Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Julgeolekuliit: komisjon tutvustab uusi meetmeid ELi kodanike paremaks kaitsmiseks

Brüssel, 18. oktoober 2017

.

Nagu teatas president Juncker oma 2017. aasta kõnes Euroopa Liidu olukorrast, tutvustab komisjon täna lisaks oma 11. julgeolekuliidu aruandele operatiiv- ja praktilisi meetmeid, mille eesmärk on paremini kaitsta ELi kodanikke terrorismiohu vastu ja luua Euroopa, mis meid hoiab. Nende meetmetega tahetakse kõrvaldada hiljutiste terrorirünnakute paljastatud nõrgad kohad ning aidata liikmesriikidel kaitsta avalikku ruumi ja jätta terroristid ilma tegutsemiseks vajalikest vahenditest.Lisaks sellele teeb komisjon ettepaneku veelgi tugevdada ELi terrorismivastast välistegevust, muu hulgas Europoli kaudu, ning soovitab ELil alustada läbirääkimisi muudetud broneeringuinfo lepingu üle Kanadaga.

Esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Me ei alistu kunagi terroriristidele, kes ründavad meie turvalisust ja vabadust. Eurooplased nõuavad, et riikide valitsused ja EL tegutseksid nende ohtude kõrvaldamisel otsusekindlalt. Täna tutvustatud uued meetmed aitavad liikmesriikidel jätta terroristid ilma vahenditest, mida nad kasutavad oma julmuste toimepanemiseks, ning kaitsevad paremini meie avalikku ruumi ja seega ka meie elulaadi.“

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos lisas: „Terrorism ei tunne piire. Ainult ühiselt tegutsedes suudame sellega edukalt võidelda – nii ELis kui ka koos partneritega kogu maailmas. Tõhus teabevahetus, nagu broneeringuinfo edastamine, on meie kodanike julgeoleku jaoks kesksel kohal. Seetõttu soovitame täna nõukogul anda luba alustada läbirääkimisi muudetud lepingu üle Kanadaga ning teeme ettepaneku sõlmida Europoli ja olulisemate riikide vahel rahvusvahelised lepingud. Samuti jätkame liikmesriikidega koostööd Euroopa luureüksuse loomiseks.“

Julgeolekuliidu volinik Julian King ütles: „Kahjuks ei ole kunagi võimalik terrorismiohtu päriselt kõrvaldada, kuid tegutseme selle nimel, et piirata terroristide võimalusi oma kuritegusid kavandada ja toime panna. Kuna terroristide taktika muutub, suurendame toetust liikmesriikidele, et ohtudega võidelda. Piirates terroristide juurdepääsu pommide tegemiseks kasutatavatele ohtlikele materjalidele ja rahastamisallikatele, aitame kaitsta avalikku ruumi, kus inimesed kogunevad.“

Avaliku ruumi kaitse

Hiljuti Barcelonas, Londonis, Manchesteris ja Stockholmis toimunud rünnakud näitavad, et terroristide sihtmärgiks on avalik ruum, kus on palju rahvast. Komisjon tutvustab täna tegevuskava, mille eesmärk on suurendada toetust liikmesriikide jõupingutustele kaitsta avalikku ruumi ja vähendada selle haavatavust. Meetmed hõlmavad järgmist:

  • Suurem rahaline toetus: komisjon eraldab täna Sisejulgeolekufondist 18,5 miljonit eurot, et toetada rahvusvahelisi projekte, mis aitavad parandada avaliku ruumi kaitset. 2018. aastal eraldatakse linnadega seotud uuenduslike meetmete raames veel 100 miljonit eurot linnade julgeolekulahenduste täiustamiseks.
  • Suunised: järgmisel aastal avaldab komisjon uued suunised, et aidata liikmesriikidel lahendada mitmesuguseid avaliku ruumi kaitse ja üldsuse teadlikkuse parandamisega seotud probleeme. Suunised sisaldavad tehnilisi sisseprojekteeritud turbe lahendusi, et muuta avalik ruum turvalisemaks, säilitades samas selle avatuse ja kõigile ligipääsetavuse.
  • Parimate tavade vahetamine: komisjon kavatseb novembris luua valdkonna praktikute foorumi ja suurte julgeolekuriskide võrgustiku, et pakkuda võimalust korraldada ühiseid koolitusi ja ühisõppusi, mille eesmärk on parandada rünnakuks valmisolekut.
  • Kohalike osalejate ja erasektori koostöö parandamine: komisjon kavatseb luua ettevõtjate foorumi, et julgustada avaliku ja erasektori julgeolekupartnerluste moodustamist ning teha koostööd eraettevõtjatega, nagu ostukeskuste ja spordirajatiste haldajad, kontserdikorraldajad ja autorendifirmad. Kohalike ja piirkondlike asutuste kaasatust suurendatakse, korraldades kõrgetasemelise kohtumise avaliku ruumi kaitse hea tava teemal.

Kuigi keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaainete (CBRN-ainete) rünnaku oht on väike, teeb komisjon täna ka ettepaneku tegevuskava kohta, mille eesmärk on parandada ELi valmisolekut selliseks rünnakuks, sellele vastupanu võimet ja kooskõlastatud tegutsemist rünnaku korral. Täna tutvustatud meetmete hulka kuuluvad ELi CBRNi julgeolekuvõrgustiku ja CBRNi teadmuskeskuse loomine Europoli juures tegutsevas Euroopa terrorismivastase võitluse keskuses.

Terroristide ilmajätmine tegutsemiseks vajalikest vahenditest

Kui tahame tulevasi rünnakuid ära hoida, on terroristide ilmajätmine terroriaktide korraldamiseks vajalikest vahenditest kesksel kohal. Täna tutvustab komisjon lähiajal võetavaid meetmeid, millel on järgmised eesmärgid.

  • Piirata juurdepääsu ainetele, mida saab kasutada isevalmistatavate lõhkeainete tegemiseks: komisjon esitab täna soovituse, millega nähakse ette kohe võetavad meetmed, et ennetada selliste ainete väärkasutust terroristide poolt. Lisaks kiirendab komisjon lõhkeainete lähteaineid käsitleva määruse läbivaatamist, korraldades hindamise, millele järel 2018. aasta esimesel poolel koostatakse mõjuhinnang.
  • Toetada õiguskaitse- ja kohtuasutusi, kui nad puutuvad kriminaaluurimise käigus kokku krüpteeritud materjaliga, ilma et nõrgestataks krüpteeringut üldisemal tasandil või mõjutataks suurt hulka või suvalisi inimesi. Komisjon esitab täna ettepaneku tehniliste toetusmeetmete, uute meetodite kogumi ja koolituste kohta ning teeb ettepaneku luua eksperditeadmiste kontaktpunktide võrgustik.
  • Võidelda terrorismi rahastamisega: komisjon kavatseb uurida takistusi, mis ei võimalda ligipääsu finantstehingute andmetele teistes liikmesriikides, ning võimalikke ELi meetmeid, et seda ligipääsu hõlbustada ja kiirendada.

ELi terrorismivastase välistegevuse edendamine

Samuti teeb komisjon täna ettepaneku tugevdada ELi välistegevust ja kolmandate riikidega tehtavat koostööd võitluses terrorismi ja muude raskete rahvusvaheliste kuritegudega.

  • Komisjon soovitab nõukogul anda luba alustada läbirääkimisi broneeringuinfot käsitleva muudetud lepingu üle Kanadaga. Leping peab järgima kõiki Euroopa Kohtu 26. juuli arvamuses esitatud nõudeid.
  • Tuleb tugevdada Europoli koostööd kolmandate riikidega, esitades enne aasta lõppu nõukogule soovitused anda luba alustada läbirääkimisi ELi ning Alžeeria, Egiptuse, Iisraeli, Jordaania, Liibanoni, Maroko, Tuneesia ja Türgi vahel lepingute üle, mis käsitlevad isikuandmete edastamist Europoli ja nimetatud riikide vahel eesmärgiga ennetada ja tõkestada terrorismi ja raskeid kuritegusid.

11. julgeolekuliidu aruandes käsitletakse ka järgmisi samme internetis ja mujal toimuva radikaliseerumise vastases võitluses. Lisaks neile lähima 16 kuu jooksul võetavatele praktilistele meetmetele töötab komisjon tulevase Euroopa luureüksuse loomise nimel, millest teatas president Juncker oma visioonis Euroopa Liidust aastani 2025.

Taust

Julgeolek on olnud poliitiline prioriteet Junckeri komisjoni ametiaja algusest peale – alates president Junckeri poliitilistest suunistest (juuli 2014) kuni viimase, 13. septembril 2017 peetud kõneni olukorrast Euroopa Liidus.

Komisjoni tööd selles valdkonnas suunab Euroopa julgeoleku tegevuskava, milles on ette nähtud peamised meetmed, millega tagada ELi tulemuslik reageerimine terrorismile ja julgeolekuohtudele, sealhulgas võidelda radikaliseerumise vastu, tõhustada küberturvalisust, peatada terroristide rahastamine ja parandada teabevahetust. Pärast tegevuskava vastuvõtmist on selle rakendamisel saavutatud märkimisväärset edu ning liigutud tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas. Neid edusamme kajastatakse regulaarselt avaldatavates komisjoni aruannetes.

Lisateave

Küsimused ja vastused

Teabeleht: Avaliku ruumi kaitse

Teabeleht: Julgeolekuliit – Euroopa, mis kaitseb

Teabeleht: Julgeolekuliit – ülevaade olukorrast 2017. aasta oktoobris

11. eduaruanne tulemusliku ja tegeliku julgeolekuliidu suunas liikumise kohta

Avaliku ruumi kaitse tegevuskava

Tegevuskava valmisoleku parandamiseks keemiliste, bioloogiliste, radioloogiliste ja tuumaohtude korral

Komisjoni soovitus lõhkeainete lähteainete kohta

Ettepanek: nõukogu otsus terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

 Lisa

Ettepanek: nõukogu otsus terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni täiendava lisaprotokolli Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

 Lisa

IP/17/3947

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar