Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Varnostna unija: Evropska komisija predstavlja nove ukrepe za boljšo zaščito državljanov EU

Bruselj, 18. oktobra 2017

.

Kot je predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker napovedal v svojem govoru o stanju v Uniji 2017, Komisija danes poleg svojega enajstega poročila o varnostni uniji predstavlja niz operativnih in praktičnih ukrepov za boljšo zaščito državljanov EU pred terorističnimi grožnjami ter za oblikovanje Evrope, ki varuje. Ukrepi so namenjeni odpravi ranljivosti, ki so postale očitne ob nedavnih napadih. Državam članicam bodo v podporo pri zaščiti javnih prostorov, pripomogli pa bodo tudi k preprečevanju dostopa do sredstev za izvajanje terorističnih dejanj. Komisija poleg tega predlaga dodatno okrepitev zunanjega delovanja EU na področju boja proti terorizmu, tudi v okviru Europola, in priporoča, da EU začne pogajanja o spremenjenem sporazumu o evidenci podatkov o potnikih s Kanado.

Prvi podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je povedal: „Evropa se nikoli ne bo predala teroristom, ki napadajo našo varnost in naše svoboščine. Evropejci od nacionalnih vlad in EU zahtevajo, naj se odločno spopadejo s temi tveganji. Danes razglašeni novi ukrepi bodo državam članicam pomagali pri preprečevanju dostopa teroristov do sredstev za izvajanje nasilnih dejanj in boljšem varovanju naših javnih prostorov ter s tem našega načina življenja.“

Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopulos je dejal: „Terorizem ne pozna meja. Proti njemu se bomo lahko uspešno borili le, če bomo to počeli skupaj – tako znotraj EU kot z našimi partnerji na svetovni ravni. Učinkovita izmenjava informacij, kot v primeru evidenc podatkov o potnikih, je bistvena za varnost naših državljanov, zato danes priporočamo Svetu, naj odobri pogajanja o spremenjenem sporazumu s Kanado. Prav tako bomo zato predlagali podpis mednarodnih sporazumov med Europolom in ključnimi državami. Še naprej bomo sodelovali z našimi državami članicami pri oblikovanju prihodnje evropske obveščevalne enote.“

Komisar za varnostno unijo Julian King je povedal: „Žal tveganje za terorizem ne bo nikoli povsem prenehalo, toda nenehoma zmanjšujemo manevrski prostor, ki ga imajo teroristi za pripravljanje in izvajanje svojih zločinov. Medtem ko se teroristične taktike spreminjajo, krepimo podporo državam članicam pri obvladovanju teh groženj. Pomagamo varovati javne prostore, kjer se zbirajo ljudje, hkrati pa teroristom preprečujemo dostop do nevarnih materialov za izdelavo bomb in do virov financiranja.“

Varovanje javnih prostorov

Ker se teroristi vse bolj osredotočajo na javne in živahne prostore, kot kažejo nedavni napadi v Barceloni, Londonu, Manchestru in Stockholmu, je Komisija danes predstavila akcijski načrt za okrepitev podpore državam članicam pri njihovih prizadevanjih za zaščito in zmanjšanje ranljivosti javnih prostorov. Ukrepi vključujejo:

  • višjo finančno podporo: Komisija je danes zagotovila 18,5 milijona evrov iz Sklada za notranjo varnost v podporo nadnacionalnim projektom za izboljšanje varovanja javnih prostorov. Leta 2018 bo za podporo mest, ki vlagajo v varnostne rešitve, v okviru pobude „Inovativni ukrepi v mestih“ namenjenih dodatnih 100 milijonov evrov;
  • smernice: V naslednjem letu bo Komisija objavila nove smernice, da bi državam članicam pomagala pri reševanju številnih vprašanj, povezanih z varovanjem javnih prostorov in ozaveščanjem javnosti. Smernice bodo vključevale tehnične rešitve „varnosti v zasnovi“, da bodo javni prostori varnejši, hkrati pa bo ohranjena njihova odprta in javna narava;
  • izmenjavo dobrih praks: Komisija bo vzpostavila forum za uporabnike, novembra pa ustanovila varnostno mrežo za visoko tveganje, da bi dala na voljo platformo za skupno usposabljanje in skupne vaje za izboljšanje pripravljenosti na napade;
  • izboljšanje sodelovanja med lokalnimi akterji in zasebnim sektorjem: Komisija bo ustanovila forum za upravljavce, da bi spodbudila javno-zasebna partnerstva in sodelovanje z zasebnimi upravljavci, kot so nakupovalna središča, organizatorji koncertov, športna prizorišča in podjetja za najem vozil. Vključevanje lokalnih in regionalnih organov se bo izboljšalo s posebnim srečanjem na visoki ravni o najboljših praksah za varovanje javnih prostorov.

Čeprav je verjetnost tovrstnih napadov nizka, Komisija danes predlaga akcijski načrt za okrepitev pripravljenosti, odpornosti in usklajevanja na ravni EU proti napadom z uporabo kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih snovi. Danes predlagani ukrepi vključujejo vzpostavitev varnostne mreže EU in vozlišča znanja na področju kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih snovi v okviru Evropskega centra za boj proti terorizmu (ECTC) pri Europolu.

Preprečevanje dostopa do sredstev za izvajanje terorističnih dejanj

Ključnega pomena za preprečevanje nadaljnjih napadov je, da se teroristom prepreči dostop do sredstev za izvajanje terorističnih dejanj. Komisija danes predstavlja dodatne kratkoročne ukrepe za:

  • omejitev dostopa do snovi, ki se uporabljajo za izdelavo doma narejenih eksplozivov: Komisija danes predstavlja priporočilo, v katerem so opisani takojšnji ukrepi za preprečitev zlorabe takšnih snovi s strani teroristov. Komisija prav tako pospešuje pregled uredbe o predhodnih sestavinah za eksplozive, in sicer z evalvacijo, ki ji bo v prvi polovici leta 2018 sledila ocena učinka;
  • podporo organom pregona in pravosodnim organom, kadar v kazenskih preiskavah naletijo na šifrirane podatke, ne da bi bila oslabljena splošna varnost šifriranja ali prizadeta velika oziroma nenamenska skupina ljudi: Komisija danes predlaga ukrepe za tehnično podporo ter nov nabor orodij, tehnik in usposabljanja ter predlaga vzpostavitev mreže točk strokovnega znanja;
  • boj proti financiranju terorizma: Komisija bo proučila ovire za dostop do podatkov o finančnih transakcijah v drugih državah članicah in morebitne ukrepe EU za spodbujanje in pospeševanje takšnega dostopa.

Okrepitev zunanjega delovanja EU na področju boja proti terorizmu

Komisija danes predlaga tudi okrepitev zunanjega delovanja EU ter sodelovanje s tretjimi državami na področju boja proti terorizmu in drugim hudim čezmejnim kaznivim dejanjem, in sicer s:

  • priporočilom Svetu, naj odobri začetek pogajanj o spremenjenem sporazumu o evidenci podatkov o potnikih s Kanado, v skladu z vsemi zahtevami, ki jih je opredelilo Sodišče Evropske unije v svojem mnenju z dne 26. julija;
  • izboljšanjem sodelovanja Europola s tretjimi državami, tako da bo še pred koncem leta predložila priporočila Svetu glede odobritve začetka pogajanj za sporazume med Evropsko unijo in Alžirijo, Egiptom, Izraelom, Jordanijo, Libanonom, Marokom, Tunizijo in Turčijo o prenosu osebnih podatkov med Europolom in temi državami za preprečevanje terorizma in hudih kaznivih dejanj ter boj proti njim.

V enajstem poročilu o varnostni uniji so poleg tega proučeni nadaljnji ukrepi za boj proti radikalizaciji na spletu in drugje. Komisija poleg teh praktičnih ukrepov, ki bi jih bilo treba izvesti v naslednjih šestnajstih mesecih, pripravlja prihodnjo evropsko obveščevalno enoto, ki jo je predsednik Jean-Claude Juncker napovedal v okviru svoje vizije Evropske unije do leta 2025.

Ozadje

Varnost je politična prioriteta že vse od začetka mandata Junckerjeve Komisije – od političnih usmeritev predsednika Junckerja iz julija 2014 do zadnjega govora o stanju v Uniji z dne 13. septembra 2017.

Vodilo za delo Komisije na tem področju je evropska agenda za varnost, ki določa glavne ukrepe za zagotovitev učinkovitega odziva EU na terorizem in varnostne grožnje, kar vključuje boj proti radikalizaciji, povečanje kibernetske varnosti, preprečevanje financiranja terorizma in izboljšanje izmenjave informacij. Od sprejetja agende je bil dosežen znaten napredek pri njenem izvajanju, kar utira pot učinkoviti in pravi varnostni uniji. Ta napredek se odraža v poročilih Komisije, ki se redno objavljajo.

Več informacij

Vprašanja in odgovori

Informativni pregled: Varovanje javnih prostorov

Informativni pregled: Varnostna unija – Evropa, ki varuje

Informativni pregled: Varnostna unija – stanje oktobra 2017

Enajsto poročilo o napredku pri vzpostavljanju učinkovite in prave varnostne unije

Akcijski načrt za izboljšanje varovanja javnih prostorov

Akcijski načrt za boljšo pripravljenost v primeru kemičnih, bioloških, radioloških in jedrskih varnostnih tveganj

Priporočilo Komisije o predhodnih sestavinah za eksplozive

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju terorizma v imenu EU

 Priloga

Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Dodatnega protokola h Konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju terorizma v imenu EU

 Priloga

IP/17/3947

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar