Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

Nodarbinātība: Komisijas ziņojumā konstatēts, ka palielinājies atalgojuma pieaugums un bezdarbnieki nu var ātrāk atrast darbu

Briselē, 2017. gada 13. oktobrī

Šodien Komisija publicēja savu ikgadējo ziņojumu “Labour Market and Wage Developments in Europe” (“Darba tirgus un darba algu attīstība Eiropā”).

Šāgada ziņojumā apliecināts, ka ES darba tirgū ir pozitīvas tendences. Nodarbinātības līmenis ES nu ir augstāks nekā pirms krīzes: strādā vairāk nekā 235 miljoni cilvēku. Pašreizējais bezdarba līmenis (7,6 %) tuvojas pirmskrīzes rādītājam. Ziņojumā arī norādīts, ka bezdarbniekiem kļuvis vieglāk sameklēt darbu. No otras puses, elastīgāks darba režīms ir noderējis gan uzņēmumiem, gan privātpersonām, tomēr dažos gadījumos novedis pie tā, ka izveidojusies plaisa starp darbiniekiem ar atšķirīgu veidu līgumiem (jo cilvēki, kuriem ir pagaidu darba līgums vai kuri ir pašnodarbināti, ir neaizsargātāki).

Nodarbinātības, sociālo lietu, prasmju un darbaspēka mobilitātes komisāre Marianna Teisena sacīja: “Eiropā aizvien vairāk cilvēku var atrast darbu, un esam liecinieki visaugstākajam nodarbinātības līmenim, kāds jebkad reģistrēts. Eiropa ievāc mērķtiecīgu politikas reformu augļus. Tajā pašā laikā mums jāpievēršas nākotnē gaidāmo problēmu risināšanai. Mums jāgādā, lai visu darba ņēmēju nodarbinātības noteikumi būtu godīgi neatkarīgi no viņu nodarbinātības statusa. Pamatojoties uz Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kuru ieviest sākām 26. aprīlī, mēs strādājam pie darba līgumu noteikumu un sociālās aizsardzības modernizācijas, lai visā ES panāktu labākus dzīves un darba apstākļus.”

2017. gada ziņojumā par darba tirgu un darba algu attīstība Eiropā arī konstatēts, ka 2016. gadā algas eirozonā pieauga par 1,2 % un ka tas notika gandrīz visās dalībvalstīs. Tajās dalībvalstīs, kur algu līmenis ir salīdzinoši zems (piemēram, Baltijas valstīs, Ungārijā un Rumānijā), reģistrēts vislielākais pieaugums. Tas nozīmē, ka Eiropā algu līmenis izlīdzinās. Tomēr daudzās valstīs algu pieaugums joprojām ir mazāks nekā tika gaidīts, pamatojoties uz neseno bezdarba samazinājumu. Turklāt gandrīz visās dalībvalstīs pagaidu darbiniekiem ir zemākas algas nekā pastāvīgajiem darbiniekiem, jo īpaši — tajās valstīs, kur pagaidu nodarbinātības īpatsvars ir augstāks.

Saistībā ar Eiropas sociālo tiesību pīlāra īstenošanu Komisija nāca klajā ar likumdošanas priekšlikumu, kurā paredzēts uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru strādājošiem vecākiem un aprūpētājiem, kā arī sāka apspriesties ar sociālajiem partneriem par to noteikumu modernizēšanu, kas skar darba līgumus, un par sociālās aizsardzības pieejamību it visiem. Šīs iniciatīvas — kad tās tiks pieņemtas — varētu risināt problēmas, uz kurām norādīts šāgada ziņojumā par darba tirgu un darba algu attīstību Eiropā, piemēram, darba tirgus sadrumstalotību un to darba ņēmēju nepietiekamu aizsardzību, kuriem ir nestandarta darba līgumi.

Konteksts

Ziņojumā par darba tirgu un darba algu attīstību Eiropā tiek analizēts darba tirgus no makroekonomikas viedokļa. Tajā analizētas jaunākās nodarbinātības un darba algu tendences gan eirozonā, gan visā ES kopumā salīdzinājumā ar tās tirdzniecības partneriem visā pasaulē. Katrā ziņojumā ir tematiska nodaļa, kurā sniegta kāda būtiska aspekta padziļināta makroekonomiska analīze. Plašāka informācija par ziņojumu pieejama te.

Priekšlikumā par Eiropas sociālo tiesību pīlāru, kuru Komisija pieņēma 2017. gada 26. aprīlī, ir izklāstīti 20 galvenie principi un tiesības, kas nepieciešamas taisnīgu un labi funkcionējošu darba tirgu un sociālās labklājības sistēmu atbalstam. Komisijas priekšsēdētājs Ž. K. Junkers 2017. gada runā par stāvokli Savienībā apstiprināja Komisijas apņemšanos turpināt pīlāra īstenošanu, jo tas ir būtisks instruments, kas apliecina Eiropas vērtības un spēj izveidot padziļinātāku un taisnīgāku Eiropas Savienību: “Ja vēlamies Eiropā novērst sociālo sadrumstalotību un sociālo dempingu, tad dalībvalstīm pēc iespējas ātrāk un, vēlākais, Gēteborgas augstākā līmeņa sanāksmē novembrī vajadzētu vienoties par Eiropas sociālo tiesību pīlāru.” Sociālo lietu augstākā līmeņa sanāksme par taisnīgām darbvietām un izaugsmi notiks Gēteborgā, Zviedrijā, 2017. gada 17. novembrī. Plašāka informācija par šo samitu pieejama te.

Kur meklēt plašāku informāciju

Sekojiet Mariannai Teisenai tviterī un “Facebook”

IP/17/3867

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar