Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Top EU-India: versterking van ons strategisch partnerschap en voortzetting van onze gezamenlijke agenda

Brussel, 6 oktober 2017

Vandaag vond in New Delhi de veertiende topontmoeting tussen de EU en India plaats, die markeert dat de twee grootste democratieën ter wereld al 55 jaar diplomatieke betrekkingen onderhouden.

De Europese Unie werd vertegenwoordigd door de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker en de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk. India werd vertegenwoordigd door premier Narendra Modi. Ook de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Europese Commissie, Federica Mogherini, woonde de top bij.

De Europese Unie en India hebben een gezamenlijke verklaring over de top afgegeven. Ook zijn gezamenlijke verklaringen aangenomen over terrorismebestrijding; schone energie en klimaatverandering; en slimme en duurzame urbanisatie. Daarnaast werd de balans opgemaakt van de uitvoering van de brede actieagenda EU-India 2020, die tijdens de top van vorig jaar werd vastgesteld.

"Wij zijn de twee grootste democratieën ter wereld. Wij zijn twee van de grootste economieën ter wereld. Wij delen dezelfde waarden, en zijn overtuigd van het belang van vrijheid, gelijkheid, tolerantie en de rechtsstaat. Samenwerking met een zo gelijkgestemde partner als India ligt eenvoudigweg voor de hand", aldus Jean-Claude Juncker."Wij zijn het erover eens dat wij onze handelsbetrekkingen naar een hoger plan moeten tillen. Het is de hoogste tijd om een vrijhandelsovereenkomst tussen India en de EU te sluiten. Zodra de omstandigheden het toelaten - en niet eerder - zullen we de onderhandelingen daarover hervatten. De top van vandaag is een belangrijke stap in de goede richting en na premier Modi gehoord te hebben, heb ik er vertrouwen in dat we vooruitgang kunnen boeken. Onze hoofdonderhandelaars komen in november bijeen om de volgende stappen uit te tekenen."

De volledige verklaring van voorzitter Juncker tijdens de gezamenlijke persconferentie na afloop van de top is online beschikbaar.

 

Partners voor welvaart

Handel en investeringen zijn belangrijke onderdelen van het strategische partnerschap tussen de EU en India. De EU is de belangrijkste handelspartner van India, en India is de op acht na grootste partner van de EU. De bilaterale handel in goederen en diensten bedroeg in 2016 meer dan 100 miljard euro. De leiders herhaalden hun gedeelde wens om het economische partnerschap tussen de EU en India te versterken en het volledige potentieel van onze betrekkingen te benutten. Aan weerszijden wordt actief gestreefd naar spoedige hervatting van de onderhandelingen over een brede en wederzijds voordelige vrijhandelsovereenkomst. De leiders benadrukten ook de centrale rol van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) en het belang van vrije, eerlijke en open handel voor het bewerkstelligen van duurzame groei en ontwikkeling. Beide partijen herhaalden dat zij samen met alle WTO-leden van de elfde Ministeriële Conferentie een succes met concrete resultaten willen maken.

De recente start van het mechanisme ter bevordering van EU-investeringen in India werd toegejuicht. Hiermee worden EU-investeringen vergemakkelijkt en aangemoedigd door ter plaatse concrete ondersteuning te bieden voor EU-bedrijven die in India willen investeren, met name door begeleiding bij procedures.

 

Partners voor verantwoorde ontwikkeling

Er werd een Gezamenlijke verklaring over schone energie en klimaatverandering aangenomen, waaruit blijkt dat beide partijen een gedeelde verantwoordelijkheid hebben en het voortouw willen nemen in mondiale inspanningen ter verzachting van en aanpassing aan de gevolgen van klimaatverandering. Beide partijen herhaalden hun verbintenissen in het kader van het Verdrag van Parijs en spraken af intensiever samen te werken bij de uitvoering daarvan, en bij groene koeltechnologie, zonnepompen, energieopslag, elektrische mobiliteit en hernieuwbare energie.

Steden overal in de EU en India zijn motoren voor groei en innovatie, maar kampen ook met dringende economische, maatschappelijke en ecologische problemen. In de Gezamenlijke verklaring over een partnerschap voor slimme en duurzame urbanisatie die tijdens de top werd vastgesteld, worden de prioriteiten en doelstellingen beschreven om de samenwerking tussen de partijen op het gebied van stedelijke ontwikkeling de komende jaren te intensiveren. Het partnerschap zal nieuwe mogelijkheden voor samenwerking creëren tussen onze respectieve lokale en regionale autoriteiten. Hierbij zal worden voortgebouwd op de ervaringen die zijn opgedaan met de "Stedelijke agenda voor de EU" en het vlaggenschipprogramma "Smart Cities Mission" van India.

De vicepresident van de Europese Investeringsbank (EIB), Andrew McDowell, bevestigde dat de EIB haar grootste investeringskrediet ooit gaat verstrekken aan India. De 500 miljoen euro aan steun voor duurzaam vervoer zal worden gebruikt voor de aanleg van een nieuwe metrolijn in Bangalore en de aankoop van 96 metrostellen.

De leiders spraken af te streven naar een meer circulaire economie waarin minder primaire grondstoffen worden verbruikt. De nieuwe G20-dialoog over hulpbronnen­efficiëntie zal worden gebruikt als platform voor nauwe samenwerking op het gebied van zuinig en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, ontwikkelingsstrategieën voor deze cruciale economische transitie en gezamenlijke bevordering van energie-efficiëntie op mondiaal niveau. De leiders spraken ook af de samenwerking bij de aanpak van milieuproblemen verder op te voeren, met name in het kader van het Waterpartnerschap tussen India en de EU. Tijdens het Waterforum, dat op 11 oktober 2017 zal plaatsvinden, zullen concrete stappen worden bepaald.

Er zal een nieuwe impuls worden gegeven aan de samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie door middel van een vlaggenschipinitiatief van 30 miljoen euro voor wateronderzoek. De partijen spraken ook af meer samen te werken op het gebied van onderzoek en innovatie door het cofinancieringsmechanisme van de EU en India uit te breiden tot alle Horizon 2020-terreinen die voor India van belang zijn, zoals gezondheid, klimaatverandering en energie (het laatste terrein in het kader van Mission Innovation). Er is een uitvoeringsregeling ondertekend tussen de Europese Commissie en de Indiase Science and Engineering Research Board (SERB), zodat getalenteerde Indiase onderzoekers gemakkelijker kunnen samenwerken met teams van de Europese Onderzoeksraad in Europa. De partijen spraken af te werken aan snelle sluiting van de overeenkomst tussen Euratom en India inzake samenwerking aan onderzoek naar en ontwikkeling van vreedzame toepassingen van kernenergie.

De leiders verheugden zich over de aanstaande inwerkingtreding van de horizontale overeenkomst tussen de EU en India inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten. Met de toepassing van deze overeenkomst wordt de rechtszekerheid in onze betrekkingen met India op het gebied van de luchtvaart hersteld doordat de bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen India en EU-lidstaten in overeenstemming worden gebracht met het EU-recht. India erkent nu het EU-beginsel voor de aanwijzing van luchtvaartmaatschappijen, waardoor EU-maatschappijen naar India kunnen vliegen vanuit elke lidstaat waarmee India een bilaterale overeenkomst heeft gesloten.

Er wordt gestreefd naar meer samenwerking op het gebied van migratie en vluchtelingen, ook in het kader van het proces van de Verenigde Naties voor de sluiting van mondiale pacten voor veilige, ordelijke en reguliere migratie en inzake vluchtelingen. De partijen zullen meer gezamenlijke inspanningen leveren om de gemeenschappelijke agenda inzake migratie en mobiliteit ten uitvoer te leggen.

 

Partners voor vrede en veiligheid in de wereld

De EU en India zijn beiden fervente voorstanders van multilateralisme en een op regels gebaseerde wereldorde en zij delen hun visie op de belangrijkste mondiale en regionale uitdagingen. Tijdens de top is gesproken over een aantal urgente kwesties in de onmiddellijke omgeving van de EU en India, alsmede elders in de wereld, zoals de vooruitzichten op vrede in Afghanistan, de situatie op het Koreaanse schiereiland, in Myanmar, Oost-Oekraïne, Iran en Syrië, alsmede het vredesproces in het Midden-Oosten. Ook is gesproken over eventuele intensivering van de samenwerking tussen de EU en India in de Indische Oceaan en Afrika.

Er is een Gezamenlijke verklaring over terrorismebestrijding aangenomen. De afgelopen maanden is aanzienlijke vooruitgang geboekt, onder andere via de periodieke dialoog over terrorismebestrijding, en met de gezamenlijke verklaring wordt gestreefd naar betere samenwerking op het gebied van preventie en bestrijding van terrorisme, gewelddadig extremisme en radicalisering, de verstoring van de rekrutering van buitenlandse strijders, de bronnen van financiering voor terroristen en de levering van wapens aan terroristen.

Op 4 oktober voerde het Italiaanse vlaggenschip en hoofdkwartier van de zeemachtoperatie Atalanta, ITS Fasan, voor de kust van Somalië gezamenlijke manoeuvres uit met het Indiase marineschip INS Trishul, de eerste gezamenlijke marine-oefening van de EU en India. De leiders kwamen overeen dergelijke oefeningen voort te zetten en de samenwerking op het gebied van de maritieme veiligheid uit te breiden.

Vooruitlopend op de vijfde Wereldconferentie over Cyberspace, die op 23-24 november 2017 in New Delhi zal plaatsvinden, spraken de leiders hun intentie uit om de samenwerking op het gebied van cyberveiligheid te verdiepen, en tegelijkertijd te streven naar een open, vrije, veilige, stabiele, vreedzame en toegankelijke cyberspace, die economische groei en innovatie mogelijk maakt.

 

Nadere informatie

Website van de veertiende top EU-India

Gezamenlijke verklaring naar aanleiding van de veertiende top EU-India

Gezamenlijke verklaring over schone energie en klimaatverandering

Gezamenlijke verklaring over terrorismebestrijding

Gezamenlijke verklaring over een partnerschap voor slimme en duurzame urbanisatie

Opmerkingen van voorzitter Juncker tijdens de persconferentie na afloop van de top

Factsheet over de betrekkingen tussen de EU en India

Handelsbetrekkingen tussen de EU en India

Website van de EU-delegatie in India

IP/17/3728

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar