Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Drošības savienība: Komisija nāk klajā ar jauniem pasākumiem labākai ES pilsoņu aizsardzībai

Briselē, 2017. gada 18. oktobrī

.

Kā priekšsēdētājs Junkers bija paziņojis 2017. gada runā par stāvokli Savienībā, Komisija šodien vienlaikus ar 11. ziņojumu par drošības savienību nāk klajā ar operatīviem un praktiskiem pasākumiem, kuru mērķis ir labāk aizsargāt ES pilsoņus pret terorisma draudiem un veidot Eiropu, kas aizsargā. Pasākumu uzdevums ir novērst ievainojamību, kas izgaismojusies nesenajos uzbrukumos, un atbalstīt dalībvalstis sabiedrisku vietu aizsardzībā, un tie palīdz liegt teroristiem piekļuvi līdzekļiem, kuri ļauj tiem darboties. Turklāt Komisija ierosina vēl vairāk stiprināt ES ārējo darbību terorisma apkarošanā, iesaistot arī Eiropolu. Komisija ieteic Eiropas Savienībai sākt sarunas par pārskatītu pasažieru datu reģistra nolīgumu ar Kanādu.

Komisijas priekšsēdētāja pirmais vietnieks Franss Timmermanss norāda: “Mēs neparko nepiekāpsimies teroristiem, kuri uzbrūk mūsu drošībai un brīvībām. Eiropieši pieprasa, lai valstu valdības un ES apņēmīgi novērstu šos riskus. Šodien paziņotie jaunie pasākumi palīdzēs dalībvalstīm liegt teroristiem piekļuvi līdzekļiem, ko tie izmanto, lai pastrādātu savus ļaunos darbus, un labāk aizsargās mūsu sabiedriskās vietas un tādējādi — mūsu dzīvesveidu.”

Migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs Dimitris Avramopuls atzīst: “Terorismam robežas nepastāv. Reāli cīnīties pret to varēsim tikai kopīgiem spēkiem — gan ES iekšienē, gan ar mūsu partneriem globālā mērogā. Efektīva apmaiņa ar tādu informāciju, kāda iekļauta pasažieru datu reģistrā, ir izšķirīgi svarīga mūsu pilsoņu drošībai — tāpēc šodien mēs iesakām Padomei dot atļauju sākt sarunas par pārskatītu nolīgumu ar Kanādu un ierosinām noslēgt starptautiskus nolīgumus starp Eiropolu un nozīmīgākajām valstīm. Mēs turpināsim sadarbību ar dalībvalstīm, lai nākotnē izveidotu Eiropas izlūkošanas vienību.”

Drošības savienības komisārs Džūlians Kings piebilst: “Diemžēl terorisma risks nulles līmenī nav iespējams, bet mēs turpinām slēgt teroristu darbības telpu, kurā tie sagatavo un pastrādā savus noziegumus. Teroristu taktikai mainoties, mēs pastiprinām atbalstu dalībvalstīm, lai tās būtu sagatavotas stāties pretim šiem draudiem: palīdzam aizsargāt sabiedriskas vietas, kurās pulcējas ļaudis, un liedzam teroristiem piekļūt bīstamiem materiāliem, no kā tie izgatavo spridzekļus, un neļaujam piekļūt finansējuma avotiem.”

Sabiedrisku vietu aizsardzība

Kā liecina nesenie uzbrukumi Barselonā, Londonā, Mančestrā un Stokholmā, teroristi aizvien vairāk mēģina uzbrukt ļaužu pilnās sabiedriskās vietās, tāpēc Komisija šodien iepazīstina ar rīcības plānu, kā palielināt atbalstu dalībvalstu centieniem aizsargāt sabiedriskas vietas un mazināt iespējas tām uzbrukt. Pasākumi ir šādi.

  • Palielināts finansiālais atbalsts. Šodien Komisija no Iekšējās drošības fonda paredz piešķirt 18,5 milj. eiro tādu starptautisku projektu atbalstam, kuri uzlabo sabiedrisku vietu aizsardzību. 2018. gadā pilsētas, kas iegulda drošības risinājumos, no iniciatīvas “Inovatīvas pilsētvides darbības” saņems atbalstu vēl 100 milj. eiro vērtībā.
  • Norāžu materiāli. Nākamgad Komisija publicēs jaunus norāžu materiālus, kas palīdzēs dalībvalstīm risināt dažādus ar sabiedrisku vietu aizsardzību saistītus jautājumus un palielināt sabiedrības informētību. Norādēs tiks ietverti tehniski integrētās drošības risinājumi, kas palīdzēs sabiedriskas vietas padarīt drošākas, vienlaikus saglabājot to atvērtību un sabiedrisko raksturu.
  • Apmaiņa ar paraugpraksi. Novembrī Komisija izveidos praktiķu forumu un augsta riska drošības tīklu, kas nodrošinās platformu kopīgām mācībām un kopīgiem treniņiem sagatavotības uzlabošanai pret uzbrukumiem.
  • Sadarbības uzlabošana starp vietējiem dalībniekiem un privāto sektoru. Lai veicinātu publisko un privāto partnerību veidošanos drošības jomā un sadarbotos ar privāto sektoru, piemēram, iepirkšanās centriem, koncertu organizētājiem, sporta arēnām un auto nomas uzņēmumiem, Komisija izveidos dalībnieku forumu. Tiks stiprināta vietējās un reģionālās varas iestāžu iesaiste, rīkojot augsta līmeņa sanāksmi par paraugpraksi sabiedrisku vietu aizsardzībai.

Šodien Komisija ierosina arī rīcības plānu ES sagatavotības, izturētspējas un koordinācijas līmeņa paaugstināšanai pret uzbrukumiem, kuros izmanto ķīmiskas, bioloģiskas, radioloģiskas vielas un kodolvielas (CBRN), lai arī varbūtība, ka notiks šādi uzbrukumi, ir maza. Turklāt šodien ir ierosināts Eiropolā Eiropas Terorisma apkarošanas centrā izveidot ES CBRN drošības tīklu un CBRN zināšanu apmaiņas centru.

Liegums teroristiem piekļūt līdzekļiem, kuri ļauj tiem darboties

Lai novērstu teroristu uzbrukumus nākotnē, ir ārkārtīgi svarīgi atņemt teroristiem līdzekļus, ko tie izmanto terora aktu veikšanai. Šodien Komisija nāk klajā ar īstermiņa papildu pasākumiem, kuru uzdevums ir:

  • ierobežot piekļuvi vielām, ko izmanto improvizētu sprāgstierīču pagatavošanai. Šodien Komisija iepazīstina ar ieteikumu par tūlītēju rīcību, kas novērstu to, ka teroristi ļaunprātīgi izmanto šādas vielas. Komisija intensīvi strādā arī pie tā, lai pārskatītu regulu par sprāgstvielu prekursoriem, vispirms veicot izvērtējumu, kam 2018. gada pirmajā pusē sekos ietekmes novērtējums;
  • atbalstīt tiesībaizsardzības un tiesu iestādes gadījumos, kad kriminālizmeklēšanu ietvaros tās sastopas ar šifrēšanas tehnoloģiju izmantošanu, nevājinot šifrēšanu ikdienas līmenī un neietekmējot lielu skaitu cilvēku vai nekritiski izvēlētas cilvēku grupas. Šodien Komisija ierosina tehniska atbalsta pasākumus, jaunu instrumentu kopumu un apmācības un ierosina izveidot zinātības punktu tīklu;
  • vērsties pret teroristu finansēšanu. Komisija aplūkos šķēršļus, kas liedz piekļūt finanšu darījumu datiem citās dalībvalstīs, un pievērsīsies iespējamiem ES pasākumiem šādas piekļuves atvieglošanai un paātrināšanai.

ES ārējās darbības stiprināšana terorisma apkarošanā

Vēl Komisija šodien ierosina stiprināt ES ārējo darbību un sadarbību ar trešām valstīm terorisma un citu starptautisku noziegumu apkarošanā:

  • iesakot Padomei dot atļauju sākt sarunas par pārskatītu nolīgumu ar Kanādu par pasažieru datu reģistru atbilstoši visām prasībām, kuras noteikusi Eiropas Savienības Tiesa 26. jūlija atzinumā;
  • veicinot Eiropola sadarbību ar trešām valstīm un līdz gada beigām iesniedzot ieteikumus Padomei dot atļauju sākt sarunas par nolīgumiem starp ES un Alžīriju, Ēģipti, Izraēlu, Jordāniju, Libānu, Maroku, Tunisiju un Turciju par personas datu apmaiņu starp Eiropolu un minētajām valstīm ar mērķi novērst un apkarot terorismu un smagus noziegumus.

Arī 11. ziņojums par drošības savienību aplūko nākamo rīcību, kas vēršama pret radikalizāciju tiešsaistē un bezsaistē. Papildus šiem praktiskajiem īstermiņa pasākumiem, kas tiks veikti nākamo 16 mēnešu laikā, Komisija strādā pie tā, lai nākotnē izveidotu Eiropas izlūkošanas vienību, kā Komisijas priekšsēdētājs Junkers paziņoja, izklāstot savu redzējumu par Eiropas Savienību laikposmā līdz 2025. gadam.

Konteksts

Drošība ir bijusi politiska prioritāte kopš Junkera vadītās Komisijas pilnvaru sākuma gan priekšsēdētāja Junkera 2014. gada jūlija politikas pamatnostādnēs, gan jaunākajā 2017. gada 13. septembra runā par stāvokli Savienībā.

Komisijas darbs šajā jomā pamatojas uz Eiropas Drošības programmu, kurā noteiktas galvenās darbības, kas veicamas, lai panāktu, ka ES iedarbīgi reaģē uz terorismu un drošības apdraudējumiem, tostarp apkaro radikalizāciju, sekmē kiberdrošību, aptur teroristu finansēšanu, kā arī uzlabo informācijas apmaiņu. Kopš programmas pieņemšanas ir gūts ievērojams progress tās īstenošanā, bruģējot ceļu uz efektīvu un patiesu drošības savienību. Šo progresu atspoguļo Komisijas regulāri publicētie ziņojumi.

Papildu informācija

J&A

Faktu lapa. Sabiedrisku vietu aizsardzība

Faktu lapa. Drošības savienība: Eiropa, kas aizsargā

Faktu lapa. Drošības savienība: stāvoklis 2017. gada oktobrī

Vienpadsmitais progresa ziņojums virzībā uz efektīvu un patiesu drošības savienību

Rīcības plāns sabiedrisku vietu aizsardzības uzlabošanai

Rīcības plāns, ar ko uzlabo sagatavotību pret ķīmiskiem, bioloģiskiem un radioloģiskiem drošības un kodoldrošības riskiem

Komisijas ieteikums par sprāgstvielu prekursoriem

Priekšlikums Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Eiropas Padomes Konvenciju par terorisma novēršanu

 Pielikums

Priekšlikums Padomes Lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu

 Pielikums

IP/17/3947

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar