Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Komission valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta: Yhtenäisyys 27 jäsenvaltion unionissa

Bryssel 1. maaliskuuta 2017

Euroopan komissio on tänään julkaissut Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valkoisen kirjan, josta puheenjohtaja Juncker ilmoitti unionin tilaa koskevassa puheessaan vuonna 2016.

Kyseessä on komission panos 25. maaliskuuta 2017 pidettävään Rooman huippukokoukseen. Valmistautuessamme juhlimaan EU:n 60-vuotista taivalta voimme katsoa taaksepäin ja todeta, että EU:ssa on vallinnut rauha jo yli seitsemän vuosikymmenen ajan ja laajentuneen unionin 500 miljoonaa kansalaista elävät vapaina yhdessä maailman vauraimmista talouksista. Samaan aikaan EU:n on katsottava eteenpäin ja pohdittava, miten se luo vision omasta tulevaisuudestaan 27 jäsenvaltion unionina. Valkoisessa kirjassa käydään läpi EU:n tärkeimmät haasteet ja mahdollisuudet tulevalla vuosikymmenellä. Siinä esitetään viisi skenaariota siitä, miten unioni voisi kehittyä vuoteen 2025 mennessä riippuen siitä, millaisia valintoja tehdään.

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi, että ”60 vuotta sitten unionin perustajat halusivat yhdistää mantereen asevoimien sijasta lain voimalla. Meidän on oltava ylpeitä siitä, mitä sen jälkeen on saavutettu. Vuoden 2017 synkinkin päivä tulee olemaan huomattavasti valoisampi kuin yksikään päivä, jonka unionin perustajat viettivät taistelukentillä. Kun juhlimme Rooman sopimusten 60-vuotispäivää, 27 jäsenvaltion yhdentyneen Euroopan on aika luoda näkemys tulevaisuudestaan. Nyt tarvitaan johtajuutta, yhtenäisyyttä ja yhteisiä määrätietoisia päätöksiä. Komission valkoisessa kirjassa esitetään 27 jäsenvaltion unionille erilaisia kehityssuuntia. Tämä on prosessin alku, ei sen loppu. Toivon, että näistä vaihtoehdoista käydään vilpitöntä ja laaja-alaista keskustelua. Keinot valitaan aikanaan tavoitteiden mukaan. EU:n tulevaisuus on meidän käsissämme.”

Valkoisessa kirjassa pohditaan, miten unioni muuttuu tulevalla vuosikymmenellä. Siinä tarkastellaan uusien teknologioiden vaikutusta yhteiskuntaan ja työpaikkoihin, globalisaatiota ja turvallisuutta koskevia huolenaiheita ja populismin nousua. Siinä todetaan, että olemme valinnan edessä: voimme joko heittäytyä näiden virtojen vietäväksi tai pyrkiä saamaan ne hallintaan voidaksemme hyödyntää niiden tuomia uusia mahdollisuuksia. Euroopan väestö vähenee ja sen talouden painoarvo kutistuu, kun maailman muut osat kasvavat. Vuonna 2060 yhdenkään EU:n jäsenvaltion osuus maailman väestöstä ei yllä edes 1 prosenttiin. Tämä on hyvä syy pysytellä yhdessä, sillä yhdessä olemme vahvempia. EU on tärkeä maailmanmahti, jonka vauraus perustuu myös tulevaisuudessa avoimuuteen ja vahvoihin kumppanuussuhteisiin.

Valkoisessa kirjassa esitetään viisi skenaariota, joissa pohditaan, miten unioni voisi kehittyä vuoteen 2025 mennessä riippuen siitä, millaisia valintoja nyt tehdään (ks. liite). Skenaarioissa esitetään havainnollisia esimerkkejä eri vaihtoehdoista. Ne eivät sulje toisiaan pois eivätkä estä luomasta muita skenaarioita.

 • Ensimmäinen skenaario: Jatketaan entiseen tapaan – EU27 keskittyy uudistusohjelmansa toteuttamiseen komission vuonna 2014 laatimien suuntaviivojen Uusi alku Euroopalle ja kaikkien 27 jäsenvaltion vuonna 2016 hyväksymän Bratislavan julistuksen hengessä. Vuoteen 2025 mennessä tapahtuisi seuraavaa:
  • Eurooppalaiset voivat ajaa automatisoituja ja internetyhteydellä varustettuja autoja, mutta oikeudelliset ongelmat ja tekniset esteet saattavat aiheuttaa ongelmia rajoja ylitettäessä.
  • Eurooppalaiset voivat useimmiten ylittää rajat ilman tarkastuksia. Tiukempien turvatarkastusten vuoksi lento- ja juna-asemille on saavuttava hyvissä ajoin ennen lähtöaikaa.
 • Toinen skenaario: Sisämarkkinat etusijalle – EU27:n painopiste siirtyy asteittain kohti sisämarkkinoita, kun 27 jäsenvaltiota eivät pääse yhteisymmärrykseen yhä useammalla politiikan alalla. Vuoteen 2025 mennessä tapahtuisi seuraavaa:
  • Sisärajojen ylittäminen on hankalaa sekä yrityksille että matkailijoille säännöllisten tarkastusten lisääntymisen vuoksi. Työpaikan löytäminen ulkomailta on vaikeampaa eikä eläkeoikeuksien siirto toiseen jäsenvaltioon välttämättä onnistu. Ulkomailla sairastuminen käy kalliiksi.
  • Eurooppalaiset eivät mielellään aja internetyhteydellä varustettuja autoja, koska ei ole olemassa EU:n laajuisia sääntöjä eikä teknisiä standardeja.
 • Kolmas skenaario: Halukkaat tekevät enemmän yhdessä – EU27 jatkaa toimintaa nykyiseen tapaan, mutta sallii sitä haluavien jäsenvaltioiden tehdä enemmän yhteistyötä esimerkiksi puolustuksen, sisäisen turvallisuuden tai sosiaalipolitiikan alalla. Näin syntyy yksi tai useampia jäsenvaltioiden yhteistyöryhmiä. Vuoteen 2025 mennessä tapahtuisi seuraavaa:
  • 15 jäsenvaltiota perustaa poliiseista ja syyttäjistä muodostuvan yksikön tutkimaan rajat ylittävää rikollisuutta. Turvallisuutta koskevia tietoja voidaan vaihtaa ilman viivytystä, koska tietokannat on kaikilta osin yhdistetty.
  • Internetyhteydellä varustettuja autoja käytetään laajalti niissä 12 jäsenvaltiossa, jotka ovat päättäneet yhdenmukaistaa vastuusääntönsä ja tekniset standardinsa.
 • Neljäs skenaario: Tehdään vähemmän mutta tehokkaammin – EU27 tekee valitsemillaan politiikan aloilla enemmän ja nopeammin ja vähentää toimintaansa niillä aloilla, joilla sen tuottaman lisäarvon katsotaan olevan vähäisempi. EU keskittää huomionsa ja rajalliset resurssinsa valikoiduille politiikan aloille. Vuoteen 2025 mennessä tapahtuisi seuraavaa:
  • Euroopan televiestintäviranomaisella on valtuudet vapauttaa taajuuksia rajat ylittäviä viestintäpalveluja varten. Niitä käytetään esimerkiksi internetyhteydellä varustetuissa autoissa. Televiestintäviranomainen myös suojaa mobiili- ja internetpalvelujen käyttäjien oikeuksia kaikkialla EU:ssa.
  • Uusi Euroopan terrorismintorjuntavirasto auttaa estämään vakavia terrori-iskuja, koska se jäljittää terrorismista epäiltyjä ja etsintäkuuluttaa heidät järjestelmällisesti.
 • Viides skenaario: Tehdään paljon enemmän asioita yhdessä – Jäsenvaltiot päättävät jakaa valtaa, resursseja ja päätöksentekoa kaikissa asioissa nykyistä enemmän. Päätöksistä sovitaan Euroopan tasolla nopeammin, ja ne pannaan ripeästi täytäntöön. Vuoteen 2025 mennessä tapahtuisi seuraavaa:
  • Joukko kansalaisia vastustaa EU-rahoitteista hanketta tuulivoimalan rakentamiseksi asuinalueelleen, mutta heidän on vaikea tavoittaa asiasta vastuussa oleva viranomainen, koska heitä kehotetaan ottamaan yhteyttä toimivaltaisiin unionin viranomaisiin.
  • Internetyhteydellä varustetut autot liikkuvat Euroopassa esteettä, koska on sovittu selkeistä EU:n laajuisista säännöistä. Autoilijat voivat luottaa siihen, että EU:n lainvalvontavirasto valvoo sääntöjen noudattamista.

 

Jatkotoimet

Valkoinen kirja on Euroopan komission panos Rooman huippukokoukseen, jossa keskustellaan EU:n saavutuksista kuluneiden 60 vuoden aikana, mutta myös sen tulevaisuudesta 27 jäsenvaltion unionina. Valkoinen kirja antaa alkusysäyksen prosessille, jossa EU:n 27 jäsenvaltiota päättävät yhdessä tulevaisuudestaan. Euroopan komissio edistää tätä prosessia järjestämällä yhdessä Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa eri puolilla Eurooppaa keskustelutilaisuuksia, joissa käsitellään EU:n tulevaisuutta.

Komissio osallistuu tähän keskusteluun esittämällä tulevina kuukausina keskusteluasiakirjat seuraavista aiheista:

 • EU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen
 • talous- ja rahaliiton syventäminen kesäkuussa 2015 esitetyn viiden puheenjohtajan raportin pohjalta
 • globalisaation hallinta
 • EU:n puolustuksen tulevaisuus
 • EU:n rahoituksen tulevaisuus.

Samoin kuin valkoisessa kirjassa, keskusteluasiakirjoissa esitetään keskustelun pohjaksi erilaisia ideoita, ehdotuksia, vaihtoehtoja ja skenaarioita siitä, millainen Eurooppa voisi olla vuonna 2025. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan tehdä vielä varsinaisia päätöksiä.

Puheenjohtaja Juncker vie näitä ajatuksia eteenpäin unionin tilaa koskevassa puheessaan syyskuussa 2017, ja Eurooppa-neuvosto voisi esittää ensimmäiset päätelmänsä joulukuussa 2017 pidettävässä kokouksessaan. Tämän pohjalta pitäisi olla helpompi päättää, miten asiassa olisi edettävä, hyvissä ajoin ennen kesäkuussa 2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.

Tausta

Kuusikymmentä vuotta sitten EU:n perustajajäsenet lähtivät tämän rauhallista ja yhteistä tulevaisuutta koskevan unelman innoittamina ainutlaatuiselle ja kunnianhimoiselle matkalle kohti yhdentynyttä Eurooppaa allekirjoittamalla Rooman sopimukset. Ne päättivät sopia erimielisyytensä neuvottelupöydän ääressä taistelukenttien sijasta. Tämän ansiosta Euroopassa on vaikean menneisyyden jälkeen vallinnut rauha jo yli seitsemän vuosikymmenen ajan. Laajentuneen unionin 500 miljoonaa kansalaista elävät vapaina yhdessä maailman vauraimmista talouksista.

Rooman sopimusten 60-vuotispäivä 25. maaliskuuta 2017 on EU27:n johtajille tärkeä hetki pohtia Euroopan yhdentymishankkeen tilaa ja tarkastella sen saavutuksia ja vahvuuksia, mutta myös kehittämiskohteita. Heidän on yhdessä määrätietoisesti päätettävä, miten 27 jäsenvaltiota tekevät unionista yhdessä entistä vahvemman.

Komissio on tänään julkaissut Euroopan tulevaisuutta käsittelevän valkoisen kirjan, josta puheenjohtaja Juncker ilmoitti unionin tilaa koskevassa puheessaan 14. syyskuuta 2016 ja johon EU:n 27 jäsenvaltion johtajat suhtautuivat myönteisesti Bratislavan huippukokouksessa 16. syyskuuta 2016. Valkoisen kirjan tarkoituksena on avata keskustelu valmistauduttaessa Rooman huippukokoukseen.

Valkoinen kirja ohjaa 27 valtion- tai hallituksen päämiehen keskustelua ja auttaa jäsentämään aiheen käsittelyä sekä Rooman huippukokouksessa että sen jälkeen. Lisäksi komissio käynnistää sen avulla laajemman julkisen keskustelun Euroopan tulevaisuudesta.

Lisätietoja

Euroopan komission valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta

Verkkosivusto: EU 60 vuotta

Euroopan tarina: 60 vuotta yhdessä eteenpäin

Puheenjohtaja Junckerin puhe unionin tilasta vuonna 2016: Kohti parempaa Eurooppaa, joka suojelee, tarjoaa mahdollisuuksia ja puolustaa

1

IP/17/385

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

Documents


LIITE-FI.pdf