Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise - Tisková zpráva

Summit EU–Indie: posílit naše strategické partnerství a realizovat společnou agendu

Brusel 6. října 2017

Dnes se v Novém Dillí konal 14. summit mezi Evropskou unií a Indií, který připomíná 55 let diplomatických vztahů mezi dvěma největšími světovými demokraciemi.

Evropskou unii na summitu zastupoval předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker a předseda Evropské rady Donald Tusk. Indii zastupoval předseda vlády Nárendra Módí. Přítomna byla i vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise Federica Mogheriniová.

Evropská unie a Indie vydaly společné prohlášení ze summitu. Přijata byla rovněž společná prohlášení o boji proti terorismu, o čisté energii a změně klimatu a o inteligentní a udržitelné urbanizaci. Vedoucí představitelé také zhodnotili provádění komplexního akčního programu EU–Indie 2020, který byl přijat na loňském summitu.

„Jsme dvě největší světové demokracie. Patříme mezi největší světové ekonomiky. Sdílíme tytéž hodnoty a víru ve svobodu, rovnost, toleranci a právní stát. Spolupracovat s podobně smýšlejícím partnerem, jako je Indie, jednoduše dává smysl. Je to přirozené,“ uvedl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. „Dohodli jsme se, že bychom našim obchodním vztahům měli dát nový rozměr. Je nejvyšší čas pro dohodu o volném obchodu mezi Indií a EU. Jakmile to okolnosti dovolí – a pouze tehdy, pokud to budou ty správné okolnosti – znovu přistoupíme ke konkrétním krokům. Dnešní summit je důležitým krokem správným směrem a poté, co jsem vyslechl proslov premiéra Módího, jsem přesvědčen, že můžeme pokročit dále. Naši hlavní vyjednavači se sejdou v listopadu, aby navrhli další postup.“

Úplný proslov předsedy Junckera na společné tiskové konferenci po summitu je k dispozici online.

 

Partneři pro prosperitu

Obchod a investice představují důležité aspekty strategického partnerství EU–Indie. EU je největším obchodním partnerem Indie a Indie je 9. největším obchodním partnerem EU. Dvoustranný obchod se zbožím a službami dosáhl v roce 2016 objemu více než 100 miliard EUR. Na summitu vyjádřili vedoucí představitelé sdílené odhodlání posílit hospodářské partnerství mezi EU a Indií a plně využít potenciálu tohoto aspektu našeho partnerství. Obě strany vyvíjí úsilí, aby se znovu aktivně zapojily do včasného obnovení jednání o komplexní a vzájemně prospěšné dohodě o volném obchodu. Vedoucí představitelé také znovu zdůraznili centrální úlohu Světové obchodní organizace (WTO) a význam posílení volného, spravedlivého a otevřeného obchodu pro dosažení udržitelného růstu a rozvoje. Obě strany znovu potvrdily své odhodlání spolupracovat se všemi členy WTO na tom, aby 11. ministerská konference byla úspěšná a přinesla konkrétní výsledky.

Vedoucí představitelé přítomní na summitu uvítali nedávné spuštění mechanismu usnadnění investic pro investice EU v Indii, který usnadní a podpoří investice EU tím, že poskytne konkrétní podporu na místě podnikům z EU, které v Indii hodlají investovat, zejména v podobě procesních pokynů.

 

Partneři pro odpovědný rozvoj

Vedoucí představitelé přijali společné prohlášení o čisté energii a změně klimatu, čímž prokázali, že sdílejí odpovědnost a odhodlání postavit se do čela celosvětového úsilí o zmírnění dopadů změny klimatu a přizpůsobení se jim. Obě strany potvrdily své závazky v rámci Pařížské dohody a dohodly se na posílení spolupráce při provádění závazků v oblasti klimatu, ekologického chlazení, čerpání sluneční energie, skladování energie, elektromobility a obnovitelných zdrojů energie, s cílem zlepšit provádění dohody.

Města v celé Evropské unii a Indii jsou hnací silou růstu a inovací, ale vznikají v nich rovněž mnohé naléhavé hospodářské, sociální a environmentální problémy. Společné prohlášení o partnerství pro inteligentní a udržitelnou urbanizaci, jež bylo na summitu přijato, vymezuje priority a cíle posílené spolupráce mezi oběma stranami v oblasti rozvoje měst v příštích letech. Toto partnerství vytvoří nové příležitosti pro spolupráci mezi místními a regionálními orgány obou stran. Bude založeno na zkušenostech městské agendy EU a indického stěžejního programu mise pro inteligentní města.

Místopředseda Evropské investiční banky (EIB), Andrew McDowell, potvrdil vůbec nejobjemnější půjčku EIB pro investice v Indii. Celkem 500 milionů EUR nových prostředků na podporu udržitelné dopravy v Indii bude použito na financování výstavby nové trati a 96 nových vlaků pro metro v Bengalúru.

Vedoucí představitelé se zavázali k přechodu na model bližší oběhovému hospodářství, který sníží spotřebu primárních zdrojů. Nový dialog v rámci skupiny G20 o účinném využívání zdrojů poslouží jako platforma pro úzkou spolupráci v oblasti účinného a udržitelného využívání přírodních zdrojů, k rozvoji strategií pro tuto zásadní hospodářskou transformaci a ke společné propagaci účinného využívání zdrojů na celosvětové úrovni. Vedoucí představitelé se rovněž dohodli na dalším posílení spolupráce na řešení problémů v oblasti životního prostředí, zejména prostřednictvím partnerství EU–Indie v oblasti hospodaření s vodou. Fórum o vodě mezi Indií a EU, které se koná dne 11. října 2017, vymezí konkrétní prvky této činnosti.

Na summitu bylo dohodnuto, že se znovu zaměříme na spolupráci v oblasti výzkumu a inovací, a sice zahájením stěžejní iniciativy v hodnotě 30 milionů EUR spočívající ve výzkumu vod. Obě strany se rovněž dohodly posílit svou spolupráci v oblasti výzkumu a inovací tím, že mechanismus spolufinancování EU–Indie rozšíří na všechny oblasti indického zájmu v rámci programu Horizont 2020, jako je zdraví, změna klimatu a energie, přičemž energií se bude zabývat Mise inovací. Mezi Komisí a Indickou výzkumnou radou pro vědu a inženýrství (SERB) bylo podepsáno prováděcí ujednání, jehož cílem je usnadnit spolupráci talentovaných indických výzkumných pracovníků s týmy Evropské rady pro výzkum v Evropě. Obě strany potvrdily důležitost uzavření dohody Euratom–Indie o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje při mírovém využití jaderné energie a dohodly se, že budou usilovat o její rychlé uzavření.

Vedoucí představitelé přivítali rovněž blížící se zprovoznění horizontální dohody mezi EU a Indií o některých aspektech leteckých služeb. Prováděním této dohody se obnoví právní jistota v našich vztazích v oblasti letecké dopravy s Indií, jelikož dvoustranné dohody o leteckých službách mezi Indií a členskými státy EU budou uvedeny do souladu s právem EU. V důsledku toho Indie nyní uznává zásadu EU o určení leteckých dopravců, což umožní dopravcům z EU provozovat lety do Indie z jakéhokoli členského státu, se kterým má Indie uzavřenu dvoustrannou dohodu.

Vedoucí představitelé rovněž vyjádřili společný závazek posílit spolupráci v oblasti migrace a uprchlíků, a to i v rámci procesu OSN k přijetí globálních paktů o bezpečné, řízené a legální migraci a o uprchlících. Obě strany se dohodly, že posílí společné úsilí, pokud jde o provádění společného programu pro migraci a mobilitu EU–Indie.

 

Partneři pro celosvětový mír a bezpečnost

Evropská unie a Indie jakožto skalní zastánci multilateralismu a světového pořádku založeného na pravidlech sdílejí společnou vizi, pokud jde o hlavní globální a regionální problémy. Vedoucí představitelé se na summitu zabývali mnoha naléhavými situacemi v bezprostředním sousedství EU a Indie, jakož i ve vzdálenějších oblastech. Mezi projednávanými tématy byly vyhlídky na dosažení míru v Afghánistánu, situace na Korejském poloostrově, v Myanmaru a na východní Ukrajině, jakož i v Íránu a Sýrii a mírový proces na Blízkém východě. Vedoucí představitelé rovněž jednali o možnosti posílení spolupráce mezi EU a Indií v oblasti Indického oceánu a v Africe.

Přijali společné prohlášení o boji proti terorismu jakožto další krok ve společném boji proti terorismu. V posledních měsících bylo dosaženo značného pokroku, mimo jiné prostřednictvím pravidelného dialogu o boji proti terorismu, a cílem tohoto společného prohlášení je posílit spolupráci v oblasti boje proti terorismu, násilnému extremismu a radikalizaci i při jejich předcházení, narušování náboru zahraničních teroristických bojovníků, zdrojů financování terorismu a dodávek zbraní teroristům.

Dne 4. října provedla italská vlajková loď a vedení operace námořních sil EU Atalanta, ITS Fasan, společné manévry s indickým námořním plavidlem INS Trishul u pobřeží Somálska, což bylo vůbec první společné námořní cvičení EU a Indie. Na summitu se vedoucí představitelé dohodli, že v těchto cvičeních budou pokračovat a rozšíří spolupráci v oblasti námořní bezpečnosti.

Před nadcházející 5. celosvětovou konferencí o kyberprostoru, která se bude konat v Novém Dillí ve dnech 23. až 24. listopadu 2017, vyjádřili vedoucí představitelé záměr prohloubit spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti a zároveň odhodlání zachovat otevřený, svobodný, bezpečný, stabilní, mírový a přístupný kyberprostor, který umožní hospodářský růst a inovace.

 

Další informace

Internetové stránky 14. summitu EU–Indie

Společné prohlášení 14. summitu Indie–EU

Společné prohlášení o čisté energii a změně klimatu

Společné prohlášení o spolupráci v boji proti terorismu

Společné prohlášení o partnerství pro inteligentní a udržitelnou urbanizaci

Projev předsedy Junckera na společné tiskové konferenci po 14. summitu EU–Indie

Informativní přehled o vztazích mezi EU a Indií

Obchodní vztahy mezi EU a Indií

Internetové stránky delegace EU v Indii

IP/17/3728

Kontaktní osoby:

Pro veřejnost: služba Europe Direct , tel 00 800 67 89 10 11 nebo e-mail


Side Bar