Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Staatssteun: Commissie oordeelt dat Luxemburg aan Amazon voor ongeveer 250 miljoen EUR illegale belastingvoordelen toegekend heeft

Brussel, 4 oktober 2017

De Europese Commissie is tot de conclusie gekomen dat Luxemburg Amazon voor zo'n 250 miljoen EUR onterechte belastingvoordelen heeft toegekend. Dat is illegaal volgens de Europese staatssteunregels, omdat Amazon hierdoor beduidend minder belastingen hoefde te betalen dan andere bedrijven. Luxemburg moet de onrechtmatige steun nu terugvorderen.

Margrethe Vestager, commissaris voor mededingingsbeleid:"Luxemburg heeft Amazon illegale belastingvoordelen toegekend. Daardoor is bijna drie vierde van de winst van Amazon onbelast gebleven. Met andere woorden: Amazon kon vier keer minder belastingen betalen dan andere lokale ondernemingen die onder dezelfde nationale belastingregels vallen. Dit is in strijd met de EU-staatssteunregels: lidstaten kunnen multinationals geen selectieve belastingvoordelen toekennen die niet beschikbaar zijn voor anderen."

Na een diepgaand onderzoek dat in oktober 2014 ingesteld werd, is de Commissie tot de conclusie gekomen dat door een fiscale ruling van Luxemburg uit 2003, die in 2011 werd verlengd, de door Amazon betaalde belastingen zonder geldige reden zijn verminderd.

Door de ruling kon Amazon het leeuwendeel van zijn Europese winsten verschuiven van een bedrijf van de Amazon-groep dat in Luxemburg belastbaar is (Amazon EU)naar een bedrijf dat daar niet belastbaar is (Amazon Europe Holding Technologies). Met de ruling werd met name de betaling van royalty's door Amazon EU aan Amazon Europe Holding Technologies goedgekeurd, waardoor de belastbare winst van Amazon EU aanzienlijk lager uitviel.

Uit het onderzoek van de Commissie is gebleken dat het niveau van de royalty's, dat met de ruling was goedgekeurd, kunstmatig was opgedreven en niet beantwoordde aan de economische realiteit. Op grond daarvan heeft de Commissie geconcludeerd dat de fiscale ruling aan Amazon een selectief economisch voordeel had toegekend door toe te staan dat de groep minder belastingen betaalde dan andere ondernemingen die onder dezelfde belastingregels vielen. De ruling stelde Amazon feitelijk in staat belasting te ontduiken op drie vierde van zijn winst uit de totale verkoop van Amazon in de EU.

 

Structuur van Amazon in Europa

Het besluit van de Commissie gaat over de fiscale behandeling van twee ondernemingen van de Amazon-groep: Amazon EU en Amazon Europe Holding Technologies. Beide ondernemingen zijn opgericht naar Luxemburgs recht en zijn volledige eigendom van de Amazon-groep, en vallen uiteindelijk onder de zeggenschap van de Amerikaanse moedermaatschappij Amazon.com Inc.

  • Amazon EU (de "exploitatieonderneming") verzorgt de kleinhandelsactiviteiten van Amazon in heel Europa. In 2014 telde het meer dan 500 werknemers, die selecteerden welke goederen op de Europese websites van Amazon te koop werden aangeboden, deze aankochten bij producenten, en het beheer van de onlineverkoop en de levering van producten aan de klant verzorgden. Amazon heeft zijn verkoopactiviteiten in Europa zo georganiseerd dat klanten die producten kochten op eender welke website van Amazon in Europa volgens hun contract producten kochten van de exploitatieonderneming in Luxemburg. Op die manier boekte Amazon alle Europese verkooptransacties, en de winst uit die verkooptransacties, in Luxemburg.
  • Amazon Europe Holding Technologies (de "holdingmaatschappij") is een commanditaire vennootschap, zonder werknemers, kantoren of bedrijfsactiviteiten. De holdingmaatschappij treedt op als intermediair tussen de exploitatiemaatschappij en Amazon in de Verenigde Staten. Zij bezit op grond van een zogeheten overeenkomst inzake kostendeling (cost-sharing agreement) met Amazon in de Verenigde Staten bepaalde intellectuele-eigendomsrechten voor Europa. De holdingmaatschappij maakt zelf niet actief gebruik van deze intellectuele eigendom. Zij kent slechts een exclusieve licentie op die intellectuele eigendom toe aan de exploitatieonderneming, die daarvan gebruikmaakt voor de Europese detailhandel van Amazon.

Op grond van die kostendelingsovereenkomst verricht de holdingmaatschappij jaarlijkse betalingen aan Amazon in de Verenigde Staten als bijdrage aan de ontwikkelingskosten van de intellectuele eigendom. Onlangs is door een Amerikaanse belastingrechter het passende niveau van die betalingen vastgesteld.

Volgens het algemene Luxemburgse belastingrecht is de exploitatieonderneming belastbaar in Luxemburg, terwijl de holdingmaatschappij dat wegens haar rechtsvorm niet is, aangezien het om een commanditaire vennootschap gaat. De geboekte winst van de holdingmaatschappij wordt slechts belast bij de vennoten, en niet bij de holdingmaatschappij zelf. De vennoten van de holdingmaatschappij bevonden zich in de Verenigde Staten en hebben voorlopig hun belastingplicht uitgesteld.

Deze structuur, die met de onderzochte fiscale ruling was bevestigd, werd door Amazon toegepast tussen mei 2006 en juni 2014. In juni 2014 heeft Amazon zijn werkwijze in Europa veranderd. Deze nieuwe structuur valt buiten het staatssteunonderzoek van de Commissie.

 

De reikwijdte van het onderzoek van de Commissie

Het EU-staatssteuntoezicht moet garanderen dat lidstaten geen betere fiscale behandeling geven aan een select groepje ondernemingen dan aan andere, noch via fiscale rulings, noch op een andere manier. Meer bepaald moeten transacties tussen ondernemingen binnen een ondernemingengroep geprijsd worden op een manier die overeenstemt met de economische realiteit. Dit wil zeggen dat de betalingen tussen twee ondernemingen in dezelfde groep moeten stroken met de regelingen die in commerciële omstandigheden tussen onafhankelijke bedrijven bestaan (het zogenaamde "zakelijkheidsbeginsel").

Het staatssteunonderzoek van de Commissie had betrekking op een fiscale ruling die in 2003 door Luxemburg aan Amazon is afgegeven en die in 2011 is verlengd. Met deze ruling werd een methode goedgekeurd om de belastinggrondslag van de exploitatieonderneming te berekenen. Indirect vormde dit ook een goedkeuring van een methode voor de berekening van de jaarlijkse betalingen van de exploitatieonderneming aan de holdingmaatschappij voor de intellectuele-eigendomsrechten van Amazon, die alleen door de exploitatieonderneming werden gebruikt.

Deze betalingen bedroegen gemiddeld meer dan 90 % van de operationele winst van de exploitatieonderneming. Zij lagen beduidend (1,5 keer) hoger dan de sommen die de holdingmaatschappij moest betalen aan Amazon in de Verenigde Staten op grond van de kostendelingsovereenkomst.

Voor alle duidelijkheid: met het onderzoek van de Commissie wordt niet betwist dat de holdingmaatschappij de intellectuele-eigendomsrechten bezit die zij aan de exploitatieonderneming in licentie gegeven heeft, noch de periodieke betalingen die de holdingmaatschappij heeft verricht aan Amazon in de Verenigde Staten om deze intellectuele eigendom te ontwikkelen. Het algemene Luxemburgse belastingstelsel op zich wordt evenmin betwist.

 

Beoordeling door de Commissie

De conclusie van het staatssteunonderzoek van de Commissie luidt dat door de fiscale ruling van Luxemburg een ongerechtvaardigde berekeningsmethode voor de belastbare winst van Amazon in Luxemburg is goedgekeurd. Met name de omvang van de royalty's die de exploitatieonderneming uitkeerde aan de holdingmaatschappij was kunstmatig opgedreven en beantwoordde niet aan de economische realiteit.

  • De exploitatieonderneming was de enige entiteit die met betrekking tot de Europese kleinhandelsactiviteiten van Amazon actief beslissingen nam en activiteiten uitvoerde. Zoals hierboven aangegeven waren het de werknemers van die onderneming die selecteerden welke goederen op de Europese websites van Amazon te koop werden aangeboden, deze aankochten bij producenten, en het beheer van de onlineverkoop en de levering van producten aan de klant verzorgden. De exploitatieonderneming had ook de technologie en de software achter het platform voor e-commerce van Amazon in Europa aangepast, in marketing geïnvesteerd en klantengegevens verzameld. Dit betekent dat zij de haar in licentie gegeven intellectuele-eigendomsrechten heeft beheerd en toegevoegde waarde heeft gecreëerd.
  • De holdingmaatschappij was een lege doos die alleen diende om de intellectuele-eigendomsrechten door te geven aan de exploitatieonderneming voor exclusief gebruik. De holdingmaatschappij was zelf op geen enkele manier actief betrokken bij het beheer, de ontwikkeling of het gebruik van de intellectuele eigendom. Zij voerde geen enkele activiteit uit die de omvang van de ontvangen royalty's rechtvaardigde, en was daartoe ook niet in staat.

Volgens de methode die met de ruling was goedgekeurd, werden de belastbare winsten van de exploitatieonderneming gereduceerd tot een kwart van de werkelijke omvang. Bijna drie vierde van de winsten van Amazon werd onterecht toegewezen aan de holdingmaatschappij, en bleef daar onbelast. De ruling stelde Amazon feitelijk in staat belasting te ontduiken op drie vierde van zijn winst uit de totale verkoop van Amazon in de EU.

De Commissie heeft op basis daarvan geconcludeerd dat met de door Luxemburg afgegeven fiscale ruling betalingen tussen twee ondernemingen van dezelfde groep werden goedgekeurd, wat niet aan de economische realiteit beantwoordde. Bijgevolg kon Amazon door de fiscale ruling aanzienlijk minder belastingen betalen dan andere ondernemingen. De conclusie luidt dan ook dat de fiscale behandeling van Amazon door Luxemburg op basis van de ruling in strijd is met de EU-staatssteunregels.

image NL

De infografiek is hier in hoge resolutie beschikbaar.

 

Terugvordering

In principe moet onverenigbare staatssteun volgens de EU-staatssteunregels worden teruggevorderd om de concurrentievervalsing die de steun veroorzaakt, ongedaan te maken. In het kader van de EU-staatssteunregels worden geen geldboeten opgelegd en de terugvordering van steun is dus geen sanctie voor de betrokken onderneming. Het is gewoon een manier om de gelijke behandeling tussen ondernemingen te herstellen.

In het besluit van vandaag heeft de Commissie de methode beschreven om de waarde te berekenen van het concurrentievoordeel voor Amazon, d.w.z. het verschil tussen het bedrag aan belastingen dat de onderneming betaald heeft en wat zij zonder de fiscale ruling betaald zou hebben. Op basis van de beschikbare informatie wordt dat bedrag geraamd op zo'n 250 miljoen EUR, plus rente. De Luxemburgse belastingdienst moet nu het precieze bedrag van de niet-betaalde belastingen in Luxemburg bepalen aan de hand van de methode die in het besluit is beschreven.

 

Achtergrond

Sinds juni 2013 toetst de Commissie de praktijken van lidstaten op het gebied van fiscale rulings aan de staatssteunregels. In december 2014 heeft zij dit informatieonderzoek uitgebreid naar alle lidstaten. In oktober 2015 heeft de Commissie besloten dat Luxemburg en Nederland selectieve belastingvoordelen hebben toegekend aan respectievelijk Fiat en Starbucks. De Commissie heeft in januari 2016 besloten dat de selectieve belastingvoordelen die België in het kader van zijn belastingregeling voor overwinst aan ten minste 35 multinationals (de meeste daarvan uit de EU) heeft toegekend, niet stroken met de EU-regels inzake staatssteun. In augustus 2016 is de Commissie tot de conclusie gekomen dat Ierland Apple tot 13 miljard EUR onterechte belastingvoordelen heeft toegekend. Er lopen ook twee diepgaande onderzoeken, namelijk naar McDonald's en GDF Suez (nu Engie), waarin de Commissie nagaat of er mogelijk staatssteun gemoeid is met fiscale rulings in Luxemburg.

De Commissie volgt een ambitieuze strategie om eerlijkere belastingen en meer transparantie te bereiken. Wij hebben recentelijk grote vooruitgang vastgesteld. Naar aanleiding van onze voorstellen voor belastingtransparantie van maart 2015 zijn nieuwe regels voor de automatische uitwisseling van inlichtingen in verband met fiscale rulings in werking getreden in januari 2017. De lidstaten hebben tevens overeenstemming bereikt om de automatische uitwisseling van inlichtingen uit te breiden tot een rapportage per land met belastinggerelateerde financiële informatie over multinationals. Er ligt nu een voorstel op tafel om een deel van die informatie openbaar te maken. In mei 2017 zijn nieuwe EU-regels aangenomen ter voorkoming van belastingontduiking via landen die geen lid zijn van de EU, als aanvulling op de richtlijn bestrijding belastingontwijking (ATAD), die ervoor zorgt dat bindende en degelijke antimisbruikmaatregelen in de hele interne markt worden toegepast.

Wat het lopende wetgevingswerk betreft, zou het Commissie voorstel van oktober 2016 voor de opnieuw gelanceerde gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag een krachtig instrument vormen tegen belastingontduiking in de EU. In juni 2017 heeft de Commissie nieuwe transparantieregels voorgesteld voor intermediairs (met inbegrip van belastingadviseurs) die voor hun cliënten constructies voor fiscale planning opzetten en promoten. Deze wetgeving zal bijdragen tot een veel grotere transparantie en zal ontmoedigend werken voor wie fiscale rulings wil gebruiken als instrument voor fiscale misbruiken. Tot slot heeft de Commissie nu in september een nieuwe EU-agenda opgesteld om te waarborgen dat de digitale economie op een eerlijke en groeivriendelijke manier wordt belast. Onze mededeling schetst de uitdagingen waarmee de lidstaten momenteel kampen wanneer zij omtrent dit dringende probleem actie ondernemen en geeft mogelijke oplossingen aan die nader moeten worden onderzocht in de aanloop naar het Commissievoorstel in 2018. Al het werk van de Commissie berust op het eenvoudige principe dat alle ondernemingen, groot of klein, belasting moeten betalen waar ze hun winst maken.  

De niet-vertrouwelijke versie van de besluiten komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, onder zaaknummer SA.38944 beschikbaar in het publieke Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie van de Commissie. Een overzicht van de recentste besluiten inzake staatssteun die op het internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in de elektronische nieuwsbrief State Aid Weekly e-News.

 

IP/17/3701

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Side Bar

VideosPhotos


Documents


Amazon_Lux_en.pdf