mot terrorism vid Europol.

Ta ifrån terroristerna möjligheten att agera

Att ta ifrån terroristerna deras möjligheter att utföra terroristhandlingar är avgörande för att förhindra att ytterligare attacker äger rum. Kommissionen lägger i dag fram ytterligare kortfristiga åtgärder för att göra följande:

  • Begränsa tillgången till ämnen som används för att tillverka hemmagjorda sprängämnen: Kommissionen lägger i dag fram en rekommendation med omedelbara åtgärder för att förebygga terroristers missbruk av sådana ämnen. Kommissionen utvidgar också sin översyn av förordningen om sprängämnesprekursorer med en utvärdering som kommer att följas av en konsekvensbedömning under första halvan av 2018.
  • Stödja brottsbekämpande och rättsliga myndigheter när de stöter på kryptering i brottsutredningar utan att försvaga kryptering rent allmänt eller påverka ett stort eller godtyckligt antal människor: Kommissionen föreslår i dag tekniska stödåtgärder, en ny verktygslåda med teknik och utbildning och ett nytt nätverk av sakkunniga.
  • Ta itu med finansieringen av terrorism: Kommissionen kommer att undersöka hindren för tillgång till uppgifter om finansiella transaktioner i andra EU-länder, och möjliga EU-åtgärder för att underlätta och påskynda sådan tillgång.

Stärka EU:s yttre åtgärder i kampen mot terrorism

Kommissionen föreslår i dag också att man stärker EU:s yttre åtgärder och samarbetet med länder utanför EU i kampen mot terrorism och annan allvarlig gränsöverskridande brottslighet genom att göra följande:

  • Rekommendera rådet att bemyndiga inledandet av förhandlingar om ett reviderat avtal om passageraruppgifter med Kanada, i enlighet med alla de krav som fastställdes av domstolen i ett yttrande den 26 juli.
  • Förbättra Europols samarbete med länder utanför EU genom att före årets slut lägga fram rekommendationer till rådet att bemyndiga inledandet av förhandlingar om avtal mellan EU och Algeriet, Egypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marocko, Tunisien och Turkiet om överföring av personuppgifter mellan Europol och dessa länder för att förhindra och bekämpa terrorism och allvarlig brottslighet.

I den elfte rapporten om säkerhetsunionen anges också nästa steg i kampen mot radikalisering online och offline. Utöver dessa praktiska kortsiktiga åtgärder som ska vidtas under de kommande sexton månaderna arbetar kommissionen med en framtida europeisk underrättelseenhet, som ordförande Jean-Claude Juncker tillkännagav som en del av sin vision för EU senast 2025.

Bakgrund

Säkerheten har varit en politisk prioritering sedan början av kommissionens mandatperiod, alltifrån ordförande Jean-Claude Junckers politiska riktlinjer i juli 2014 till det senaste talet om tillståndet i unionen den 13 september 2017.

Den europeiska säkerhetsagendan styr kommissionens insatser på detta område, och redogör för de viktigaste åtgärderna för att garantera effektiva EU-insatser mot terrorism och säkerhetshot, bland annat genom att bekämpa radikalisering, förbättra cybersäkerheten, stoppa finansieringen av terrorism och förbättra informationsutbytet. Sedan agendan antogs har betydande framsteg gjorts med dess genomförande vilket har banat vägen för en effektiv och verklig säkerhetsunion. Dessa framsteg beskrivs i kommissionens rapporter som offentliggörs regelbundet.

Mer information

Q&A

Faktablad: Skydda offentliga platser

Faktablad: Säkerhetsunionen – ett Europa som skyddar

Faktablad: Säkerhetsunionen – lägesrapport oktober 2017

Elfte rapporten om framsteg i riktning mot en effektiv och verklig säkerhetsunion

Handlingsplan för att förbättra skyddet av offentliga platser

Handlingsplan för att stärka beredskapen mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära säkerhetsrisker

Kommissionens rekommendation om sprängämnesprekursorer

Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

 Bilaga

Förslag till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av tilläggsprotokollet till Europarådets konvention om förebyggande av terrorism

 Bilaga

IP/17/3947

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar