Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană - Comunicat de presă

Comisia lansează un apel pentru finalizarea uniunii bancare sub toate aspectele sale până în 2018

Bruxelles, 11 octombrie 2017

Mulțumită inițiativei Comisiei de a accelera finalizarea aspectelor uniunii bancare care nu au fost încă abordate, cetățenii și întreprinderile europene vor beneficia de o integrare financiară sporită și de un sistem financiar mai stabil.

Uniunea bancară trebuie finalizată dacă dorim ca aceasta să își atingă potențialul maxim, respectiv să asigure, pe de o parte, stabilitatea uniunii economice și monetare (UEM) și reziliența la șocuri a acesteia, iar, pe de altă parte, să limiteze necesitatea partajării publice a riscului. Acest lucru este benefic pentru piața unică în ansamblul ei. Pornind de la progresele semnificative deja realizate în acest sens, Comisia publică astăzi o comunicare care schițează o traiectorie ambițioasă, dar realistă, prin care garantează ajungerea la un acord cu privire la toate aspectele restante ale uniunii bancare, pe baza angajamentelor asumate de către Consiliu. Această comunicare precede reuniunea la nivel înalt a zonei euro din luna decembrie, finalizarea uniunii bancare fiind astfel abordată într-un format inclusiv, în cadrul discuțiilor privind aprofundarea UEM. Împreună cu uniunea piețelor de capital, uniunea bancară finalizată va asigura dezvoltarea unui sistem financiar stabil și integrat în UE.

În discursul său privind starea Uniunii, președintele Juncker a reiterat faptul că uniunea bancară nu poate funcționa decât dacă măsurile de reducere a riscului sunt însoțite de măsuri de partajare a riscului. Comisia a propus deja măsuri menite să reducă și mai mult riscurile și să asigure o administrare mai eficace a riscului de către bănci. În luna noiembrie a anului trecut, Comisia a prezentat deja un pachet cuprinzător de reducere a riscului, care aducea modificări legislației bancare. Comisia îndeamnă acum Parlamentul European și statele membre să urgenteze măsurile în acest sens. Comisia constată o tendință de scădere a stocurilor de credite neperformante, însă propune noi măsuri menite să reducă ponderea acestor credite și să sprijine băncile în eforturile lor de a-și diversifica investițiile în obligațiuni suverane. În ceea ce privește partajarea riscului, Comisia prezintă o serie de propuneri care ar permite avansarea negocierilor în cadrul Parlamentului European și al Consiliului cu privire la măsurile care trebuie întreprinse în vederea instituirii unui sistem european de asigurare a depozitelor (EDIS), menit să garanteze la nivel central depozitele cetățenilor în cadrul uniunii bancare. Un astfel de sistem ar constitui unul dintre elementele-cheie care încă lipsesc din arhitectura uniunii bancare. Comunicarea schițează totodată măsurile rapide care ar putea fi întreprinse în vederea creării unui mecanism comun de sprijin bugetar la care să se recurgă în ultimă instanță, obiectiv față de care statele membre s-au angajat încă din 2013. Acest mecanism ar asigura soliditatea sistemului și ar garanta faptul că Fondul unic de rezoluție (FUR) dispune de suficiente resurse chiar și în cazul în care ar avea loc în același timp mai multe rezoluții ale unor bănci importante.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Finalizarea uniunii bancare constituie o etapă esențială pentru viitorul uniunii economice și monetare și pentru clădirea unui sistem financiar care să sprijine crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Ne dorim un sector bancar care să absoarbă crizele și să împartă riscurile prin intermediul canalelor private, astfel încât contribuabilii să nu fie primii care să suporte nota de plată. Astăzi prezentăm idei pragmatice pentru a avansa în paralel cu partajarea riscurilor și reducerea riscurilor. Sperăm că acestea vor constitui pentru colegiuitorii UE un subiect de reflecție util, care să le permită să ajungă, până în 2018, la un consens cu privire la măsurile care mai trebuie adoptate.”

Principalele elemente ale comunicării

Acord rapid privind pachetul bancar

Comisia lansează astăzi un apel către Parlamentul European și statele membre, invitându-le să adopte cât mai curând posibil propunerile sale de reducere a riscurilor și de consolidare a rezilienței băncilor din UE. Comisia a prezentat acest pachet cuprinzător de reforme în luna noiembrie 2016. Propunerile au încorporat acele elemente din normele convenite în cadrul Comitetului de la Basel pentru supraveghere bancară (BCBS) și al Consiliului pentru Stabilitate Financiară (CSF) care nu fuseseră încă abordate. Prin aceste propuneri se viza finalizarea agendei de reglementare de după criză astfel încât să se abordeze și ultimele provocări rămase la adresa stabilității financiare. Reforma propusă le va permite, de asemenea, băncilor să continue să finanțeze economia reală.

Progrese privind sistemul european de asigurare a depozitelor

Toți deponenții din cadrul uniunii bancare ar trebui să beneficieze de același nivel de protecție, indiferent de situarea lor geografică. Pentru a facilita crearea unui sistem european unic de asigurare a depozitelor (EDIS) și a încuraja progresele în cadrul negocierilor în curs, Comisia propune astăzi o serie de măsuri care ar putea fi întreprinse în ceea ce privește etapele și calendarul de instituire a EDIS. Ideile propuse încearcă să răspundă preocupărilor și punctelor de vedere divergente exprimate în cadrul Parlamentului European și al Consiliului. Mai concret, comunicarea de astăzi propune spre dezbatere ideea introducerii mai treptate a EDIS în comparație cu propunerea inițială din noiembrie 2015. Sunt prevăzute doar două etape: o etapă mai limitată de reasigurare și apoi etapa de coasigurare. Cu toate acestea, trecerea în această a doua etapă ar fi condiționată de realizarea de progrese în materie de reducere a riscurilor. În etapa de reasigurare, EDIS ar asigura acoperirea necesarului de lichiditate numai pentru schemele naționale de garantare a depozitelor (SGD). Acest lucru înseamnă că ar oferi pentru o perioadă limitată de timp mijloacele necesare pentru a asigura achitarea integrală a plăților în cazul în care o bancă este în criză, în timp ce SGD-urile naționale ar trebui să ramburseze acest sprijin, asigurându-se că eventualele pierderi ar fi în continuare acoperite la nivel național. În etapa de coasigurare, EDIS ar acoperi pierderile tot în mod progresiv.

Un mecanism de sprijin bugetar pentru uniunea bancară

Atunci când s-a instituit mecanismul unic de rezoluție (MUR), statele membre au fost de acord că este importantă crearea unui mecanism comun de sprijin pentru Fondul unic de rezoluție (SRF) pentru a se proteja stabilitatea financiară. În acest fel s-ar garanta faptul că, la nevoie, după ce investitorii privați au suportat pierderile prin recapitalizare internă, fondul va dispune de resurse suficiente pentru a face față rezoluției unei bănci importante sau mai multor rezoluții bancare în succesiune rapidă. Eventualele costuri ar urma să fie recuperate de la sectorul financiar, astfel încât să se asigure neutralitatea bugetară pe termen mediu. Conform documentului de reflecție al Comisiei privind aprofundarea uniunii economice și monetare, opțiunea cea mai eficientă ar fi obținerea unei linii de credit de la Mecanismul european de stabilitate (MES). Aceste acțiuni vor trebui să se grefeze pe pachetul de propuneri anunțat de Comisie cu privire la aprofundarea uniunii economice și monetare, care va include o propunere de transformare a MES într-un fond monetar european, ancorat în dreptul UE. În acest context, va fi, de asemenea, important să se garanteze un proces decizional eficient, care să permită activarea rapidă a mecanismului de sprijin, în situații de ultimă instanță.

Reducerea stocului de credite neperformante

Comisia lucrează deja la un pachet cuprinzător de măsuri menite să reducă nivelul stocului de credite neperformante existente și să împiedice acumularea acestora în viitor, astfel cum s-a convenit în cadrul Consiliului din 11 iulie 2017. Pachetul legislativ, care urmează să fie adoptat în primăvara anului 2018, va include:

  • un model pentru societățile naționale de administrare a activelor;

  • măsuri legislative care să asigure dezvoltarea în continuare a piețelor secundare pentru creditele neperformante și să consolideze capacitatea creditorilor de a recupera valoarea creditelor garantate;

  • un raport care va examina oportunitatea prezentării unei propuneri legislative privind introducerea unor mecanisme de sprijin prudențiale statutare care să abordeze problema constituirii insuficiente de provizioane pentru creditele neperformante noi și

  • un set de măsuri care ar putea fi întreprinse pentru a asigura transparența cu privire la situația creditelor neperformante în Europa.

În plus, în raportul de revizuire a MUS, publicat tot astăzi, care face un bilanț în general pozitiv al primilor ani de funcționare a MUS, Comisia aduce precizări cu privire la competențele autorităților de supraveghere în ceea ce privește ajustarea nivelurilor de provizionare ale băncilor pentru creditele neperformante, în scopuri de supraveghere.

Măsuri posibile pentru titlurile garantate cu obligațiuni suverane

Pentru a găsi soluții pragmatice de reducere a legăturii dintre bănci și entitățile suverane, Comisia face trimitere la activitatea în curs a Comitetului european pentru risc sistemic cu privire la titlurile garantate cu obligațiuni suverane. Comisia va ține seama de rezultatele acestei activități, urmând ca în 2018 să prezinte o propunere care să permită dezvoltarea de titluri garantate cu obligațiuni suverane. Aceste titluri ar putea permite băncilor să își diversifice deținerile de obligațiuni suverane și ar putea constitui totodată o nouă sursă de garanții reale de înaltă calitate, care ar putea fi utilizate în tranzacțiile financiare transfrontaliere.

Asigurarea în continuare a unei supravegheri de înaltă calitate

Astfel cum se menționează în evaluarea la jumătatea perioadei a uniunii piețelor de capital, Comisia va propune, de asemenea, în decembrie 2017, ca firmele mari de investiții care desfășoară activități asimilabile celor bancare să fie considerate instituții de credit și să facă obiectul supravegherii bancare. În cadrul uniunii bancare, aceste firme ar urma să fie supravegheate în cadrul mecanismului unic de supraveghere (MUS), inclusiv de către Banca Centrală Europeană. În acest fel se va garanta faptul că normele prudențiale se aplică în mod consecvent și că atât firmele mari de investiții, cât și instituțiile de credit fac obiectul acelorași standarde ridicate de supraveghere.

Context

În 2012, Comisia a propus instituirea unei uniuni bancare, menită să așeze sectorul bancar pe baze mai solide și să restabilească încrederea în moneda euro. Uniunea bancară se bazează pe cerințe prudențiale mai stricte pentru bănci. Uniunea bancară include supravegherea bancară, norme pentru gestionarea băncilor în curs de a intra în dificultate, precum și o protecție mai bună a deponenților. Primii doi piloni au fost finalizați prin instituirea mecanismului unic de supraveghere (MUS) și a mecanismului unic de rezoluție (MUR), însă nu a fost încă instituit un sistem comun de protecție a depozitelor. Comisia a prezentat în noiembrie 2015 o propunere privind instituirea unui sistem european de asigurare a depozitelor (EDIS).

Uniunea bancară își poate atinge potențialul maxim și poate pune la dispoziție toate instrumentele necesare pentru a face față unor crize viitoare numai dacă toate componentele sale sunt pe deplin puse în aplicare. În raportul din 2015 al celor cinci președinți și în documentul de reflecție privind aprofundarea uniunii economice și monetare (UEM) s-au lansat deja apeluri pentru finalizarea uniunii bancare înainte de sfârșitul anului 2019. În scrisoarea de intenție care a urmat discursului președintelui Juncker privind starea Uniunii se face apel la finalizarea uniunii bancare sub toate aspectele sale până în 2018.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri privind comunicarea prezentată astăzi

Fișă informativă

Comunicarea privind finalizarea uniunii bancare

Site-ul uniunii bancare

IP/17/3721

Persoane de contact pentru presă:

Întrebări din partea publicului larg: Europe Direct la numărul de telefon 00 800 67 89 10 11 sau prin email


Side Bar