Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

Valtiontuki: Luxemburg on myöntänyt Amazonille noin 250 miljoonan euron laittomat veroetuudet

Bryssel 4. lokakuuta 2017

Euroopan komissio on todennut Luxemburgin myöntäneen Amazonille noin 250 miljoonan euron aiheettomat veroedut. Tämä on EU:n valtiontukisääntöjen mukaan laitonta, koska Amazon on maksanut huomattavasti vähemmän veroja kuin muut yritykset. Luxemburgin on perittävä laiton tuki takaisin.

Luxemburg on antanut Amazonille laittomia veroetuuksia”, kilpailupolitiikasta vastaava komissaari Margrethe Vestager sanoi. ”Tämän seurauksena lähes kolme neljäsosaa Amazonin voitoista on jäänyt verottamatta. Toisin sanoen Amazon maksoi vain neljäsosan veroja verrattuna muihin paikallisiin yrityksiin, joihin sovelletaan samoja kansallisia verosääntöjä. Tämä on EU:n valtiontukisääntöjen mukaan laitonta. Jäsenvaltiot eivät voi antaa monikansallisille konserneille valikoivia veroetuuksia, jotka eivät ole muiden yritysten saatavilla.

Lokakuussa 2014 käynnistetyn perusteellisen tutkinnan jälkeen komissio totesi, että Luxemburgin viranomaisten vuonna 2003 tekemällä ja vuonna 2011 uudistamalla veropäätöksellä vähennettiin Amazonin Luxemburgissa maksamia veroja ilman päteviä perusteita.

Amazon on voinut siirtää veropäätöksen nojalla valtaosan voitoistaan Luxemburgissa verovelvollisesta konserniyhtiöstä (Amazon EU) konsernin toiseen yhtiöön (Amazon Europe Holding Technologies), joka ei ole verovelvollinen Luxemburgissa. Veropäätöksessä hyväksyttiin erityisesti Amazon EU:n verotettavaa voittoa huomattavasti pienentävä rojaltimaksu Amazon Europe Holding Technologies -yhtiölle.

Komission selvitykset osoittivat, että veropäätöksessä hyväksytty rojaltimaksu oli liian suuri eikä perustunut taloudellisiin tosiseikkoihin. Komissio päätteli, että Amazonille myönnettiin veropäätöksellä valikoivaa taloudellista etua, jonka turvin yritys maksaa vähemmän veroa kuin samojen kansallisten verosääntöjen alaiset muut yritykset. Veropäätöksen myötä Amazon-konsernin EU:n alueen myynnistä saaduista voitoista kolme neljäsosaa jäi käytännössä verottamatta.

Amazonin organisaatio Euroopassa

Komission päätös koskee kahden Amazon-konserniin kuuluvan yhtiön (Amazon EU ja Amazon Europe Holding Technologies) verokohtelua Luxemburgissa. Molemmat ovat Luxemburgiin sijoittautuneita Amazon-konsernin kokonaan omistamia yhtiöitä ja viime kädessä yhdysvaltalaisen emoyhtiön Amazon.com, Inc:n määräysvallassa.

  • Amazon EU (jäljempänä 'operatiivinen yhtiö') harjoittaa Amazonin tuotteiden vähittäiskauppaa kaikkialla Euroopassa. Vuonna 2014 sen palveluksessa oli yli 500 työntekijää, jotka valitsivat tuotteita myytäviksi Amazonin verkkosivustoilla Euroopassa, hankkivat ne valmistajilta sekä hoitivat myynnin verkossa ja toimitukset asiakkaille. Amazon järjesti myyntitoimintonsa Euroopassa siten, että kaikki Amazonin lukuisilta eurooppalaisilta verkkosivustoilta tuotteita ostavat asiakkaat tekivät ostosopimuksen Luxemburgissa toimivan operatiivisen yhtiön kanssa. Tällä tavoin Amazon kirjasi Euroopan myynnistä saamansa liikevaihdon ja voitot kokonaisuudessaan luxemburgilaisen tytäryhtiönsä tileille.
  • Amazon Europe Holding Technologies (jäljempänä 'holdingyhtiö') on kommandiittiyhtiö, jolla ei ole työntekijöitä, toimitiloja eikä liiketoimintaa. Holdingyhtiö hoitaa operatiivisen yhtiön ja Amazonin Yhdysvaltojen toimintojen välisiä yhteyksiä. Sillä on joitakin eurooppalaisia immateriaalioikeuksia, jotka perustuvat Amazonin kanssa Yhdysvalloissa tehtyyn kustannustenjakosopimukseen (cost-sharing agreement). Holdingyhtiö ei käytä immateriaalioikeuksiaan aktiivisesti. Se pelkästään myöntää immateriaalioikeuksien yksinoikeuslisenssin operatiiviselle yhtiölle, joka käyttää sitä harjoittaessaan Amazonin vähittäiskauppaa Euroopassa.

Holdingyhtiö suorittaa kustannustenjakosopimuksen nojalla Amazonille Yhdysvaltoihin vuosittain maksuja, joilla se osallistuu immateriaalioikeuksien kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Yhdysvaltalainen verotuomioistuin vahvisti vastikään näiden maksujen asianmukaisen tason.

Luxemburgin yleisen verolainsäädännön mukaan operatiivinen yhtiö kuuluu Luxemburgissa yhtiöverotuksen piiriin toisin kuin holdingyhtiö, joka on yhtiömuodoltaan kommandiittiyhtiö. Holdingyhtiön voitoista ovat verovelvollisia vain yhtiömiehet, ei itse yhtiö. Holdingyhtiön Yhdysvaltoihin sijoittautuneet yhtiömiehet ovat tähän mennessä lykänneet verojen maksua.

Amazon perusti tutkinnan kohteena olevalla veropäätöksellä vahvistetun yhtiörakenteensa toukokuun 2006 ja kesäkuun 2014 välisenä aikana. Kesäkuussa 2014 Amazon muutti toimintatapaansa Euroopassa. Tämä uusi yhtiörakenne ei ole valtiontukea koskevan komission tutkintamenettelyn kohteena.

Komission tutkinnan laajuus

EU:n valtiontukien valvonnalla pyritään varmistamaan, että jäsenvaltiot eivät myönnä valikoiduille yrityksille tavanomaista parempaa verokohtelua esimerkiksi veropäätöksillä. Erityisesti konserniyhtiöiden väliset liiketoimet on hinnoiteltava siten, että ne perustuvat taloudellisiin tosiseikkoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että kahden samaan konserniin kuuluvan yhtiön välisten maksujen pitäisi olla linjassa tavanomaisin markkinaehdoin toimivien itsenäisten yritysten välisten liiketoimien kaupallisten ehtojen kanssa.

Komission valtiontukien tutkinta kohdistui veropäätökseen, jonka Luxemburgin viranomaiset osoittivat Amazonille vuonna 2003 ja jonka voimassaoloa jatkettiin vuonna 2011. Kyseisessä päätöksessä vahvistettiin menetelmä, jolla lasketaan operatiivisen yrityksen veroperuste. Siinä vahvistettiin välillisesti myös menetelmä, jolla lasketaan vuotuiset maksut, jotka operatiivinen yhtiö suorittaa holdingyhtiölle vastineeksi oikeudesta käyttää Amazonin immateriaalioikeuksia, joita mikään muu yhtiö ei käytä.

Nämä maksut ovat olleet keskimäärin yli 90 prosenttia operatiivisen yhtiön liikevoitosta. Maksut olivat puolitoistakertaiset verrattuna siihen, mitä holdingyhtiön piti maksaa Amazonille Yhdysvalloissa kustannustenjakosopimuksen perusteella.

On huomattava, että komission tutkinnassa ei kyseenalaistettu sitä, että holdingyhtiö omistaa immateriaalioikeudet, jotka se lisensoi operatiiviselle yhtiölle. Komissio ei vastustanut myöskään sitä, että holdingyhtiö suoritti Amazonille Yhdysvaltoihin säännöllisesti maksuja, jotka käytettiin kyseisten immateriaalioikeuksien kehittämiskuluihin. Tutkinnassa ei myöskään kyseenalaistettu Luxemburgin yleistä verojärjestelmää.

Komission arvio

Komission valtiontukien tutkinnassa todettiin, että Luxemburgin viranomaisten veropäätöksellä hyväksyttiin perusteeton menetelmä, jolla laskettiin Amazonin veronalaiset voitot Luxemburgissa. Erityisesti operatiivisen yhtiön holdingyhtiölle maksama rojaltimaksu oli liian suuri eikä perustunut taloudellisiin tosiseikkoihin.

  • Operatiivinen yhtiö oli ainoa yksikkö, joka teki aktiivisesti päätöksiä ja hoiti Amazonin vähittäismyyntiä Euroopassa. Kuten edellä todetaan, operatiivisen yhtiön työntekijät valitsivat myytävät tuotteet, hankkivat ne valmistajilta sekä hoitivat myynnin verkossa ja toimitukset asiakkaille. Operatiivinen yhtiö myös mukautti Amazonin Euroopassa käyttämän verkkokaupan teknologian ja ohjelmistot liiketoimintaan sopiviksi, investoi markkinointiin ja keräsi asiakastietoja. Tämä tarkoittaa, että se hoiti lisenssin nojalla käyttämiään immateriaalioikeuksia ja tuotti niille lisäarvoa.
  • Holdingyhtiö oli pöytälaatikkoyhtiö, joka pelkästään siirsi immateriaalioikeudet operatiiviselle yhtiölle yksinomaista käyttöä varten. Holdingyhtiö ei osallistunut aktiivisesti immateriaalioikeuksien hoitamiseen, kehittämiseen tai käyttöön. Sillä ei ollut mahdollisuuksia osallistua yritystoimintaan tavalla, jolla voitaisiin perustella saatujen rojaltien suuruus.

Veropäätöksellä vahvistetulla menettelyllä operatiivisen yhtiön verotettava voitto supistui neljäsosaan siitä, mikä sen olisi pitänyt olla. Lähes kolme neljäsosaa Amazonin voitoista siirrettiin perusteettomasti holdingyhtiölle, jossa ne eivät ole veronalaisia. Veropäätöksen myötä Amazonin EU:n alueen myynnistä saaduista voitoista kolme neljäsosaa jäi käytännössä verottamatta.

Tämän vuoksi komissio totesi, että Luxemburgin viranomaisten veropäätöksellä hyväksyttiin kahden konserniyhtiön väliset maksut, jotka eivät perustu taloudellisiin tosiseikkoihin. Amazon maksoi veropäätöksen ansiosta huomattavasti vähemmän veroja kuin muut yhtiöt. Komission päätöksessä todetaan, että Luxemburgin viranomaisten veropäätökseen perustuva Amazonin verokohtelu on EU:n valtiontukisääntöjen vastainen.

image EN

Linkki korkean resoluution infografiikkaan.

Takaisinperintä

EU:n valtiontukisäännöissä edellytetään, että sisämarkkinoille soveltumaton valtiontuki peritään takaisin, jotta voidaan poistaa tuen aiheuttama kilpailun vääristyminen. EU:n valtiontukisääntöjen nojalla ei määrätä sakkoja, eikä takaisinperinnällä rangaista asianomaista yritystä. Sillä yksinkertaisesti palautetaan yhdenvertainen kohtelu muiden yritysten kanssa.

Komissio määrittää tänään annetussa päätöksessään menetelmän, jolla lasketaan Amazonin saaman aiheettoman kilpailuedun arvo eli niiden summien välinen erotus, mitä yritys maksoi veroja ja mitä sen olisi pitänyt maksaa ilman veropäätöstä. Käytettävissä olevien tietojen perusteella aiheettoman kilpailuedun arvo on noin 250 miljoonaa euroa, johon lisätään korko. Luxemburgin veroviranomaisten on nyt määritettävä maksamattomien verojen täsmällinen määrä komission päätöksessä vahvistetun menetelmän mukaisesti.

Tausta

Komissio on tutkinut jäsenvaltioiden veropäätöskäytäntöjä kesäkuusta 2013. Se ulotti tämän tutkinnan koskemaan kaikkia jäsenvaltioita joulukuussa 2014. Komissio totesi lokakuussa 2015, että Luxemburg oli myöntänyt sääntöjen vastaisia valikoivia veroetuuksia Fiatille ja Alankomaat Starbucksille. Komissio antoi tammikuussa 2016 päätöksen, jonka mukaan valikoivat veroetuudet, joita Belgia on myöntänyt vähintään 35:lle (pääasiassa EU:ssa päätoimipaikkaansa pitävälle) monikansalliselle yritykselle ylisuuriin voittoihin sovellettavan verojärjestelmän mukaisesti, ovat EU:n valtiontukisääntöjen mukaan laittomia. Elokuussa 2016 komissio totesi Irlannin myöntäneen Apple-yritykselle jopa 13 miljardia euroa aiheetonta veroetua. Lisäksi komissiolla on meneillään kaksi perusteellista tutkintaa, joissa se epäilee, että veropäätöksiin liittyy valtiontukiongelmia Luxemburgissa. Kyseiset yritykset ovat McDonald's ja GDF Suez (nykyään Engie).

Nykyisen komission kauaskantoisen strategian tavoitteena on oikeudenmukainen verotus ja avoimuuden lisääminen. Viime aikoina toimissa on edistytty merkittävästi. Komissio antoi ehdotukset verotuksen avoimuudesta maaliskuussa 2015. Veropäätöksiä koskevan automaattisen tietojenvaihdon uudet säännöt tulivat voimaan tammikuussa 2017. Jäsenvaltiot ovat myös sopineet, että ne laajentavat automaattisen tietojenvaihtonsa koskemaan monikansallisten yritysten verotukseen liittyvien taloudellisten tietojen maakohtaista raportointia. Parhaillaan käsitellään ehdotusta, jonka mukaan osa näistä tiedoista tulee julkisiksi. Uudet EU:n säännöt, joilla pyritään estämään veron kiertäminen EU:n ulkopuolisten maiden kautta, hyväksyttiin toukokuussa 2017. Niillä täydennetään veron kiertämisen estämistä koskevaa direktiiviä, jolla varmistetaan väärinkäytösten sitovien ja tehokkaiden torjuntatoimien toteuttaminen kaikkialla sisämarkkinoilla.

Käynnissä olevasta lainsäädäntötyöstä voidaan todeta, että komission lokakuussa 2016 antamat uudistetut ehdotukset, jotka koskevat yhteistä yhdistettyä yhteisöveropohjaa, olisivat tehokas väline veronkierron torjumiseksi EU:ssa. Komissio ehdotti kesäkuussa 2017 uusia avoimuutta koskevia sääntöjä välittäjille - mukaan lukien veroneuvojat - jotka kehittävät verosuunnittelupalveluja ja tarjoavat niitä asiakkailleen. Tämä lainsäädäntö lisää selvästi avoimuutta ja hillitsee veropäätösten käyttöä veronkierron välineenä. Komissio käynnisti lisäksi tämän vuoden syyskuussa EU:n uuden toimintaohjelman sen varmistamiseksi, että digitaalitaloutta verotetaan oikeudenmukaisella ja kasvua tukevalla tavalla. Komission tiedonannossa esitetään haasteet, joihin jäsenvaltioiden on vastattava kiireellisillä toimilla. Siinä hahmotellaan myös mahdollisia ratkaisuja, joita olisi tutkittava ennen kuin komissio antaa ehdotuksensa vuonna 2018. Kaikki komission toimet perustuvat siihen yksinkertaiseen periaatteeseen, että kaikkien yritysten on koosta riippumatta maksettava veronsa siinä maassa, jossa ne tekevät voittonsa.  

Päätösten julkinen versio on saatavilla asianumerolla SA.38944 valtiontukirekisterissä komission kilpailun pääosaston verkkosivustolla sen jälkeen kun mahdolliset luottamuksellisten tietojen julkaisuun liittyvät kysymykset on ratkaistu. Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat uudet valtiontukipäätökset luetellaan viikoittain ilmestyvässä tiedotteessa State Aid Weekly e-News.

IP/17/3701

Lisätietoa tiedotusvälineille:

Lisätietoa yleisölle: Europe Direct -palvelu, puh. 00 800 67 89 10 11 tai sähköposti


Side Bar

VideosPhotos


Documents


Amazon_Lux_en.pdf