Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon - Pressiteade

Euroopa Komisjoni valge raamat: kujundades 27-liikmelise Euroopa Liidu ühist tulevikku

Brüssel, 1. märts 2017

Euroopa Komisjon esitles täna Euroopa tulevikku käsitlevat valget raamatut, mille käis välja president Juncker oma 2016. aasta kõnes olukorrast Euroopa Liidus. Valge raamat on komisjoni panus Roomas 25. märtsil 2017 toimuvasse tippkohtumisse.

Täna, ELi asutamise 60. aastapäeva eelõhtul, vaatame tagasi seitsme aastakümne jooksul valitsenud rahule ning laienenud Euroopa Liidule, mille 500 miljonit kodanikku elavad vabas ja maailma jõukaimate hulka kuuluvas ühiskonnas. Samal ajal peab EL vaatama tulevikku ja vaagima viise 27 liikmesriigi liidu tulevikuvisiooni kujundamiseks. Valge raamat annab ülevaate probleemidest ja võimalustest, mis Euroopat järgmisel kümnendil ootavad. Selles on esitatud viis stsenaariumi selle kohta, milliseks võiks liit kujuneda aastaks 2025, sõltuvalt sellest, kuidas ta otsustab tegutseda.

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker sõnas: „60 aasta eest otsustasid Euroopale alusepanijad ühendada Euroopa maailmajao mitte relvade, vaid seaduse jõuga. Võime olla uhked selle üle, mida oleme toonasest kokkuleppest alates saavutanud. Isegi meie kõige süngem päev 2017. aastal on ikkagi palju helgem kui päevad, mille meie esiisad veetsid lahinguväljal. Rooma lepingute 60. aastapäev on õige aeg selleks, et 27 liikmest koosnev ühtne Euroopa kujundaks oma tulevikuvisiooni. See on tugevate juhtide, kokkuhoidmise ja ühiste otsuste aeg. Komisjoni valges raamatus on esitatud mitu erinevat teed, mille 27 riigi liit valida võiks. See on ühe teekonna algus, mitte lõpp, ja ma loodan näha ausat ja laiapõhjalist arutelu. Seejärel järgneb sisule ka vorm. Euroopa tulevik on meie kätes.“

Valges raamatus vaadeldakse seda, kuidas Euroopa järgmise kümne aasta jooksul muutub, alates uue tehnoloogia mõjust ühiskonnale ja töökohtadele kuni globaliseerumisega seotud kõhkluste, julgeolekuprobleemide ja populismi tõusuni. See esitab selgelt meie ees oleva valiku: kas trendidega lihtsalt kaasa triivida või võtta uued suundumused omaks ja haarata kinni nendega kaasnevatest võimalustest. Euroopa rahvastik ja majanduslik mõjuvõim kahanevad, samas kui teiste maailma osade tähtsus kasvab. 2060. aastaks ei ole mitte ühtegi ELi liikmesriiki, mis moodustaks kasvõi 1% maailma elanikkonnast. See on mõjuv põhjus kokku hoida, et rohkem ära teha. Euroopa on üleilmne positiivne jõud, mille heaolu sõltub jätkuvalt tema avatusest ja tugevatest sidemetest partneritega.

Valges raamatus on esitatud viis stsenaariumi. Need heidavad põgusa pilgu sellele, milline võiks Euroopa Liit olla aastal 2025 sõltuvalt valikutest, mida Euroopa otsustab teha (vt lisa). Stsenaariumid hõlmavad väga mitmeid võimalusi ja on näitliku iseloomuga. Need ei välista üksteist ja ei ole ammendavad.

 • Esimene stsenaarium: Samamoodi edasi - EL 27 keskendub oma positiivse reformikava elluviimisele komisjoni 2014. aasta poliitiliste suuniste Euroopa uus algus ja kõigi 27 liikmesriigi poolt 2016. aastal heaks kiidetud Bratislava deklaratsiooni vaimus. 2025. aastaks võib olukord olla järgmine:
  • Eurooplased sõidavad autonoomsete ja võrku ühendatud autodega, ent piiriületusel võib nendega tulla ette probleeme, kuna kõik õiguslikud ja tehnilised takistused pole veel kadunud.
  • Valdavalt saavad eurooplased reisides piire ületada ilma piirikontrolliks peatumata. Range turvakontrolli tõttu tuleb lennu- ja rongijaama minna aegsasti enne väljasõitu.
 • Teine stsenaarium: Üksnes ühtne turg – EL 27 orienteerub järk-järgult ümber ühtsele turule, kuna liikmesriigid ei suuda aina enamates poliitikavaldkondades ühist keelt leida. 2025. aastaks võib olukord olla järgmine:
  • Äriasjus või turistina reisides on riigipiire raske ületada pidevate kontrollide tõttu. Välisriigis on keerulisem tööd leida ning pensioniõiguste ülekandmine ühest liikmesriigist teise ei ole tagatud. Kui keegi peaks välismaal haigestuma, ootavad teda ees kopsakad arstiarved.
  • Eurooplased on võrku ühendatud autode kasutamise suhtes ettevaatlikud, sest puuduvad kogu ELis kehtivad eeskirjad ja tehnilised standardid.
 • Kolmas stsenaarium: Kes tahavad rohkem, teevad rohkem – EL 27 jätkab samamoodi nagu seni, ent kui liikmesriigid seda soovivad, võivad nad teha tihedamat koostööd konkreetsetes valdkondades, nagu kaitseküsimused, sisejulgeolek või sotsiaalprobleemid. Tekib üks või mitu nn teotahtlikku koalitsiooni. 2025. aastaks võib olukord olla järgmine:
  • 15 liikmesriiki loovad politseinike ja prokuröride üksuse, et võidelda piiriülese kuritegevuse vastu. Julgeolekuteabe vahetamisel ei esine viivitusi, sest andmebaasid on omavahel täielikult ühendatud.
  • Neis 12 liikmesriigis, kes on kokku leppinud vastutust käsitlevate õigusnormide ja tehniliste standardite ühtlustamises, kasutatakse võrku ühendatud autosid laialdaselt.
 • Neljas stsenaarium: Teeme vähem, aga paremini - EL 27 keskendub sellele, et saavutada valitud poliitikavaldkondades paremaid tulemusi, ja teeb vähem neis küsimustes, millel ei leita lisaväärtust olevat. Tähelepanu ja piiratud vahendid koondatakse valitud poliitikavaldkondadele. 2025. aastaks võib olukord olla järgmine:
  • Euroopa telekommunikatsiooniametil on õigus vabastada raadiosagedusi piiriüleste sideteenuste, näiteks võrku ühendatud autode jaoks. Samuti kaitseb ta mobiili- ja internetikasutajate õigusi kõikjal ELis.
  • Uus Euroopa terrorismivastase võitluse amet aitab kahtlusaluste süstemaatilise jälgimise ja registreerimisega raskeid rünnakuid tõkestada ja ära hoida.
 • Viies stsenaarium: Teeme palju rohkem koos – Liikmesriigid otsustavad kõiges võimu, vahendeid ja otsuste tegemist rohkem jagada. Euroopa tasandi otsused sünnivad kiiremini ning need viiakse ka kiiremini ellu. 2025. aastaks võib olukord olla järgmine:
  • Kui keegi tahab esitada kaebuse oma kodukohas kavandatava ja ELi rahastatava tuulepargi projekti kohta, ei jõua ta vastutava asutuseni, sest tal soovitatakse pöörduda vastava Euroopa ametkonna poole.
  • Kuna olemas on selged ja kogu ELi hõlmavad õigusnormid, saab võrku ühendatud autodega sõita sujuvalt kogu Euroopas. Sõidukijuhid võivad olla kindlad, et on olemas ELi asutus, kes hoolitseb eeskirjade täitmise tagamise eest.

 

Edasised sammud

Valge raamat on Euroopa Komisjoni panus Rooma tippkohtumisse, mille raames EL arutab nii oma viimase 60 aasta saavutusi kui ka 27 riigi liidu tulevikku. Valge raamatuga algab protsess, mille käigus ELi 27 liikmesriiki otsustavad liidu tuleviku üle. Mõttevahetuse soodustamiseks korraldab Euroopa Komisjon koos Euroopa Parlamendi ja asjast huvitatud liikmesriikidega eri riikide linnades ja piirkondades rea väitlusi Euroopa tuleviku üle.

Euroopa Komisjon osaleb eelolevas mõttevahetuses lähikuudel avaldatavate aruandedokumentidega, mis käsitlevad järgmisi teemasid:

 • Euroopa sotsiaalse mõõtme arendamine;
 • majandus- ja rahaliidu süvendamine viie juhi 2015. aasta juuni aruande põhjal;
 • üleilmastumise ohjamine;
 • Euroopa kaitseküsimuste tulevik;
 • ELi rahanduse tulevik.

Nagu valge raamat, pakuvad ka aruteludokumendid mitmesuguseid mõtteid, ettepanekuid, võimalusi ja stsenaariume selle kohta, milline Euroopa võiks olla aastal 2025, ilma konkreetseid otsuseid välja käimata.

President Juncker arendab neid ideid edasi oma kõnes olukorrast Euroopa Liidus 2017. aasta septembris, enne kui sama aasta detsembris toimuval Euroopa ülemkogul tehakse esimesed kokkuvõtted. See aitab teha otsuse edasise kursi kohta aegsasti enne 2019. aasta juunis toimuvaid Euroopa Parlamendi valimisi.

Taustteave

Rooma lepingute allkirjastamisega kuuskümmend aastat tagasi alustasid ELi asutajaliikmed, inspireerituna rahumeelse ja ühise tuleviku unistusest, ambitsioonikat teekonda Euroopa integratsiooni suunas. Nad leppisid kokku, et erimeelsusi ei lahendata edaspidi mitte lahinguväljal, vaid nõupidamistelaua taga. Selle tulemusena on meie tormilise ja murederohke mineviku asemel valitsenud seitsme aastakümne jooksul rahu ning liidu 500 miljonit kodanikku elavad vabas ja võimalusterohkes ühiskonnas, mille majandus on maailma jõukaimate hulgas.

25. märtsil 2017, kui möödub 60 aastat Rooma lepingute sõlmimisest, on EL 27 juhtide jaoks paslik hetk mõelda järele selle üle, milline on meie ühise Euroopa projekti hetkeseis, millised on selle saavutused ja tugevad küljed ning mis vajaks parendamist, ja näidata oma ühist tahet koondada 27 riigi jõud parema tuleviku nimel.

Nagu teatas president Juncker oma 2016. aasta 14. septembri kõnes olukorrast Euroopa Liidus, mida EL 27 juhid Bratislava tippkohtumisel 2016. aasta 16. septembril tervitasid, esitles Euroopa Komisjon täna Euroopa tulevikku käsitlevat valget raamatut, et teha algust Rooma tippkohtumisele eelnevate aruteludega.

Valge raamatu eesmärk on suunata 27 riigipea ja valitsusjuhi arutelusid ning see aitab kujundada Rooma tippkohtumisel ja ka väljaspool seda toimuvat mõttevahetust. Samuti on see komisjoni jaoks lähtepunktiks laiemale avalikule arutelule meie kontinendi tuleviku üle.

Rohkem teavet

Euroopa Komisjoni valge raamat Euroopa tuleviku kohta

Veebileht: 60 aastat ELi

Euroopa: 60 aasta pikkune ühine edulugu

President Junckeri kõne Euroopa Liidu olukorrast 2016: Teel parema Euroopa suunas, mis hoiab, kaitseb ja avardab võimalusi

1

IP/17/385

Kontaktandmed ajakirjanikele:

Kontaktandmed üldsuse jaoks: Europe Direct (tel 00 800 67 89 10 11 ; e-post)


Side Bar

Documents


LISA_ET2.pdf