Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach - Press release

Páipéar Bán maidir le Todhchaí na hEorpa curtha i láthair ag an gCoimisiún: Dóigheanna aontachta ag na seacht mBallstát fichead

Brussels, an 1 Márta 2017

Ina óráid ar staid an Aontais in 2016, d'fhógair an tUachtarán Juncker go gcuirfeadh an Coimisiún Eorpach i láthair Páipéar Bán maidir le Todhchaí na hEorpa, agus rinneadh sin inniu. Ionchur an Choimisiúin i gcruinniú mullaigh na Róimhe a bheidh ar siúl an 25 Márta 2017 atá sa Pháipéar Bán.

Ina óráid ar staid an Aontais in 2016, d'fhógair an tUachtarán Juncker go gcuirfeadh an Coimisiún Eorpach i láthair Páipéar Bán maidir le Todhchaí na hEorpa, agus rinneadh sin inniu. Ionchur an Choimisiúin i gcruinniú mullaigh na Róimhe a bheidh ar siúl an 25 Márta 2017 atá sa Pháipéar Bán. Agus comóradh 60 bliain bhunú an Aontais ag druidim linn, is mithid féachaint siar ar thréimhse síochána trí scór bliain, in Aontas méadaithe ina maireann 500 milliún saoránach faoi shaoirse i gceann de na geilleagair is rathúla ar domhan. San am céanna, ámh, caithfidh an tAontas féachaint roimhe agus a mhachnamh a dhéanamh ar an todhchaí is mian leis a mhúnlú dó féin agus seacht mBallstát fichead ann. Leagtar amach sa Pháipéar Bán na dúshláin agus na deiseanna is mó a bheidh roimh an Aontas as seo go ceann deich mbliana. Leagtar amach ann cúig chás a thugann léargas ar an gcineál éabhlóide a d'fhéadfadh teacht ar an Aontas faoi 2025, de réir na caoi a rachaidh sé i ngleic leis na dúshláin is na deiseanna sin.

Seo mar a labhair an tUachtarán Jean-Claude Juncker: “60 bliain ó shin, chinn bunaitheoirí an Aontais an mhór-roinn a aontú le neart an dlí agus ní hé le neart míleata. Is ábhar bróid dúinn a bhfuil bainte amach againn ó shin. An lá is dorcha dá mbeidh againn in 2017, beidh sé níos gile i bhfad ná lá ar bith dár chaith ár sinsir ar mhachaire an chatha. Agus comóradh 60 bliain shíniú Chonarthaí na Róimhe buailte linn, is mithid Eoraip aontaithe na seacht mBallstát fichead an fhís atá aici don todhchaí a mhúnlú. Seo tráth na ceannaireachta, na haontachta agus na diongbháilteachta coitinne. Leagtar amach i bPáipéar Bán an Choimisiúin conairí éagsúla is féidir le hEoraip aontaithe na seacht mBallstát fichead a ghabháil. Tús an phróisis é seo, agus ní hé a dheireadh é, agus tá súil agam go ndéanfar plé forleathan ionraic ar an gceist seo. As an bhfeidhm a thiocfaidh an fhoirm. Ar ár lámh féin againn atá todhchaí na hEorpa.”

Tráchtar sa Pháipéar Bán ar na hathruithe a thiocfaidh ar an Eoraip as seo go ceann deich mbliana, ó thionchar na nuatheicneolaíochtaí ar an tsochaí agus ar phoist, go dtí an míshuaimhneas a spreagann an domhandú, cúiseanna imní slándála agus fás an phobalachais. Leagtar amach sa Pháipéar Bán an rogha atá le déanamh againn: ligean do na nithe sin sinn a scuabadh chun siúil, nó dul i ngleic leo agus iad a chur chun deise dúinn féin. Tá daonra agus tábhacht eacnamaíoch na hEorpa ag meath, de réir mar atá daonra agus tábhacht eacnamaíoch codanna eile den domhan ag méadú. Faoi 2060, ní bheidh fiú 1% de dhaonra an domhain ag Ballstát ar bith den Aontas. Is den ríthábhachtacht, dá bhrí sin, cur le chéile chun níos mó a bhaint amach. Ós fórsa dearfach sa domhan an Eoraip, beidh a rath ag brath i gcónaí ar í a bheith oscailte agus naisc láidre a bheith aici lena comhpháirtithe.

Leagtar amach sa Pháipéar Bán cúig chás a thugann léargas ar an gcineál éabhlóide a d'fhéadfadh teacht ar an Aontas faoi 2025, de réir mar a thogróidh an Eoraip gníomhú idir seo agus sin (féach an Iarscríbhinn). Raon féidearthachtaí atá sna cásanna seo agus is mar léiriú a ceapadh iad. Ní chealaíonn na cásanna a chéile, agus níl an liostaí cásanna uileghabhálach.

  • Cás 1: Coinneáil ar an gcúrsa ar a bhfuiltear – Díríonn na seacht mBallstát fichead ar an gclár oibre maidir le hathchóiriú dearfach a chur i bhfeidhm, de réir mheon an phlean Tús Nua don Eoraip a d'eisigh an Coimisiún in 2014 agus le Dearbhú na Bratasláive, rud ar chomhaontaigh na Ballstáit ar fad leis in 2016. Seo an toradh a d'fhéadfadh a bheith air sin faoi 2025:

o    Is féidir le muintir na hEorpa gluaisteáin uathoibrithe nasctha a thiomáint, ach uaireanta bíonn deacrachtaí acu ar thrasnú teorainneacha dóibh toisc gurb ann i gcónaí do bhacainní dlíthiúla agus teicniúla áirithe.

o    Bunús an ama ní chaithfidh muintir na hEorpa stopadh agus dul faoi sheiceálacha ar thrasnú teorainneacha dóibh. De dheasca dianseiceálacha slándála, ámh, caithfidh muintir na hEorpa bheith san aerfort agus sa stáisiún traenach i bhfad roimh an am imeachta.

  • Cás 2: An Margadh Aonair agus é sin amháin – Diaidh ar ndiaidh tá fócas an Aontais á dhíriú ar an Margadh Aonair de bhrí nach bhfuil na seacht mBallstát fichead in ann teacht ar chomhaontú i mórchuid réimsí beartais. Seo an toradh a d'fhéadfadh a bheith air sin faoi 2025:

o    Is casta ag turasóirí agus ag lucht gnó teorainneacha a thrasnú de bhrí go mbítear ag déanamh seiceálacha go rialta. Is deacra post a aimsiú i mBallstát eile agus níl aon chinnteacht ann gur féidir cearta pinsin a aistriú chuig tír eile. Daoine a mbuailtear breoite ar an gcoigrích iad, bíonn costais mhóra leighis le seasamh acu.

o    Is leasc le muintir na hEorpa gluaisteáin nasctha a úsáid de cheal rialacha agus caighdeáin theicniúla uile-Eorpacha.

  • Cás 3: Iad sin a bhfuil níos mó uathu, déanann siad níos mó – Leanann na seacht mBallstát fichead ar aghaidh faoi mar atá siad faoi láthair, ach na Ballstáit a bhfuil a fhonn orthu, is ceadmhach dóibh níos mó a dhéanamh le chéile i réimsí amhail an chosaint, an tslándáil inmheánach agus cúrsaí sóisialta. Tá ceann amháin nó níos mó de ‘chomhghuaillíochtaí na dtíortha toilteanacha' tagtha chun cinn. Seo an toradh a d'fhéadfadh a bheith air sin faoi 2025:

o    Tá cór póilíní agus breithiúna curtha ar bun ag 15 Bhallstát chun dul i ngleic le gníomhaíochtaí coiriúla trasteorann. Malartaítear faisnéis slándála ar an bpointe boise de bhrí go bhfuil na bunachair sonraí na mBallstát lán-idirnasctha.

o    Tá gluaisteáin nasctha in úsáid go forleitheadach san 12 Bhallstát a shocraigh a rialacha dlisteanachta agus a gcaighdeain theicniúla a chur i gcomhréir le chéile.

  • Cás 4: Níos lú a dhéanamh, agus é a dhéanamh ar shlí níos éifeachtúla – Díríonn na seacht mBallstát fichead ar níos mó a bhaint amach in achar níos giorra i réimsí áirithe, agus níos lú a dhéanamh sna réimsí sin a meastar nach bhfuil breisluach ag baint leis an Aontas bearta a dhéanamh iontu. Dírítear aird agus acmhainní teoranta an Aontais ar réimsí beartais ar leith. Seo an toradh a d'fhéadfadh a bheith air sin faoi 2025:

o    Tá Údarás Teileachumarsáide Eorpach ann agus é de chumhacht aige minicíochtaí a shaoradh chun slí a dhéanamh do sheirbhísí cumarsáide trasteorann, na cinn a theastaíonn le haghaidh gluaisteáin nasctha mar shampla. Ina cheann sin, cosnaíonn an tÚdarás na cearta atá ag lucht úsáidte gléasanna móibíleacha agus an idirlín, is cuma cá háit san Aontas a bhfuil siad.

o    Tá Gníomhaireacht Eorpach Frithsceimhlitheoireachta nua ann chun cuidiú le cosc a chur ar mhór-ionsaithe trí dhaoine atá faoi amhras a rianadh agus a chomharthú.

  • Cás 5: I bhfad níos mó a dhéanamh le chéile – Tá socair ag na Ballstáit níos mó cumhachta, níos mó acmhainní agus níos mó den phróiseas cinnteoireachta a roinnt le chéile. Is gasta i bhfad níos a dhéantar cinntí ar an leibhéal Eorpach agus cuirtear na cinntí sin i bhfeidhm go pras. Seo an toradh a d'fhéadfadh a bheith air sin faoi 2025:

o    Daoine san Eoraip ar mian leo gearán a dhéanamh, abair, faoi scéim tuirbíní gaoithe arna maoiniú ag an Aontas atá beartaithe dá gceantar, ní féidir leo a gcás a chur faoi bhráid an údaráis a mbaineann sé leis mar go gcaithfidh siad é a chur faoi bhráid na n-údarás Eorpach.

o    Is féidir le gluaisteáin nasctha dul ó thír go chéile gan chosc gan bhac de bhrí go bhfuil rialacha soiléire uile-Eorpacha i bhfeidhm. Tá gníomhaireacht de chuid an Aontais ann ar féidir le tiománaithe brath uirthi chun na rialacha a chur i bhfeidhm.

Na chéad chéimeanna eile

Is éard atá sa Pháipéar Bán ionchur an Choimisiúin Eorpaigh i gCruinniú Mullaigh na Róimhe, tráth a phléifidh an tAontas ní hamháin a bhfuil bainte amach aige le 60 bliain anuas, ach a bhfuil i ndán dó freisin agus seacht mBallstát fichead ann. Tosach próisis ag na seacht mBallstát fichead é an Páipéar Bán, próiseas arb é is aidhm dó todhchaí an Aontais a chinneadh. Chun an díospóireacht ina thaobh sin a spreagadh, reáchtálfaidh an Coimisiún Eorpach, i gcomhar le Parlaimint na hEorpa agus leis na Ballstáit ar suim leo é, reáchtálfaidh sé sraith díospóireachtaí dar teideal ‘Díospóireachtaí faoi Thodhchaí na hEorpa' i réigiúin agus i gcathracha fud fad an Aontais.

Sna míonna amach romhainn cuirfidh an Coimisiún leis an díospóireacht trí shraith páipéar machnaimh maidir leo seo:

  • an ghné shóisialta den Eoraip a shaothrú;
  • an tAontas Eacnamaíoch agus Airgeadais a dhoimhniú, ar bhonn Thuarascáil an Chúigir Uachtarán, Meitheamh 2015;
  • leas a bhaint as an domhandú;
  • todhchaí bheartas cosanta na hEorpa;
  • todhchaí bheartas airgeadais an Aontais.

Dála an Pháipéir Bháin, cuirfear i láthair sna páipéir machnaimh sin smaointe, moltaí, roghanna agus cásanna éagsúla a thugann léargas ar an gcineál éabhlóide a d'fhéadfadh a bheith i ndán don Eoraip faoi 2025, gan aon chinneadh deifnídeach a dhéanamh go fóill.

San óráid ar Staid an Aontais a thabharfaidh an tUachtarán Juncker uaidh i mí Mheán Fómhair 2017, saothrófar na smaointe sin a thuilleadh, sula dtiocfar ar na chéad chonclúidí ina dtaobh ag an gcruinniú den Chomhairle Eorpach i mí na Nollag 2017. Beidh sin ina chuidiú cinneadh ar an gcur chuige is gá a bheith socraithe in am do na toghcháin Eorpacha i mí an Mheithimh 2019.

Cúlra

Seasca bliain ó shin, le tréan dúthrachta don fhís a bhí acu de thodhchaí shíochánta choiteann, shínigh bunaitheoirí an Aontais Conarthaí na Róimhe, agus chuaigh siad dá réir i gceann an aistir uaillmhianaigh ionsar an gcomhtháthú Eorpach. Chinn siad gur ag an mbord caibidlíochta agus ní hé ar mhachaire an chatha a réiteoidís a gcuid easaontas feasta. Dá thoradh sin, in ionad na n-imeachtaí léanmhara a thit amach san Eoraip san am atá caite, tháinig seachtó bliain de shíocháin agus Aontas 500 milliún saoránach a mhaireann faoi shaoirse agus faoi shéan i gceann de na geilleagair is rathúla ar domhan.

An comóradh atá sé beartaithe a dhéanamh an 25 Márta 2017 ar 60 bliain a bheith ann ó síníodh Chonarthaí na Róimhe, beidh sé ina dheis thábhachtach ag ceannairí na seacht mBallstát fichead a marana a dhéanamh ar an staid ina bhfuil an tionscadal Eorpach seo againn, cuimhneamh ar a bhfuil bainte amach dá bharr agus ar na láidreachtaí atá ann, agus a thaispeáint gur mian leo todhchaí níos tréine a mhúnlú le chéile don seacht mBallstát fichead.

San óráid ar Staid an Aontais a thug an tUachtarán Juncker uaidh an 14 Meán Fómhair 2016, óráid a raibh fáilte ag ceannairí na seacht mBallstát fichead roimpi ag cruinniú Mullaigh na Bratasláive an 16 Meán Fómhair 2016, san óráid sin fógraíodh go gcuirfeadh an Coimisiún Páipéar Bán maidir le Todhchaí na hEorpa i láthair, agus rinneadh sin inniu. An cuspóir atá ag an bPáipéar Bán tús a chur leis an díospóireacht sula mbeidh cruinniú mullaigh na Róimhe ann.

Beidh an Páipéar Bán mar bhonn ag an díospóireacht idir Cinn Stáit nó Cinn Rialtais na seacht mBallstát fichead agus beidh sé ina chuidiú le struchtúr a chur ar an bplé a dhéanfar ag Cruinniú Mullaigh na Róimhe, agus ina dhiaidh. Ina cheann sin, bainfidh an Coimisiún leas as chun tús a chur le mórdhíospóireacht phoiblí faoi thodhchaí na mór-roinne seo againne.

Tuilleadh eolais

Páipéar Bán an Choimisiúin Eorpaigh maidir le Todhchaí na hEorpa

An tAontas Eorpach 60 bliain ar an saol

Scéal na hEorpa: 60 bliain ag dul chun cinn ar scáth a chéile

Óráid an Uachtaráin Juncker ar Staid an Aontais, 2016: Ionsar Eoraip níos fearr – Eoraip a chumhdaíonn, a chumhachtaíonn agus a chosnaíonn

IARSCRÍBHINN: Cúig chás a thugann léargas ar an gcineál éabhlóide a d'fhéadfadh teacht ar an Aontas faoi 2025

1

IP/17/385

Press contacts

General public inquiries: Europe Direct by phone 00 800 67 89 10 11 or by email


Side Bar