Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия - Съобщение за медиите

Среща на върха ЕС — Индия: укрепване на стратегическото ни партньорство и постигане на напредък по общата ни програма

Брюксел, 6 октомври 2017 r.

Днес в Ню Делхи се проведе четиринадесетата среща на върха между Европейския съюз и Индия, с която бе отбелязана 55-та годишнина от установяването на дипломатически отношения между двете най-големи демокрации в света.

На срещата на върха Европейският съюз бе представляван от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и от председателя на Европейския съвет Доналд Туск. Индия бе представлявана от министър-председателя Нарендра Моди. Върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председателят на Европейската комисия, Федерика Могерини също взе участие.

Европейският съюз и Индия публикуваха съвместно изявление във връзка със срещата на върха. Съвместни изявление относно борбата с тероризма; относно чистата енергия и изменението на климата; и относно интелигентното и устойчиво градско развитие. Лидерите направиха също така преглед на прилагането на всеобхватната Програма за действие ЕС — Индия 2020, одобрена на проведената през миналата година среща на върха.

„Ние сме двете най-големи демокрации в света, както и две от най-големите световни икономики. Споделяме едни и същи ценности и вяра в свободата, равенството, толерантността и върховенството на закона. Съвместната работа с единомислещ партньор като Индия е просто логично. И естествено“, заяви председателят на Европейската комисия, г-н Жан-Клод Юнкер. „Постигнахме съгласие, че трябва да поставим търговските ни отношения на ново равнище. Назрял е моментът за споразумение за свободна търговия между Индия и ЕС. Когато обстоятелствата са подходящи и само тогава, ще продължим преговорите. Днешната среща на върха е важна стъпка в правилната посока и след като чух изказването на министър-председателя Моди, съм уверен, че можем да продължим напред. Предстои главните преговарящи на двете страни да седнат заедно на масата за преговори през ноември, за да очертаят пътя напред.“

Пълното изказване на председателя Юнкер на съвместната пресконференция след срещата на върха е на разположение онлайн.

 

Партньори за благоденствие

Търговията и инвестициите са важни аспекти от стратегическото партньорство между ЕС и Индия. ЕС е най-големият търговски партньор на Индия, докато Индия е 9-ия по значимост партньор на ЕС. През 2016 г. двустранната търговия на стоки и услуги възлезе на 100 милиарда евро. На срещата на върха лидерите изразиха общата си ангажираност за засилване на икономическото партньорство между ЕС и Индия, както и за разгръщането на пълния потенциал на този аспект от техните отношения. Налице са усилия и от двете страни за активно възобновяване на работата за навременно подновяване на преговорите по всеобхватно и взаимноизгодно споразумение за свободна търговия. Лидерите също потвърдиха отново централното място на Световната търговска организация (СТО) и значението за растежа и развитието на свободната, честна и открита търговия. И двете страна потвърдиха своя ангажимент да работят заедно с всички членове на СТО, за да може 11-ата Министерска конференция да бъде успешна и резултатна.

Участващите в срещата на върха лидери приветстваха неотдавнашното стартиране на Механизма за улесняване на инвестициите за инвестиции на ЕС в Индия, който ще улеснява и насърчава инвестициите на ЕС чрез предоставяне на конкретна подкрепа на място за предприятията от ЕС, възнамеряващи да инвестират там, по-специално чрез предоставянето на насоки как да процедират.

 

Партньори за отговорно развитие

Лидерите приеха съвместно изявление относно чистата енергия и изменението на климата, като демонстрираха своята споделена отговорност и решимост да поемат водещата роля в световните усилия за смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптирането към тях. Двете страни потвърдиха своите ангажименти съгласно Парижкото споразумение и се договориха да засилят сътрудничеството в областта на изпълнението на ангажиментите за действия в областта на климата, охлаждането чрез екологосъобразни охладителни системи, изпомпването на вода чрез слънчева енергия, съхраняването на енергия, електрическата мобилност и възобновяеми източници на енергия с цел да се подобри изпълнението на споразумението.

Градовете в Европейски съюз и в Индия са двигатели за растеж и иновации, но те са изправени също така пред много икономически, социални и екологични предизвикателства. В приетото на срещата на върха съвместно изявление относно партньорство за интелигентно и устойчиво градско развитие се определят приоритетите и целите за засилено сътрудничество между двете страни в областта на градското развитие през идните години. С партньорството ще се създадат нови възможности за сътрудничество между съответните местни и регионални власти на двете страни. То ще се основава на опита от Програмата на ЕС за градовете и от водещата програма на Индия Мисия за интелигентни градове.

Заместник-председателят на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), Андрю Макдауъл, потвърди най-големия, отпускан досега от ЕИБ заем за инвестиции в Индия. Новата подкрепа в размер на 500 милиона евро за устойчив транспорт в Индия ще бъде използвана за финансиране на изграждането на нова линия и на 96 нови мотриси за метрото в Бангалор.

Лидерите поеха ангажимент за преминаването към по-кръгов икономически модел, с който да се намали потреблението на основни ресурси. Новият диалог на Г-20 относно ефективността на ресурсите ще бъде използван като платформа за тясно сътрудничество по отношение на ефективното и устойчиво използване на природни ресурси, разработването на стратегии за този ключов икономически преход и съвместното насърчаване на ефективност на ресурсите на световно равнище. Лидерите постигнаха също така съгласие за допълнително засилване на сътрудничеството за справяне с екологичните предизвикателства, по-специално в рамките на Партньорството между Индия и ЕС в областта на водите. По време на Форума Индия — ЕС, посветен на водите, който ще се проведе на 11 октомври 2017 г., ще бъдат определени конкретни стъпки по отношение на този ангажимент.

На срещата на върха бе постигнато съгласие да се даде нов тласък на сътрудничеството в областта на научните изследвания и иновациите чрез стартирането на важна водеща инициатива за научни изследвания в областта на водите на стойност 30 милиона евро. Двете страни се споразумяха също така да засилят своето сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите чрез разширяването на Механизма за съфинансиране Индия — ЕС така че да обхване всички области от интерес за Индия в рамките на „Хоризонт 2020“, като например здравеопазването, изменението на климата и енергетиката, като последната е обхваната в рамките на „Мисия за иновации“. Бе подписано споразумение за изпълнение между Комисията и индийския съвет за изследвания в областта на науките и инженерството (Science and Engineering Research Board (SERB)) с цел улесняване на сътрудничеството между талантливи индийски научни изследователи и екипи на Европейския съвет за научни изследвания в Европа. И двете страни потвърдиха значението на сключването на споразумение между Евратом и Индия за сътрудничество в областта на изследователската и развойната дейност с цел използването на ядрената енергия за мирни цели, и се съгласиха да работят за по-бързото му сключване.

Лидерите приветстваха също така незабавното привеждане в действие на хоризонталното споразумение между ЕС и Индия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги. С изпълнението на това споразумение ще се възстанови правната сигурност за нашите отношения в областта на въздухоплаването с Индия, чрез привеждането на двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги между Индия и държавите — членки на ЕС, в съответствие с правото на ЕС. В резултат на това в момента Индия признава принципа на ЕС за назначаване на авиокомпаниите, което ще даде възможност на въздушните превозвачи от ЕС да изпълняват полети до Индия от всяка държава членка, с която Индия има двустранно споразумение.

Освен това лидерите изразиха взаимната си ангажираност за засилване на сътрудничеството в областта на миграцията и бежанците, в т.ч. в рамките на процеса, воден от ООН, за приемане на глобални пактове за безопасна, организирана и законна миграция и за бежанците. Двете страни постигнаха съгласие да засилят допълнително съвместните си усилия за изпълнение на Общата програма на Индия и ЕС в областта на миграцията и мобилността (ОПММ).

 

Партньори за световен мир и сигурност

Като ревностни поддръжници на многостранното сътрудничество и основания на правила световен ред Европейският съюз и Индия споделят обща визия относно важни глобални и регионални предизвикателства. На срещата на върха лидерите разгледаха редица неотложни ситуации в намиращите се в непосредствено съседство на ЕС и Индия държави, както и в по-далечни страни. Това включи перспективите за мир в Афганистан, положението на Корейския полуостров, Мианмар и Източна Украйна, както и Иран, Сирия и близкоизточния мирен процес. Лидерите обсъдиха потенциала за засилено сътрудничество между ЕС и Индия в района на Индийския океан и в Африка.

Те приеха съвместно изявление относно борбата с тероризма, отбелязвайки по този начин поредната стъпка напред в общата борба с тероризма. През последните месеци бе постигнат значителен напредък, включително чрез редовен диалог в областта на борбата с тероризма, както и чрез съвместното изявление, чиято цел е засилването на сътрудничеството за предотвратяване и борба с тероризма, свързания с насилие екстремизъм и радикализацията, прекъсването на набирането на чуждестранни бойци терористи и доставките на оръжие за терористите.

На 4 октомври ITS Fasan — италиански военноморски кораб и щаб на операцията на ръководените от ЕС военноморски сили Atalanta, проведе съвместни маневри с индийския военноморски кораб INS Trishul покрай бреговете на Сомалия, като това бе първото съвместно военноморско учение между ЕС и Индия досега. На срещата на върха лидерите се договориха да продължат ученията и да разширят сътрудничеството си в областта на морската сигурност.

В навечерието на 5-ата Световна конференция за киберпространството, която ще се проведе в Ню Делхи на 23—24 ноември 2017 г., лидерите изразиха намерението си за задълбочаване на сътрудничеството в областта на киберсигурността, като същевременно потвърдиха ангажимента си за отворено, свободно, сигурно, стабилно, мирно и достъпно киберпространство, даващо възможност за икономически растеж и иновации.

 

Допълнителна информация

Уебсайт на 14-ата среща на върха ЕС — Индия

Съвместно изявление от 14-ата среща на върха ЕС — Индия

Съвместно изявление относно чистата енергия и изменението на климата

Съвместно изявление относно борбата с тероризма

Съвместно изявление относно партньорство за интелигентно и устойчиво градско развитие

Изказване на председателя Юнкер на съвместната пресконференция след 14-ата среща на върха ЕС — Индия

Информационна справка за отношенията между ЕС и Индия

Търговски отношения между ЕС и Индия

Уебсайт на Делегацията на ЕС в Индия

IP/17/3728

Лица за контакти с медиите:

Въпроси на граждани: Europe Direct на телефон 00 800 67 89 10 11 или на електронния адрес на информационната служба


Side Bar