Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia - Tlačová správa

Bezpečnostná únia: Nové opatrenia Komisie na lepšiu ochranu občanov EÚ

Brusel 18. október 2017

.

V súlade so správou predsedu Junckera o stave Únie v roku 2017 dnes Komisia predstavuje 11. správu o pokroku smerom k dosiahnutiu bezpečnostnej únie a súbor prevádzkových a praktických opatrení s cieľom lepšie chrániť občanov Únie pred teroristickými hrozbami a vytvoriť Európu, ktorá chráni. Opatrenia sú zamerané na riešenie nedostatkov, ktoré odhalili nedávne útoky. Členské štáty tak získajú väčšiu podporu pri zabezpečení verejných priestorov. Zároveň je ich cieľom znemožniť teroristom prístup k prostriedkom na ich činnosť.Komisia takisto navrhuje ešte viac posilniť vonkajšiu činnosť EÚ v oblasti boja proti terorizmu, a to aj zapojením Europolu, a odporúča otvoriť rokovania EÚ s Kanadou o revidovanej dohode o osobných záznamoch o cestujúcich.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: „Nikdy sa nepodrobíme teroristom, ktorí útočia na našu bezpečnosť a naše slobody. Európania chcú, aby sa národné vlády a EÚ postavili k riešeniu týchto rizík s pevným odhodlaním. Nové opatrenia, ktoré sme dnes predstavili, pomôžu členským štátom, aby teroristov odstrihli od prostriedkov, ktoré používajú na svoje ohavné činy, a pomôžu takisto lepšie chrániť naše verejné priestranstvá a tým pádom naše spôsoby života.“

Komisár pre migráciu, vnútorné záležitosti a občianstvo Dimitris Avramopoulos vyhlásil: „Terorizmus nepozná hranice. Účinne proti nemu bojovať môžeme len vtedy, ak spojíme svoje sily – tak v rámci EÚ, ako aj s našimi partnermi na celom svete. Efektívna výmena informácií, ako sú osobné záznamy o cestujúcich, má zásadný význam pre bezpečnosť našich občanov. Preto sme dnes odporučili Rade, aby schválila rokovania o revidovanej dohode s Kanadou a takisto navrhujeme uzatvorenie medzinárodných dohôd medzi Europolom a kľúčovými krajinami. Naďalej budeme spolupracovať s členskými štátmi na vytvorení budúcej európskej spravodajskej jednotky.“

Julian King, komisár pre bezpečnostnú úniu, doplnil: „Dosiahnuť nulové riziko terorizmu, žiaľ, nie je možné. Naďalej však pracujeme na tom, aby sme teroristom neposkytli priestor na prípravu a realizáciu ich zločinov. Tak, ako sa mení ich taktika, zintenzívňuje sa aj naša podpora členským štátom pri reakcii na tieto hrozby. Pomáhame chrániť verejné priestory, kde sa zhromažďujú ľudia a zároveň znemožňujeme prístup teroristov k nebezpečným materiálom na výrobu bômb a zdrojom financovania.“

Ochrana verejných priestranstiev

Nedávne útoky v Barcelone, Londýne, Manchestri a Štokholme sú dôkazom, že teroristi sa čoraz viac zameriavajú na verejné a preplnené priestranstvá. Komisia dnes v tejto súvislosti predkladá akčný plán na zintenzívnenie podpory členských štátov v ich úsilí chrániť a znížiť zraniteľnosť verejných priestorov. Takýmito opatreniami môžu byť:

  • Zvýšená finančná podpora: Komisia dnes vyčlenila 18,5 milióna EUR z Fondu pre vnútornú bezpečnosť na podporu nadnárodných projektov, ktoré zlepšujú ochranu verejných priestranstiev. V roku 2018 budú môcť mestá využiť ďalších 100 miliónov EUR z mestských inovačných opatrení na investovanie do bezpečnostných riešení.
  • Zoznam usmernení: Komisia v priebehu budúceho roka vydá nové usmernenia s cieľom pomôcť členským štátom riešiť široké spektrum otázok zameraných na ochranu verejných priestorov a zlepšenie povedomia verejnosti. Usmernenia budú obsahovať technické riešenia zohľadňujúce bezpečnostné prvky už pri navrhovaní verejných priestranstiev, aby sa zvýšila ich bezpečnosť pri súčasnom zachovaní ich otvoreného a verejného charakteru.
  • Výmena osvedčených postupov: Komisia v novembri zriadi fórum odborníkov a vytvorí bezpečnostnú sieť na ochranu vysokorizikových verejných priestorov, ktorá bude slúžiť ako platforma na spoločnú odbornú prípravu a spoločné cvičenia s cieľom zlepšiť pripravenosť proti útokom.
  • Zlepšenie spolupráce medzi miestnymi aktérmi a súkromným sektorom: Komisia zriadi fórum prevádzkovateľov na podporu verejno-súkromných partnerstiev a nadviazanie spolupráce so súkromnými prevádzkovateľmi, ako sú nákupné strediská, organizátori koncertov, športové arény a požičovne áut. Zapojenie miestnych a regionálnych orgánov sa posilní vďaka osobitnému stretnutiu na vysokej úrovni o osvedčených postupoch na ochranu verejných priestranstiev.

Komisia dnes takisto navrhuje akčný plán na zvýšenie pripravenosti, odolnosti a koordinácie na úrovni EÚ proti útokom s použitím chemických, biologických, rádiologických a jadrových látok napriek tomu, že pravdepodobnosť takýchto útokov je nízka. Dnes navrhnuté opatrenia zahŕňajú vytvorenie siete EÚ a znalostného centra v oblasti chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej bezpečnosti v Európskom centre pre boj proti terorizmu (ECTC) v rámci Europolu.

Zamedzenie prístupu k prostriedkom

Znemožniť teroristom prístup k prostriedkom na páchanie teroristických činov je kľúčovým opatrením na to, aby sa zabránilo ďalším útokom. Komisia dnes predkladá ďalšie krátkodobé opatrenia s cieľom:

  • Obmedziť prístup k látkam používaným na domácu výrobu výbušnín: Komisia dnes predstavuje odporúčanie, v ktorom stanovuje bezprostredné kroky na prevenciu zneužívania takýchto látok teroristami. Komisia takisto zintenzívnila prácu na preskúmaní nariadenia o prekurzoroch výbušnín a vypracovala jeho hodnotenie, po ktorom v prvej polovici roku 2018 vypracuje posúdenie vplyvu.
  • Podporiť orgány presadzovania práva a justičné orgány pri spracovávaní zašifrovaných údajov v rámci vyšetrovania trestných činov bez toho, aby bolo oslabené šifrovanie na všeobecnejšej úrovni alebo aby to malo vplyv na veľké alebo nediferencované množstvo ľudí: Komisia dnes navrhuje opatrenia technickej podpory, nový súbor techník a odbornú prípravu a navrhuje vytvoriť sieť centier odborných znalostí.
  • Bojovať proti financovaniu terorizmu: Komisia bude skúmať prekážky prístupu k údajom o finančných transakciách v iných členských štátoch, ako aj možné opatrenia EÚ na uľahčenie a urýchlenie takéhoto prístupu.

Posilnenie vonkajšej činnosti EÚ v oblasti boja proti terorizmu

Rovnako dnes Komisia navrhuje posilnenie vonkajšej činnosti EÚ a spolupráce s tretími krajinami v oblasti boja proti terorizmu a inej závažnej nadnárodnej trestnej činnosti. V tejto súvislosti:

  • Odporučí Rade, aby schválila začatie rokovaní o revidovanej dohode s Kanadou o osobných záznamoch o cestujúcich v súlade so všetkými požiadavkami stanovenými Súdnym dvorom Európskej únie v jeho stanovisku z 26. júla.
  • Posilní spoluprácu Europolu s tretími krajinami, konkrétne tak, že do konca roka predloží Rade odporúčania, aby schválila otvorenie rokovaní o dohodách medzi EÚ a Alžírskom, Egyptom, Izraelom, Jordánskom, Libanonom, Marokom, Tuniskom a Tureckom v oblasti prenosu osobných údajov medzi Europolom a týmito krajinami s cieľom posilniť prevenciu a boj proti terorizmu a závažnej trestnej činnosti.

V jedenástej správe o pokroku smerom k dosiahnutiu bezpečnostnej únie sa takisto skúmajú ďalšie kroky v oblasti boja proti radikalizácii na internete a v teréne. Komisia okrem týchto praktických krátkodobých opatrení, naplánovaných na nasledujúcich 16 mesiacov, pracuje aj na budúcej európskej spravodajskej jednotke, ako to uviedol predseda Juncker vo svojej vízii Európskej únie do roku 2025.

Súvislosti

Bezpečnosť je politickou prioritou už od samého začiatku funkčného obdobia Junckerovej Komisie – počnúc politickými usmerneniami predsedu Junckera z júla 2014 až po najnovšiu správu o stave Únie z 13. septembra 2017.

Činnosť Komisie v tejto oblasti sa riadi Európskym programom v oblasti bezpečnosti, v ktorom sa stanovujú hlavné opatrenia na zabezpečenie účinnej reakcie EÚ na terorizmus a bezpečnostné hrozby. Medzi takéto opatrenia patrí boj proti radikalizácii, zvýšenie kybernetickej bezpečnosti, blokovanie zdrojov financovania terorizmu, ako aj lepšia výmena informácií. Od prijatia tohto programu sa dosiahol značný pokrok pri jeho plnení, čo vytvára predpoklady pre vytvorenie účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie. Komisia tento pokrok mapuje v pravidelne zverejňovaných správach.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede

Prehľad: Ochrana verejných priestranstiev

Prehľad: Bezpečnostná únia – Európa, ktorá chráni

Prehľad: Bezpečnostná únia – aktuálny stav v októbri 2017

Jedenásta správa o pokroku smerom k dosiahnutiu účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie

Akčný plán na zlepšenie ochrany verejných priestranstiev

Akčný plán na zlepšenie pripravenosti na chemické, biologické, rádiologické a jadrové riziká

Odporúčanie Komisie týkajúce sa prekurzorov výbušnín

Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohovoru Rady Európy v mene EÚ o predchádzaní terorizmu

 Príloha

Návrh rozhodnutia Rady o podpísaní Dodatkového protokolu v mene EÚ, ktorým sa dopĺňa Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu

 Príloha

IP/17/3947

Kontaktné osoby pre médiá:

Pre verejnosť: Europe Direct telefonicky na čísle 00 800 67 89 10 11 alebo e-mailom


Side Bar