Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Državna pomoč: Komisija je ugotovila, da je Luksemburg Amazonu zagotovil nezakonite davčne ugodnosti v vrednosti približno 250 milijonov evrov

Bruselj, 4. oktobra 2017

Evropska komisija je sklenila, da je Luksemburg Amazonu zagotovil neupravičene davčne ugodnosti v vrednosti približno 250 milijonov evrov. To po pravilih EU o državni pomoči ni zakonito, saj je Amazon tako plačeval znatno nižje davke od drugih družb. Luksemburg mora zdaj nezakonito pomoč izterjati.

Evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager je povedala: „Luksemburg je Amazonu zagotovil nezakonite davčne ugodnosti, tako da skoraj tri četrtine njenega dobička niso bile obdavčene. To pomeni, da je Amazon plačeval štirikrat nižji davek kot druge lokalne družbe, za katere se uporabljajo ista nacionalna pravila. To po pravilih EU o državni pomoči ni zakonito. Države članice mednarodnim družbam ne smejo zagotoviti selektivnih davčnih ugodnosti, ki drugim družbam niso na voljo.“

Po poglobljeni preiskavi, ki je bila sprožena oktobra 2014, je Komisija ugotovila, da je Luksemburg z davčnim stališčem, ki ga je izdal leta 2003 in mu podaljšal veljavnost leta 2011, brez utemeljenega razloga znižal davek, ki ga plačuje Amazon.

Davčno stališče je Amazonu omogočilo, da je veliko večino dobičkov, ki jih je v družba ustvarila v skupini Amazon, ki je obdavčena v Luksemburgu (Amazon EU), prenesel na družbo, ki ni zavezana plačilu davka v Luksemburgu (Amazon Europe Holding Technologies). Davčno stališče je odobrilo plačilo licenčnine družbi Amazon Europe Holding Technologies s strani družbe Amazon EU, kar je občutno zmanjšalo obdavčljivi dobiček družbe Amazon EU.

Preiskava Komisije je pokazala, da je bila višina licenčnine, ki jo je odobrilo davčno stališče, umetno zvišana in ni odražala ekonomske realnosti. Komisija je zato sklenila, da je Luksemburg z davčnim stališčem Amazonu omogočil selektivno ekonomsko prednost, saj je skupina plačevala nižje davke kot druge družbe, za katere se uporabljajo ista nacionalna davčna pravila. Zahvaljujoč stališču se je lahko Amazon dejansko izognil obdavčitvi treh četrtin dobička na svojo celotno prodajo v EU.

 

Davčna struktura Amazona v Evropi

Sklep Komisije se nanaša na davčno obravnavo dveh družb skupine Amazon v Luksemburgu – Amazon EU in Amazon Europe Holding Technologies. Obe družbi sta delniški družbi, registrirani v Luksemburgu in v izključni lasti skupine Amazon, njuna končna obvladujoča družba pa je matična družba Amazon.com, Inc. iz ZDA.

  • Družba Amazon EU („delujoča družba“) izvaja prodajne dejavnosti Amazona v vsej Evropi. Leta 2014 je imela več kot 500 zaposlenih, ki so izbirali blago za prodajo na spletiščih družbe v Evropi, ga kupovali pri proizvajalcih ter upravljali spletno prodajo in dobavo proizvodov strankam. Amazon je svojo prodajno dejavnost v Evropi zasnoval tako, da so stranke, ki so kupovale na katerem koli od spletišč družbe v Evropi, pogodbeno kupovale od delujoče družbe v Luksemburgu. Na ta način je Amazon knjižil celotno evropsko prodajo in dobiček od te prodaje v Luksemburgu.
  • Amazon Europe Holding Technologies („holding“) je komanditna družba brez zaposlenih, prostorov ali poslovnih dejavnosti, ki deluje kot posrednik med delujočo družbo in matično družbo v ZDA. V skladu s t. i. „sporazumom o delitvi stroškov“ s slednjo je lastnik nekaterih pravic intelektualne lastnine za Evropo. Sam holding te intelektualne lastnine ne izkorišča, pač pa podeljuje ekskluzivno licenco za njeno uporabo delujoči družbi, ki jo uporablja za vodenje maloprodajnih dejavnosti Amazona v Evropi.

Holding v skladu s sporazumom o delitvi stroškov izvaja redna letna izplačila Amazonu v ZDA kot prispevek k stroškom razvoja intelektualne lastnine. Ustrezno raven teh izplačil je pred kratkim določilo davčno sodišče v ZDA.

V skladu z luksemburško splošno davčno zakonodajo se za delujočo družbo uporablja obdavčitev dohodkov pravnih oseb, za holding pa ne, saj ima pravno obliko komanditne družbe. Dobički, ki jih beleži holding, se obdavčijo na ravni partnerjev in ne na ravni holdinga. Partnerji holdinga so bili v ZDA in do zdaj še niso poravnali svojih davčnih obveznosti.

Amazon je to strukturo, odobreno z davčnim stališčem, ki je predmet preiskave, izvajal med majem 2006 in junijem 2014. Junija 2014 je spremenil način delovanja v Evropi. Nova struktura ne spada na področje preiskave o državni pomoči s strani Komisije.

 

Področje preiskave Komisije

Vloga nadzora EU nad državnimi pomočmi je zagotoviti, da države članice z izdajanjem davčnih stališč ali kako drugače izbranim družbam ne omogočajo ugodnejše davčne obravnave kot drugim. Cene za transakcije med družbami v skupini družb se morajo tako določati na način, ki odraža ekonomsko realnost. To pomeni, da bi morala biti plačila med dvema družbama iste skupine skladna z ureditvami, ki veljajo pod tržnimi pogoji med neodvisnimi družbami (t. i. „neodvisno tržno načelo“).

Preiskava Komisije v zvezi z državno pomočjo se je nanašala na davčno stališče, ki ga je Luksemburg Amazonu izdal leta 2003, leta 2011 pa podaljšal njegovo veljavnost. S tem stališčem je odobril metodo za izračun davčne osnove delujoče družbe. Posredno pa je odobril tudi metodo za izračun letnih plačil delujoče družbe holdingu za uporabo pravic intelektualne lastnine, ki jih je uporabljala le delujoča družba.

Ta plačila so v povprečju presegala 90 % dobička iz poslovanja delujoče družbe, kar je občutno več od tega, kar naj bi holding v skladu s sporazumom o delitvi stroškov plačeval Amazonu v ZDA (1,5 krat več).

Poudariti je treba, da Komisija pri preiskavi ni dvomila, da je holding imel pravice intelektualne lastnine, za uporabo katerih je podelil licenco delujoči družbi, prav tako ne, da je izvajal redna plačila Amazonu v ZDA za razvoj te intelektualne lastnine. Komisija tudi ni imela pomislekov glede luksemburškega davčnega sistema kot takega.

 

Ocena Komisije

Pri preiskavi Komisije o državni pomoči se je izkazalo, da je Luksemburg z davčnim stališčem odobril neupravičeno metodo izračuna obdavčljivega dobička Amazona v Luksemburgu. Višina licenčnine, ki jo je delujoča družba plačevala holdingu, je bila umetno zvišana in ni odražala ekonomske realnosti.

  • Delujoča družba je edina aktivno sprejemala odločitve in izvajala maloprodajne dejavnosti Amazona v Evropi. Kot navedeno, je njeno osebje izbiralo blago za prodajo, ga kupovalo pri proizvajalcih ter upravljalo spletno prodajo in dobavo proizvodov strankam. Delujoča družba je tudi prilagodila tehnologijo in programsko opremo Amazonove spletne platforme za e-trgovanje v Evropi, vlagala v trženje in zbirala podatke o strankah. To pomeni, da je upravljala pravice intelektualne lastnine, za katero je plačevala licenco, in ji dodajala vrednost.
  • Holding je bil slamnata družba, ki je pravice do ekskluzivne uporabe intelektualne lastnine enostavno prenesla na delujočo družbo. Sam ni bil aktivno udeležen pri upravljanju, razvoju ali uporabi te intelektualne lastnine. Ni opravljal in tudi ne bi mogel opravljati nobenih dejavnosti, ki bi upravičile višino prejete licenčnine.

V skladu z metodo, odobreno z davčnim stališčem, se je obdavčljivi dobiček delujoče družbe zmanjšal na četrtino dejanskega. Skoraj tri četrtine dobička Amazona so bile neupravičeno pripisane holdingu, tako da niso bile obdavčene. Zahvaljujoč stališču se je lahko Amazon dejansko izognil obdavčitvi treh četrtin dobička iz svoje celotne prodaje v EU.

Zato je Komisija sklenila, da je Luksemburg z davčnim stališčem odobril plačila med dvema družbama iste skupine, ki niso skladna z ekonomsko realnostjo. S tem je Amazonu omogočil plačevanje bistveno nižjih davkov od drugih podjetij. Komisija je zato sklenila, da je davčna obravnava Amazona s strani Luksemburga na podlagi davčnega stališča nezakonita glede na pravila EU o državni pomoči.

image EN

Infografika je na voljo v visoki ločljivosti na tej povezavi.

 

Izterjava

Načeloma je treba v skladu s pravili EU o državni pomoči nezdružljivo državno pomoč izterjati, da se odpravi izkrivljanje konkurence, ki jo je povzročila pomoč. Pravila EU o državni pomoči ne določajo glob in cilj izterjave ni kaznovanje zadevne družbe, ampak preprosto ponovna vzpostavitev enake obravnave, kot so je deležne druge družbe.

V današnjem sklepu je Komisija določila metodologijo za izračun vrednosti konkurenčne prednosti, odobrene Amazonu, tj. razlike med davki, ki jih je družba plačala, in davki, ki bi jih morala plačati, če ne bi bilo davčnega stališča. Na podlagi razpoložljivih informacij se ta razlika ocenjuje na približno 250 milijonov evrov plus obresti. Luksemburški davčni organi morajo zdaj na podlagi metodologije, določene v sklepu, opredeliti natančen znesek neplačanih davkov v Luksemburgu.

 

Ozadje

Komisija preiskuje prakse izdajanja davčnih stališč držav članic od junija 2013. Decembra 2014 je to preiskavo razširila na vse države članice. Oktobra 2015 je sklenila, da sta Luksemburg in Nizozemska odobrila selektivne davčne ugodnosti družbama Fiat oziroma Starbucks. Januarja 2016 je sklenila, da so selektivne davčne ugodnosti, ki jih je Belgija v okviru davčne sheme za „presežne dobičke“ odobrila vsaj 35 mednarodnim družbam, večinoma iz EU, glede na pravila EU o državni pomoči nezakonite. Avgusta 2016 je sklenila, da je Irska družbi Apple zagotovila neupravičene davčne ugodnosti v vrednosti do 13 milijard evrov. Komisija trenutno izvaja tudi dve poglobljeni preiskavi glede pomislekov o skladnosti davčnih stališč s pravili o državni pomoči v zvezi z družbama McDonald's in GDF Suez (zdaj Engie) v Luksemburgu.

Komisija izvaja daljnosežno strategijo, katere cilj sta pravično obdavčevanje ter večja preglednost. Pri tem je bil v zadnjem času dosežen velik napredek. Potem ko je Komisija marca 2015 pripravila predloge o davčni preglednosti, so januarja 2017 začela veljati nova pravila o avtomatični izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi stališči med državami članicami. Države članice so se dogovorile tudi o razširitvi avtomatične izmenjave informacij na poročanje po posameznih državah v zvezi s finančnimi informacijami mednarodnih družb, ki se nanašajo na davke. V obravnavi je tudi predlog, da bi nekatere od teh informacij javno objavili. Maja 2017 so bila sprejeta nova pravila EU o preprečevanju izogibanja davkom prek držav nečlanic EU, ki dopolnjujejo direktivo proti izogibanju davkom, ki zagotavlja uporabo zavezujočih in strogih ukrepov proti zlorabam na celotnem enotnem trgu.

Kar zadeva trenutno delo na področju zakonodaje, bi bili ponovno predloženi predlogi Komisije za uvedbo skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb iz oktobra 2016 pomembno orodje proti izogibanju davkom v EU. Junija 2017 je Komisija predlagala nova pravila o preglednosti za posrednike, ki za svoje stranke pripravljajo sheme davčnega načrtovanja in spodbujajo njihovo uporabo, vključno z davčnimi svetovalci. Ta zakonodaja bo pripomogla k veliko večji stopnji preglednosti in odvračala od uporabe davčnih stališč kot instrumenta, ki omogoča davčno zlorabo. Septembra je Komisija pričela izvajati tudi novo agendo EU, da bi zagotovila pravično in rasti prijazno obdavčitev digitalnega gospodarstva. Naše sporočilo navaja izzive, s katerimi se trenutno soočajo države članice pri obravnavi tega pomembnega vprašanja, ter orisuje morebitne rešitve, ki naj bi se proučile pred predložitvijo predloga Komisije leta 2018. Vsa prizadevanja Komisije temeljijo na preprostem načelu, da morajo vse družbe, tako velike kot majhne, plačevati davke tam, kjer ustvarjajo dobičke.  

Nezaupna različica odločitev bo na voljo pod št. zadeve SA.38944 v registru državnih pomoči na spletišču Komisije za konkurenco, ko bodo rešena morebitna vprašanja glede zaupnosti. V elektronskem tedniku State Aid Weekly e-News so na voljo obvestila o objavi novih sklepov o državni pomoči na spletu in v Uradnem listu EU.

 

IP/17/3701

Kontakti za stike z mediji:

Za vprašanja širše javnosti: Europe Direct po telefonu 00 800 67 89 10 11 ali e-pošti


Side Bar

VideosPhotos


Documents


Amazon_Lux_en.pdf