Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos - pranešimas spaudai

Užimtumas. Komisijos ataskaita atskleidė, kad darbo užmokesčio augimas didėja, o bedarbiai greičiau randa darbą

Briuselis, 2017 m. spalio 13 d.

Šiandien Komisija paskelbė metinę darbo rinkos ir darbo užmokesčio raidos Europoje ataskaitą.

Šių metų ataskaitos duomenys patvirtina teigiamas darbo rinkos tendencijas Europos Sąjungoje. Europos Sąjungoje užimtumo lygis didesnis nei prieš krizę: darbą turi daugiau kaip 235 mln. žmonių. Nedarbo lygis, kuris šiuo metu siekia 7,6 %, taip pat artėja prie buvusio prieš ekonomikos nuosmukį. Be to, iš ataskaitos matyti, kad bedarbiams tapo lengviau rasti darbą. Kita vertus, lankstesnė darbo tvarka buvo naudinga ir įmonėms, ir pavieniams asmenims, tačiau kai kuriais atvejais atsirado skirtumų tarp darbuotojų, pasirašiusių skirtingų rūšių darbo sutartis: laikinai dirbantys ir savarankiškai dirbantys asmenys yra mažiau apsaugoti.

Už užimtumą, socialinius reikalus, gebėjimus ir darbo jėgos judumą atsakinga Komisijos narė Marianne Thyssen: „Vis daugiau žmonių Europoje gali susirasti darbą. Dabar užregistruotas didžiausias užimtumo lygis. Europa skina tikslinių politikos reformų vaisius. Vis dėlto turime spręsti kitus uždavinius. Turime užtikrinti sąžiningas darbo sąlygas ir apsaugą visiems darbuotojams, nepriklausomai nuo jų užimtumo statuso. Remdamiesi Europos socialinių teisių ramsčiu, apie kurį paskelbta balandžio 26 d., siekiame modernizuoti darbo sutarčių ir socialinės apsaugos taisykles, kad visoje ES būtų užtikrintos geresnės darbo ir gyvenimo sąlygos.“

Be to, 2017 m. darbo rinkos ir darbo užmokesčio raidos ataskaitoje matyti, kad 2016 m. užmokestis euro zonoje padidėjo 1,2 %; jis didėjo beveik visose valstybėse narėse. Valstybėse narėse, kuriose užmokestis santykinai mažas (pvz., Baltijos šalyse, Vengrijoje ir Rumunijoje), jis išaugo labiausiai. Tai reiškia, kad darbo užmokesčio lygis Europoje skiriasi. Vis dėlto daugelyje šalių darbo užmokesčio augimas vis dar yra mažesnis, nei tikėtasi atsižvelgiant į pastarojo meto nedarbo lygio mažėjimą. Be to, beveik visose valstybėse narėse – ypač tose, kuriose pagal laikino darbo sutartis dirbančių žmonių dalis yra didesnė, – laikinųjų darbuotojų darbo užmokestis yra mažesnis nei nuolatinių darbuotojų.

Įsipareigojusi įgyvendinti Europos socialinių teisių ramstį, Komisija pateikė teisėkūros pasiūlymą, kuriuo siekiama gerinti dirbančių tėvų ir artimuosius prižiūrinčių ar slaugančių asmenų darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą, ir surengė konsultacijas su socialiniais partneriais dėl darbo sutarčių ir visiems prieinamos socialinės apsaugos taisyklių atnaujinimo. Priimtos šios iniciatyvos galėtų padėti spręsti šių metų darbo rinkos ir darbo užmokesčio raidos Europoje ataskaitoje nurodytas problemas, tokias kaip darbo rinkos susiskaidymas ir nepakankama darbuotojų, dirbančių nestandartinių formų darbą, apsauga.

Pagrindiniai faktai

Darbo rinkos ir darbo užmokesčio raidos Europoje ataskaitoje darbo rinka nagrinėjama makroekonominiu požiūriu. Joje analizuojami naujausi užimtumo ir darbo užmokesčio pokyčiai euro zonoje ir visoje ES, lyginant su jos pasaulinės prekybos partneriais. Kiekvienoje ataskaitoje yra teminis skyrius, kuriame pateikiama išsamesnė makroekonominė atitinkamo klausimo analizė. Ankstesnes ataskaitas galima rasti čia.

2017 m. balandžio 26 d. Komisijos priimtame pasiūlyme dėl Europos socialinių teisių ramsčio išdėstyta 20 pagrindinių principų ir teisių siekiant remti sąžiningas ir gerai veikiančias darbo rinkas bei socialinės gerovės sistemas. 2017 m. pranešime apie Sąjungos padėtį Komisijos Pirmininkas J.-C. Junckeris patvirtino Komisijos įsipareigojimą toliau dirbti įgyvendinant ramstį, kuris yra būtinas įtvirtinant Europos vertybes ir kuriant tvirtesnę ir teisingesnę ES: „Jei Europoje norime išvengti socialinio susiskaidymo ir socialinio dempingo, valstybės narės turėtų kuo greičiau – ne vėliau kaip Geteborgo aukščiausiojo lygio susitikime lapkričio mėn. – sutarti dėl Europos socialinių teisių ramsčio.“ 2017 m. lapkričio 17 d. Geteborge, Švedijoje, įvyks socialinis aukščiausiojo lygio susitikimas deramų darbo vietų ir ekonomikos augimo tema. Daugiau informacijos apie aukščiausiojo lygio susitikimą galima rasti čia.

Daugiau informacijos

Mariannės Thyssen „Twitter“ ir „Facebook“ paskyros

IP/17/3867

Žiniasklaidai:

Visuomenei: Europe Direct , tel. 00 800 67 89 10 11 e. paštas


Side Bar