Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Turvallisuusunioni: Komissio esittää uusia toimenpiteitä EU-kansalaisten suojelun tehostamiseksi

Bryssel 18. lokakuuta 2017

.

Kuten komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi unionin tilaa koskevassa vuoden 2017 puheessaan, komissio esittää turvallisuusunionia koskevan 11. raporttinsa ohella operatiivisia käytännön toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on puolustaa EU:n kansalaisia tehokkaammin terrorismin uhkaa vastaan ja luoda Eurooppa, joka suojelee. Tänään esitettävillä toimenpiteillä pyritään korjaamaan hiljattain tehtyjen hyökkäysten paljastamia heikkouksia, tuetaan jäsenvaltioita julkisten tilojen suojelemisessa ja estetään terroristien toimintamahdollisuuksia.Lisäksi komissio ehdottaa terrorismin torjuntaa koskevan EU:n ulkoisen toiminnan vahvistamista, myös Europolin kautta, ja suosittelee, että EU aloittaa neuvottelut Kanadan kanssa tehdyn matkustajarekisteritietoja koskevan sopimuksen tarkistamisesta.

”Emme koskaan anna periksi terroristeille, jotka hyökkäävät turvallisuuttamme ja vapauksiamme vastaan. Eurooppalaiset vaativat, että kansalliset hallitukset ja EU toimivat päättäväisesti näiden riskien torjumiseksi. Tänään julkistetut uudet toimet auttavat jäsenvaltioita viemään terroristeilta keinot toteuttaa julmia tekojaan ja parantavat myös julkisten tilojemme ja sen myötä elintapamme suojelua”, sanoi komission ensimmäinen varapuheenjohtaja Frans Timmermans.

Muuttoliike-, sisä- ja kansalaisasioista vastaava komissaari Dimitris Avramopoulos muistuttaa, että terrorismi ei tunne rajoja. ”Sen tehokas torjuminen onnistuu ainoastaan yhteistyöllä – sekä EU:n sisällä että kumppanien kanssa maailmanlaajuisesti. Kansalaisten turvallisuuden kannalta on olennaista vaihtaa tehokkaasti tietoja, kuten matkustajarekisteritietoja. Sen vuoksi suosittelemme tänään neuvostolle, että se antaa luvan aloittaa neuvottelut tarkistetusta sopimuksesta Kanadan kanssa, ja ehdotamme kansainvälisten sopimusten tekemistä Europolin ja eräiden avainmaiden välillä. Lisäksi jatkamme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa eurooppalaisen tiedusteluyksikön perustamiseksi”, Avromopoulos kertoi.

Turvallisuusunionista vastaavan komissaarin Julian Kingin mukaan terrorismin riskiä ei voida koskaan poistaa kokonaan. ”Voimme kuitenkin edelleen vähentää terroristien mahdollisuuksia valmistella ja toteuttaa rikoksiaan. Koska terroristit muuttavat taktiikoitaan, EU tehostaa tukeaan jäsenvaltioille näihin uhkiin vastaamiseksi: autamme suojelemaan julkisia tiloja, joissa ihmiset kokoontuvat, ja samalla pyrimme katkaisemaan terroristien mahdollisuudet saada vaarallisia, pomminvalmistuksessa tarvittavia materiaaleja ja tukkimaan rahoituslähteet”, King sanoi.

Julkisten tilojen suojaaminen

Terroristien kohteena ovat yhä useammin julkiset tilat ja väkijoukot, kuten äskettäisissä terrori-iskuissa Barcelonassa, Lontoossa, Manchesterissä ja Tukholmassa. Sen vuoksi komissio esittää tänään toimintasuunnitelman, jolla lisätään tukea jäsenvaltioiden toimille julkisten tilojen suojelemiseksi ja niiden haavoittuvuuden vähentämiseksi. Toimintasuunnitelma sisältää seuraavat toimenpiteet:

  • Taloudellisen tuen lisääminen: Komissio kohdentaa tänään sisäisen turvallisuuden rahastosta 18,5 miljoonaa euroa kansainvälisiin hankkeisiin, joilla parannetaan julkisten tilojen suojelua. Lisäksi vuonna 2018 osoitetaan kaupunkialueiden innovatiivisten toimenpiteiden määrärahoista 100 miljoonaa euroa kaupunkien tukemiseen turvallisuusratkaisuihin tehtävissä investoinneissa.
  • Ohjeistus: Komissio antaa tulevan vuoden aikana uusia ohjeita, joilla autetaan jäsenvaltioita erilaisissa julkisten tilojen suojeluun liittyvissä kysymyksissä sekä lisätään yleistä tietoisuutta asiasta. Ohjeisiin sisältyy teknisiä sisäänrakennetun turvallisuuden ratkaisuja, joilla pyritään parantamaan julkisten tilojen turvallisuutta samalla kun säilytetään niiden avoin ja julkinen luonne.
  • Parhaiden toimintatapojen vaihto: Komissio perustaa marraskuussa lainvalvojien foorumin sekä suurriskiverkoston. Niiden puitteissa voidaan järjestää yhteistä koulutusta ja yhteisiä harjoituksia valmiuksien parantamiseksi hyökkäysten varalta.
  • Paikallisten toimijoiden ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön parantaminen: Komissio perustaa yksityissektorin toiminnanharjoittajien foorumin, jonka avulla edistetään julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia ja käynnistetään yhteistyö yksityisten toiminnanharjoittajien, kuten ostoskeskusten, konserttijärjestäjien, urheilutapahtumakeskusten ja autovuokraamojen kanssa. Paikallis- ja alueviranomaisten osallistumista lujitetaan erillisellä korkean tason kokouksella, jossa käsitellään parhaita käytäntöjä julkisten tilojen suojelemiseksi.

Vaikka kemiallisia, biologisia ja radiologisia aineita ja ydinmateriaalia (CBRN-aineet) hyödyntävien hyökkäysten todennäköisyys on vähäinen, komissio ehdottaa tänään myös toimintasuunnitelmaa, jolla lisätään EU-tason valmiutta, selviytymiskykyä ja koordinointia tällaisten hyökkäysten varalta. Toimenpiteisiin kuuluu CBRN-aineiden turvallisuutta käsittelevän EU-verkoston ja CBRN-tietokeskuksen perustaminen Europolin yhteydessä toimivaan Euroopan terrorismintorjuntakeskukseen.

Terroristien toimintakeinojen katkaiseminen

Jotta uudet hyökkäykset voitaisiin estää, on erittäin tärkeää katkaista terroristien mahdollisuudet toteuttaa terroritekoja. Komissio esittää tänään uusia lyhyen aikavälin toimenpiteitä, joilla

  • rajoitetaan omatekoisten räjähteiden valmistamiseen käytettävien aineiden saatavuutta: Komissio esittää tänään suosituksen välittömistä toimenpiteistä, joilla estetään näiden aineiden väärinkäyttö terroristien käsissä. Komissio vauhdittaa myös räjähteiden lähtöaineita koskevan asetuksen uudelleentarkastelua suorittamalla arvioinnin, jonka jälkeen vuoden 2018 alkupuoliskolla toteutetaan vaikutustenarviointi.
  • tuetaan lainvalvonta- ja oikeusviranomaisia niiden kohdatessa salattua materiaalia rikostutkintojen yhteydessä, ilman että heikennetään salausta yleisemmällä tasolla tai vaikutetaan suureen tai tuntemattomaan määrään henkilöitä: Komissio ehdottaa teknisiä tukitoimenpiteitä, uutta tekniikkavalikoimaa ja koulutusta sekä asiantuntijakeskusten verkoston perustamista.
  • torjutaan terrorismin rahoitusta: Komissio aikoo tarkastella esteitä, jotka haittaavat toisissa jäsenvaltioissa olevien rahansiirtotietojen saatavuutta, ja mahdollisia EU:n toimenpiteitä tällaisten tietojen saannin helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.

Terrorismin torjuntaa koskevan EU:n ulkoisen toiminnan lujittaminen

Komissio ehdottaa myös, että EU:n ulkoista toimintaa ja kolmansien maiden kanssa tehtävää yhteistyötä terrorismin ja muun kansainvälisen rikollisuuden torjumiseksi lujitetaan seuraavin tavoin:

  • Neuvostolle suositetaan, että se antaa luvan aloittaa neuvottelut tarkistetun matkustajarekisteritietoja koskevan sopimuksen tekemiseksi Kanadan kanssa. Sopimuksen olisi vastattava kaikkia vaatimuksia, jotka unionin tuomioistuin asetti 26. heinäkuuta antamassaan lausunnossa.
  • Tehostetaan Europolin yhteistyötä kolmansien maiden kanssa esittämällä ennen vuoden loppua suosituksia neuvostolle, jotta se antaisi luvan aloittaa neuvottelut Algerian, Egyptin, Israelin, Jordanian, Libanonin, Marokon, Tunisian ja Turkin sekä EU:n välisistä sopimuksista, jotka koskevat henkilötietojen siirtoa Europolin ja näiden maiden välillä terrorismin ja vakavien rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.

Turvallisuusunionia koskevassa 11. raportissa tarkastellaan myös seuraavaksi toteutettavia toimenpiteitä radikalisoitumisen torjumiseksi verkossa ja verkon ulkopuolella. Nämä lyhyen aikavälin käytännön toimenpiteet on tarkoitus toteuttaa tulevien 16 kuukauden aikana. Sen lisäksi komissio työskentelee luodakseen eurooppalaisen tiedusteluyksikön, jonka puheenjohtaja Juncker totesi olevan osa vuoteen 2025 ulottuvaa visiotaan Euroopan unionista.

Tausta

Turvallisuus on ollut komission poliittinen painopiste Junckerin puheenjohtajakauden alusta asti. Näin oli jo Junckerin heinäkuussa 2014 esittämissä poliittisissa suuntaviivoissa ja niin myös viimeisimmässä unionin tilaa käsittelevässä puheessa 13. syyskuuta 2017.

Euroopan turvallisuusagenda ohjaa komission työtä tällä alalla. Siinä esitetään keskeiset toimet EU:n toiminnan tuloksellisuuden varmistamiseksi terrorismin ja turvallisuusuhkien torjunnassa, johon kuuluvat radikalisoitumisen ehkäiseminen, kyberturvallisuuden tehostaminen, terrorismin rahoituksen katkaiseminen ja tietojenvaihdon parantaminen. Agendan toteuttamisessa on edistytty merkittävästi, ja näin on luotu pohjaa toimivalle ja todelliselle turvallisuusunionille. Tämä kehitys näkyy komission säännöllisesti julkaisemissa raporteissa.

Lisätietoja

Kysymyksiä ja vastauksia

Tietosivu: Julkisten tilojen suojeleminen

Tietosivu: Turvallisuusunioni – Eurooppa, joka suojelee

Tietosivu: Turvallisuusunioni – tilanne lokakuussa 2017

Yhdestoista raportti edistymisestä kohti toimivaa ja todellista turvallisuusunionia

Toimintasuunnitelma julkisten tilojen suojelun parantamiseksi

Toimintasuunnitelma, jolla pyritään parantamaan toimintavalmiutta kemialliseen, biologiseen sekä säteily- ja ydinturvallisuuteen liittyviä riskejä vastaan

Räjähteiden lähtöaineita koskeva komission suositus

Ehdotus neuvoston päätökseksi terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen tekemisestä EU:n puolesta

 Liite

Ehdotus neuvoston päätökseksi terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjan tekemisestä EU:n puolesta

 Liite

IP/17/3947

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar