Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Sikkerhedsunionen: Kommissionen vil beskytte EU's borgere bedre

Bruxelles, den 18. oktober 2017

.

Kommissionen fremlægger i dag sammen med sin ellevte rapport om sikkerhedsunionen en række operationelle og praktiske foranstaltninger, der skal forsvare EU's borgere bedre mod terrortrusler og sikre et Europa, der beskytter, som omtalt af kommissionsformand Jean-Claude Juncker i sin tale om Unionens tilstand 2017. Foranstaltningerne skal afhjælpe nogle af de svagheder, der er blevet afdækket ved de seneste angreb, og hjælpe medlemsstaterne med at beskytte det offentlige rum samt medvirke til at fratage terroristerne deres muligheder for at handle.Kommissionen foreslår også at styrke EU's foranstaltninger udadtil vedrørende terrorbekæmpelse – bl.a. gennem Europol – og anbefaler, at EU indleder forhandlinger om en revideret passagerlisteaftale med Canada.

Kommissionens førstenæstformand Frans Timmermans udtaler: "Vi vil aldrig give os over for terrorister, der angriber vores sikkerhed og vores frihed. EU's borgere kræver, at de nationale regeringer og EU håndterer disse risici med beslutsomhed. De nye foranstaltninger, der blev bebudet i dag, vil hjælpe medlemsstaterne med at fratage terroristerne midlerne til at gennemføre deres onde handlinger og samtidig beskytte det offentlige rum bedre og dermed vores måde at leve på."

EU's kommissær med ansvar for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos, udtaler: "Terrorisme kender ingen grænser. Vi kan kun bekæmpe terrorisme effektivt, hvis vi gør det i fællesskab – både i EU og med vores internationale partnere. Effektiv udveksling af oplysninger, som f.eks. passagerlister, er afgørende for borgernes sikkerhed. Derfor henstiller vi i dag til Rådet, at det bemyndiger Kommissionen til at indlede forhandlinger om en revideret aftale med Canada. Vi vil også stille forslag om internationale aftaler mellem Europol og en række centrale lande. Vi vil desuden fortsætte samarbejdet med medlemsstaterne om at oprette en fremtidig europæisk efterretningsenhed ."

Kommissær med ansvar for sikkerhedsunionen Julian King udtaler: "Vi kan desværre aldrig helt eliminere risikoen for terrorangreb, men vi fortsætter med at indskrænke terroristernes råderum til at forberede og gennemføre deres forbrydelser. I takt med at terroristerne ændrer taktik, intensiverer vi vores støtte til medlemsstaterne for at tackle disse trusler. Vi hjælper med at beskytte offentlige steder, hvor mennesker samles, og afskærer samtidig terroristernes adgang til farlige materialer, der kan bruges til at fremstille bomber, samt finansieringskilder."

Beskyttelse af det offentlige rum

Terrorister angriber i stigende grad offentlige steder, hvor der er mange mennesker samlet. Det så vi i forbindelse med de seneste angreb i Barcelona, London, Manchester og Stockholm. Derfor fremlægger Kommissionen i dag en handlingsplan for at hjælpe medlemsstaterne med at beskytte borgerne bedre og gøre offentlige steder mindre sårbare. Tiltagene omfatter:

  • Øget økonomisk støtte: Kommissionen afsætter i dag 18,5 mio. EUR fra Fonden for Intern Sikkerhed til tværnationale projekter, der kan forbedre beskyttelsen af det offentlige rum. I 2018 skal yderligere 100 mio. EUR fra nyskabende foranstaltninger i byerne hjælpe byer med at investere i sikkerhedsløsninger.
  • Vejledende materiale: I det kommende år vil Kommissionen udarbejde nye retningslinjer for at hjælpe medlemsstaterne med at håndtere en lang række udfordringer i forbindelse med beskyttelsen af det offentlige rum og øge den offentlige bevidsthed. Retningslinjerne skal omfatte tekniske løsninger baseret på "sikkerhed gennem design" for at gøre offentlige steder mere sikre og samtidig bevare deres åbne og offentlige karakter.
  • Udveksling af bedste praksis: Kommissionen vil oprette et forum for fagfolk og et højrisikosikkerhedsnetværk i november, der kan fungere som en platform for fælles uddannelse og øvelser for at forbedre beredskabet over for angreb.
  • Et bedre samarbejde mellem lokale aktører og den private sektor: Kommissionen vil oprette et aktørforum for at fremme offentlig-private partnerskaber på sikkerhedsområdet og inddrage private aktører som f.eks. indkøbscentre, koncertarrangører, idrætsanlæg og biludlejningsfirmaer. Lokale og regionale myndigheder skal inddrages mere gennem møder på højt plan om bedste praksis for beskyttelse af det offentlige rum.

Selv om sandsynligheden for sådanne angreb er lav, foreslår Kommissionen i dag også en handlingsplan med henblik på at styrke EU's modstandsdygtighed, beredskab og koordinering over for angreb med kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) stoffer. Der skal bl.a. oprettes et CBRN-sikkerhedsnetværk og ‑videncenter på EU-plan inden for rammerne af Europols Europæiske Center for Terrorbekæmpelse (ECTC).

Terroristerne skal fratages midlerne til at handle

Noget helt afgørende for at forhindre flere angreb er at fratage terroristerne midlerne til at gennemføre terrorhandlinger. Kommissionen fremlægger i dag yderligere kortsigtede tiltag for at:

  • Begrænse adgangen til stoffer, der anvendes til hjemmelavede sprængstoffer: Kommissionen fremlægger i dag en henstilling med øjeblikkelige tiltag til at forebygge, at terrorister misbruger sådanne stoffer. Kommissionen vil også udbygge sin revision af forordningen om udgangsstoffer til eksplosivstoffer med en evaluering, der vil blive efterfulgt af en konsekvensanalyse i løbet af første halvdel af 2018.
  • Støtte retshåndhævende og retslige myndigheder, når de støder på problemer med kryptering i strafferetlige efterforskninger, uden at det indskrænker mulighederne for kryptering generelt set eller påvirker et stort antal eller vilkårlige personer: Kommissionen fremlægger i dag tekniske støtteforanstaltninger, en række nye teknikker og uddannelsestiltag og foreslår, at der oprettes et ekspertisenetværk.
  • Tackle finansieringen af terrorisme: Kommissionen vil undersøge, hvilke hindringer der er for at få adgang til data om finansielle transaktioner i andre medlemsstater, og hvordan EU kan lette og fremskynde en sådan adgang.

Styrkelse af EU's foranstaltninger udadtil vedrørende terrorbekæmpelse

Kommissionen foreslår i dag desuden at styrke EU's foranstaltninger udadtil og samarbejdet med tredjelande om terrorbekæmpelse og anden grov kriminalitet af grænseoverskridende karakter. Det skal ske ved hjælp af følgende:

  • En henstilling til Rådet om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en revideret aftale om overførsel af passageroplysninger med Canada i overensstemmelse med de krav, der fremgår af EU-Domstolens udtalelse af 26. juli.
  • Styrkelse af Europols samarbejde med tredjelande ved inden årets udgang at henstille til Rådet, at det giver tilladelse til at indlede forhandlinger om aftaler mellem EU og Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Tunesien og Tyrkiet om overførsel af personoplysninger mellem Europol og disse lande for at forebygge og bekæmpe terrorisme og grov kriminalitet.

Den ellevte rapport om sikkerhedsunionen beskriver også de næste skridt vedrørende bekæmpelse af radikalisering online og offline. Ud over disse første praktiske skridt, der skal tages i løbet af de kommende 16 måneder, arbejder Kommissionen på at oprette en europæisk efterretningsenhed som nævnt af Jean-Claude Juncker i sin vision for Den Europæiske Union frem til 2025.

Baggrund

Spørgsmålet om sikkerhed har været en politisk prioritet, siden Juncker-Kommissionen tiltrådte – fra kommissionsformandens fremlæggelse af sine politiske retningslinjer i juli 2014 til den seneste tale om Unionens tilstand den 13. september 2017.

I den europæiske dagsorden om sikkerhed udstikkes retningslinjerne for Kommissionens arbejde på området og fastlægges de vigtigste tiltag, der skal sikre en effektiv EU-indsats mod terrorisme og trusler mod sikkerheden, bl.a. bekæmpelse af radikalisering, øget internetsikkerhed, afskæring af finansiering af terrorisme og forbedret informationsudveksling. Siden vedtagelsen af dagsordenen er der gjort væsentlige fremskridt med gennemførelsen heraf, hvilket baner vejen for en effektiv og ægte sikkerhedsunion. Disse fremskridt afspejles i Kommissionens rapporter, som offentliggøres regelmæssigt.

Yderligere oplysninger

Q&A

Faktablad: Beskyttelse af det offentlige rum

Faktablad: Sikkerhedsunionen – et Europa, der beskytter

Faktablad: Sikkerhedsunionen – status pr. oktober 2017.

Ellevte statusrapport om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion

Handlingsplan til forbedring af beskyttelsen af det offentlige rum

Handlingsplan for at styrke beredskabet over for kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare sikkerhedsrisici

Kommissionens henstilling om udgangsstoffer til eksplosivstoffer

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme

 Bilag

Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af tillægsprotokollen til Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme

 Bilag

IP/17/3947

Pressehenvendelser:

Borgerhenvendelser: Europe Direct på tlf. 00 800 67 89 10 11 eller pr. mail


Side Bar