Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

Statligt stöd: Kommissionen anser att Luxemburg beviljat Amazon olagliga skatteförmåner till ett värde av omkring250 miljoner euro

Bryssel den 4 oktober 2017

Europeiska kommissionen drar slutsatsen att Luxemburg beviljat Amazon olagliga skatteförmåner till ett värde av omkring 250 miljoner euro. Detta är olagligt enligt EU:s regler om statligt stöd, eftersom Amazon därigenom fått betydligt lägre skatt än andra företag. Luxemburg måste nu återkräva det olagliga stödet.

Luxemburg har beviljat Amazon olagliga skatteförmåner, säger Margrethe Vestager, kommissionsledamot med ansvar för konkurrensfrågor. Därigenom har nära tre fjärdedelar av Amazons vinst inte alls beskattats. Med andra ord tilläts Amazon betala endast en fjärdedel av vad andra lokala företag betalade enligt samma nationella skatteregler. Detta är olagligt enligt EU:s regler om statligt stöd. Medlemsstaterna får inte bevilja multinationella koncerner selektiva skatteförmåner som inte erbjuds andra företag.

Efter en fördjupad granskning som inleddes i oktober 2014 drar kommissionen slutsatsen, att ett förhandsbesked om beskattning som utfärdades av Luxemburg 2003 och förnyades 2011 innebar en sänkning, utan giltig motivering, av den skatt som betalas av Amazon i Luxemburg.

Tack vare förhandsbeskedet om beskattning kunde Amazon flytta större delen av sin vinst från ett företag inom Amazonkoncernen som är skattskyldigt i Luxemburg (Amazon EU)till ett företag som inte är skattskyldigt där (Amazon Europe Holding Technologies). Genom förhandsbeskedet om beskattning godkändes särskilt att Amazon EU betalar ut ersättning till Amazon Europe Holding Technologies, vilket avsevärt minskade Amazon EU:s skattepliktiga vinst.

Kommissionens granskning visar att den ersättningsnivå som godkändes genom förhandsbeskedet om beskattning var överprissatt och inte avspeglade de ekonomiska realiteterna. På grundval av detta drog kommissionen slutsatsen att Amazon beviljades en selektiv ekonomisk fördel genom förhandsbeskedet om beskattning, eftersom koncernen tilläts betala lägre skatt än andra företag som omfattades av samma nationella skatteregler. Tack vare beslutet kunde Amazon de facto undvika beskattning av tre fjärdedelar av all vinst som företaget gjorde på försäljning inom EU.

 

Amazons struktur i Europa

Kommissionens beslut gäller Luxemburgs skattemässiga behandling av två bolag inom Amazonkoncernen – Amazon EU och Amazon Europe Holding Technologies. Båda är holdingföretag med säte i Luxemburg, helägda av Amazonkoncernen och ytterst kontrollerade av det amerikanska moderbolaget, Amazon.com, Inc.

  • Amazon EU (nedan kallat det rörelsedrivande företaget) driver Amazons detaljhandelsdivision i hela Europa. År 2014 hade företaget över 500 anställda, som valde ut varor till försäljning på Amazons webbplatser i Europa, köpte in dem från tillverkarna och förvaltade onlineförsäljningen och leveransen av varor till kunden. Amazon har inrättat sin försäljning i Europa på så sätt att kunder som köper produkter på några av Amazons webbplatser i Europa enligt avtalet köper produkter från det rörelsedrivande företaget i Luxemburg. Därigenom kunde Amazon registrera all försäljning och vinst från försäljningen i Europa i Luxemburg.
  • Amazon Europe Holding Technologies (nedan kallat holdingbolaget) är ett kommanditbolag utan kontor, anställda eller affärsverksamhet. Holdingbolaget agerar mellanhand mellan det rörelsedrivande företaget och Amazon i USA. Bolaget innehar vissa immateriella äganderätter för Europa inom ramen för ett så kallat kostnadsfördelningsavtal med Amazon i USA. Holdingbolaget självt utnyttjar inte aktivt denna immateriella rättighet. Det enda företaget gör är att bevilja det rörelsedrivande företaget en exklusiv licens för dessa immateriella rättigheter, som det använder för att kuna driva Amazons europeiska detaljhandelsdivision.

Enligt kostnadsfördelningsavtalet ska företaget göra årliga betalningar till Amazon i USA för att bidra till kostnaderna för utvecklingen av de immateriella rättigheterna. Den lämpliga nivån på dessa betalningar har nyligen fastställts i en amerikansk skattedomstol.

Enligt Luxemburgs allmänna skattelagstiftning är det rörelsedrivande företaget skyldigt att betala bolagsskatt i Luxemburg, medan holdingbolaget inte är det på grund av sin juridiska form, ett kommanditbolag. Vinster som bokförts av holdingbolaget beskattas enbart på delägarnivå och inte i själva holdingbolaget. Holdingbolagets delägare fanns i USA och har hitintills skjutit upp sin skattskyldighet.

Amazon tillämpade denna struktur, som godkändes genom det förhandsbesked om beskattning som är föremål för utredning, mellan maj 2006 och juni 2014. I juni 2014 ändrade Amazon sitt sätt att verka i Europa. Detta gav upphov till en ny struktur som inte omfattas av kommissionens granskning av statligt stöd.

 

Omfattningen av kommissionens granskning

EU:s kontroll av statligt stöd finns för att säkerställa att medlemsstaterna inte behandlar vissa företag mer förmånligt än andra, genom förhandsbeslut om beskattning eller på annat sätt. Närmare bestämt måste transaktioner mellan företag inom en koncern prissättas på ett sätt som återspeglar de ekonomiska realiteterna. Detta innebär att betalningar mellan två företag inom samma koncern bör vara förenliga med vad som gäller mellan oberoende företag under kommersiella villkor (ofta kallad armlängdsprincipen).

Kommissionens granskning av statligt stöd gällde ett förhandsbesked om beskattning som Luxemburg utfärdade till Amazon 2003 och förlängde 2011. Genom detta besked godkändes en metod för beräkning av beskattningsunderlaget i det rörelsedrivande företaget. Indirekt godkändes också en metod för beräkning av årliga betalningar från det rörelsedrivande företaget till holdingbolaget för tillgången till Amazons immateriella rättigheter, vilka enbart utnyttjades av det rörelsedrivande företaget.

Dessa betalningar översteg, i genomsnitt, 90 % av företagets rörelseresultat. De var avsevärt (1,5 gång) högre än vad holdingbolaget, enligt kostnadsfördelningsavatalet, måste betala Amazon i USA.

Det bör framhållas att kommissionen i sin granskning varken ifrågasätter att holdingbolaget ägde de immateriella rättigheter som licensierades till det rörelsedrivande företaget, eller de regelbundna utbetalningar som gjorts till Amazon i USA, för att utveckla dessa immateriella rättigheter. Inte heller ifrågasätts Luxemburgs allmänna skattesystem i sig.

 

Kommissionens bedömning

I sin granskning av statligt stöd slöt sig kommissionen till att Luxemburgs förhandsbesked om beskattning innebar ett godkännande av en otillbörlig metod för att beräkna Amazons beskattningsbara vinster i Luxemburg. I synnerhet var nivån på ersättningen från det rörelsedrivande bolaget till holdingbolaget överprissatt och återspeglade inte de ekonomiska realiteterna.

  • Det rörelsedrivande företaget var det enda företaget som fattade aktiva beslut och bedrev verksamhet med koppling till Amazons europeiska detaljhandelsdivision. Som redan nämnts valde företagets personal ut varor till försäljning, köpte in dem från tillverkarna och förvaltade onlineförsäljningen och leveransen av varor till kunden. Det rörelsedrivande företaget anpassade också sin teknik och mjukvara efter Amazonas e-handelsplattformar i Europa samt investerade i marknadsföring och samlade kunduppgifter. Detta innebär att det hanterade de immateriella rättigheter som licensierats till det på ett sätt som ökade deras mervärde.
  • Holdingbolaget var ett tomt skal som bara förmedlade de immateriella rättigheterna till det rörelsedrivande företaget, så att endast detta kunde använda dem. Holdingbolaget var i sig inte alls aktivt inbegripet i förvaltningen, utvecklingen eller användningen av dessa immateriella rättigheter. Det varken kunde bedriva, eller bedrev faktiskt, någon verksamhet som motiverade storleken på den ersättnoing som det erhöll.

Enligt den metod som godkändes genom förhandsbeskedet om beskattning minskades det rörelsedrivande företagets beskattningsbara vinst till en fjärdedel av vad den faktiskt var. Nästan tre fjärdedelar av Amazons vinst i Europa tillskrevs oriktigt holdingbolaget, vilket gjorde att den förblev obeskattad. Tack vare beslutet kunde Amazon de facto undvika beskattning av tre fjärdedelar av all vinst som företaget gjorde på försäljning inom EU.

Med stöd i detta slöt sig kommissionen till, att i det förhandsbesked om beskattning som Luxemburg lämnat godkändes betalningar mellan två företag inom samma koncern, som inte överensstämmer med de ekonomiska realiteterna. Därmed innebar beskedet att Amazon kunde betala betydligt lägre skatt än andra företag. I kommissionens beslut fastslås därför, att Luxemburgs skattemässiga behandling av Amazon enligt förhandsbeskedet om beskattning är olagligt enligt EU:s regler om statligt stöd.

image EN

Grafik finns i högupplöst form här.

 

Återkrav

EU:s regler om statligt stöd kräver att oförenligt statligt stöd återkrävs, i syfte att minska den snedvridning av konkurrensen som uppstått genom stödet. Det finns inga böter enligt EU:s regler om statligt stöd, och återkravet innebär inte någon bestraffning av det berörda företaget. Det återställer helt enkelt likabehandlingen med andra företag.

I dagens beslut fastställer kommissionen en metod för att beräkna värdet av de konkurrensfördelar som beviljats Amazon, dvs. skillnaden mellan vad företaget faktiskt betalade i skatt och vad det skulle ha varit skyldigt att betala utan förhandsbeskedet om beskattning. På grundval av tillgängliga uppgifter beräknas skillnaden till omkring 250 miljoner euro plus ränta. Skattemyndigheterna i Luxemburg måste nu, på grundval av den metod som fastslås i beslutet, fastställa exakt hur mycket skatt som inte betalats i Luxemburg.

 

Bakgrund

Kommissionen har sedan juni 2013 undersökt medlemsstaters praxis i fråga om förhandsbesked om beskattning. Denna begäran om upplysningar utsträcktes till alla medlemsstater i december 2014. I oktober 2015 drog kommissionen slutsatsen att Luxemburg och Nederländerna har beviljat Fiat och Starbucks selektiva skatteförmåner. I januari 2016 drog kommissionen slutsatsen att de selektiva skatteförmåner som Belgien, enligt sitt skatteupplägg för övervinster, beviljat minst 35 multinationella företag i huvudsak från EU är olagliga enligt EU:s regler om statligt stöd. I augusti 2016 drog kommissionen slutsatsen att Irland beviljat Apple otillbörliga skattefördelar på upp till 13 miljarder euro. Därutöver bedriver kommissionen just nu två granskningar på grund av farhågor om att förhandsbesked om beskattning kan strida mot reglerna om statligt stöd i Luxemburg, när det gäller McDonald's och GDF Suez (i dag Engie).

Nuvarande kommission har följt en långtgående strategi för rättvis beskattning och ökad insyn och på senare tid har vi sett betydande framsteg. Efter kommissionens förslag om skattetransparens i mars 2015 trädde nya bestämmelser om automatiskt utbyte av information om skattebesked i kraft i januari 2017. Medlemsstaterna har också kommit överens om att utöka sitt automatiska utbyte av upplysningar till landsspecifik rapportering av skatteuppgifter om multinationella företag. Ett förslag har nu lagts fram om att offentliggöra en del av denna information. Nya EU-regler för att förhindra skatteflykt via tredjeländer antogs i maj 2017. Därigenom fullbordas direktivet mot skatteflykt som garanterar att bindande och kraftfulla åtgärder mot missbruk tillämpas inom hela den inre marknaden.

När det gäller pågående lagstiftningsarbete skulle kommissionens förslag om en återupptagen gemensam konsoliderad bolagsskattebas i oktober 2016 fungera som ett kraftfullt verktyg mot skatteflykt i EU. I juni 2017 föreslog kommissionen nya regler om transparens för mellanhänder – t.ex. skatterådgivare – som utformar och erbjuder skatteplaneringssystem för sina kunder. Denna lagstiftning kommer att bidra till betydligt större transparens, och avskräcka från användning av skattebeslut som ett instrument för skatteflykt. Slutligen lanserade kommissionen så sent som i september en ny europeisk agenda för att säkerställa att den digitala ekonomin beskattas på ett rättvist och tillväxtvänligt sätt. I vårt meddelande anges de utmaningar som medlemsstaterna står inför när det gäller att agera med avseende på denna angelägna fråga. Dessutom presenteras möjliga lösningar som bör undersökas innan kommissionen lägger fram ett förslag under 2018. Kommissionens hela arbete bygger på den enkla principen att alla företag – både stora och små – ska betala skatt där de gör sina vinster.  

Den offentliga versionen av besluten kommer att finnas tillgänglig med ärendenummer SA.38944 i registret över statligt stöd på GD Konkurrens webbplats så snart eventuella konfidentialitetsproblem har lösts. I State Aid Weekly e-News förtecknas nya offentliggöranden av beslut om statligt stöd på internet och i Europeiska unionens officiella tidning.

 

IP/17/3701

Presskontakter:

För allmänheten: Europe Direct på telefon 00 800 67 89 10 11 eller via e-post


Side Bar

VideosPhotos


Documents


Amazon_Lux_en.pdf