Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Saugumo sąjunga. Komisija pristato naujas geresnės ES piliečių apsaugos priemones

Briuselis, 2017 m. spalio 18 d.

.

Šiandien Komisija pristato 11-ąją saugumo sąjungos ataskaitą ir Pirmininko J.-C. Junckerio 2017 m. pranešime apie Sąjungos padėtį paskelbtas operatyvines ir praktines priemones, kuriomis ES piliečiai bus geriau apsaugoti nuo terorizmo grėsmių ir kuriama sauganti Europa. Jomis siekiama spręsti per pastaruosius išpuolius išryškėjusias pažeidžiamumo problemas, be to, šios priemonės padės valstybėms narėms apsaugoti savo viešąsias erdves ir iš teroristų atimti veikimo galimybes.Komisija taip pat siūlo toliau sustiprinti ES išorės veiksmus kovos su terorizmu srityje, be kita ko, per Europolą, ir rekomenduoja ES pradėti derybas su Kanada dėl peržiūrėto keleivio duomenų įrašo susitarimo.

Pirmasis Komisijos pirmininko pavaduotojas Fransas Timmermansas kalbėjo: „Mes niekada nepasiduosime teroristams, kurie kėsinasi į mūsų saugumą ir mūsų laisves. Europiečiams reikia, kad nacionalinės vyriausybės ir ES ryžtingai kovotų su šiais pavojais. Šiandien paskelbti nauji veiksmai padės valstybėms narėms iš teroristų atimti galimybes įvykdyti savo žiaurius išpuolius ir geriau apsaugos mūsų viešąsias erdves ir kartu mūsų gyvenimo būdą.“

Už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingas Europos Komisijos narys Dimitris Avramopoulos teigė: „Terorizmas nepaiso sienų. Su juo veiksmingai kovosime tik veikdami kartu – tiek ES viduje, tiek su pasauliniais partneriais. Veiksmingas keitimasis informacija, kaip antai keleivio duomenų įrašais, yra būtinas siekiant užtikrinti mūsų piliečių saugumą. Todėl šiandien rekomenduojame Tarybai suteikti įgaliojimus derėtis dėl peržiūrėto susitarimo su Kanada ir siūlysime sudaryti tarptautinius Europolo ir svarbių šalių susitarimus. Be to, toliau dirbsime kartu su valstybėmis narėmis, kad ateityje sukurtume Europos žvalgybos padalinį.“

Už saugumo sąjungą atsakingas Komisijos narys Julianas Kingas sakė: „Deja, terorizmo rizikos visiškai panaikinti neįmanoma, bet mes toliau mažiname teroristų galimybes pasirengti nusikaltimams ir juos įvykdyti. Teroristų taktika kinta, todėl stipriname savo paramą valstybėms narėms, kad jos sugebėtų įveikti tokias grėsmes: padėsime apsaugoti viešąsias erdves, kur renkasi daug žmonių, užkirsime kelią teroristams įsigyti pavojingų medžiagų, naudojamų bomboms gaminti, ir atkirsime juos nuo finansavimo šaltinių.“

Viešųjų erdvių apsauga

Kaip matyti iš pastarųjų išpuolių Barselonoje, Londone, Mančesteryje ir Stokholme, teroristai vis dažniau juos rengia viešose ir masinio susibūrimo vietose, todėl Komisija šiandien pristato veiksmų planą, kuriuo sustiprinama parama valstybių narių pastangoms apsaugoti viešąsias erdves ir sumažinti jų pažeidžiamumą. Minėtinos šios priemonės:

  • Didesnė finansinė parama. Šiandien Komisija iš Vidaus saugumo fondo skiria 18,5 mln. EUR, kad paremtų tarpvalstybinius projektus, kuriais didinama viešųjų erdvių apsauga. 2018 m. dar 100 mln. EUR bus skirta iš iniciatyvos „Inovatyvūs miestų sprendimai“ biudžeto – taip bus suteikta parama į saugumo sprendimus investuojantiems miestams.
  • Gairės. Per ateinančius metus Komisija pateiks naujas gaires, kurios padės valstybėms narėms spręsti įvairius su viešųjų erdvių apsauga susijusius klausimus ir padidins visuomenės informuotumą. Į gaires bus įtraukti techniniai integruotojo saugumo sprendimai, kuriais viešosios erdvės geriau apsaugomos ir kartu išlaikomas jų atvirumas ir viešumas.
  • Keitimasis geriausia patirtimi. Komisija lapkričio mėn. sukurs Specialistų forumą ir Didelės rizikos viešųjų erdvių saugumo tinklą, kad suteiktų platformą bendriems mokymams ir jungtinėms pratyboms, siekdama pagerinti pasirengimą išpuoliams.
  • Geresnis vietos subjektų ir privačiojo sektoriaus bendradarbiavimas. Komisija sukurs Veiklos vykdytojų forumą, kad paskatintų viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę saugumo srityje ir užmegztų ryšius su tokiais privačiais veiklos vykdytojais kaip prekybos centrai, koncertų organizatoriai, sporto arenos ir automobilių nuomos bendrovės. Vietos ir regioninių institucijų dalyvavimas bus sustiprintas rengiant aukšto lygio susitikimus dėl gerosios patirties viešųjų erdvių apsaugos srityje.

Nors išpuolių, kuriuose naudojamos cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolinės (ChBRB) medžiagos, tikimybė maža, šiandien Komisija taip pat siūlo veiksmų planą, kad sustiprintų ES lygmens pasirengimą bei atsparumą tokiems išpuoliams ir veiksmų derinimą. Be kita ko, numatyta sukurti ES ChBRB saugumo tinklą ir Europolo Europos kovos su terorizmu centre įsteigti ChBRB žinių centrą.

Atimti iš teroristų galimybes veikti

Kad būtų užkirstas kelias naujiems išpuoliams, būtina iš teroristų atimti galimybes įvykdyti teroro aktus. Šiandien Komisija pristato papildomas trumpalaikes priemones, kuriomis:

  • apribojama galimybė įsigyti medžiagų, iš kurių gaminami savadarbiai sprogmenys. Šiandien Komisija teikia rekomendaciją, kuria nustatyti skubūs veiksmai užkirsti kelią grėsmei, kad minėtomis medžiagomis pasinaudos teroristai. Komisija taip pat stiprina Reglamento dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų peržiūros veiksmus ir pradeda vertinimą, kurį pabaigus 2018 m. pirmoje pusėje taip pat bus atliktas poveikio vertinimas;
  • teikiama parama teisėsaugos ir teisminėms institucijoms, kai jos tirdamos nusikalstamas veikas susiduria su duomenų šifravimu, nesusilpninant šifravimo platesniu lygmeniu ir nedarant poveikio dideliam ar neatrinktam žmonių skaičiui. Šiandien Komisija siūlo technines pagalbos priemones, naują metodų rinkinį ir mokymus, taip pat siūlo sukurti kompetencijos centrų tinklą.
  • sprendžiama teroristų finansavimo problema. Komisija įvertins prieigos prie finansinių sandorių duomenų kitose valstybėse narėse kliūtis ir apsvarstys galimas ES priemones, kuriomis supaprastinama ir pagreitinama galimybė susipažinti su tokiais duomenimis.

Ryžtingesni ES išorės veiksmai kovos su terorizmu srityje

Šiandien Komisija taip pat siūlo sustiprinti ES išorės veiksmus ir bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis kovos su terorizmu ir kitais sunkiais tarpvalstybiniais nusikaltimais srityje ir ketina

  • rekomenduoti Tarybai suteikti įgaliojimus pradėti derybas dėl peržiūrėto keleivio duomenų įrašo susitarimo su Kanada, laikantis visų Europos Teisingumo Teismo liepos 26 d. nuomonėje nustatytų reikalavimų;
  • sustiprinti Europolo bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis ir tuo tikslu iki metų pabaigos pateikti rekomendacijas Tarybai suteikti įgaliojimus pradėti derybas dėl ES susitarimų su Alžyru, Egiptu, Izraeliu, Jordanija, Libanu, Maroku, Tunisu ir Turkija dėl asmens duomenų perdavimo tarp Europolo ir šių šalių, siekiant užkirsti kelią terorizmui ir sunkiems nusikaltimams ir su tuo kovoti.

Vienuoliktojoje saugumo sąjungos ataskaitoje taip pat apžvelgiami būsimi kovos su radikalizacija internete ir realiame gyvenime veiksmai. Be šių praktinių trumpalaikių priemonių, kurios turi būti vykdomos artimiausius 16 mėnesių, Komisija ėmėsi veiksmų, kad ateityje įsteigtų Europos žvalgybos padalinį, apie kurį Pirmininkas J.-C. Junckeris paskelbė pateikdamas savo viziją, kokia ES galėtų būti 2025 m.

Pagrindiniai faktai

Saugumas yra politinis prioritetas nuo pat J.-C. Junckerio vadovaujamos Komisijos kadencijos pradžios. Apie saugumą kalbėta dar 2014 m. liepos mėn. Pirmininko politinėse gairėse, ši tema gvildenta ir naujausiame 2017 m. rugsėjo 13 d. pranešime apie Sąjungos padėtį.

Šioje srityje Komisija vadovaujasi Europos saugumo darbotvarke, kurioje nurodyti pagrindiniai veiksmingo ES reagavimo į terorizmą ir saugumo grėsmes Europos Sąjungoje veiksmai, įskaitant kovą su radikalizacija, kibernetinio saugumo stiprinimą, teroristų finansavimo sustabdymą, taip pat keitimosi informacija gerinimą. Priėmus šią darbotvarkę, ją įgyvendinant padaryta didelė pažanga, ir tai padeda kurti tikrą veiksmingą saugumo sąjungą. Apie padarytą pažangą Komisija praneša reguliariai skelbiamose ataskaitose.

Daugiau informacijos

Klausimai ir atsakymai

Informacijos suvestinė. Viešųjų erdvių apsauga

Informacijos suvestinė. Saugumo sąjunga. Sauganti Europa

Informacijos suvestinė. Saugumo sąjunga. Padėtis 2017 m. spalio mėn.

Vienuoliktoji pažangos, padarytos kuriant tikrą veiksmingą saugumo sąjungą, ataskaita

Didesnės viešųjų erdvių apsaugos veiksmų planas

Geresnio pasirengimo cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių medžiagų keliamiems saugumo pavojams veiksmų planas

Komisijos rekomendacija dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos sudarymo Europos Sąjungos vardu

 Priedas

Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Tarybos konvencijos dėl terorizmo prevencijos papildomo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu

 Priedas

IP/17/3947

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar