Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n ja Intian huippukokous: tavoitteena strategisen kumppanuuden vahvistaminen ja yhteisen agendan edistäminen

Bryssel 6. lokakuuta 2017

New Delhissä on tänään pidetty Euroopan unionin ja Intian välinen 14. huippukokous. Samalla juhlistettiin maailman kahden suurimman demokratian 55 vuotta jatkuneita diplomaattisuhteita.

EU:ta huippukokouksessa edustivat Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk ja Intiaa maan pääministeri Narendra Modi. Kokoukseen osallistui myös ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, komission varapuheenjohtaja Federica Mogherini.

EU ja Intia ovat antaneet huippukokouksen yhteisen julkilausuman. Lisäksi ne antoivat yhteiset julkilausumat terrorismin torjunnasta, puhtaasta energiasta ja ilmastonmuutoksesta sekä älykkäästä ja kestävästä kaupungistumisesta. Johtajat tarkastelivat myös viimevuotisessa huippukokouksessa vahvistetun EU:n ja Intian toimintasuunnitelman 2020 täytäntöönpanoa.

”Maailman suurimmat demokratiat ja taloudet ovat Intia ja EU. Jaamme samat arvot ja uskon vapauteen, tasa-arvoon, suvaitsevaisuuteen ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Intia on samanmielinen kumppani, ja siksi on järkevää, että teemme yhteistyötä. Se on luonnollista”, sanoi komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker.”Olemme yhtä mieltä siitä, että kauppasuhteemme on syytä nostaa uudelle tasolle. On korkea aika, että Intia ja EU tekevät vapaakauppasopimuksen. Kun edellytykset ovat kohdallaan – ja vasta silloin – jatkamme hanketta. Tämänpäiväinen huippukokous on askel oikeaan suuntaan. Pääministeri Modia kuunneltuani olen vakuuttunut, että voimme edetä asiassa. Pääneuvottelijamme kokoontuvat seuraavan kerran marraskuussa laatimaan etenemissuunnitelman.”

Puheenjohtaja Junckerin yhteisessä lehdistötilaisuudessa antama lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan verkossa.

 

Kumppanuus vaurauden edistämiseksi

Kauppa ja investoinnit ovat tärkeä osa EU:n ja Intian strategista kumppanuutta. EU on Intian tärkein kauppakumppani, kun taas Intia on EU:n kauppakumppaneista sijalla yhdeksän. Vuonna 2016 tavaroiden ja palvelujen kahdenvälinen kauppa oli arvoltaan yli 100 miljardia euroa. Huippukokouksessa johtajat ilmoittivat olevansa sitoutuneita vahvistamaan EU:n ja Intian talouskumppanuutta ja hyödyntämään sen koko potentiaalin. Osapuolet pyrkivät siihen, että neuvottelut kattavasta ja molempia osapuolia hyödyttävästä vapaakauppasopimuksesta saataisiin käynnistettyä uudelleen sopivana ajankohtana. Johtajat vahvistivat myös Maailman kauppajärjestön (WTO) keskeisen aseman ja sen, miten tärkeää on edistää vapaata, oikeudenmukaista ja avointa kauppaa, jotta kasvusta ja kehityksestä tulisi kestävää. Osapuolet toistivat sitoutumisensa yhteistyöhön kaikkien WTO:n jäsenten kanssa, jotta järjestön 11. ministerikokous onnistuisi ja johtaisi käytännön tuloksiin.

Huippukokoukseen osallistuneet johtajat ilmaisivat tyytyväisyytensä investointeja helpottavan mekanismin hiljattaisesta käyttöönotosta. Mekanismin avulla houkutellaan ja helpotetaan EU:n investointeja Intiaan antamalla paikan päällä käytännön tukea, varsinkin menettelyjä koskevaa ohjeistusta, EU:n yrityksille, jotka suunnittelevat investointien tekemistä.

 

Kumppanuus vastuullisen kehityksen edistämiseksi

Johtajat antoivat yhteisen julkilausuman puhtaasta energiasta ja ilmastonmuutoksesta, mikä on osoitus niiden yhteisestä vastuusta ja määrätietoisuudesta ottaa ohjat käsiinsä maailmanlaajuisessa toiminnassa, jolla pyritään hillitsemään ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumaan niihin. Osapuolet vahvistivat Pariisin ilmastosopimukseen perustuvat sitoumuksensa ja sopivat lisäävänsä yhteistyötä ilmastositoumusten, ympäristöystävällisen jäähdyttämisen, aurinkopumppujen, energian varastoinnin, sähköisen liikkuvuuden ja uusiutuvien energialähteiden osalta tehostaakseen sopimuksen täytäntöönpanoa.

EU:n ja Intian suurkaupungit ovat kasvun ja innovoinnin vetureita, mutta niillä on myös monia talouteen, yhteiskuntaan ja ympäristöön liittyviä haasteita, jotka on ratkaistava kiireesti. Huippukokouksessa annettiin yhteinen julkilausuma älykästä ja kestävää kaupungistumista koskevasta kumppanuudesta. Siinä esitetään painopisteet ja tavoitteet kaupunkikehityksen alalla tulevina vuosina tehtävälle tehostetulle yhteistyölle. Kumppanuus luo uusia yhteistyömahdollisuuksia osapuolten paikallis- ja alueviranomaisten välille. Se perustuu EU:n kaupunkiagendasta ja Smart Cities Mission -nimisestä Intian lippulaivaohjelmasta saatuihin kokemuksiin.

Euroopan investointipankin varapääjohtaja Andrew McDowell vahvisti, että pankki on myöntänyt ennätyssuuren lainan Intiaan tehtäviä investointeja varten. Kestävälle liikenteelle Intiassa myönnetty uusi 500 miljoonan euron tuki käytetään Bangaloren metron kehittämiseen (uusi metrolinja ja 96 metrovaunua).

Johtajat sitoutuivat siirtymään kohti mallia, joka perustuu enemmän kiertotalouteen ja vähentää primääriresurssien kulutusta. G20-maiden uutta vuoropuhelua resurssitehokkuudesta on tarkoitus käyttää foorumina yhteistyön tiivistämiselle luonnonvarojen tehokkaasta ja kestävästä käytöstä, strategioiden laatimiselle talouden kriittistä siirtymäkautta varten sekä maailmanlaajuisen resurssitehokkuuden edistämiselle yhteistoimin. Johtajat sopivat ympäristöhaasteiden ratkomiseksi tehtävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti Intian ja EU:n vesialan kumppanuuden puitteissa. Intian ja EU:n vesifoorumi järjestetään 11. lokakuuta 2017. Siellä on tarkoitus sopia tähän liittyvistä käytännön toimenpiteistä.

Huippukokouksessa sovittiin tutkimukseen ja innovointiin liittyvän yhteistyön uudistamisesta käynnistämällä 30 miljoonan euron lippulaiva-aloite vesitutkimuksen alalla. Osapuolet sopivat myös laajentavansa tutkimus- ja innovointiyhteistyötä ulottamalla EU:n ja Intian yhteisrahoitusmekanismi koskemaan kaikkia Horisontti 2020 -ohjelmaan sisältyviä, Intian edun mukaisia aloja, kuten terveyttä, ilmastonmuutosta ja energiaa (viimeksi mainittu Mission Innovation -aloitteen puitteissa). Komissio ja Intian Science and Engineering Research Board (SERB) allekirjoittivat täytäntöönpanosopimuksen, jonka tarkoituksena on helpottaa lahjakkaiden intialaistutkijoiden yhteistoimintaa Euroopan tutkimusneuvoston tutkimusryhmien kanssa Euroopassa. Osapuolet pitivät tärkeänä tutkimus- ja kehitysyhteistyötä koskevan Euratom–Intia-sopimuksen tekemistä ydinenergian rauhanomaisista käyttötarkoituksista ja sopivat edistävänsä sen nopeaa tekemistä.

Johtajat ilmaisivat tyytyväisyytensä lentoliikennepalvelujen tiettyjä näkökohtia koskevan EU:n ja Intian horisontaalisen sopimuksen välittömään soveltamiseen. Sopimuksen täytäntöönpano palauttaa oikeusvarmuuden EU:n ja Intian välisiin ilmailualan suhteisiin, koska sillä saatetaan Intian ja EU:n jäsenvaltioiden väliset kahdenväliset lentoliikennepalveluja koskevat sopimukset EU:n lainsäädännön mukaisiksi. Sopimuksen johdosta Intia tunnustaa nyt EU:n periaatteen lentoyhtiöiden alkuperästä. Periaatteen mukaan EU:n lentoyhtiöt voivat lentää Intiaan mistä tahansa jäsenvaltiosta, jonka kanssa Intialla on kahdenvälinen sopimus.

Johtajat ilmaisivat olevansa sitoutuneita vahvistamaan muuttoliikettä ja pakolaisia koskevaa yhteistyötä muun muassa osallistumalla YK:n prosessiin, jonka tuloksena laaditaan turvallista, järjestäytynyttä ja sääntöjenmukaista muuttoliikettä ja pakolaisia koskevia Global Compact -aloitteita. Osapuolet sopivat tehostavansa toimia muuttoliikettä ja liikkuvuutta koskevan EU:n ja Intian yhteisen toimintasuunnitelman täytäntöönpanemiseksi.

 

Kumppanuus maailmanlaajuisen rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi

Monenvälisyyden ja sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen vankkoina kannattajina EU:lla ja Intialla on yhteinen visio tärkeimmistä maailmanlaajuisista ja alueellisista haasteista. Huippukokouksessa johtajat käsittelivät eräitä akuutteja tilanteita EU:n ja Intian välittömässä läheisyydessä ja kauempanakin. Niitä ovat Afganistanin rauhannäkymät, tilanne Korean niemimaalla, Myanmarissa, Itä-Ukrainassa, Iranissa ja Syyriassa sekä Lähi-idän rauhanprosessi. Johtajat keskustelivat myös EU:n ja Intian välisen yhteistyön lisäämismahdollisuuksista Intian valtamerellä ja Afrikassa.

Johtajat antoivat yhteisen julkilausuman terrorismin torjunnasta, joka täydentää niiden aiempia toimia alalla. Viime kuukausina on saavutettu huomattavaa edistystä, muun muassa terrorismin torjunnasta säännöllisesti käytävän vuoropuhelun puitteissa. Yhteisellä julkilausumalla halutaan tehostaa yhteistyötä, jolla pyritään ehkäisemään ja torjumaan terrorismia, väkivaltaista ääriajattelua ja radikalisoitumista, ulkomaille terrorismitarkoituksessa matkustamista, terrorismin rahoitusta ja aseiden toimittamista terroristeille.

ITS Fasan, joka on Italian lippulaiva ja päämaja EU:n merivoimien Atalanta-sotilasoperaatiossa, toteutti 4. lokakuuta yhteiset sotaharjoitukset Intian laivaston aluksen INS Trishulin kanssa Somalian ulkorannikolla. Se oli EU:n ja Intian ensimmäinen yhteinen merisotaharjoitus. Huippukokouksessa johtajat sopivat jatkavansa harjoituksia ja laajentavansa yhteistyötään merenkulun turvallisuuden alalla.

New Delhissä järjestetään 23. ja 24. marraskuuta 2017 viides kansainvälinen konferenssi kybertoimintaympäristöstä. Sitä ennakoiden johtajat ilmoittivat aikovansa syventää alan yhteistyötä ja haluavansa säilyttää avoimen, vapaan, turvallisen, vakaan, rauhanomaisen ja helposti saatavilla olevan kybertoimintaympäristön, koska se mahdollistaa talouskasvun ja innovoinnin.

 

Lisätietoja

EU:n ja Intian 14. huippukokouksen verkkosivut

EU:n ja Intian 14. huippukokouksen yhteinen julkilausuma

Yhteinen julkilausuma puhtaasta energiasta ja ilmastonmuutoksesta

Yhteinen julkilausuma terrorismin torjunnasta

Yhteinen julkilausuma älykästä ja kestävää kaupungistumista koskevasta kumppanuudesta

Puheenjohtaja Junckerin lausunto EU:n ja Intian 14. huippukokouksen yhteisessä lehdistötilaisuudessa

Tietosivu EU:n ja Intian suhteista

EU:n ja Intian kauppasuhteet

EU:n Intian-lähetystön verkkosivut

IP/17/3728

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar