Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Съюз на сигурност: Комисията представя нови мерки за по-добра защита на гражданите на ЕС

Брюксел, 18 октомври 2017 r.

.

В съответствие с обявеното от председателя Юнкер в неговото Обръщение за състоянието на Съюза за 2017 г., заедно със своя 11-и доклад относно Съюза на сигурност Комисията представя днес набор от оперативни и практически мерки за по-добра защита на гражданите на ЕС срещу терористични заплахи и за осигуряване на Европа, която закриля. Мерките имат за цел да премахнат слабостите, излезли наяве при неотдавнашните нападения. Тези мерки ще подкрепят държавите членки в осигуряването на защитата на обществените пространства и ще спомогнат за това терористите да бъдат лишени от средства за действие.Комисията предлага също така да засили допълнително външната дейност на ЕС в областта на борбата с тероризма — включително чрез Европол — и препоръчва на ЕС да започне преговори с Канада по преразгледано споразумение относно резервационните данни на пътниците.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Никога няма да сведем глава пред терористите, които атакуват нашата сигурност и нашите свободи. Желанието на европейските граждани е националните правителства и ЕС да предприемат решителни стъпки за справянето с тези рискове. Новите действия, обявени днес, ще помогнат на държавите членки да лишат терористите от средства за извършване на злите им деяния и ще спомогнат също така за по-добрата защита на нашите обществени пространства, а по този начин и на нашия начин на живот.“

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Тероризмът не признава граници. Ние ще можем ефективно да се борим с него единствено заедно — както в рамките на ЕС, така и с нашите партньори в световен мащаб. Ефективният обмен на информация, като например резервационните данни на пътниците, е от решаващо значение за сигурността на нашите граждани, което е причината днес да препоръчаме на Съвета да разреши започването на преговори за преразглеждане на споразумението с Канада и да предложим сключването на международни споразумения между Европол и ключовите държави. Също така ще продължим да работим с държавите членки за създаване в бъдеще на европейско звено за разузнаване.“

Джулиан Кинг, комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, заяви: „Макар за съжаление рискът от терористични актове никога да не може да бъде сведен до нула, ние продължаваме да стесняваме кръга от възможности на терористите за подготовка и извършване на техните престъпления. В отговор на променящите се терористични тактики ние засилваме подкрепата си за държавите членки за справянето с тези заплахи: ние помагаме за защитата на обществените пространства, където има струпвания на хора, като в същото време пресичаме достъпа на терористите до опасни материали за направата на бомби, както и до източници на финансиране.“

Защита на обществените пространства

Обществените и оживените пространства все по-често са мишена за терористите, за което свидетелстват неотдавнашните нападения в Барселона, Лондон, Манчестър и Стокхолм. С оглед на това днес Комисията представя план за действие, за да засили подкрепата за усилията на държавите членки за защита на обществените пространства и за намаляване на тяхната уязвимост. Мерките включват:

  • Засилена финансова подкрепа: Днес Комисията предоставя 18,5 милиона евро от фонд „Вътрешна сигурност“ за подкрепа на транснационални проекти за подобряване на защитата на обществените пространства. През 2018 г. ще бъдат отпуснати допълнителни 100 милиона евро по линия на инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“ в подкрепа на градовете, които инвестират в решения в областта на сигурността.
  • Насоки: През следващата година Комисията ще издаде нови насоки за подпомагане на държавите членки при разрешаването на широк спектър от проблеми, свързани със защитата на обществените пространства, и за повишаване на обществената информираност. Насоките ще включват технически решения на принципа „сигурност при проектирането“ с цел обществените пространства да станат по-сигурни, като същевременно се запази техният отворен и публичен характер.
  • Обмен на най-добри практики: През ноември Комисията ще създаде форум на представители на правоприлагащите органи и мрежи и мрежа за сигурност на високорискови обществени пространства с цел да предостави платформа за съвместно обучение и учения за подобряване на готовността за действие срещу нападения.
  • Подобряване на сътрудничеството между местните участници и частния сектор: Комисията ще създаде форум на частните оператори с цел да насърчи установяването на публично-частни партньорства за сигурност и да работи заедно с частните оператори, като например търговски центрове, организатори на концерти, спортни игрища и дружества за отдаване на автомобили под наем. Участието на местните и регионалните органи ще бъде засилено чрез специална среща на високо равнище, посветена на най-добрите практики за защита на обществените пространства.

Днес Комисията предлага също така план за действие за засилване на готовността, устойчивостта и координацията на равнище ЕС срещу нападения с химически, биологични, радиологични и ядрени (ХБРЯ) вещества, въпреки че вероятността от такива нападения е малка. Тези мерки включват създаването на мрежа за сигурност на ЕС в областта на ХБРЯ и център за знания в областта на ХБРЯ, който ще бъде създаден в рамките на Европейския център за борба с тероризма (ECTC) към Европол.

Лишаване на терористите от средства за действие

Лишаването на терористите от средства за извършване на терористични актове е от решаващо значение за предотвратяването на по-нататъшни нападения. Комисията представя днес допълнителни краткосрочни мерки за:

  • Ограничаване на достъпа до вещества, които се използват за производството на самоделни експлозиви: Днес Комисията представя препоръка, съдържаща незабавни мерки за предотвратяване на злоупотребата с такива вещества от терористи. Освен това Комисията укрепва своя преглед на Регламента относно прекурсорите на взривни вещества, като предвижда оценка, която ще бъде последвана от оценка на въздействието през първата половина на 2018 г.
  • Подкрепа за правоприлагащите и съдебните органи при криптиране в наказателните разследвания, без да се допуска отслабване на криптирането на по-общо равнище и без да се засяга голям или произволен брой хора: Комисията предлага днес мерки за оказване на техническа помощ, нов инструментариум от техники и обучение, както и създаването на мрежа от експертни точки.
  • Борба с финансирането на тероризма: Комисията ще разгледа съществуващите пречки за достъпа до данни за финансови сделки в други държави членки и възможни мерки на ЕС за улесняване и ускоряване на този достъп.

Засилване на външната дейност на ЕС за борба с тероризма

Днес Комисията предлага също така да укрепи външната дейност на ЕС и сътрудничеството с трети държави в областта на борбата с тероризма и други тежки трансгранични престъпления, като:

  • препоръча на Съвета да разреши започването на преговори за преразглеждане на Споразумението за резервационните данни на пътниците с Канада, в съответствие с всички изисквания на Европейския съд, заложени в неговото становище от 26 юли.
  • разшири сътрудничеството на Европол с трети държави, като до края на годината представи препоръки към Съвета да разреши започването на преговори за споразумения между ЕС и Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Мароко, Тунис и Турция относно предаването на лични данни между Европол и тези държави за предотвратяване и борба с тероризма и тежките престъпления.

В 11-ия доклад относно Съюза на сигурност се разглеждат и следващите стъпки в борбата срещу радикализацията онлайн и офлайн. Освен тези практически мерки в краткосрочен план, които ще бъдат изпълнени през следващите 16 месеца, Комисията работи по създаването на бъдещо европейско звено за разузнаване, в съответствие с обявеното от председателя Юнкер като част от визията му за Европейския съюз до 2025 г.

Контекст

Сигурността е сред политическите приоритети от самото начало на мандата на Комисията под председателството на Юнкер — като се започне от политическите насоки на председателя Юнкер от юли 2014 г. и се стигне до последното му Обръщение за състоянието на Съюза от 13 септември 2017 г.

Европейската програма за сигурност насочва работата на Комисията в тази област, като очертава основните дейности за осигуряване на ефективна реакция на ЕС срещу терористичните заплахи и заплахите за сигурността, включително борба с радикализацията, укрепване на киберсигурността, спиране на финансирането на тероризма и подобряване на обмена на информация. От приемането на програмата насам е постигнат значителен напредък в нейното изпълнение, с което се проправя пътят към ефективен и истински Съюз на сигурност. Този напредък е отразен в периодичните доклади на Комисията.

За повече информация

Въпроси и отговори

Информационен документ: Защита на обществените пространства

Информационен документ: Съюз на сигурност — Европа, която закриля

Информационен документ: Съюз на сигурност — Актуално състояние през октомври 2017 г.

Единадесети доклад за напредъка към постигане на ефективен и истински Съюз на сигурност

План за действие за подобряване на защитата на обществените пространства

План за действие за повишаване на подготвеността срещу химически, биологични, радиологични и ядрени рискове за сигурността

Препоръка на Комисията относно прекурсорите на взривни вещества

Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма

 Приложение

Предложение за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз на Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма

 Приложение

IP/17/3947

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar