Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Заетост: Доклад на Комисията сочи засилен растеж на заплатите и по-бърз преход от безработица към заетост

Брюксел, 13 октомври 2017 r.

Днес Комисията публикува годишния си доклад на тема „Развитие на трудовия пазар и работната заплата в Европа“.

Тазгодишното издание потвърждава положителните тенденции на пазара на труда, които се наблюдават в ЕС. При над 235 милиона работещи заетостта в ЕС надвишава нивата отпреди кризата. Също така безработицата, възлизаща понастоящем на 7,6 %, наближава равнището си отпреди рецесията. Освен това в доклада се посочва, че за безработните е станало по-лесно да намерят работа. По-гъвкавите условия на труд донесоха предимства както на предприятията, така и на частните лица. От друга страна, в някои случаи обаче те доведоха до разделение между работниците с различни типове договори, като временно и самостоятелно заетите са по-слабо защитени.

Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „Все повече хора в Европа успяват да си намерят работа и сме свидетели на най-високото равнище на заетост, регистрирано някога. Целенасочените политически реформи в Европа дават своите плодове. Същевременно е необходимо да действаме по отношение на някои допълнителни предизвикателства. Трябва да гарантираме справедливи условия на труд и защита на всички работници, независимо от техния трудов статус. Като се опираме на европейския стълб на социалните права, който започна да функционира на 26 април, ние работим за модернизирането на правилата за трудовите договори и социалната закрила с цел постигане на по-добри условия на живот и труд в целия ЕС.“

Докладът „Развитие на трудовия пазар и работната заплата в Европа“ от 2017 г. сочи също, че през 2016 г. заплатите в еврозоната са се увеличили с 1,2 %, като се наблюдава повишение в почти всички държави членки. Най-големите увеличения се отчитат в държавите членки със сравнително ниско равнище на заплащане (например балтийските страни, Унгария и Румъния). Това означава, че заплатите в Европа постепенно се изравняват. В много държави обаче темпът на растеж на заплатите все още е по-нисък от очаквания, като се има предвид неотдавнашният спад в безработицата. Освен това в почти всички държави членки заплатите на работниците на временни договори са по-ниски от тези на постоянен трудов договор, особено в държавите членки, в които делът на временната заетост е по-висок.

В изпълнение на европейския стълб на социалните права Комисията представи законодателно предложение за подобряване на равновесието между професионалния и личния живот на работещите родители и лицата, полагащи грижи. Така също тя даде началото на консултации със социалните партньори относно модернизирането на правилата за трудовите договори и относно достъпа до социална закрила за всички. Веднъж приети, тези инициативи биха могли да отговорят на предизвикателствата, изтъкнати в тазгодишния доклад, като например сегментацията на пазара на труда и липсата на защита на работещите при нестандартни форми на заетост.

Контекст

В доклада „Развитие на трудовия пазар и работната заплата в Европа“ се прави анализ на пазара на труда от макроикономическа гледна точка. В него е представен анализ на най-новите изменения в областта на заетостта и заплатите, като се разглеждат еврозоната и ЕС като цяло в сравнение с търговските им партньори по света. Всяко издание съдържа тематична глава, в която се задълбочава макроикономическият анализ на съответен въпрос. Предишните издания на доклада ще намерите тук.

На 26 април 2017 г. Комисията прие европейски стълб на социалните права, в който се определят 20 ключови принципа и права с цел подкрепа за справедливи и добре функциониращи трудови пазари и социални системи. В речта си за състоянието на Съюза от 2017 г. председателят Юнкер потвърди ангажимента на Комисията за напредък по отношение на европейския стълб на социалните права като основен инструмент за утвърждаване на европейските ценности и изграждане на по-задълбочен и по-справедлив ЕС: „Ако искаме да избегнем социалната фрагментация и социалния дъмпинг в Европа, държавите членки трябва да се договорят за европейския стълб на социалните права възможно най-скоро и не по-късно от срещата на върха в Гьотеборг през ноември“. Социалната среща на върха за справедливи работни места и растеж ще се проведе в Гьотеборг, Швеция, на 17 ноември 2017 г. Повече информация за срещата на върха ще намерите тук.

За повече информация

Следете дейността на Мариан Тейсен в Twitter и Facebook.

IP/17/3867

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar