Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska - Komunikat prasowy

Szczyt UE–Indie: umacnianie strategicznego partnerstwa i postępy w realizacji wspólnego planu działań

Bruksela, 6 października 2017 r.

Dziś w New Delhi odbył się 14. szczyt Unii Europejskiej i Indii. Minęło już 55 lat od czasu nawiązania stosunków dyplomatycznych między tymi dwiema największymi demokracjami na świecie.

Unię Europejską reprezentowali na szczycie przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oraz przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Indie reprezentował premier Narendra Modi. W spotkaniu uczestniczyła również Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz Wiceprzewodnicząca Komisji, Federica Mogherini.

Unia Europejska i Indie przyjęły wspólne oświadczenie na zakończenie szczytu. Przyjęto również wspólne oświadczenia w sprawie walki z terroryzmem, czystej energii i zmiany klimatu, a także inteligentnej i zrównoważonej urbanizacji. Przywódcy podsumowali także stan wdrożenia kompleksowego planu działania UE–Indie z 2020 r., zatwierdzonego na zeszłorocznym szczycie.

Jesteśmy dwiema największymi demokracjami na świecie. Jesteśmy dwiema z największych gospodarek na świecie. Łączą nas te same wartości i wiara w wolność, równość, tolerancję i praworządność. Współpraca z podobnie myślącym partnerem, takim jak Indie, po prostu ma sens. To oczywiste, powiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Uzgodniliśmy, że powinniśmy przenieść nasze stosunki handlowe na wyższy poziom. Nadszedł czas na zawarcie umowy o wolnym handlu między UE a Indiami. Kiedy tylko pozwolą na to okoliczności – i tylko wtedy – podejmiemy dalsze działania. Dzisiejszy szczyt jest ważnym krokiem we właściwym kierunku. Po wysłuchaniu premiera Modiego jestem przekonany, że możemy iść naprzód. Nasi główni negocjatorzy zasiądą w listopadzie nad harmonogramem dalszych działań.

Pełną wypowiedź przewodniczącego Junckera wygłoszoną na wspólnej konferencji prasowej po szczycie można znaleźć tutaj.

 

Partnerstwo na rzecz dobrobytu

Handel i inwestycje stanowią istotne aspekty partnerstwa strategicznego między UE a Indiami. UE jest największym partnerem handlowym Indii, natomiast Indie są na dziewiątym miejscu wśród największych partnerów UE. Wartość dwustronnego handlu towarami i usługami w 2016 r. wyniosła ponad 100 mld euro. Podczas szczytu przywódcy wyrazili wspólny zamiar zacieśnienia partnerstwa gospodarczego pomiędzy UE a Indiami oraz dążenia do rozwinięcia pełnego potencjału tego aspektu naszych relacji. Obie strony starają się aktywnie działać na rzecz terminowego wznowienia negocjacji dotyczących kompleksowej umowy o wolnym handlu, która przyniesie korzyści zarówno UE, jak i Indiom. Przywódcy potwierdzili też kluczowe znaczenie Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz wzmacniania wolnego, sprawiedliwego i otwartego handlu dla osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju. Obie strony potwierdziły swoje zobowiązanie do współpracy z wszystkimi członkami WTO w celu zapewnienia, by 11. konferencja ministerialna była sukcesem i przyniosła konkretne wyniki.

Podczas szczytu przywódcy z zadowoleniem przyjęli informację ouruchomionym niedawno mechanizmie ułatwiania inwestycji unijnych w Indiach, który zachęci unijnych przedsiębiorców do dokonywania inwestycji dzięki konkretnemu wsparciu na miejscu, w szczególności w formie wskazówek dotyczących procedur.

 

Partnerstwo w dziedzinie odpowiedzialnego rozwoju

Przywódcy UE i Indii przyjęli wspólne oświadczenie w sprawie czystej energii i zmiany klimatu, wykazując determinację do podjęcia wspólnej odpowiedzialności i do przyjęcia wiodącej roli w światowych wysiłkach na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i dostosowywania się do jej skutków. Obie strony potwierdziły zobowiązania podjęte w ramach porozumienia paryskiego i uzgodniły wzmocnienie współpracy we wdrażaniu działań w dziedzinie klimatu, zielonego chłodzenia, wykorzystania energii słonecznej do pompowania wody, magazynowania energii, elektromobilności i odnawialnych źródeł energii w celu usprawnienia realizacji umowy.

W całej Unii Europejskiej i Indiach miasta są motorem wzrostu gospodarczego i innowacji, ale występuje w nich również wiele problemów gospodarczych, społecznych i związanych ze środowiskiem. W przyjętej na szczycie Wspólnej deklaracji w sprawie partnerstwa na rzecz inteligentnej i zrównoważonej urbanizacji określono priorytety i cele wzmocnionej współpracy między obydwiema stronami w dziedzinie rozwoju obszarów miejskich w nadchodzących latach. Partnerstwo to stworzy nowe możliwości współpracy między naszymi władzami lokalnymi i regionalnymi. Będzie się opierać na doświadczeniach z realizacji agendy miejskiej dla UE oraz sztandarowego programu Indii Smart Cities Mission (Misja „inteligentne miasta”).

Wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), Andrew McDowell potwierdził największą w historii pożyczkę EBI na potrzeby inwestycji w Indiach. Nowe wsparcie na rzecz zrównoważonego transportu w Indiach, w wysokości 500 mln euro, zostanie wykorzystane do sfinansowania budowy nowej linii i 96 nowych pociągów metra w Bangalurze.

Przywódcy zobowiązali się przejścia na model gospodarki o obiegu zamkniętym, który zmniejsza zużycie zasobów pierwotnych. Nowy dialog grupy G-20 o efektywnej gospodarce zasobami zostanie wykorzystany jako platforma ścisłej współpracy na rzecz wydajnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, opracowania strategii na rzecz tej istotnej transformacji gospodarczej oraz wspólnego wspierania efektywnego gospodarowania zasobami na szczeblu światowym. Przywódcy UE i Indii postanowili także zintensyfikować współpracę w dziedzinie walki z wyzwaniami środowiskowymi, w szczególności w ramach partnerstwa UE–Indie w dziedzinie wody. W ramach Forum Wodnego UE-Indie, które odbędzie się 11 października 2017 r., określone zostaną konkretne działania w tym kierunku.

Na szczycie uzgodniono, że należy na nowo nadać pęd współpracy w dziedzinie badań naukowych i innowacji poprzez uruchomienie dużej inicjatywy przewodniej na kwotę 30 mln euro dotyczącej badania wody. Obie strony uzgodniły również, że chcą wzmocnić współpracę w dziedzinie badań naukowych i innowacji poprzez rozszerzenie mechanizmu współfinansowania UE–Indie na wszystkie obszary zainteresowania Indii w ramach programu „Horyzont 2020”, takie jak opieka zdrowotna, zmiana klimatu i energia – ten ostatni w ramach inicjatywy „Mission Innovation”. Podpisano porozumienie wykonawcze między Komisją a indyjską Radą Badań Naukowych i Inżynieryjnych (Science and Engineering Research Board, SERB) w celu ułatwienia współpracy utalentowanych naukowców z Indii z zespołami Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w Europie. Obie strony potwierdziły znaczenie umowy między Euratomem a Indiami w sprawie współpracy w dziedzinie badań i rozwoju na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej i zdecydowały się działać na rzecz szybkiego jej zawarcia.

Przywódcy z zadowoleniem przyjęli także zbliżające się rozpoczęcie realizacji umowy horyzontalnej między UE a Indiami w sprawie pewnych aspektów usług lotniczych. Wykonanie wspomnianej umowy przyczyni się do przywrócenia pewności prawa w naszych stosunkach lotniczych z Indiami poprzez dostosowanie dwustronnych umów o usługach lotniczych zawartych między Indiami a państwami członkowskimi UE do prawa unijnego. W efekcie Indie uznają teraz zasadę wyznaczenia unijnego linii lotniczych, która umożliwi unijnym przewoźnikom loty do Indii z dowolnego państwa członkowskiego, z którym Indie podpisały umowę dwustronną.

Przywódcy podjęli również wspólne zobowiązanie do zacieśnienia współpracy w dziedzinie migracji i uchodźców, w tym w ramach procesu Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz przyjęcia globalnych porozumień w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i uregulowanej migracji i w sprawie uchodźców. Obie strony uzgodniły, że będą dalej wzmacniać wspólne dążenia do wdrożenia wspólnego programu UE i Indii w obszarze migracji i mobilności (CAMM).

 

Partnerstwo na rzecz pokoju i bezpieczeństwa na świecie

Jako zdecydowani zwolennicy multilateralizmu oraz porządku światowego opartego na prawie, Unia Europejska i Indie mają wspólną wizję kluczowych wyzwań o charakterze globalnym i regionalnym. Podczas szczytu przywódcy zajęli się kwestią szeregu naglących sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie UE i Indii, a także w innych regionach. Kwestie te obejmowały perspektywy pokoju w Afganistanie, sytuację na Półwyspie Koreańskim, w Mjanmie i we wschodniej Ukrainie oraz w Iranie i Syrii, jak również proces pokojowy na Bliskim Wschodzie. Przywódcy rozmawiali też o możliwości zacieśnienia współpracy między UE a Indiami na Oceanie Indyjskim i w Afryce.

Przywódcy przyjęli wspólne oświadczenie w sprawie walki z terroryzmem, które jest kolejnym krokiem we wspólnej walce z tym zjawiskiem. W ostatnich miesiącach poczyniono znaczne postępy w tym zakresie, między innymi poprzez regularny dialog dotyczący zwalczania terroryzmu, a wspólne oświadczenie ma na celu wzmocnienie współpracy w dziedzinie przeciwdziałania terroryzmowi, brutalnemu ekstremizmowi i radykalizacji, rekrutacji zagranicznych bojowników terrorystycznych, źródłom finansowania terroryzmu i dostawom broni dla terrorystów oraz ich zwalczania.

W dniu 4 października włoski okręt flagowy, będący kwaterą główną operacji sił morskich UE Atalanta, ITS Fasan, uczestniczył we wspólnych manewrach z indyjskim okrętem marynarki wojennej INS Trishul u wybrzeży Somalii. Były to pierwsze w historii wspólne ćwiczenia sił morskich UE i Indii. Podczas szczytu przywódcy uzgodnili, że będą realizować kolejne takie manewry i rozszerzą współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego.

W związku ze zbliżającą się 5. światową konferencją poświęconą cyberprzestrzeni, która odbędzie się w Nowym Delhi w dniach 23–24 listopada 2017 r., przywódcy wyrazili chęć pogłębienia współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego, a jednocześnie zaangażowania w działania na rzecz otwartej, wolnej, bezpiecznej, stabilnej, pokojowej i ogólnodostępnej cyberprzestrzeni, umożliwiającej wzrost gospodarczy i innowacje.

 

Dodatkowe informacje

Strona internetowa 14. szczytu UE–Indie

Wspólne oświadczenie ze szczytu UE–Indie

Wspólne oświadczenie w sprawie czystej energii i zmiany klimatu

Wspólne oświadczenie w sprawie współpracy w walce z terroryzmem

Wspólna deklaracja w sprawie partnerstwa na rzecz inteligentnej i zrównoważonej urbanizacji

Wystąpienie przewodniczącego Junckera na wspólnej konferencji prasowej po 14. szczycie UE–Indie

Relacje UE–Indie (zestawienie informacji)

Stosunki handlowe UE–Indie

Strona internetowa delegatury UE w Indiach

IP/17/3728

Kontakty z mediami:

Zapytania od obywateli: Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail


Side Bar