Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Kommissionen presenterar vitbok om EU:s framtid – vägar att gå för ett enat EU-27

Bryssel den 1 mars 2017

Såsom EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker aviserade i sitt tal om tillståndet i unionen 2016 har EU-kommissionen i dag lagt fram en vitbok om EU:s framtid, som ett bidrag till toppmötet i Rom den 25 mars 2017.

När vi nu förbereder oss för att fira EU:s 60-årsdag ser vi tillbaka på en fred som varat i sju decennier och på en utvidgad union med 500 miljoner invånare som lever i frihet i en av världens mest blomstrande ekonomier. Samtidigt måste EU blicka framåt och fundera på hur man ska utforma en framtidsvision för ett EU med 27 medlemmar. I vitboken anges de viktigaste utmaningarna och möjligheterna för EU under det kommande årtiondet. Den innehåller fem scenarier för hur unionen skulle kunna förändras fram till 2025 beroende på hur man väljer att agera.

– För 60 år sedan beslutade EU:s grundare att ena Europa med lagstiftning, snarare än med väpnade styrkor, säger kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Vi kan vara stolta över vad vi har åstadkommit sedan dess. Våra mörkaste dagar under 2017 kommer att vara bra mycket ljusare än någon av de dagar våra förfäder tillbringade på slagfältet. När vi nu högtidlighåller 60-årsdagen av Romfördragens undertecknande, är det dags för ett enat EU-27 att utforma en vision för framtiden. Det är dags för ledarskap, sammanhållning och gemensamma beslut. I EU-kommissionens vitbok presenteras en rad olika vägar som ett enat EU-27 kan välja att följa. Detta är början, inte slutet, på en process och jag hoppas att vi nu kommer att föra en uppriktig och bred diskussion. Formen kommer då att följa funktionen. EU:s framtid ligger i våra händer.

I vitboken behandlas hur EU kommer att utvecklas under de närmaste tio åren – från den nya teknikens inverkan på samhället och sysselsättningen, till tvivel om globalisering, säkerhetsfrågor och växande populism. Den innehåller också en detaljerad redogörelse för det val som vi står inför i dag. Vi kan antingen ryckas med i dessa tendenser, eller ta dem till oss och utnyttja de nya möjligheter som de för med sig. Europas befolkning och ekonomiska betydelse minskar allt eftersom andra delar av världen växer. År 2060 kommer inte något av våra medlemsländer att utgöra ens 1 % av världens befolkning, vilket är ett starkt skäl till att hålla ihop för att nå bättre resultat. EU:s välstånd, som är en positiv kraft i världen, kommer även i fortsättningen att vara beroende av öppenhet och starka förbindelser med partnerländer.

I vitboken anges fem scenarier, som vart och ett ger en inblick i hur unionen kan se ut år 2025 beroende på vilka val som EU gör (se bilaga). Scenarierna omfattar en rad olika möjligheter och är beskrivande. De utesluter inte varandra och är inte heller uttömmande.

 • Scenario 1: Fortsätta som förut – EU-27 satsar på sin positiva reformagenda, i överensstämmelse med kommissionens Ny start för EU från 2014 och Bratislavaförklaringen som alla 27 medlemsländerna ställde sig bakom 2016. Så här skulle det kunna se ut 2025:
  • Européerna kan köra självkörande och uppkopplade bilar, men kan stöta på problem när de korsar gränsen eftersom rättsliga och tekniska hinder kvarstår.
  • Européerna kan oftast resa över gränserna utan att behöva stanna för kontroller. På grund av skärpta säkerhetskontroller måste man komma i god tid före avgång till flygplatser och järnvägsstationer.
 • Scenario 2: Enbart den inre marknaden – EU-27 skiftar gradvis fokus till den inre marknaden då de 27 medlemsländerna inte kan komma överens om allt fler politikområden. Så här skulle det kunna se ut 2025:
  • Det är svårare att resa över de inre gränserna för att göra affärer eller turista på grund av regelbundna gränskontroller. Det är svårare att hitta arbete utomlands, och det är inte säkert att det går att överföra pensionsrättigheter från ett medlemsland till ett annat. Om man blir sjuk utomlands kan det leda till höga sjukvårdskostnader.
  • Européerna är motvilliga till att använda uppkopplade bilar eftersom det saknas EU-omfattande regler och tekniska standarder.
 • Scenario 3: De som vill ha mer gör mer – EU-27 fortsätter som vanligt men låter de medlemsländer som så vill göra mer tillsammans på specifika områden, såsom försvar, inre säkerhet eller sociala frågor. En eller flera ”koalitioner med villiga länder” börjar arbeta tillsammans. Så här skulle det kunna se ut 2025:
  • 15 medlemsländer inrättar en polisstyrka och en domarkår för att bekämpa gränsöverskridande brottslig verksamhet. Säkerhetsinformation utbyts genast eftersom de nationella databaserna är helt sammanlänkade.
  • Uppkopplade bilar används i stor omfattning i de tolv medlemsländer som har kommit överens om att harmonisera sina regler om ansvarsskyldighet och tekniska standarder.
 • Scenario 4: Göra mindre men göra det effektivare – EU-27 satsar på att göra mer och göra det snabbare inom utvalda områden, och gör mindre där det inte medför något mervärde. Man inriktar sina begränsade resurser på utvalda politikområden. Så här skulle det kunna se ut 2025:
  • En europeisk telekommyndighet har befogenhet att frigöra frekvenser för kommunikation över gränserna, t.ex. sådana som används av uppkopplade bilar. Den skyddar också mobil- och internetanvändarna oavsett var i EU de befinner sig.
  • Ett nytt EU-organ för bekämpning av terrorism bidrar till att avvärja och förhindra allvarliga attacker genom att systematiskt spåra och varna för misstänkta individer.
 • Scenario 5: Göra mycket mer tillsammans – Medlemsländerna bestämmer sig för att i ökad utsträckning dela befogenheter, resurser och beslutsfattande inom alla områden. Besluten fattas snabbare på EU-nivå och verkställs snabbt. Så här skulle det kunna se ut 2025:
  • Européer som vill klaga på ett förslag till ett EU-finansierat vindkraftprojekt där de bor har svårt att komma i kontakt med den ansvariga myndigheten eftersom de blir tillsagda att kontakta behöriga europeiska myndigheter.
  • Uppkopplade bilar används utan problem i Europa tack vare EU-övergripande regler. Förarna kan lita på att ett EU-organ ser till att reglerna efterlevs.

 

Vad händer nu?

Vitboken är Europeiska kommissionens bidrag till toppmötet i Rom, då EU kommer att diskutera vad man uppnått under de senaste 60 åren och också framtiden för EU-27. Vitboken är början på en process där EU-27 beslutar om unionens framtid. För att främja diskussionen kommer EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och intresserade medlemsländer att hålla en rad debatter om EU:s framtid över hela EU, i städer och regioner.

EU-kommissionen kommer att bidra till den här diskussionen under de kommande månaderna med en rad diskussionsunderlag om följande:

 • Utveckling av EU:s sociala dimension
 • En fördjupad ekonomisk och monetär union, baserat på de fem ordförandenas rapport från juni 2015
 • Globaliseringen
 • EU:s försvar i framtiden
 • EU:s framtida finanser

Precis som vitboken kommer diskussionsunderlagen att innehålla olika idéer, förslag, alternativ och scenarier för EU 2025 utan några slutgiltiga beslut i det här stadiet.

Ordförande Jean-Claude Juncker kommer att utveckla dessa idéer i sitt tal om tillståndet i unionen i september 2017 innan de första slutsatserna kan dras vid Europeiska rådets möte i december. Det kommer att underlätta beslut om vad som ska göras i god tid före valet till Europaparlamentet i juni 2019.

Bakgrund

Inspirerade av en dröm om en fredlig gemensam framtid, påbörjade EU:s grundare för 60 år sedan en unik och ambitiös resa mot ett integrerat Europa i och med undertecknandet av Romfördragen. De enades om att lösa sina konflikter runt ett bord i stället för på slagfältet. Den smärtsamma erfarenheten av Europas oroliga förflutna har sedan dess banat väg för en fred som varat i sju decennier och för en union med 500 miljoner invånare som lever i frihet och har stora möjligheter i en av världens mest blomstrande ekonomier.

Högtidlighållandet av 60-årsdagen för Romfördragens undertecknande den 25 mars 2017 kommer att vara ett viktigt tillfälle för ledarna i EU-27 att diskutera läget i EU, att fundera på vad vi åstadkommit samt reflektera över fördelarna och områden där det finns utrymme för ytterligare förbättringar, och att visa den gemensamma målsättningen att skapa en stabilare framtid tillsammans för EU-27.

Såsom ordförande Juncker meddelade i sitt tal om tillståndet i unionen den 14 september 2016, något som välkomnades av ledarna för EU-27 vid toppmötet i Bratislava den 16 september 2016, lägger kommissionen i dag fram en vitbok om EU:s framtid för att inleda en diskussion inför toppmötet i Rom.

Vitboken kommer att bidra till att styra debatten bland de 27 stats- och regeringscheferna och strukturera diskussionen vid toppmötet i Rom och därefter. Den kommer även att användas av kommissionen som utgångspunkt för en bredare offentlig debatt om Europas framtid.

Närmare upplysningar

EU-kommissionens vitbok om EU:s framtid

Webbplats: EU 60 år

Historien om EU – 60 år av gemensamma framsteg

Jean-Claude Junckers tal om tillståndet i unionen 2016: Mot ett bättre EU – ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum

1

IP/17/385

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

Documents


BILAGA-SV.pdf