Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija - Paziņojums presei

ES un Indijas samits – mūsu stratēģiskās partnerības stiprināšana un kopīgās darba kārtības virzība

Briselē, 2017. gada 6. oktobrī

Šodien Ņūdeli norisinājās Eiropas Savienības un Indijas 14. samits, atzīmējot diplomātisko attiecību starp divām pasaules lielākajām demokrātijām 55. gadadienu.

Eiropas Savienību samitā pārstāvēja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers un Eiropadomes priekšsēdētājs Donalds Tusks. Indiju pārstāvēja premjerministrs Narendra Modi. Samitā piedalījās arī Savienības Augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogerīni.

Eiropas Savienība un Indija nāca klajā ar kopīgu samita paziņojumu. Tika pieņemti arī kopīgi paziņojumi par terorisma apkarošanu, par tīru enerģiju un klimata pārmaiņām un par viedu un ilgtspējīgu urbanizāciju. Tāpat līderi izvērtēja to, kā tiek īstenota visaptverošā ES un Indijas sadarbības programma laikposmam līdz 2020. gadam, ko apstiprināja pagājušā gada samitā.

“Mēs esam divas pasaulē lielākās demokrātijas. Mēs esam divas no pasaules lielākajām ekonomikām. Mūs vieno kopīgas vērtības un ticība brīvībai, vienlīdzībai, tolerancei un tiesiskumam. Strādāt kopā ar tādu līdzīgi domājošu partneri kā Indija ir vienkārši loģiski. Tas ir dabīgi", sacīja Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers. “Mēs vienojāmies, ka mūsu tirdzniecības attiecības ir jāpaceļ jaunā līmenī. Ir pienācis laiks brīvās tirdzniecības nolīgumam starp Indiju un ES. Kad apstākļi būs labvēlīgi — un tikai tad, kad apstākļi būs labvēlīgi — mēs atsāksim darbu pie tā. Šīsdienas samits ir svarīgs solis pareizajā virzienā un, uzklausījis premjerministru Modi, es esmu pārliecināts, ka varam virzīties uz priekšu. Mūsu galvenie sarunvedēji tiksies novembrī, lai ieskicētu darba turpmāko virzību.”

Viss Komisijas priekšsēdētāja Žana Kloda Junkera teiktais kopīgajā preses konferencē pēc samita ir pieejams tiešsaistē.

 

Partnerība labklājībai

Tirdzniecība un ieguldījumi ir būtiski ES un Indijas stratēģiskās partnerības aspekti. ES ir lielākā Indijas tirdzniecības partnere, savukārt Indija ir 9. lielākā ES tirdzniecības partnere. Preču un pakalpojumu divpusējās tirdzniecības apjoms 2016. gadā sasniedza vairāk nekā EUR 100 miljardus. Samitā līderi pauda kopīgu apņēmību stiprināt ekonomisko partnerību starp ES un Indiju un sasniegt šā attiecību aspekta pilnu potenciālu. Abas puses aktīvi darbojas, lai nākotnē varētu atsākt sarunas par visaptverošu un savstarpēji izdevīgu brīvās tirdzniecības nolīgumu. Līderi arī atkārtoti apstiprināja Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) nozīmi un to, cik svarīgi ir ilgtspējīgas izaugsmes un attīstības labā veicināt brīvu, taisnīgu un atvērtu tirdzniecību. Puses atkārtoti pauda apņemšanos sadarboties ar visiem PTO dalībniekiem, lai panāktu 11. ministru konferences veiksmīgu iznākumu ar konkrētiem rezultātiem.

Līderi samitā pauda gandarījumu par nesen uzsākto ES ieguldījumu veicināšanas mehānismu Indijā, kas atvieglos un veicinās ES ieguldījumus, sniedzot konkrētu atbalstu uz vietas ES uzņēmumiem, kuri vēlas tur ieguldīt, jo īpaši sniedzot palīdzību saistībā ar procedūrām.

 

Partnerība atbildīgai attīstībai

Līderi pieņēma kopīgu paziņojumu par tīru enerģiju un klimata pārmaiņām, apliecinot savu kopīgo atbildību un apņemšanos uzņemties vadošo lomu globālajos centienos mazināt klimata pārmaiņu radītās sekas un pielāgoties tām. Abas puses apstiprināja savas saistības saskaņā ar Parīzes nolīgumu un vienojās pastiprināt sadarbību klimata politikas saistību īstenošanā, zaļās gaisa kondicionēšanas, ūdens sūknēšanas ar saules enerģiju, enerģijas uzkrāšanas, elektromobilitātes un atjaunojamo energoresursu jomā, lai veicinātu nolīguma īstenošanu.

Pilsētas Eiropas Savienībā un Indija veicina izaugsmi un inovāciju, taču tajās pastāv arī daudzas ekonomikas, sociālās un vides problēmas. Samitā pieņemtajā Kopīgajā deklarācijā par partnerību viedai un ilgtspējīgai urbanizācijai ir izklāstītas prioritātes un mērķi ciešākai sadarbībai starp abām pusēm pilsētu attīstības jomā turpmākajos gados. Partnerība radīs jaunas iespējas sadarbībai starp mūsu attiecīgajām vietējām un reģionālajām iestādēm. Tā balstīsies uz pieredzi, kas gūta ES pilsētprogrammā un Indijas pamatprogrammā “Viedpilsētu misija”.

Eiropas Investīciju bankas (EIB) priekšsēdētāja vietnieks Endrjū Makdovels apstiprināja EIB līdz šim lielāko aizdevumu ieguldījumiem Indijā. Jaunais atbalsts EUR 500 miljonu apmērā ilgtspējīgam transportam Indijā tiks izmantots, lai finansētu jaunas līnijas būvniecību un 96 jaunu vilcienu iegādi Bengalūras metro.

Līderi apņēmās virzīties uz izteiktāku aprites ekonomikas modeli, kas samazina primāro resursu patēriņu. Par platformu ciešai sadarbībai dabas resursu efektīvai un ilgtspējīgai izmantošanai, stratēģiju izstrādei šai svarīgajai ekonomikas pārejai un resursu izmantošanas efektivitātes kopīgai veicināšanai pasaules līmenī tiks izmantots jaunais G20 resursefektivitātes dialogs. Tāpat līderi vienojās vēl vairāk pastiprināt sadarbību, risinot vides problēmas, jo īpaši saskaņā ar Indijas un ES partnerību ūdens jomā. Indijas un ES Ūdens forumā, kas notiks 2017. gada 11. oktobrī, tiks noteikti konkrēti pasākumi saistībā ar šo vienošanos.

Samitā tika panākta vienošanās dot jaunu impulsu sadarbībai pētniecībā un inovācijā, uzsākot nozīmīgu pamatiniciatīvu ūdens pētniecības jomā EUR 30 miljonu apmērā. Abas puses arī vienojās pastiprināt sadarbību pētniecībā un inovācijā, attiecinot ES un Indijas līdzfinansēšanas mehānismu uz visām Indijas interešu jomām programmā “Apvārsnis 2020”, piemēram, veselības aizsardzību, klimata pārmaiņām un enerģētiku (pēdējo atbilstīgi iniciatīvai “Misija: inovācija”). Tika parakstīta īstenošanas vienošanās starp Komisiju un Indijas Zinātnes un inženierzinātņu pētniecības padomi (SERB), lai veicinātu talantīgu Indijas pētnieku sadarbību ar Eiropas Pētniecības padomes grupām Eiropā. Puses apstiprināja, cik svarīgi ir noslēgt Euratom un Indijas nolīgumu par pētniecības un izstrādes sadarbību kodolenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem, un vienojās strādāt pie tā, lai tas drīz tiktu noslēgts.

Tāpat līderi atzinīgi novērtēja ES un Indijas horizontālā nolīguma tūlītēju darbības sākšanu atsevišķos gaisa satiksmes pakalpojumu aspektos. Īstenojot minēto nolīgumu, tiks atjaunota juridiskā noteiktība mūsu attiecībās ar Indiju aviācijas jomā, padarot divpusējos gaisa satiksmes pakalpojumu nolīgumus starp Indiju un ES dalībvalstīm atbilstīgus ES tiesību aktiem. Tādējādi Indija tagad atzīst ES gaisa pārvadātāja izraudzīšanas principu, un tas ļaus ES gaisa pārvadātājiem veikt lidojumus uz Indiju no jebkuras dalībvalsts, ar ko Indijai ir divpusējs nolīgums.

Līderi arī pauda kopīgu apņemšanos stiprināt sadarbību migrācijas un bēgļu jautājumos, tostarp Apvienoto Nāciju Organizācijas procesā, lai pieņemtu globālo paktu par drošu, sakārtotu un likumīgu migrāciju un globālo paktu par bēgļiem. Abas puses vienojās vēl vairāk stiprināt kopīgos centienus ar mērķi īstenot ES un Indijas kopīgo programmu migrācijas un mobilitātes jomā (KPMM).

 

Partnerība mieram un drošībai pasaulē

Stingri atbalstot daudzpusējas attiecības un uz noteikumiem balstītu pasaules kārtību, Eiropas Savienībai un Indijai ir kopējs redzējums par svarīgākajām globālajām un reģionālajām problēmām. Samitā līderi apsprieda virkni neatliekamu sarežģītu situāciju ES un Indijas tiešā tuvumā, kā arī citur pasaulē. Tas ietvēra izredzes panākt mieru Afganistānā, stāvokli Korejas pussalā, Mjanmā, Austrumukrainā, Irānā un Sīrijā, kā arī Tuvo Austrumu miera procesu. Līderi apsprieda arī pastiprinātas sadarbības iespējas starp ES un Indiju Indijas okeāna reģionā un Āfrikā.

Tika pieņemts kopīgs paziņojums par terorisma apkarošanu, kas ir vēl viens solis uz priekšu kopīgajā cīņā pret terorismu. Pēdējo mēnešu laikā ir gūti ievērojami panākumi, tostarp izmantojot regulāru dialogu terorisma apkarošanas jomā, un kopīgā paziņojuma mērķis ir stiprināt sadarbību terorisma novēršanā un apkarošanā, cīņā pret vardarbīgu ekstrēmismu un radikalizāciju, kā arī ārvalstu teroristu kaujinieku vervēšanas, terorisma finansēšanas un ieroču piegāžu teroristiem pārtraukšanā.

Itālijas flagmaņkuģis ITS Fasan, uz kā atrodas ES jūras spēku operācijas Atalanta štābs, 4. oktobrī Somālijas piekrastē veica kopīgus manevrus ar Indijas jūras spēku kuģi INS Trishul, un tās ir pirmās ES un Indijas kopīgās mācības jūrā. Samitā līderi vienojās veikt šādas mācības arī nākotnē un paplašināt sadarbību jūras drošības jomā.

Pirms 5. globālās konferences par kibertelpu, kura notiks Ņūdeli 2017. gada 23.–24. novembrī, līderi pauda ieceri padziļināt sadarbību kiberdrošības jomā, vienlaikus saglabājot apņemšanos nodrošināt atvērtu, brīvu, drošu, stabilu, miermīlīgu un pieejamu kibertelpu, kas veicinātu ekonomikas izaugsmi un inovācijas.

 

Papildu informācija

ES un Indijas 14. samita tīmekļa vietne

Indijas un ES 14. samita kopīgais paziņojums

Kopīgs paziņojums par tīru enerģiju un klimata pārmaiņām

Kopīgs paziņojums par sadarbību terorisma apkarošanā

Kopīga deklarācija par partnerību viedai un ilgtspējīgai urbanizācijai

Komisijas priekšsēdētāja Ž. K. Junkera teiktais kopīgajā preses konferencē pēc ES un Indijas 14. samita

Faktu lapa par ES un Indijas attiecībām

ES un Indijas tirdzniecības attiecības

ES delegācijas Indijā tīmekļa vietne

IP/17/3728

Kontakti presei:

Sabiedrībai: informatīvais dienests Europe Direct tālrunis 00 800 67 89 10 11 vai e-pasts


Side Bar