Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Απασχόληση: έκθεση της Επιτροπής δείχνει ενισχυμένη αύξηση των μισθών και ταχύτερη μετάβαση από την ανεργία στην απασχόληση

Βρυξέλλες, 13 Οκτωβρίου 2017

Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε την ετήσια έκθεσή της με τίτλο «Labour Market and Wage Developments in Europe» (Εξελίξεις ως προς την αγορά εργασίας και τους μισθούς στην Ευρώπη).

Η φετινή έκδοση επιβεβαιώνει τις θετικές τάσεις στην αγορά εργασίας οι οποίες παρατηρούνται στην ΕΕ. Η απασχόληση στην ΕΕ ξεπέρασε τα αντίστοιχα επίπεδα πριν από την κρίση, καθώς οι εργαζόμενοι ανέρχονται σε 235 εκατομμύρια. Στο 7,6 % διαμορφώνεται το ποσοστό ανεργίας και, επομένως, προσεγγίζει τα επίπεδα που καταγράφονταν πριν από την ύφεση. Επιπλέον, η έκθεση δείχνει ότι έχει καταστεί ευκολότερη η ανεύρεση εργασίας για τους ανέργους. Εξάλλου, οι πιο ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας επέφεραν οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ιδιώτες, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησαν σε χάσμα μεταξύ των εργαζομένων με διαφορετικούς τύπους συμβάσεων, γεγονός που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι με συμβόλαιο ορισμένου χρόνου και οι αυτοαπασχολούμενοι είναι λιγότερο προστατευμένοι.

Η κ. Marianne Thyssen, επίτροπος αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, δήλωσε: «Όλο και περισσότεροι άνθρωποι στην Ευρώπη καταφέρνουν να βρουν μια θέση εργασίας και η απασχόληση έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί. Η Ευρώπη αποκομίζει τα οφέλη που προκύπτουν από τις στοχευμένες μεταρρυθμίσεις στις πολιτικές της. Παράλληλα πρέπει να αντιμετωπίσουμε περαιτέρω προκλήσεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε δίκαιες συνθήκες εργασίας και προστασία για όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους. Με βάση τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, που εγκαινιάσαμε στις 26 Απριλίου, εργαζόμαστε για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων σχετικά με τις συμβάσεις εργασίας και την κοινωνική προστασία με στόχο να επιτευχθούν καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης σ' όλη την ΕΕ».

Από την έκθεση του 2017 με θέμα τις εξελίξεις ως προς την αγορά εργασίας και τους μισθούς στην Ευρώπη προκύπτει, επίσης, ότι το 2016 οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 1,2 % στην ευρωζώνη και σημείωσαν αύξηση σ' όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη με συγκριτικά χαμηλό επίπεδο μισθών (όπως οι χώρες της Βαλτικής, η Ουγγαρία και η Ρουμανία) κατέγραψαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις. Αυτό σημαίνει ότι οι μισθοί συγκλίνουν σ' όλη την Ευρώπη. Ωστόσο, σε πολλές χώρες ο ρυθμός αύξησης των μισθών εξακολουθεί να είναι χαμηλότερος από τον αναμενόμενο με βάση την πρόσφατη πτώση της ανεργίας. Επιπλέον, σ' όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, οι μισθοί των προσωρινά απασχολουμένων είναι χαμηλότεροι από εκείνους των εργαζομένων αορίστου χρόνου, κυρίως στα κράτη μέλη όπου το ποσοστό της προσωρινής απασχόλησης είναι υψηλότερο.

Στο πλαίσιο των εργασιών για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η Επιτροπή υπέβαλε νομοθετική πρόταση με σκοπό τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς και φροντιστές και δρομολόγησε διαβουλεύσεις με κοινωνικούς εταίρους σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις συμβάσεις εργασίας και σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για όλους. Οι πρωτοβουλίες αυτές —όταν εγκριθούν— θα μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις στις προκλήσεις που επισημαίνονται στη φετινή έκθεση με θέμα τις εξελίξεις ως προς την αγορά εργασίας και τους μισθούς στην Ευρώπη, όπως ο κατακερματισμός της αγοράς εργασίας και η έλλειψη προστασίας των εργαζομένων σε άτυπες μορφές απασχόλησης.

Ιστορικό

Η έκθεση με θέμα τις εξελίξεις ως προς την αγορά εργασίας και τους μισθούς στην Ευρώπη αναλύει την αγορά εργασίας υπό μακροοικονομικό πρίσμα. Αναλύει τις πρόσφατες εξελίξεις ως προς την απασχόληση και τους μισθούς, εξετάζοντας την ευρωζώνη και το σύνολο της ΕΕ σε αντιπαραβολή με τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους. Κάθε έκδοση περιλαμβάνει ένα θεματικό κεφάλαιο στο οποίο εμβαθύνεται η μακροοικονομική ανάλυση ενός σχετικού θέματος. Οι προηγούμενες εκδόσεις της έκθεσης είναι διαθέσιμες εδώ.

Η πρόταση για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 26 Απριλίου 2017, καθορίζει 20 βασικές αρχές και καίρια δικαιώματα με σκοπό να στηρίξει τη δημιουργία δίκαιων και εύρυθμων αγορών εργασίας και συστημάτων πρόνοιας. Ο Πρόεδρος κ. Juncker, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2017, επαλήθευσε τη δέσμευση της Επιτροπής να προχωρήσει στην υλοποίηση του πυλώνα ως αναγκαία προϋπόθεση για την προβολή των ευρωπαϊκών αξιών και τη δημιουργία μιας βαθύτερης και δικαιότερης ΕΕ: «Αν θέλουμε να αποτρέψουμε τον κοινωνικό κατακερματισμό και το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρώπη, τότε τα κράτη μέλη θα πρέπει να εγκρίνουν τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων το συντομότερο δυνατό και το αργότερο κατά τη Σύνοδο του Γκέτεμποργκ τον Νοέμβριο». Η κοινωνική σύνοδος κορυφής για τη δίκαιη απασχόληση και την ανάπτυξη θα λάβει χώρα στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας στις 17 Νοεμβρίου 2017. Περισσότερες πληροφορίες για τη σύνοδο είναι διαθέσιμες εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ακολουθήστε την κ. Marianne Thyssen στο Twitter και στο Facebook

IP/17/3867

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα


Side Bar